logo

|

Home >

panniru-thirumurai >

campantar-tevaram-second-tirumurai-verses-1-1331-in-tamil-script-unicode-forma

திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அருளிச்செய்த தேவாரப் பதிகங்கள் இரண்டாம் திருமுறை பாடல்கள் (1 - 1331 )

Sambanthar Thevaram Second Thirumurai
(verses 1 - 1331)

திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அருளிச்செய்த

பாடல்கள் (1 - 1331 )


உள்ளுறை

 

2.01

 

திருப்பூந்தராய்

(1-10)

 

செந்நெ லங்கழ

2.02

திருவலஞ்சுழி

(11 -21)

விண்டெ லாமல ரவ்விரை

2.03

திருத்தெளிச்சேரி

(22-32)

பூவ லர்ந்தன கொண்டுமுப்

2.04

திருவான்மியூர்

(33-43)

கரையு லாங்கட லிற்பொலி

2.05

திருவனேகதங்காபதம்

(44-54)

நீடல் மேவுநிமிர் புன்சடை

2.06

திருவையாறு

(55-66)

கோடல் கோங்கங்

2.07

திருவாஞ்சியம்

(6- 77)

வன்னி கொன்றை

2.08

திருச்சிக்கல்

(78-88)

வானுலா வுமதி வந்துல

2.09

திருமழபாடி

(89-99)

களையும் வல்வினை

2.10

திருமங்கலக்குடி

(100-110)

சீரி னார்மணி யும்மகில்

2.11

சீகாழி

(111-120)

நல்லானை நான்மறை

2.12

திருவேகம்பம்

(121-131)

மறையானை மாசிலாப்

2.13

திருக்கோழம்பம்

(132-142)

நீற்றானை நீள்சடை

2.14

திருவெண்ணியூர்

(143-153)

சடையானைச் சந்திர

2.15

திருக்காறாயில்

(154-164)

நீரானே நீள்சடை

2.16

திருமணஞ்சேரி

(165-175)

அயிலாரும் அம்பத

2.17

திருவேணுபுரம்

(176-185)

நிலவும் புனலும்

2.18

திருமருகல்

(186-196)

சடையா யெனுமால்

2.19

திருநெல்லிக்கா

(197-207)

அறத்தா லுயிர்கா

2.20

திருஅழுந்தூர்

(208-218)

தொழுமா றுவல்லார்

2.21

திருக்கழிப்பாலை

(219-229)

புனலா டியபுன் சடையாய்

2.22

திருக்குடவாயில்

(230-240)

திகழுந் திருமா லொடுநான்

2.23

திருவானைக்கா

(241-250)

மழையார் மிடறா

2.24

திருநாகேச்சரம்

(251-261)

பொன்னேர் தருமே

2.25

திருப்புகலி

(262-272)

உகலி யாழ்கட லோங்கு

2.26

திருநெல்வாயில்

(273-283)

புடையி னார்புள்ளி கால்பொ

2.27

திருஇந்திரநீலப்பருப்பதம்

(284-294)

குலவு பாரிடம் போற்ற

2.28

திருக்கருவூரானிலை

(295-305)

தொண்டெ லாமலர் தூவி

2.29

திருப்புகலி

(306-316)

முன்னிய கலைப்பொருளும்

2.30

திருப்புறம்பயம்

(317-327)

மறம்பய மலிந்தவர்

2.31

திருக்கருப்பறியலூர்

(328-338)

சுற்றமொடு பற்றவை

2.32

திருவையாறு

(339-349)

திருத்திகழ் மலைச்சிறுமி

2.33

திருநள்ளாறு

(350-360)

ஏடுமலி கொன்றையர

2.34

திருப்பழுவூர்

(361-371)

முத்தன்மிகு மூவிலைநல்

2.35

திருத்தென்குரங்காடுதுறை

(372-382)

பரவக் கெடும்வல்

2.36

திருஇரும்பூளை

(383-392)

சீரார் கழலே

2.37

திருமறைக்காடு

(393-403)

சதுரம் மறைதான்

2.38

திருச்சாய்க்காடு

(404-414)

நித்த லுந்நிய மஞ்செய்து

2.39

திருக்ஷேத்திரக்கோவை

(415-425)

ஆரூர் தில்லையம் பலம்வல்

2.40

திருப்பிரமபுரம்

(426-436)

எம்பிரான் எனக்கமுத

2.41

திருச்சாய்க்காடு

(437-447)

