சிவபக்தி கல்பலதிகா ஸ்தோத்ரம்

Sadashiva Ashtakam


சிவாய நம: || 

சிவபக்திகல்பலதிகாஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீகாந்தபத்மஜமுகைர்ஹ்ருதி சிந்தநீயம் 
ஸ்ரீமத்க்வ சங்கர பவச்சரணாரவிந்தம் | 
க்வாஹம் ததேததுபஸேவிதுமீஹமானோ  
ஹா ஹந்த கஸ்ய ந பவாம்யுபஹாஸபாத்ரம் ||௧|| 

அத்ராக்ஷமங்க்ரிகமலம் ந தவேதி யன்மே
து:கம் யதப்யநவம்ருச்ய துராத்மதாம் ஸ்வாம் | 
பாதாம்புஜம் தவ தித்ருக்ஷ இதீத்ருகாக: 
பாதோ(அ)னலே ப்ரதிக்ருதிர்கிரிசைதயோர்மே ||௨|| 

தௌராத்ம்யதோ மம பவத்பததர்சநேச்சா 
மந்துஸ்ததாபி தவ ஸா பஜனாத்மிகேதி | 
ஸ்யாதீசிதுர்மயி தயைவ தயாமகார்ஷீ-
ரச்மாதிபி: ப்ரஹ்ருதவத்ஸு ந கிம் விபோ த்வம் ||௩||

து:கானலோதரநிபாதனதூர்வதேஷ்வே-
ஷ்வர்த்தாங்கனாஸுத முகேஷ்வநுராக ஆக: | 
ஸ்யாத்தே ருஷே தவ தயாலுதயா த்வதான-
த்யாத்யைர்விபோ ததவதூய பிபர்ஷி சாஸ்மான் ||௪|| 

ஈசான ரக்ஷிதுமிமான்யதபேக்ஷஸே த்வம் 
நத்யாதிகம் ததபநேதுமதிப்ரஸங்கம் | 
கிம் ஹீயதே ததநுபாதிக்ருபாலுதா தே 
ஸம்வித்ஸுகஸ்ய ந ஹி தே ப்ரியமப்ரியம் வா ||௫|| 

அப்யாஹர ப்ரஹர ஸம்ஹர வாக்வதஸ்ய 
த்ராதாஸ்யுபாத்தமமுனா மம நாம ஹீதி | 
ஏவம் விபோ தனுப்ருதாமவனே(அ)ப்யுபாயா-
ந்வேஷீ கதம் பரமகாருணிகோ(அ)ஸி ந த்வம் ||௬|| 

த்ராதா தயாஜலநிதி: ஸ்ம்ருதிமாத்ரலப்ய: 
க்ஷந்தா(அ)(அ)கஸாமிதி பவத்யசஸா ஹ்ருதாத்மா | 
ஸ்வாமஸ்மரன்பத மலீமஸதாமலஜ்ஜோ 
பக்திம் பவத்யபிலஷாமி திகஸ்து யன்மாம் ||௭|| 

சர்மாப்திரார்த்திவிஹதிச்ச பவத்ப்ரஸாதம் 
சம்போர்வினா ந ஹி ந்ருணாம் ஸ ச நாந்தரா யாம் | 
யஸ்யாம் விதி: ச்வபுகபி க்ஷமதே ஸமம் தாம் 
த்வத்பக்திமிச்சது ந க: ஸ்வவினாசபீரு: ||௮|| 

பக்திர்விபாத்யயி மஹத்யபரம் து பல்க்வி-
த்யேவம் க்ரஹோ நனு பவத்க்ருபயைவ லப்ய: | 
லப்தஸ்த்வஸௌ பலமமுஷ்ய லபே ந கிம் வா 
தாம் ஹந்த தே ததயசோ மம ஹ்ருத்ருஜா ச ||௯|| 

த்வத்பக்த்யஸம்பவசுசம் ப்ரதிகாரசூன்யா-
மந்தர்வஹன்நிகிலமீச ஸுகம் ச து:கம் | 
உத்பந்தலக்ன இவ து:கதயைவ மன்யே 
ஸந்தான்யதீதி மயி ஹந்த கதா தயேதா: ||௧0|| 

பக்திம் பவத்யவிஹிதாம் வஹதஸ்து தத்வி-
சேஷோபலம்பவிரஹாஹிதமஸ்து து:கம் | 
தஸ்யா: ப்ரதீபததிபிர்ஹதிஜம் கதம் வா 
து:கம் ஸஹே மயி கதேச க்ருபா பவேத்தே ||௧௧|| 

லக்ன: க்ருதாந்தவதனே(அ)ஸ்மி லபே ச நாத்யா-
ப்யச்சாம் ரதிம் த்வயி சிவேத்யவஸீததோ மே | 
த்வத்விஸ்ம்ருதிம் குவிஷயாபிரதிப்ரசாரை-
ஸ்தன்வன் ஹி மாம் ஹஸபதம் தனுஷே ப்ருவே கிம் ||௧௨|| 

