thiruvAchagam


thiruchchiRRambalam

1. chivaburANam

(thirupperun^dhuRaiyil aruLiyadhu thaRchiRappup pAyiram) n^amachchivAya vAzga n^Adhan thAL vAzga imaippozudhum en n^enychil n^IN^gAdhAn thAL vAzga kOgazi ANDa kurumaNidhan thAL vAzga Agamam Agin^inRu aNNippAn thAL vAzga Egan an^Egan iRaivan aDivAzga 5 vEgam keDuththANDa vEn^dhan aDivelga piRappaRukkum pinynyagandhan peygazalgaL velga puRan^dhArkkuch chEyOn than pUN^gazalgaL velga karaN^guvivAr uLmagizum kOngazalgaL velga chiramguvivAr ON^guvikkum chIrOn kazal velga 10 Ichan aDibORRi en^dhai aDibORRi thEchan aDibORRi chivan chEvaDi pORRi n^EyaththE n^inRa n^imalan aDi pORRi mAyap piRappu aRukkum mannan aDi pORRi chIrAr perun^dhuRai n^am thEvan aDi pORRi 15 ArAdha inbam aruLum malai pORRi chivan avan enchin^dhaiyuL n^inRa adhanAl avan aruLAlE avan thAL vaNaN^gich chin^dhai magizach chiva purANam thannai mun^dhai vinaimuzudhum Oya uraippan yAn. 20 kaN n^udhalAn thangaruNaik kaNgATTa van^dhu eydhi eNNudhaRku eTTA ezil Argazal iRainychi viN n^iRain^dhum maN n^iRain^dhum mikkAy, viLaN^gu oLiyAy, eN iRan^dhu ellai ilAdhAnE n^in perumchIr pollA vinaiyEn pugazumARu onRu aRiyEn 25 pullAgip pUDAyp puzuvAy maramAgip pal virugamAgip paRavaiyAyp pAmbAgik kallAy manidharAyp pEyAyk kaNaN^gaLAy val achurar Agi munivarAyth thEvarAych chellAa n^inRa ith thAvara chaN^gamaththuL 30 ellAp piRappum piRan^dhu iLaiththEn, emberumAn meyyE un pon aDigaL kaNDu inRu vIDu uRREn uyya en uLLaththuL ON^gAramAy n^inRa meyyA vimalA viDaippAgA vEdhaN^gaL aiyA enavON^gi Azn^dhu aganRa n^uNNiyanE 35 veyyAy, thaNiyAy, iyamAnanAm vimalA poy Ayina ellAm pOy agala van^dharuLi mey nyAnam Agi miLir kinRa meych chuDarE enynyAnam illAdhEn inbap perumAnE anynyAnam thannai agalvikkum n^al aRivE 40 Akkam aLavu iRudhi illAy, anaiththu ulagum AkkuvAy kAppAy azppAy aruL tharuvAy pOkkuvAy ennaip puguvippAy n^in thozumbin n^ARRaththin n^EriyAy, chEyAy, n^aNiyAnE mARRam manam kaziya n^inRa maRaiyOnE 45 kaRan^dha pAl kannaloDu n^eygalan^dhAR pOlach chiRan^dhaDiyAr chin^dhanaiyuL thEnURi n^inRu piRan^dha piRappu aRukkum eN^gaL perumAn n^iRaN^gaL Or ain^dhu uDaiyAy, viNNOrgaL Eththa maRain^dhirun^dhAy, emberumAn valvinaiyEn thannai 50 maRain^dhiDa mUDiya mAya iruLai aRambAvam ennum arum kayiRnAl kaTTi puRamdhOl pOrththu eN^gum puzu azukku mUDi, malam chOrum onbadhu vAyil kuDilai malaN^gap pulan ain^dhum vanychanaiyaich cheyya, 55 vilaN^gu manaththAl, vimalA unakku kalan^dha anbAgik kachin^dhu uL urugum n^alam thAn ilAdha chiRiyERku n^algi n^ilam thanmEl van^dhu aruLi n^ILgazalgaL kATTi, n^AyiR kaDaiyAyk kiDan^dha