logo

|

Home >

thala-marangalin-sirappukal >

temple-trees-konrai-tree-indian-laburnum-tree

temple-trees-தலமரச் சிறப்புகள் கொன்றை மரம் - Konrai tree (Indian Laburnum Tree)

கொன்றை மரம் - Konrai tree (Indian Laburnum Tree)  


(சரக்) கொன்றை Cassia fistula, Linn.; Caesalpiniaceae

 

பொன்னினார் கொன்றை யிருவடங்கிடந்து 
பொறிகிளர் பூணநூல் புரள
மின்னினார் உருவின் மிளிர்வதோர் 
அரவம் மேவுவெண்ணீறுமெய் பூசித்
துன்னினார் நால்வர்க் கறம்அமர்ந் 
தருளித் தொன்மையார் தோற்றமுங்கேடும்
பன்னினார் போலும் பந்தணை 
நல்லூர் நின்றயெம் பசுபதியாரே.

                                                                                         . - திருஞானசம்பந்தர்.

 

கொன்றை (Laburnum Tree) 
கொன்றை (Laburnum Tree)

 

 

 

 

 

 

திருத்துறையூர்திருப்புத்தூர் திருப்பந்தணை நல்லூர்திருஅச்சிறுபாக்கம், திருச்சாத்தமங்கைதிருஅஞ்சைக்களம் திருத்தினைநகர்திருச்சோபுரம், திருஅதிகைதிருமாணிகுழி , திருவெண்காடு , திருக்கோலக்கா , திருக்கண்ணார் கோயில் , திருமணஞ்சேரி , திருக்கோவலூர் வீரட்டம்திரு ஆக்கூர் (தான்தோன்றிமாடம்) முதலிய பதினைந்துக்கும் மேற்பட்ட திருக்கோயில்களில் தலமரமாக கொன்றை விளங்குகிறது. வன்னிக்கு அடுத்தபடியாக அதிகமான திருக்கோயில்களில் தலமரமாக அமைந்துள்ளது.

 

நீள் சதுரமான கூட்டிலைகளையும் சரஞ்சரமாய்த் தொங்கும் பளிச்சிடும் மஞ்சள் நிறப் பூங்கொத்துகளையும் நீண்ட உருளை வடிவக் காய்களையும் உடைய இலையுதிர் மரமாகும். தமிழகமெங்கும் இயற்கையாக வளர்கிறது.

 

பட்டை, பூ, வேர், காய் ஆகியவை மருத்துவப் பயனுடையதாக விளங்குகிறது.

 

இம்மரத்தின் மருத்துவக் குணங்கள், நோய் நீக்கி உடல் தேற்றும்; காய்ச்சல் தணிக்கும்; மல மிளக்கும், வாந்தியுண்டாக்கும்; உடல் தாதுக்களை அழுகாமல் தடுக்கும். பூ வயிற்று வாயு அகற்றும்; நுண்புழுக்களைக் கொல்லும்.

Cassia fistula, L. <=> Indian Laburnum Tree - Amaltas

 

Canopy

 

Canopy of Konrai / Laburnum

Name Indian Laburnum Tree
Family Fabaceae
SubFamily Caesalpinioideae
Genus Cassia
Species Fistula
Authority L.
Type Nearly Evergreen
Common Family Gulmohar
Native India
Size Large

 

Reference

 

Wiki wikipedia
Links flowersofindia
ars-grin
theplantlist
Language Common purging fistula, pudding-pipe tree
Language Hindi amaltas, girmala, alash, ali
Description This native of India, commonly known as Amaltaas, is one of the most beautiful of all tropical trees when it sheds its leaves and bursts into a mass of long, grape-bunches like yellow gold flowers. A tropical ornamental tree with a trunck consisting of hard reddish wood, growing up to 40 feet tall. The wood is hard and heavy; it is used for cabinet, inlay work, etc. It has showy racemes, up to 2" long, with bright, yellow, fragrant flowers. These flowers are attractive to bees and butterflies. The fruits are dark-brown cylindrical pods, also 2' long, which also hold the flattish, brown seeds (up to 100 in one pod) These seeds are in cells, each containing a single seed. A postal stamp was issued by the Indian Postal Department to commemorate this tree.
Medicinal uses The sweet blackish pulp of the seedpod is used as a mild laxative.
Where Easwar Nagar, 15th Cross Road, Indiranagar, Bangalore

 

Bark

 

Bark of Konrai / Laburnum

Color Yeeloowish
Texture Almost smooth

 

Flowers

 

Flower of Konrai / Laburnum

Color bright yellow
Season Mar-Apr

 

Fruits

 

Fruit of Konrai / Laburnum

Shape cylindrical pipes
Color green turning black

 

Leaves

 

Leaf of Konrai / Laburnum

Type paripinnate
Size 45 cm
Leaflet Numbers 4-8 pairs

 

Picture Carousel (35)

 

Leaf of Konrai / Laburnum

Indian Laburnum Tree - Flower Bud 1

ஆரஞ்சு வண்ண மயில் கொன்றை

Caesalpinia pulcherrima, (L.) Sw. <=> Orange Peacock Flower Tree

 