மண்புகார் வான்புகுவர்

2.42

திருஆக்கூர்

(448-458)

அக்கிருந்த ஆரமும்

2.43

திருப்புள்ளிருக்குவேளூர்

(459-469)

கள்ளார்ந்த பூங்கொன்றை

2.44

திருஆமாத்தூர்

(470-480)

துன்னம்பெய் கோவணமுந்

2.45

திருக்கைச்சினம்

(481-490)

தையலோர் கூறுடையான்

2.46

திருநாலூர்த்திருமயானம்

(491-501)

பாலூரும் மலைப்பாம்பும்

2.47

திருமயிலாப்பூர்

(502-512)

மட்டிட்ட புன்னையங்

2.48

திருவெண்காடு

(513 - 523)

கண்காட்டு நுதலானுங்

2.49

சீகாழி

(524-534)

பண்ணின் நேர்மொழி

2.50

திருஆமாத்தூர்

(535-545)

குன்ற வார்சிலை

2.51

திருக்களர்

(546-556)

நீருளார் கயல்

2.52

திருக்கோட்டாறு

(557-567)

கருந்த டங்கண்ணின்

2.53

திருப்புறவார்பனங்காட்டூர்

(568-578)

விண்ண மர்ந்தன

2.54

திருப்புகலி

(579-589)

உருவார்ந்த மெல்லியலோர்

2.55

திருத்தலைச்சங்காடு

(590-600)

நலச்சங்க வெண்குழையுந்

2.56

திருவிடைமருதூர்

(601-611)

பொங்குநூன் மார்பினீர்

2.57

திருநல்லூர்

(612-622)

பெண்ணமருந் திருமேனி

2.58

 

திருக்குடவாயில்

(623-633)

கலைவாழும் அங்கையீர்

2.59

சீகாழி

(634-643)

நலங்கொள் முத்தும்

2.60

திருப்பாசூர்

(644-654)

சிந்தை யிடையார் தலையின்

2.61

திருவெண்காடு

(655-665)

உண்டாய் நஞ்சை

2.62

திருமீயச்சூர்

(666-676)

காயச் செவ்விக்

2.63

திருஅரிசிற்கரைப்புத்தூர்

(677-687)

மின்னுஞ் சடைமேல்

2.64

திருமுதுகுன்றம்

(688-697)

தேவா சிறியோம்

2.65

திருப்பிரமபுரம்

(698-708)

கறையணி வேலிலர்

2.66

திருஆலவாய்

(709-719)

மந்திர மாவது நீறு

2.67

திருப்பெரும்புலியூர்

(720-730)

மண்ணுமோர் பாக

2.68

திருக்கடம்பூர்

(731-741)

வானமர் திங்களும்

2.69

திருப்பாண்டிக்கொடுமுடி

(742-752)

பெண்ணமர் மேனியி

2.70

திருப்பிரமபுரம்

(753-764)

பிரமனூர் வேணுபுரம்

2.71

திருக்குறும்பலா

(765-775)

திருந்த மதிசூடித்

2.72

திருநணா

(776-786)

பந்தார் விரல்மடவாள்

2.73

திருப்பிரமபுரம்

(787-798)

விளங்கியசீர்ப் பிரமனூர்

2.74

திருப்பிரமபுரம்

(799-810)

பூமகனூர் புத்தேளுக்

2.75

சீகாழி

(811-821)

விண்ணி யங்குமதிக்

2.76

திருஅகத்தியான்பள்ளி

(822-832)

வாடிய வெண்டலை

2.77

திருஅறையணிநல்லூர்

(833-843)

பீடினாற்பெரி யோர்களும்

2.78

திருவிளநகர்

(844-854)

ஒளிரிளம்பிறை சென்னிமேல்

2.79

திருவாரூர்

(855-865)

கவனமாய்ச் சோடையாய்

2.80

திருக்கடவூர்மயானம்

(866-876)

வரிய மறையார்

2.81

திருவேணுபுரம்

(877-886)

பூதத்தின் படையினீர்

2.82

திருத்தேவூர்

(887-897)

பண்ணி லாவிய

2.83

திருக்கொச்சைவயம்

(898-908)

நீலநன் மாமிடற்றன்

2.84

திருநனிபள்ளி

(908-918)

காரைகள் கூகைமுல்லை

2.85

கோளறு திருப்பதிகம்

(919-929)

