logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Tamil

muththi nichchayam by Gurugnana Sambandhar of dharumapuram mutt

by Gurugnana Sambandhar of dharumapuram mutt

முத்திநிச்சயம் (தமிழில்)

muththi ~niccayam

 

cIrmEvum ArUrc cithambara ~nAthanenum

pErmEvu ~jAnap pirakAsan - thArmEvu

cEvaDikaL pORRith thikazhmuththi ~niccayamon

RAva thena mozhivEn yAn        -       1       

 

sa~nthaana ~naRkuravar thakkOr piRarsamayam

~na~nthaathu thORRuviththa ~naRkuravar - mu~nthavE

e~nthamuththi siththaa~ntha menRaarkaL saivaththil

a~nthamuththi ~nicchayippOm yAm       -       2

 

a~n~nilaiyaa numpiRavu mAnmaa~na~n tha~nthiRamAm

ennilaiyE siththikku menRiYampil - unnilaithaan

illathena vE~nI yiyampu maLavaimuthal

sollumathu kELaay thuNi~nthu   -       3

 

Isan Ranathusaththi yinparu~nthu mIsanAl

AsaRaththan saththiyilin paanmaavu - ~nEsa

muTanaru~nthu mennin muththi yovvQAthu pAsam

viTasu thuvAY ~niRpathuvAmE    -       4

 

siRRinpam pErinpa~J sIvakuNa menRaNai ~nI

VuRRin piraNTu muNar~nthilaiyO - siRRinpam

~nATiR karumapala ~nAthanurup pErinpam

~nITippa TikampOl ~nI          -       5

 

peRuvAnum pERu~nAn pemmAnuL LuNTEl

aRivAyO vA ~na~ntha manRi - yaRivEnAn

A~na~ntha~g kATTi yakaththiruppa naakilathu

mAna~nthAn kaNTaRiyAy maRRu    -       6

 

vEthAka maththin vithiththa muththi thALanRi

~nIthAnE yinpamenRal ~nIthiyO - pEthAy

peRuvAnI yA ~na~ntam pERenRuraiththa

taRiyA thiru~ntanai ~nIyAm     -       7

 

Vunnuruva~g kaNTiruppa tOkeTTEn muththisivan

thannuruva~g kaNTirukkath thakkatE - munnaRi~jar

Othusivan tORRa monRE kANparenum

pOtha maRa~nta naiyip pOtu     -       8

 

IsanaiyE kANa lenathtavamun seytatelAm

mOsamAY va~ntu muTi~ntatE - pAsa

viLaiyakanRa pOtum vimalanE ~ninRAL

tanaiyaRiyA mUTarkkuth tAn     -       9

 

tAnanRi ~niRkavezhu~j saccitA ~na~ntanai ~nI

yAnen kuNamen nirum pennO - VUna~nI

~jaanakuNam peRRinnu ~nALAnena ~navilum

InakuNam pOna ~nilaiyE -       10      

 

tOnRu paramA~na~ntac sOtiyanRi ~ninnaRivil

tOnRu suga muNTenRAy suttappoy - tOnRu inpam

Isanuyira Riva tItanRi vERuNTEl

pAsamalAtE tuNTu pAr   -       11

 

aNNalaippO lA~na~nta mAnmAviR kuNTAkil

eNNil piRap piRappai yeytumO - kaNNiruLai

OTTAthO Atavanuk kothtavoLi yuNTAkiR

kETTAYO kETTilaiyER kEL        -       12      

 

Orinpa millA tuRumala~gkaL pOkkiyiTum

pErinpa ~ninkuNamen PEdAykEL - pErinpam

~ninkuNam pOla tOnRumatu ~nIyAkaiyAn irumpu

tankuNamO tIyiyalpu taan       -       13

 

AsakaRRi ~ninnaRivi lA~na~nta mA~jsivanaik

kUsakaRRi yunRan kuNamenRu - pEsiyiTum

pEyAvAtik kEtu pEsiTil ~nI tAna~nta

mAyA vA tikkE makan    -       14

 

enRum piriyA viruLaruLA nI~gkavin pAyt

tunRu siva pOgamenac sollAmal - VunRan

~nalam pOka menRuraiththaay ~nAmaRivO ~nIyu

malam pOga muththiyenpavan     -       15

 

than pirama kItai vEtaa~nta~j sivAgama ~nUl

inpamuyirk kuNTen Riyampiya tEl - inpa~jcI

vAnmAviR kuNTen RanaRa~ntatanRu ~ninRapara

mAn mAviR kuNTenRa tAm -       16

 

sivasaththiyaith tiLaippar sIvanmuththa rennu

mavasaththa mApA takamen - sivasaththi

than naip puNar~ntatanRu sARRuvamai yu~nteriyA

thannai mulaip pAlen RaRi      -       17

 

sivasaththi yaiththilaippa rAthimuththa rennu

mavasaththa mApA thakamen - sivasaththi

thannaik kaNTA~g karuLAl saccithA~na~nta menu

mannaith thiLaiththuvAzh vAr   -       18

 

anRiyuyir saRsiththE yA~na~ntha millaiyathaR

kenRu pala vARRAnu meythu vikka - ~ninRa

muRaiyAlu mIsanoTu muRRa~j samathai

yaRaiyAmai kURiyathu mAm       -       19

 

A~na~nta minRi yaransamathai muththiyeniR

RAna~ntha vEtAkama~j sARRA - VUnam

paTumE tasakAriyathtiR palavu~g

keTumE yonRA menalu~g kEL      -       20

 

sivasamame muththiyeniR siththA~nta manRAm

sivasamaya pEthamenac seppum - avaikaLilE

yonRenpar vEReninu mOrEka thEsamatham

anReniR maRRORkum athu -       21      

 

VuLLa mala~nI~gki yO~gku sivA~na~nta

veLLath thiLaiththatuvAy mEvutalE - kaLLavizhpU~g

kothtAr virisaTaiyAr kURu sivAkamaththiR

siththA~ntha muththiyenath thERu      -       22

 

muththi ~niccayam muRRiRRu

 

Related Content