பத்தஸ்ப்ருஹம் ருசிரகாஞ்சனபூஷணாதௌ 
பாலம் பலாதிபிரிவ த்வயி பக்தியோகே| 
ஆசாபராகுலமஹோ கருணாநிதே மா-
மர்தாந்தரைர்ஹ்ருததியம் குருஷே கிமேவம் ||௧௩|| 

திக்தக்ரஹோ(அ)தி மதுரம் மதுரக்ரஹோ(அ)தி 
திக்தம் யதா புஜகதஷ்டதனோஸ்ததா(அ)ஹம் | 
த்வய்யஸ்தரக்திரிதரத்ர து காடமக்ன: 
சோச்யோ(அ)ச்மனோ(அ)பி ஹி பவாமி கிமன்யதீச ||௧௪|| 

த்வத்ஸம்ஸ்ம்ருதி த்வதபிதாநஸமீரணாதி
ஸம்பாவனாஸ்பதமமீ மம ஸந்து சோகா: | 
மா ஸந்து ச த்வதனுஷக்திமுஷ: ப்ரஹர்ஷா 
மா த்வத்புர: ஸ்திதிபுஷேச த்ருசா(அ)னுபச்ய ||௧௫|| 

ஸம்பாதனம் நனு ஸுகேஷு நிபாதனம் வா 
து:கேஷ்வதான்யதபி வா பவதேகதானம் | 
யத்கல்பயேர்நனு தியா சிவ தத்விதேஹி 
நாவைம்யஹம் மம ஹிதம் சரணம் கதஸ்த்வாம் ||௧௬||

து:கம் ப்ரதித்ஸுரயி மே யதி ந ப்ரதத்யா 
து:காபஹம் புரஹர த்வயி பக்தியோகம் | 
த்வத்பக்த்யலாபபரிசிந்தனஸம்பவம் மே 
து:கம் ப்ரதேஹி தவ க: புனரத்ர பார: ||௧௭|| 

பக்தயா த்வயீச கதி நாச்ருபரீதத்தஷ்ட்யா 
ஸஞ்ஜாதகத்கதகிரோத்புளகாங்கயஷ்ட்யா | 
தன்யா: புனந்தி புவனம் மம ஸா ந ஹீதி 
து:கே(அ)பி கா நு தவ துர்லபதா விதித்ஸா ||௧௮|| 

த்வத்பக்திரேவ ததநவாப்திசுகப்யுதாரா 
ஸ்ரீ: ஸா ச தாவக ஜனாச்ரயணே ச லப்யா| 
உல்லம்க்ய தாவகஜனான் ஹி ததர்தநாக-
ஸ்த்வய்யா: ஸஹஸ்வ ததிதம் பகவந்நமஸ்தே ||௧௯|| 

ஸேவா த்வதாச்ரயவதாம் ப்ரணயச்ச தேஷு 
ஸித்யேத்த்ருடோ மம யதாசு ததா தயார்த்ராம் | 
த்ருஷ்டிம் தவார்பய மயீச தயாம்புராசே 
மைவம் விபோ விமுகதா மயி தீனபந்தோ ||௨0|| 

கௌரீஸகம் ஹிமகரப்ரபமம்புதாபம் 
ஸ்ரீஜானி வா சிவவபுஸ்தவ தஜ்ஜுஷோ யே || 
தே த்வாம் ச்ரிதா வஹஸி முர்த்நி ததம்க்ரிரேணும் 
தத்ஸேவனம் மம கதம் நு தயாம் விநா தே ||௨௧|| 

த்வத்பக்திகல்பலதிகாம் க்ருபயா(அ)ர்பயேச 
மச்சித்தஸீம்னி பவதீயகதாஸுதாபி: | 
தாம் வர்தய த்வதனுராகபலாட்யமௌலிம் 
தன்மூல ஏவ கலு முக்திபலம் சகாஸ்தி ||௨௨|| 

நி:ஸ்வோ தனாகம இவ த்வதுபாச்ரிதானாம் 
ஸந்தர்சனே ப்ரமுதிதஸ்த்வயி ஸாந்த்ரஹார்த:| 
ஆலோகயன் ஜகதசேஷமிதம் பவந்தம் 
கார்யஸ்த்வயேச க்ருபயா(அ)ஹமபாஸ்தகேத: ||௨௩|| 

யோ பக்திகல்பலதிகாபிதமிந்துமௌலே-
ரேவம் ஸ்தவம் படதி தஸ்ய ததைவ தேவ: | 
துஷ்ட: ஸ்வபக்திமகிலேஷ்டதுஹம் ததாதி 
யாம் ப்ராப்ய நாரதமுகைருபயாதி ஸாம்யம் ||௨௪|| 

இதி ஸ்ரீமத்பரமஹம்ஸபரிவ்ராஜகாசார்ய ஸ்ரீமதபிநவ- 
ந்ருஸிம்ஹபாரதீஸ்வாமிவிரசிதம் சிவபக்திகல்பலதிகாஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||

Back to Sanskrit Page
Back to Hindu Scriptures and Stotras Main Page
Back to Shaivam Home Page