திருவாசகம் (Thiruvasagam)

thollai yirum piRavich chUzun^thaLai n^Ikki
allalaRuth thAnan^dha mAkkiyadhE $-$ ellai
maruvA n^eRiyaLikkum vAdhavU reN^kOn
thiruvAchaka mennun^ thEn

The entire tiruvAsakam text and English Translation that is found here were entered by Dr. Kalyana sundaram of Project Madurai. That has been converted into romanised text form. The converted file that is put here is not proof read.

Thiruvachakam text

Tamil Unicode

In Tamil PDF Format

English Translation

In Romanised Text

The following list is available in tamiz alphabetical order also.
 1. chivapurANam
 2. kIrthtith thiru akaval
 3. thiruvaNdap pakuthi
 4. pORRith thiru akaval
 5. thiruch chadhakam
  1. mey uNarthal
  2. aRivuRuththal
  3. chuttaRuththal
  4. athma chuththi
  5. kaimmARu koduththal
  6. anubOgachuththi
  7. kAruNiyaththu iraN^kal
  8. Anan^dhaththu azuththal
  9. Anan^dhap paravacham
  10. Anan^dha athIdham
 6. n^Iththal viNNappam
 7. thiruvempAvai
 8. thiruvammAnai
 9. thirup poRchchuNNam
 10. thiruk kOththumpi
 11. thiruth theLLEnam
 12. thiruch chAzal
 13. thirup pUvalli
 14. thiru un^dhiyAr
 15. thiruth thOL n^Okkam
 16. thirup ponnUchal
 17. annaip paththu
 18. kuyiR paththu
 19. thiruth thasAN^gam
 20. thirup paLLI ezuchchi
 21. kOyil mUththa thiruppadhikam
 22. kOyil thiruppadhikam
 23. chen^dhilAp paththu
 24. adaikkalap paththu
 25. Achaip paththu
 26. adhichayap paththu
 27. puNarchchip paththu
 28. vAzAp paththu
 29. arut paththu
 30. thiruk kazukkunRap padhukam
 31. kaNda paththu
 32. pirArththaniap paththu
 33. kuzaiththa paththu
 34. uyiruNNip paththu
 35. achchap paththu
 36. thirup pANdip padhikam
 37. pidiththa paththu
 38. thiruEcharavu
 39. thirup pulampal
 40. kulAp paththu
 41. aRpudhap paththu
 42. chennip paththu
 43. thiru vArthai
 44. eNNap padhikam
 45. yAththiraip paththu
 46. thirup padai ezuchchi
 47. thiru veNpA
 48. paNdAya n^AnmaRai
 49. thirup padai Atchi
 50. Anan^dha mAlai
 51. achchO padhikam

See Also:
1. Shivapuranam with Thamizh explanation
2. Thiruvempavai with explanation
3. Thirumurai Acharyas-27 (திருமுறை ஆசிரியர்கள் 27வர்)

Back to 8th Thirumurai page
Back to Thirumurai page
Back to Saiva Siddhantha Home Page
Back to Saiva Home Page