logo

|

Home >

thala-marangalin-sirappukal >

temple-trees-Oleander-plan

temple-trees-தலமரச் சிறப்புகள் அலரிச் செடி (Oleander Plant)

தலமரச் சிறப்புகள்


அலரி Nerium odoratum, Soland.; Apocyanaceae.

நின்னடியே வழிபடுவான் நிமலாநினைக் கருத 
என்னடியான் உயிரைவவ்வேல் என்றடற்கூற் றுதைத்த 
பொன்னடியே பரவிநாளும் பூவொடுநீர் சுமக்கும் 
நின்னடியார் இடர்களையாய் நெடுங்களம்மே யவனே.

                                                                               - திருஞானசம்பந்தர்.

 

திருக்கரவீரம்திருக்கள்ளில் முதலிய திருக்கோயில்களில் தலமரமாக அலரி உள்ளது. கரவீரம் என்பது அலரியின் மற்றொரு பெயராம். இது நீண்ட கூரிய இலைகளை உடைய சிறுசெடியாகும். இதில் வெள்ளை, சிவப்பு, மஞ்சள் ஆகிய நிறங்களில் ஒற்றையடுக்கு, பலஅடுக்கு இதழ்களையுடைய இனங்கள் உள்ளன. எல்லாப் பருவங்களிலும் பூக்கும் தன்மை கொண்டது. பாடல் பெற்றத் தலமான திருநெடுங்களம் என்னும் தலத்தில் உள்ள ஒரே அலரிச் செடியில் மூன்றுநிறப் பூக்கள் காணப்படுகின்றன.

 

பூ, வேர்ப்பட்டை ஆகியவை மருத்துவக் குணமுடையவை; எனினும் இதை நச்சு மூலிகைகளில் ஒன்றாகக் கருதப்படுவதால் அகமருந்தாக பயன்படுத்துவதில்லை. இதில் மஞ்சள் அலரி கடும் நஞ்சாகக் கருதப்படுகிறது.

 

திருமுறைகளில் அலரி (கரவீரம்) பற்றிய குறிப்புகள் :-

தொடைத்தலை மலைத்திதழி துன்னிய எருக்கலரி வன்னிமுடியின்
சடைத்தலை மிலைச்சிய தபோதனன் எமாதிபயில் கின்றபதியாம்
படைத்தலை பிடித்துமற வாளரொடு வேடர்கள் பயின்றுகுழுமிக்
குடைத்தலை நதிப்படிய நின்றுபழி தீரநல்கு கோகரணமே.		3.79.5
திரிவன மும்மதிலும் எரித்தான்இமை யோர்பெருமான்
அரியவன் *அட்டபுட்பம் அவைகொண்டடி போற்றிநல்ல
கரியவன் நான்முகனும் அடியும்முடி காண்பரிய
பரியவன் பாசுபதன் பழமண்ணிப் படிக் கரையே.	7.22.8

*அட்டபுட்பமாவனது புன்னை, வெள்ளெருக்கு, சண்பகம்,
நந்தியாவர்த்தம், நீலோற்பலம், பாதிரி, அலரி, செந்தாமரை
என்னுமிவற்றின் புட்பங்களாம். இவை புலரி முதலிய
காலங்களிற் சாத்தும் அட்டபுட்பம். மற்றுமுள்ளவைகளைப்
புட்பவிதியிற் காண்க.

வன்னி கொன்றை வழை சண்பகம் ஆரம் மலர்ப் பலாசொடு செருந்தி மந்தாரம் 
கன்னி காரங் குரவங் கமழ் புன்னை கற்பு பாடலம் கூவிளம் ஓங்கித் 
துன்னு சாதி மரு மாலதி மௌவல் துதைந்த நந்திகர வீரம் மிடைந்த 
பன் மலர்ப் புனித நந்தவனங்கள் பணிந்து சென்றனன் மணங்கமழ் தாரான்.	

. 12.தடுத்.94

Nerium oleander, L. <=> Pink Oleander

 

Canopy

 

Oleander tree bark

Name Pink Oleander
Plant Type Shrub
Family Apocynaceae
Genus Nerium
Species oleander
Authority L.
Type Evergreen
Common Family oleander
Native Asia
Size Small

 

Reference

 

Wiki wikipedia
Links flowersofindia
Description Beautiful blossoms, of fragrant pink flowers in bunches, at the tip of branchlets rendering an eye-catching sight that is 'Oleander'. A native of India and the Mediterranean, it is now widely grown in tropical and subtropical gardens, parks, avenues, and is popular for its hue and fragrance. It rises up to 3 meters erect with its short branches and dark dusty green leathery narrow leaves, which grow in whorls. The are narrow lancelike, 5-21 cm long and 1-3.5 cm broad, and with an entire margin. The flowers grow in clusters at the end of each branch; they are white, pink or yellow, 2.5-5 cm diameter, with 5 petals fringed at the base. They are often, but not always, sweetly scented. The fruit is a long narrow capsule 5-23 cm long, which splits open at maturity to release numerous downy seeds. The plants are almost free from pests and diseases and untouched by cattle and goats, due to their toxicity. In India they are thus the most favoured plants for the road dividers, where a plant has to withstand heat and dust, and little water. There are single and double forms in white, pink and red. Several other cultivars have been developed - once example is a popular variety called 'Petit Salmon' which is a dwarf that grows to only 4 ft (1.2 m).
Where 100ft Road, 6 Main Road, II Stage, Indiranagar

 

Bark

 

Orleander bark

Color grey brown

 

Flowers

 

Oleander flower

Color pink

 

Fruits

 

Shape capsule

 

Leaves

 

Oleander leaf

Type ovate

 

Picture Carousel (3)

 

Oleander Tree

Pink Oleander - Flower

 

 

< PREV <
அரசமரம்
Table of Content > NEXT >
ஆமணக்குச்செடி

 

Related Content