திருமூலர் அருளிய திருமந்திரம்
Thirumular Thirumandiram

Thirumoolar

Thirumandhiram is the tenth thirumurai in the tamil saivaite panniru thirumurai. It deals more about Yoga. It is also called chathiram. It has more than 3000 verses.

All the chapters are available in soft form now. It is organised by both contents and index. The text available in both transliterated form as well as the Tamil font and PDF form. ITRANS translitration scheme has been used for all these text translitration.

Please communicate any error in typing you find in the text. It would be of great help in providing the original text as it is to the world error free.

namaH shivAya

Tantra contents Tamil Unicode Romanized Text Tamil PDF
 
kAppu 
 
pAyiram 
avaiyaTakkam 
AkamachchiRappu 
kaTavuL vAzththu 
kurupArampariyam 
kurumaTa varalARu 
thiruman^thirath thokaich chiRappu 
thirumUlar varalARu 
mummUrththikaLin muRaimai 
vEthachchiRappu 
பாயிரம் pAyiram (0 - 112) பாயிரம்
 
akkini kAriyam 
an^thaNarozukkam 
arachATchi muRai 
aRanjcheyyAnthiRam 
aRanjcheyvAnthiRam 
anpucheyvArai aRivan chivan 
anpuTaimai 
iLamai n^ilaiyAmai 
upathEcham 
uyirn^ilaiyAmai 
kallAmai 
kalvi 
vaLLuNNAmai 
kELvi kETTamai thal 
kollAmai 
chelvam n^ilaiyAmai 
thAnachchiRappu 
n^aTuvu n^ilaimai 
n^alkuravu 
piRanmanai n^ayavAmai 
pulAl maRuththal 
makaLir izivu 
yAkkai n^ilaiyAmai 
vAnachchiRappu 
முதல் தந்திரம் mudhal than^dhiram (113 - 336) முதல் தந்திரம்
 
akaththiyam 
aTimuTi thETal 
athOmuka therichanam 
apAththiram 
aruLal 
aziththal 
iliN^ka purANam 
elumpuN^ kapAlamum 
karu uRpaththi 
kAththal 
kuru n^in^thai 
chakkarappERu 
chivan^in^thai 
thakkanvELvi 
thirukkOyil 
thIrththam 
paTaiththal 
pathivaliyil viraTTam eTTu 
pAththiram 
piraLayam 
periyAraith thuNaik kOTal 
poRaiyuTaimai 
mayEchura n^in^thai 
maRaiththal 
mUvakai chIva varkkam 
இரண்டாம் தந்திரம் iraNDAn^ than^dhiram (337 - 548) இரண்டாம் தந்திரம்
 
aTTamAchiththi 
aTTAN^kayOkappERu 
aTTAN^kayOkam 
amurithAraNai 
Athanam 
AyuLpariTchai 
iyamam 
kalain^ilai 
kAyachiththiupAyam 
kAlachakkaram 
kEchariyOkam 
chan^thirayOkam 
chamAthi 
thAraNai 
thiyAnam 
n^iyamam 
pariyaN^ka yOkam 
piraththiyAkAram 
pirANAyAmam 
vAracharam 
vArachUlam 
மூன்றாம் தந்திரம் mUnRAn^ than^dhiram (549 - 883) மூன்றாம் தந்திரம்
 
achapai 
aruchchanai 
AthAravAthEyam 
EroLichchakkaram 
chaththipEtham^thiripurai chakkaram 
chAmpavi^maNTalach chakkaram 
thiruvampalachchakkaram 
n^avakuNTam 
n^avAkkari chakkaram 
pUraNa chaththi 
vayiravachchakkaram 
vayiravi man^thiram 
நான்காம் தந்திரம் n^AngAn^ than^dhiram (884 - 1418) நான்காம் தந்திரம்
 
achuththa chaivam 
uTchamayam 
kaTunjchuththa chaivam 
chiriyai 
chakamArkkam 
chaththin^i pAtham 
chariyai 
chaRpuththira mArkkam 
chanmArkkam 
chAmIpam 
chAyuchchiyam 
chArUpam 
chAlOkam 
chuththa chaivam 
njAnam 
thAchamArkkam 
n^irA chAram 
puRachchamayathUshaNam 
mArkka chaivam 
yOkam 
ஐந்தாம் தந்திரம் ain^dhAn^ than^dhiram (1419 - 1572) ஐந்தாம் தந்திரம்
 
