logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Muthuswamy Dikshithar - Shiva Kritis - Romanized

shiva kritis of muthuswamy dikshithar
S.No. Kriti Raga Tala
1 abhayAmbA nAyaka varadAyaka kEdAragauLa Adi
2 abhayAmbA nAyaka harisAyaka Ananda bhairavi Adi
3 AdipurIshvaram sadA bhajEham Arabhi Adi
4 agastIshvaram ArAdhayEham lalita mishra cApu
5 akhilANDEshvarO rakSatu shuddhasAveri rUpakam
6 akSaya liHNga vibhO svayambhO shaHNkarAbharaNam mishra cApu
7 AnandanaTanaprakAsham citsabhEsham AshrayAmi kEdAram mishra cApu
8 AnandEshvarENa samrakSitOham Ananda bhairavi mishra cApu
9 arddhanArIshvaraM ArAdhayAmi satatam kumudakriya rUpakam
10 aruNAcala nAtham smarAmi anIsham sAraHNga rUpakam
11 bRhadIshakaTAkSENa prANinO jIvanti jIvantikA rUpakam
12 bRhadIshvarO rakSatu mAm hari gAnasAmavarALi rUpakam
13 bRhadIshvaram bhajarE rE citta nAgadhvani Adi
14 bRhadIshvarAya namastE shaHNkarAbharaNam Adi
15 candrashEkharam sadA bhajEham mArga hindOLa Adi
16 caturdasha rAgamAlika Multiple Ragas caturashra Eka (often given as Adi)
17 cidambara naTarAjamUrTim tanukIrtti mishra cApu
18 cidambaranaTarAjamAshrayEham shivakAmIpatim citsabhApatim kEdAram Adi
19 cidambarEshvaram cintayAmi bhinnaSaDjam Adi
20 cintaya mA kanda mUlakandam bhairavi rUpakam
21 cintayE mahAliHNgamUrTim pharaju Adi
22 dakSiNAmUrttE vidaLita dAsArttE shaHNkarAbharaNam mishra jhampa
23 EkAmranAtham bhajEham gamakakriya Adi
24 EkAmranAthAyanamastE EkAnEka phaladAya vIravasantam rUpakam
25 EkAmranAthAya namastE mukhAri rUpakam
26 EkAmranAthEshvarENa samrakSitOham shrI caturaHNgiNi Adi
27 gaurIshAya namastE shrI Arabhi tripuTa
28 gOkarNEshvara pAhi pAhimAm saurASTram Adi
29 hAlAsyanAtham smarAmi darbAr Adi
30 hATakEshvara samrakSa mAm tapta bilahari rUpakam
31 jambUpatE mAm pAhi nijAnandAmRta bOdham dEhi yamunA kalyANi tishra Ekam
32 jambUpatE mAm pAhi nijAnandAmRta bOdham dEhi yamunA kalyANi tishra Ekam
33 kailAsa nAthEna samrakSitOham kAmbhOji mishra cApu
34 kailAsanAtham bhajEham vEgavAhini Adi
35 kAmEshvarENa samrakSitOham shrI Adi
36 kanaka sabhApatim bhajarE mAnasa mALavashrI Adi
37 kAshivishvEshvara Ehi mAm pAhi kAmbhOji aTa
38 kAyArOhaNEsham bhajarE rE mAnasa dEvagAndhAram rUpakam
39 kumbhEshvarAya namastE shrI maHNgaLAmbAsamEtAya kalyANi mishra cApu
40 kumbhEshvarAya namastE shrI maHNgaLAmbAsahitAya kedAram rUpakam
41 kumbhEshvarENa samrakSitOham kalyANi Adi
42 kusumAkara shObhita shrIpura gEham kusumAkaram rUpakam
43 mahAdEvEna pAlitOsmyaham dEvamanOhari Adi
44 mahAliHNgEshvaram madhyArjuna pharaju rUpakam
45 mahAliHNgEshvarAya namastE shrI madhyArjunapuri aThANA Adi
46 marakata liHNgam cintayEham vasanta Adi
47 mArgasahAyEshvaram bhajEham kAshIrAmakriya mishra cApu
48 mAyUranAtham anisham bhajAmi dhanyAshi mishra cApu
49 nAgAbharaNam nagajAbharaNam namAmi nAgAbharaNam Adi
50 nAgaliHNgam bhajEham shaHNkarAbharaNam rUpakam
51 nAgaliHNgam namAmi satatam mOhanam Adi
52 nIlAcalanAtham bhajEham sumadyuti Adi
53 nIlakaNTha mahAdEva vasanta rUpakam
54 nIlakaNTham bhajEham satatam kEdAragauLa rUpakam
55 nIlakaNThAya namO namastE nAda rAmakriya mishra cApu
56 niSadhAdi dEshAdhipatinuta niSadham mishra cApu