aDiyERkuth 60 thAyiR chiRan^dha thayA Ana thaththuvanE mAchaRRa chOdhi malarn^dha malarchchuDarE thEchanE thEn AramudhE chivaburAnE pAchamAm paRRu aRuththup pArikkum AriyanE n^Echa aruLburin^dhu n^enychil vanycham keDap 65 pErAdhu n^inRa peruN^garuNaip pOrARE ArA amudhE aLavilAp pemmAnE OrAdhAr uLLaththu oLikkum oLiyAnE n^IrAy urukki en AruyirAy n^inRAnE inbamum thunbamum illAnE uLLAnE 70 anbarukku anbanE yAvaiyumAy illaiyumAy chOdhiyanE thunniruLE thOnRAp perumaiyanE AdhiyanE an^dham n^aDuvAgi allAnE Irththu ennai ATkoNDa en^dhai perumAnE kUrththa mey nyAnaththAl koNDu uNarvAr thamgaruththil 75 n^Okkariya n^OkkE n^uNukkariya n^uN uNarvE pOkkum varavum puNarvum ilAp puNNiyanE kAkkum en kAvalanE kANbariya pEr oLiyE ARRinba veLLamE aththA mikkAy n^inRa thORRach chuDar oLiyAy chollAdha n^uN uNarvAy 80 mARRamAy vaiyagaththin vevvERE van^dhu aRivAm thERRanE thERRath theLivE en chin^dhanai uL URRAna uNNAr amudhE uDaiyAnE vERRu vigAra viDakku uDambin uLgiDappa ARREn em aiyA aranE O enRu enRu 85 pORRip pugazn^dhirun^dhu poygeTTu mey AnAr mITTu iN^gu van^dhu vinaippiRavi chArAmE kaLLap pulakkurambaik kaTTu azikka vallAnE n^aL iruLil n^aTTam payinRu ADum n^AdhanE thillai uL kUththanE thenbANDi n^ATTAnE 90 allal piRavi aRuppAnE O enRu chollaRku ariyAnaich chollith thiruvaDikkIz cholliya pATTin poruL uNarn^dhu cholluvAr chelvar chivaburaththin uLLAr chivan aDikkIzp pallOrum Eththap paNin^dhu. 95 thiruchchiRRambalam - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - thiruchchiRRambalam

2. kIrththith thiru agaval

(thillaiyil aruLiyadhu - n^ilaimaNDila AchiriyappA) thillai mUdhUr ADiya thiruvaDi pal uyir ellAm payinRanan Agi eNil palguNam ezilbeRa viLaN^gi maNNum viNNum vAnOr ulagum thunniya kalvi thORRiyum aziththum 5 ennuDai iruLai ERaththuran^dhum aDiyAr uLLaththu anbu mIdhUrak kuDiyAk koNDa koLgaiyum chiRappum mannum mAmalai magEn^dhiram adhanil chonna Agamam thORRuviththu aruLiyum 10 kallA Taththuk kalan^dhu inidhu aruLi n^allA LODu n^ayappuRavu eydhiyum panychap paLLiyil pAlmozi thannoDum enychAdhu INDum inaruL viLaiththum kirAdha vEDamoDu kinychuga vAyavaL 15 virAvu koN^gai n^aldhaDam paDin^dhum kEvEDar Agik keLiRadhu paDuththum mAvETTu Agiya Agamam vAN^giyum maRRavai thammai magEn^dhiraththu irun^dhu uRRa aim mugaN^gaLAL paNiththu aruLiyum 20 n^an^dham pADiyil n^An maRaiyOnAy an^dhamil AriyanAy amarn^dhu aruLiyum vERu vERu uruvum vERuvERu iyaRkaiyum n^URu n^u|Ru Ayiram iyalbinadhu Agi ERu uDai Ichan ippuvaniyai uyyak 25 kURu uDai maN^gaiyum thAnum van^dharuLik kudhiraiyaik koNDu kuDan^ADu adhanmigaik chadhurbaDath