சேக்கிழார் பெருமான் அருளிய
திருத்தொண்டர் புராணம் என்னும் பெரிய புராணம்

பெரிய புராணம் - மூலம்
சரு. எண் சருக்கம் நாயன்மார் திருநாமம்
1 திருமலைச் சருக்கம் பாயிரம்
திருமலைச் சிறப்பு
திருநாட்டுச் சிறப்பு
திருநகரச் சிறப்பு
திருக்கூட்டச் சிறப்பு
தடுத்தாட்கொண்ட புராணம்
2 தில்லைவாழந்தணர் சருக்கம் தில்லைவாழந்தணர் புராணம்
திருநீலகண்ட நாயனார் புராணம்
இயற்பகை நாயனார் புராணம்
இளையான்குடி மாற நாயனார் புராணம்
மெய்ப்பொருள் நாயனார் புராணம்
விறன்மிண்ட நாயனார் புராணம்
அமர்நீதி நாயனார் புராணம்
3 இலைமலிந்த சருக்கம் எறிபத்த நாயனார் புராணம்
ஏனாதிநாத நாயனார் புராணம்
கண்ணப்ப நாயனார் புராணம்
குங்குலியக் கலய நாயனார் புராணம்
மானக்கஞ்சாற நாயனார் புராணம்
அரிவாட்டாய நாயனார் புராணம்
ஆனாய நாயனார் புராணம்
4 மும்மையால் உலகாண்ட சருக்கம் மூர்த்தி நாயனார் புராணம்
முருக நாயனார் புராணம்
உருத்திர பசுபதி நாயனார் புராணம்
திருநாளைப்போவார் நாயனார் புராணம்
திருக்குறிப்புத்தொண்ட நாயனார் புராணம்
சண்டேசுர நாயனார் புராணம்
5 திருநின்ற சருக்கம் திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் புராணம்
குலச்சிறை நாயனார் புராணம்
பெருமிழலைக் குறும்ப நாயனார் புராணம்
காரைக்காலம்மையார் புராணம்
அப்பூதியடிகள் நாயனார் புராணம்
திருநீலநக்க நாயனார் புராணம்
நமிநந்தியடிகள் நாயனார் புராணம்
6 வம்பறா வரிவண்டுச் சருக்கம் திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் புராணம்
ஏயர்கோன் கலிக்காம நாயனார் புராணம்
திருமூல நாயனார் புராணம்
தண்டியடிகள் நாயனார் புராணம்
மூர்க்க நாயனார் புராணம்
சோமாசிமாற நாயனார் புராணம்
7 வார்கொண்ட வனமுலையாள் சருக்கம் சாக்கிய நாயனார் புராணம்
சிறப்புலி நாயனார் புராணம்
சிறுத்தொண்ட நாயனார் புராணம்
கழறிற்றறிவார் நாயனார் புராணம்
கணநாத நாயனார் புராணம்
கூற்றுவ நாயனார் புராணம்
8 பொய்யடிமையில்லாத புலவர் சருக்கம் பொய்யடிமையில்லாத புலவர் புராணம்
புகழ்ச்சோழ நாயனார் புராணம்
நரசிங்கமுனையரைய நாயனார் புரானம்
அதிபத்த நாயனார் புராணம்
கலிக்கம்ப நாயனார் புராணம்
கலிய நாயனார் புராணம்
சத்தி நாயனார் புராணம்
ஐயடிகள் காடவர்கோன் நாயனார் புராணம்
9 கறைக்கண்டன் சருக்கம் கணம்புல்ல நாயனார் புராணம்
காரி நாயனார் புராணம்
நின்றசீர் நெடுமாற நாயனார் புராணம்
வாயிலார் நாயனார் புராணம்
முனையடுவார் நாயனார் புராணம்
10 கடல் சூழ்ந்த சருக்கம் கழற்சிங்க நாயனார் புராணம்
இடங்கழி நாயனார் புராணம்
செருத்துணை நாயனார் புராணம்
புகழ்த்துணை நாயனார் புராணம்
கோட்புலி நாயனார் புராணம்
11 பத்தராய்ப் பணிவார் சருக்கம் பத்தராய்ப் பணிவார் புராணம்
பரமனையே பாடுவார் புராணம்
சித்தத்தைச் சிவன்பாலே வைத்தார் புராணம்
திருவாரூர்ப் பிறந்தார் புராணம்
முப்போதும் திருமேனி தீண்டுவார் புராணம்
முழுநீறு பூசிய முனிவர் புராணம்
அப்பாலும் அடிச்சார்ந்தார் புராணம்
12 மன்னியசீர்ச் சருக்கம் பூசலார் நாயனார் புராணம்
மங்கையர்க்கரசி நாயனார் புராணம்
நேச நாயனார் புராணம்
கோச்செங்கட்சோழ நாயனார் புராணம்
திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாண நாயனார் புராணம்
சடைய நாயனார் புராணம்
இசைஞானி நாயனார் புராணம்
13 வெள்ளானைச் சருக்கம் வெள்ளானைச் சருக்கம்

See Also:
1. Complete text of periya puranam in Tamil
2. Periya Puranam stories (in English with pictures)
3. chEkkizAr perumAn
4. பெரியபுராணத்தில் மேற்கோள் பெறும் திருஞானசம்பந்தர் திருப்பதிகங்கள்
5. பெரியபுராணத்தில் மேற்கோள் பெறும் திருநாவுக்கரசர் திருப்பதிகங்கள்
6. பெரியபுராணத்தில் மேற்கோள் பெறும் சுந்தரர் திருப்பதிகங்கள்
7. Selected songs from periya purANam

Back to thirumurai page
Back to thamizh shaivite literature Page
Back to shaiva sidhdhantha Home Page