57 pAhimAm ratnAcalanAyaka mukhAri Adi
58 pAlayamAm bRhadIshvara pAlita bhuvanEshvara nAyaki rUpakam
59 pAlayamAm pArvatIsha kannaDa rUpakam
60 paHncabhUta kiraNAvaLim candra mauLim kiraNAvaLi khaNDa Ekam
61 paramEshvara jagadIshvara shaHNkarapAhimAm nATa Adi
62 paramEshvarENa pAlitOsmyaham pUrvavarALi Adi
63 pArvatIpatim praNaumi satatam hamsadhvani Adi
64 pArvatIshvarENa rakSitOham bhUSAvati Adi
65 pashupatIshvaram praNaumi satatam shivapantuvarALi Adi
66 praNatArttiharam namAmi satatam nAyaki Adi
67 praNatArttiharAya namastE vara sAmantAm Adi
68 rAjarAjEndra cOjha pratiSThitam guNDakriya tripuTa
69 rAmanAtham bhajEham kAshIrAmakriya tishra Ekam
70 sadAcalEshvaram bhAvayEham bhUpALam Adi
71 sadAshivamupAsmahE sham mudA shaHNkarAbharaNam Adi
72 sadAshivEna shaHNkarENa sindhurAmakriya Adi
73 sAmba sadAshivAya namAstE kAmbhOji Adi
74 sarasa sauvIra rasavAdakaraNa sauvIram Adi
75 shailEshvaram bhajarE rE citta sumadyuti Adi
76 shAlivATIshvaram bhajEham dEvagAndhAri Adi
77 shaHNkaramabhirAmImanOharam shashidharam kamalAmanOhari rUpakam
78 shaHNkaranArAyaNam bhajEham nArAyaNadEshAkSi Adi
79 shiva kAyArOhaNEshAya namastE shrI rudrapriya rUpakam
80 shivakAmEshvaram cintayAmyaham cidAnanda pUjitAmbhOruham Arabhi Adi
81 shivakAmIpatim cintayEham shrI guruguha nATakuraHnji Adi
82 shrI dakSiNAmUrtim sadA cintayEham aThANA khaNDa Ekam
83 shrI dakSiNAmUrtimIsham phEnadyuti Adi
84 shrI kALahastIsha shritajanAvana samIrAkAra mAm husEni jhampa
85 shrI mAtRbhUtam trishiragri nAtham kannaDa mishra cApu
86 shrI pArvatIparamEshvarau vandE bauli Adi
87 shrI sAmbasivam cintayAmyaham bilahari Adi
88 shrI tyAgarAjasya bhaktO bhavAmi rudrapriya mishra cApu
89 shrI vaidyanAtham bhajAmi aThANA Adi
90 shrI valmIka liHNgam cintayE kAmbhOji khaNDa aTa
91 shrI vAHncchanAtham bhajEham suraTi Adi
92 shvEtAraNyEshvaram bhajEham sadAbrahma Arabhi Adi
93 siddhIshvarAya namastE jagat prasiddhEshvarAya namastE nIlAmbari mishra cApu
94 sOmasundarEshvaram bhajEham shuddhavasantA Adi
95 stavarAjAdinuta bRhadIsha stavarAjam mishra cApu
96 sundarEshvarAya namastE sadAnandAya sOma shaHNkarAbharaNam rUpakam
97 tArakEshvara dayAnidhE mAm shaHNkarAbharaNam Adi
98 tiruvaTIshvaram namAmi gamakakriya rUpakam
99 tyAgarAja mahadhvajArOha shrI Adi
100 tyAgarAja pAlayAshu mAm gauLa Adi
101 tyAgarAjAdanyam na jAnE darbAr Adi
102 tyAgarAjam bhajarE rE citta yadukula kAmbhOji mishra cApu
103 tyAgarAjam bhajEham satatamaham satatam nIlAmbari rUpakam
104 tyAgarAjAya namastE namastE bEgaDa rUpakam
105 tyAgarAja yOga vaibhavam Ananda bhairavi rUpakam
106 tyAgarAjE kRtyAkRtya marpayAmi sAraHNga jhampa
107 tyAgarAjEna samrakSitOham sALaga bhairavi Adi
108 tyAgarAjO virAjatE mahArAja shrI aThANA rUpakam
109 tyAgEsham bhajarE rE mAnasa rudrapriya Adi
110 vadAnyEshvaram bhajEham dEvagAndhAri Adi
111 vEdapurIshvaram bhajarE rE citta vEdAgamAdi dhanyAshi Adi
112 vEdAraNyEshvarAya namastE viNAvAdana tODi Adi
113 vIra vasanta tyAgarAja vIravasantam Adi
114 vishvanAtham bhajEham satatam naTAbharaNam Adi
115 vishvanAthEna rakSitOham sAmantAm Adi
116 vishvEshvarO rakSatu mAm kAnaDa Adi