Canopy

 

Canopy of orange color Konrai

Name Orange Peacock Flower Tree
Family Fabaceae
SubFamily Caesalpinioideae
Genus Caesalpinia
Species Pulcherrima
Authority (L.) Sw.
Type Nearly Evergreen
Common Family Gulmohar
Size Small

 

Reference

 

Wiki wikipedia
Links flowersofindia
ars-grin
theplantlist
Description This beautiful treelet, whose place of origin is unknown, is sometimes called Dwarf Poinciana due to the resemblence of its flowers and leaves to those of Gulmohar. They are botanically related but Peacock flower plant grows only to a height of about 3 meters, retains its leaves throughout the year, and blooms continuously. Flowers, which appear in clusters on long erect stems, are smalled than those of Gulmohar and have exceptionally long stamens and a prominent pistil which protrudes from the center. The most common color is red-orange, but one variety has pure yellow flowers.
Where National Games Village, Koramangala, Bangalore

 

Bark

 

Bark of orange color Konrai

Color Grey

 

Flowers

 

Flower of orange color Konrai

Color Orange
Season Apr-Dec

 

Fruits

 

Fruit of orange color Konrai

Shape Pod
Color green

 

Leaves

 

Leaf of orange color Konrai

Type bipinnate

 

Picture Carousel (26)

 

Orange Peacock Flower Tree - Flower Bud

Orange Peacock Flower Tree - Flower Bud

இளஞ்சிவப்பு வண்ண மயில் கொன்றை

Caesalpinia pulcherrima, (L.) Sw. <=> Pink Peacock Flower Tree

 

Canopy

 

Canopy of pink color Konrai

Name Orange Peacock Flower Tree
Family Fabaceae
SubFamily Caesalpinioideae
Genus Caesalpinia
Species Pulcherrima
Authority (L.) Sw.
Type Nearly Evergreen
Common Family Gulmohar
Size Small

 

Reference

 

Wiki wikipedia
Links flowersofindia
ars-grin
theplantlist
Description This beautiful treelet, whose place of origin is unknown, is sometimes called Dwarf Poinciana due to the resemblence of its flowers and leaves to those of Gulmohar. They are botanically related but Peacock flower plant grows only to a height of about 3 meters, retains its leaves throughout the year, and blooms continuously. Flowers, which appear in clusters on long erect stems, are smalled than those of Gulmohar and have exceptionally long stamens and a prominent pistil which protrudes from the center. The most common color is red-orange, but one variety has pure yellow flowers.
Where National Games Village, Koramangala, Bangalore

 

Bark

 

Bark of pink color Konrai

Color Grey

 

Flowers

 

Flower of pink color Konrai

Color Pink
Season Apr-Dec

 

Fruits

 

Fruit of pink color Konrai

Shape Pod
Color green

 

Leaves

 

Leaf of pink color Konrai

Type bipinnate

 

Spines

 

Spine of pink color Konrai

Shape Curved
Info single

 

Picture Carousel (23)

 

Pink Peacock Flower Tree - Flower Bud

Pink Peacock Flower Tree - Flower Bud

மஞ்சள் வண்ண மயில் கொன்றை

Caesalpinia pulcherrima forma flava, (O. Deg.) H. St. John <=> Yellow Peacock Flower Tree

 

Canopy

 

Yellow Peacock Flower Tree

Name Yellow Peacock Flower Tree
Family Fabaceae
SubFamily Caesalpinioideae
Genus Caesalpinia
Species Pulcherrima forma flava
Authority (O. Deg.) H. St. John
Type Nearly Evergreen
Common Family Gulmohar
Size Small

 

Reference

 

Wiki wikipedia
Links flowersofindia
ars-grin
theplantlist
Description This beautiful treelet, whose place of origin is unknown, is sometimes called Dwarf Poinciana due to the resemblence of its flowers and leaves to those of Gulmohar. They are botanically related but Peacock flower plant grows only to a height of about 3 meters, retains its leaves throughout the year, and blooms continuously. Flowers, which appear in clusters on long erect stems, are smalled than those of Gulmohar and have exceptionally long stamens and a prominent pistil which protrudes from the center. The most common color is red-orange, but one variety has pure yellow flowers.
Where Along ASC Wall, Old Airport Road, Bangalore

 

Bark

 

Yellow Peacock Konrai Tree

Color Grey

 

Flowers

 

Konrai Yellow Peacock Flower Tree

Color Yellow
Season Apr-Dec

 

Fruits

 

Konrai Tree Fruit

Color Green

 

Leaves

 

Konrai Tree Leaf

Type bipinnate

 

Spines

 

Konrai Spine Brak

Shape Curved
Info single

 

Picture Carousel (30)

 

Konrai Yellow Color Flower Bud

Yellow Peacock Flower Tree - Flower Bud 1

 

 

< PREV <
குருந்தமரம்
Table of Content > NEXT >
கோங்குமரம்

 

Related Content