chAththAyth thAn ezun^dharuLiyum vElam puththUr viTTERu aruLik kOlam polivu kATTiya koLgaiyum 30 tharppaNam adhanil chAn^dham puththUr vilboru vEDaRku In^dha viLaivum mokkaNi aruLiya muzuththazal mEni chokkadhu Agak kATTiya thonmaiyum ariyoDu piramaRku aLavu aRi oNNAn 35 n^ariyaik kudhirai Akkiya n^anmaiyum ANDugoNDaruLa azaguRu thiruvaDi pANDiyan thanakkup parimAviRRu INDu kanagam ichaiyap peRA adhu ANDAn emgOn aruLvazi iruppath 40 thUNDu chOdhi thORRiya thonmaiyum an^dhaNan Agi ANDugoNDaruLi in^dhira nyAlam kATTiya iyalbum madhuraip perun^al mAn^agar irun^dhu kudhiraich chEvagan Agiya koLgaiyum 45 AN^gadhu thannil aDiyavarkku Agap pAN^gAy maN chuman^dharuLiya parichum uththara kOcha maN^gaiyuL irun^dhu viththaga vEDaN^ kATTiya iyalbum pUvaNam adhanil polin^dhu irun^dhu aruLith 50 thUvaNa mEni kATTiya thonmaiyum vAdha vUrinil van^dhu inidhu aruLip pAdhach chilamboli kATTiya paNbum thiru Ar porun^dhuRaich chelvan Agik karu Ar chOdhiyil karan^dha kaLLamum 55 pUvaNam adhanil polin^dhu inidhu aruLip pAvam n^Acham Akkiya parichum thaNNIrp pan^dhal chayambeRa vaiththu n^aln^Irch chEvagan Agiya n^anmaiyum virun^dhinan Agi veNgADu adhanil 60 kurun^dhin kIz anRirun^dha koLgaiyum paTTa maN^gaiyil pAN^gAy irun^dhu aN^gu aTTa mAchiththi aruLiya adhuvum vEDuvan Agi vENDu uruk koNDu kADu adhu thannil karan^dha uLLamum 65 meyk kATTiTTu vENDu uruk koNDu thakkAn oruvan Agiya thanmaiyum Ori Uril ugan^dhu inidhu aruLi pArirum pAlagan Agiya parichum pANDUr thannil INDa irun^dhum 70 thEvUrth thenbAl thigazdharu thIvil kOvAr kOlam koNDa koLgaiyum thEn amar chOlaith thiru ArUril nyAnam thannai n^algiya n^anmaiyum iDaimarudhu adhanil INDa irun^dhu 75 paDimap pAdham vaiththa apparichum Egam paththil iyalbAy irun^dhu pAgam peNNODu Ayina parichum thiruvAnychiyaththil chIrbeRa irun^dhu marudhUr kuzaliyoDu magizn^dha vaNNamum 80 chEvagan Agith thiNchilai En^dhip pAvagam palabala kATTiya parichum kaDambUr thannil iDambeRa irun^dhum IN^gOy malaiyil eziladhu kATTiyum aiyARu adhanil chaivan Agiyum 85 thuruththi thannil aruththiyODu irun^dhum thiruppanai Uril viruppan Agiyum kazumalam adhanil kATchi koDuththum kazukkunRu adhanil vazukkAdhu irun^dhum puRambayam adhanil aRambala aruLiyum 90 kuRRAlaththuk kuRiyAy irun^dhum an^dhamil perumai azal uruk karan^dhu chun^dhara vEDaththu orumudhal uruvugoNDu in^dhira nyAlam pOlavan^dhu aruLi evvevar thanmaiyum thanvayiL paDuththu 95 thAnE Agiya thayAbaran em iRai chan^dhira thIbaththuch chAththiran Agi an^dhiraththu izin^dhu van^dhu azagu amar pAlaiyuL chun^dharath thanmaiyoDu thudhain^dhu irun^dharuLiyum