 

Telugu kritis of muthuswamy dikshithar
S.No. Kriti Raga Tala
117 nIsATi daivamendulEdani marulukOHNTirA (telUgu) shrIraHnjani rUpakam

 

Padams/notes of muthuswamy dikshithar

S.No. Kriti Raga Tala
118 kAncIsham shankaraabharaNam tishra Eka
119 nAbhOmaNi candrAgni nabhOmaNi cApu
120 mArakOTi kOTi lAvaNya Arabhi jhampa
121 muchakunda varadha shankaraabharaNam tishra Eka
122 shankara vara pankaja kara shankaraabharaNam roopakam
123 shrngArAdi navarasAngI dhavaLAngam KanTa Eka
124 sakala suravinutha shankaraabharaNam catushra Eka
125 sOmAskandham shankaraabharaNam tishra jaati Eka
126 AnandarUpam haram durdarSam vijayasree Adi
127 chintaya chitta SrI parama SivaM cintita bhaktiM sankarAbharaNam Adi
128 cintayE(a)haM sadA citsabhA nAyakaM sankarAbharaNam chathusra Eka
129 jagadISa guru guha hari vidhi vinutaM sankarAbharaNam chathusra Eka

 

 
Other related kritis of muthuswamy dikshithar
S.No. Kriti Raga Tala
130 rudrakOpajAta vIrabhadramAshrayE sadA hRdayE rudrapriya rUpakam
131 shrI vaTuka nAtha shiva saHnjAta dayAkara dEvakriya mishra cApu
132 kAlabhairavam bhajEhamanisham bhairavam Adi
133 pIta varNa bajE shankaraabharaNam tishra Eka
134 sundaramUrtimAshrayAmi shiva bhUsurakulAbDhicandram Takka rUpakam

 

panchalinga kritis of muthuswamy dikshithar
S.No. Kriti Raga Tala
1 cintayE(a)haM sadA citsabhA nAyakaM sankarAbharaNam chathusra Eka
2 jambUpatE mAm pAhi nijAnandAmRta bOdham dEhi yamunA kalyANi tishra Ekam
3 aruNAcala nAtham smarAmi anIsham sAraHNga rUpakam
4 shrI kALahastIsha shritajanAvana samIrAkAra mAm husEni jhampa
5 AnandanaTanaprakAsham citsabhEsham AshrayAmi kEdAram mishra cApu

 

tyAgarAja vibhakti kritis of muthuswamy dikshithar
S.No. Kriti Raga Tala
1 tyAgarAja pAlayAshu mAm gauLa Adi
2 tyAgarAjO virAjatE mahArAja shrI aThANA rUpakam
3 tyAgarAjam bhajarE rE citta yadukula kAmbhOji mishra cApu
4 tyAgarAjEna samrakSitOham sALaga bhairavi Adi
5 tyAgarAjAya namastE namastE bEgaDa rUpakam
6 tyAgarAjAdanyam na jAnE darbAr Adi
7 shrI tyAgarAjasya bhaktO bhavAmi rudrapriya mishra cApu
8 tyAgarAjE kRtyAkRtya marpayAmi sAraHNga jhampa
9 vIra vasanta tyAgarAja vIravasantam Adi
 
 

 

Related Content

Appaya Dikshita By J. M. Nallasami Pillai, B.A., B.L.

Appaya Dikshita's Siddhanta-Lesa-Sangraha.

Atmarpana Stuti

Marga Sahaya Linga Stuti of Appayya Deekshitar

Muthuswami Dikshitar Shiva Kritis - Part-1 - Romanized