வேயுறு தோளிபங்கன்

2.86

திருநாரையூர்

(930-940)

உரையினில் வந்தபாவம்

2.87

திருநறையூர்ச்சித்தீச்சரம்

(941-951)

நேரிய னாகுமல்ல

2.88

திருமுல்லைவாயில்

(952-962)

துளிமண்டி யுண்டு

2.89

திருக்கொச்சைவயம்

(963-972)

அறையும் பூம்புன லோடு

2.90

திருநெல்வாயில் அரத்துறை

(973-983)

எந்தை ஈசனெம்

2.91

திருமறைக்காடு

(984-994)

பொங்கு வெண்மணற்

2.92

திருப்புகலூர் வர்த்தமானீச்சரம்

(995-1005)

பட்டம் பால்நிற

2.93

திருத்தெங்கூர்

(1006-1016)

புரைசெய் வல்வினை

2.94

திருவாழ்கொளிபுத்தூர்

(1017-1027)

சாகை யாயிர முடையார்

2.95

திருஅரைசிலி

(1028-1037)

பாடல் வண்டறை கொன்றை

2.96

சீகாழி

(1038-1048)

பொங்கு வெண்புரி

2.97

சீகாழி

(1049-1058)

நம்பொருள்நம் மக்களென்று

2.98

திருத்துருத்தி

(1059-1069

வரைத்தலைப் பசும்பொனோ

2.99

திருக்கோடிகா

(1070-1080)

இன்றுநன்று நாளைநன்

2.100

திருக்கோவலூர் வீரட்டம்

(1081-1091)

படைகொள்கூற்றம் வந்துமெய்ப்

2.101

திருவாரூர்

(1092-1102)

பருக்கையானை மத்தகத்

2.102

திருச்சிரபுரம்

(1103-1113)

அன்ன மென்னடை

2.103

திருஅம்பர்த்திருமாகாளம்

(1114-1124)

புல்கு பொன்னிறம்

2.104

திருக்கடிக்குளம்

(1125-1135)

பொடிகொள் மேனிவெண்

2.105

திருக்கீழ்வேளூர்

(1136-1146)

மின்னு லாவிய சடையினர்

2.106

திருவலஞ்சுழி

(1147- 1157)

என்ன புண்ணியஞ்

2.107

திருக்கேதீச்சரம்

(1158-1168)

விருது குன்றமா

2.108

திருவிற்குடிவீரட்டானம்

(1169-1178)

வடிகொள் மேனியர்

2.109

திருக்கோட்டூர்

(1179-1189)

நீல மார்தரு கண்டனே

2.110

திருமாந்துறை

(1190-1200

செம்பொ னார்தரு

2.111

திருவாய்மூர்

(1201-1211)

தளிரிள வளரென

2.112

திருஆடானை

(1212-1222)

மாதோர் கூறுகந்

2.113

சீகாழி

(1223-1233)

பொடியிலங்குந் திருமேனி

2.114

திருக்கேதாரம்

(1234-1244)

தொண்டரஞ்சுங் களிறு

2.115

திருப்புகலூர்

(1245-1255)

வெங்கள்விம்மு குழலிளைய

2.116

திருநாகைக்காரோணம்

(1256-1266)

கூனல்திங்கட் குறுங்கண்ணி

2.117

திருஇரும்பைமாகாளம்

(1267-1277)

மண்டுகங்கை சடையிற்

2.118

திருத்திலதைப்பதி

(1278-1288)

பொடிகள்பூசிப் பலதொண்டர்

2.119

திருநாகேச்சரம்

(1289-1299)

தழைகொள்சந்தும் மகிலும்

2.120

திருமூக்கீச்சரம்

(1300-1310)

சாந்தம்வெண்ணீ றெனப்பூசி

2.121

திருப்பாதிரிப்புலியூர்

(1311-1321)

முன்னம்நின்ற முடக்கால்

2.122

திருப்புகலி

(1322-1331)

விடையதேறி வெறியக்

 

திருச்சிற்றம்பலம்

Related Content

Works of Saiva Siddhantha Sastras Anthology - I -irupa irupa

மூவர் தேவாரம் - அடங்கன் முறை

திருநாவுக்கரசர் தேவாரத் திருப்பதிகங்கள் - தலமுறை

திருஞானசம்பந்தர் அருளிச்செய்த  தேவாரப் பதிகங்கள் தலமுறை

Campantar tevaram third tirumurai (verses 1 - 1347) (in tami