man^dhira mAmalai magEn^dhira veRpan 100 an^dham il perumai aruL uDai aNNal em thamai ANDa parichu adhu pagarin ARRal adhuvuDai azagamar thiru uru n^IRRuk kODi n^imirn^dhu kATTiyum Unam thannai oruN^guDan aRukkum 105 Anan^ thammE ARA aruLiyum mAdhil kURUDai mApperum karuNaiyan n^Adhap perumbaRai n^avinRu kaRaN^gavum azukku aDaiyAmal ANDugoNDu aruLbavan kazuk kaDai thannaik kaikkoNDu aruLiyum 110 mUlam Agiya mummalam aRukkum thUya mEnich chuDarviDu chOdhi kAdhalan Agik kazun^Ir mAlai El uDaiththAga ezilbeRa aNiththum ariyoDu piramaRku aLavu aRiyAdhavan 115 parimAvin michaip payinRa vaNNamum mINDu vArAvazi aruL puribavan pANDi n^ADE pazambadhi Agavum pakthi chey aDiyAraip parambaraththu uyppavan uththara kOcha maN^gai Ur Agavum 120 Adhi mUrththigaLukku aruLburin^dhu aruLiya thEva thEvan thirup peyar Agavum iruLa kaDin^dhu aruLiya nba Urdhi aruLiya perumai aruLmalai yAgavum epperun^ thamaiyum evvevar thiRamum 125 apparichu adhanAl ANDugoNDaruLi n^AyinEnai n^alammali thillaiyuL kOlam Ardharu podhuvinil varugaena Ela ennai IN^gu ozith tharuLi anRu uDan chenRa aruLbeRum aDiyavar 130 onRa onRa uDan kalan^dhu aruLiyum eydha van^dhilAdhAr eriyil pAyavum mAladhu vAgi mayakkam eydhiyum pUdhalam adhanil puraNDuvIzn^dhu alaRiyum kAlvichaiththu ODik kaDalbuga maNDi 135 n^Adha n^Adha enRu azudhu araRRi pAdham eydhinar pAdham eydhavum padhanychalik karuLiya paraman^ADaga enRa idham chalippeydha n^inRu EN^ginar EN^gavum ezilbeRum imayaththu iyalbUDai ambon 140 polidharu puliyUrp podhuvinil n^aDam n^avil kanidharu chevvAy umaiyoDu kALikku aruLiya thirumugaththu azagu uRu chiRun^agai iRaivan INDiya aDiyava rODum polidharu puliyUr pukku inidhu aruLinan 145 olidharu kailai uyargiza vOnE thiruchchiRRambalam - - - - - - -- - -- - - - - - -- - --- thiruchchiRRambalam

3. thiruvaNDap pagudhi

( thillaiyil aruLayadhu - iNaik kuRaL AchiriyappA) aNDap pagudhiyin uNDaip piRakkam aLappu arum thanmai vaLap peruN^ kATchi onRanukku onRu n^inRezil pagarin n^URRu oru kODiyin mElbaDa virin^dhana iln^uzai kadhirin thun aNup puraiyach 5 chiRiya Agap periyOn theriyin vEdhiyan thogaiyoDu mAlavan migudhiyum thORRamum chiRappum IRRoDu puNariya mAppEr Uziyum n^Ikkamum n^ilaiyum chUkkamoDu thUlaththuch chURai mArudhaththu 10 eRiyadhu vaLiyin koTkap peyarkkum kuzagan muzuvadhum paDaippOn paDaikkum pazaiyOn paDaiththavai kAppOn kAkkum kaDavuL, kAppavai kAppOn, karappavai karudhAk 15 karuththuDaik kaDavuL, thiruththagum aRuvagaich chamayaththu aRuvagai yOrkkum vIDubERAy n^inRa viNNOr pagudhi kIDam puraiyum kizavOn, n^AL thoRum arukkanin chOdhi amaiththOn, thiruththagu 