apakkuvan 
aruLuTaimaiyin njAnam varuthal 
avavETam 
chivakurutharichanam 
chivavETam 
njAthuru njAnanjEyam 
njAna vETam 
thava n^in^thai 
thavam 
thirun^IRu 
thiruvaTippERu 
thuRavu 
pakkuvan 
ஆறாம் தந்திரம் ARAn^ than^dhiram (1573 - 1703) ஆறாம் தந்திரம்
 
achaRkurun^eRi 
aTiyAr perumai 
aNTaliN^kam 
aruLoLi 
athiththa n^ilai aNTAthiththan 
AthmaliN^kam 
ARAthAram 
ithOpathEcham 
ain^thin^thiriyam aTakkum arumai 
ain^thin^thiriyam aTakkum muRaimai 
kurupUchai 
kUTAvozukkam 
kETu kaNTiraN^kal 
chathAchivaliN^kam 
chamAthikkiriyai 
champirathAyam 
chaRkuru n^eRi 
chivapUchai 
chivaliN^kam 
chivAthiththan 
chIvan 
njAnaliN^kam 
njAnathiththan 
thiruvaruL vaippu 
pachu 
pachuvilakkaNam pirANan 
piTchA vithi 
piNTaliN^kam 
piNTAthiththan 
puruTan 
pUraNakkukai n^eRichchamAthi 
pOchana vithi 
pOthan 
makEchuvara pUchai 
manavAthiththan 
muththirai pEtham 
vin^thuRpanam 
vin^thu aiyam pOkachara vOTTam 
ஏழாம் தந்திரம் EzAn^ than^dhiram (1704 - 2121) ஏழாம் தந்திரம்
 
aTiththalaiyaRiyum thiRaN^kURal 
aNTAthi pEtham 
aththuvAkkaL 
avaththai pEtham kIzAlavaththai 
avAvaRuththal 
aRivuthayam 
ARan^tham 
ilakkaNAththirayam 
uTal viTal 
uTaliR panjcha pEtham 
upachAn^tham 
eTTithazk kamala mukkuNa avaththai 
onpAn avaththai oNpAn apimAni 
kalavu chelavu 
kAriya kAraNa upAthi 
kEvala chakalachuththam 
chuththan^anavAthiparuvam 
chuththA chuththam chOthanai 
njAnicheyal 
thaththuva machi vAkkiyam 
n^inmalAvaththai 
pathi pachu pAcham vERinmai 
pathinOrAn^thAnamum avaththaiyenak kANal 
paththiyuTaimai 
paralaTchaNam 
parAvaththai 
puRaN^kURAmai 
maththiya chAkkirAvaththai 
mukkaraNam 
mukkuNan^irkuNam 
mukkuRRam 
muchchUniyathon^thaththachi 
muchchorUpam 
muththin^iththai 
muththiyuTaimai 
muththuriyam 
muppatham 
mupparam 
muppAz 
mummuththi 
vAymai 
vichuvakkirAcham 
எட்டாம் தந்திரம் eTTAn^ than^dhiram (2122 - 2648) எட்டாம் தந்திரம்
 
aNain^thOr thanmai 
athichUkkuma panjchAkkaram 
AkAchappERu 
Uz 
oLi 
kurumaTa tharichanam 
chaththiyanjAnAnan^tham 
charva viyApi 
chivachorUpa tharichanam 
chivatharichanam 
chUkkuma panjchAkkaram 
chUniya champAshaNai 
chorUpa uthayam 
njAnakuru tharichanam 
njAnOthayam 
thirukkUththu tharichanam 
thUla panjchAkkaram 
thOththiram 
piraNava chamAthi 
muththi pEtham karuma n^irvANam 
mOna chamAthi 
varaiyurai mATchi 
vAzththu 
ஒன்பதாம் தந்திரம் 9th Thandhiram (2649 - 3047) ஒன்பதாம் தந்திரம்

In Romanized and PDF formats

Sri Sivaya Subramuniya Swami's explanations for thirumanthiram

See also :

  • Thirumurai Acharyas-27 (திருமுறை ஆசிரியர்கள் 27வர்)
  • Back to Shaiva Siddhantha Home Page Back to Shaivism Home Page