20 madhiyil thaNmai vaith thOn, thiNdhiRal thIyil vemmai cheydhOn, poydhIr vAnil kalappu vaiththOn, mEdhagu kAlin Ukkam kaNDOn, n^izal thigaz n^Iril inchuvai n^igazn^dhOn, veLippaDa 25 maNNil thiNmai vaiththOn, enRu enRu enaip pala kODi enaip pala piRavum anaiththu anaiththu avvayin aDaiththOn. adhAnRu munnOn kANga, muzudhOn kANga thann^Er llOn thAnE kANga 30 Enam thol eyiRu aNin^dhOn kANga kAnam puliyuri araiyOn kANga n^IRROn kANga, n^inaidhoRum n^inaidhoRum ARREn kANga, an^dhO keDuvEn innichai vINaiyil ichaiththOn kANga 35 annadhu onRu av vayin aRn^dhOn kANga paraman kANga, pazaiyOn kANga piramanmAl kANAp periyOn kANga aRpudhan kANga, an^Egan kANga choRpadhaN^ kaDan^dha thollOn kANga 40 chiththamum chellAch chETchiyan kANga paththi valaiyil paDuvOn kANga oruvan enRum oruvan kANga viribozil muzudhAy virin^dhOn kANga aNuththarum thanmaiyil aiyOn kANga 45 iNaippu arum perumaiyil Ichan kANga ari adhil ariya ariyOn kANga karuvi epporuLum vaLarppOn kANga n^Ul uNarvu uNarA n^uNNiyan kANga mElODu kIzAy virin^dhOn kANga 50 an^dhamum Adhiyum aganROn kANga pan^dhamum vIDum paDaippOn kANga n^iRpadhuny chelvadhum AnOn kANga kaRpadhum iRudhiyum kaNDOn kANga yAvarum peRa uRum Ichan kANga 55 thEvarum aRiyAch chivanE kANga peNAN alienum peRRiyan kANga kaNNAl yAnum kaNDEn kANga aruLn^ani churakkum amudhE kANga karuNaiyin perumai kaNDEn kANga 60 puvaniyal chEvaDi thINDinan kANga chivan ena yAnum thERinan kANga avan enai ATkoNDu aruLinan kANga kuvaLaik kaNNi kURan kANga avaLun^ thAnum uDanE kANga 65 paramA nan^dham pazam kaDa ladhuvE karumA mugilil thOnRith thiruvAr perun^dhuRai varaiyil ERith thiruththagu minoLi thichaidhichai viriya aimbulam pan^dhanai vALaravu iriya 70 vem thuyar kODai mAththalai karappa n^IDu ezil thOnRi vAL oLi miLira emdham piRaviyil kObam migun^dhu murachu ERin^dhu mApperuN^ karuNaiyil muzaN^gip pUppurai anychali kAn^dhaL kATTa 75 enychA innaruL n^uNdhuLi koLLach chenychuDar veLLam thichaidhichai theviTTa varaiyuRak kEdhak kuTTam kaiyaRa vON^gi irumuch chamayaththu oru pEyth thErinai n^Irn^ichai tharavarum n^eDuN^gaN mAngaNam 80 thavapperu vAyiDaip parugith thaLarvoDum avapperun^ thAbam n^IN^gAdhu achain^dhana AyiDai vAnap pEriyARRu agavayin pAyn^dhu ezun^dhu inbam perunychuzi koziththuch chuziththu emban^dham mAk karaiborudhu alaiththiDiththu 85 Uz Uz ON^giya n^aN^gaL iruvinai mAmaram vEr paRiththu ezun^dhu uruva aruLn^Ir OTTA aruvaraich chan^dhin vAnchiRai kaTTi maTTaviz veRimalark kuLavAy kOli n^iRaiyagil 90 mAppugaik karaichEr vaNDuDaik kuLaththin mIkkoL mElmEl magizdhalin n^Okki aruchchanai vayal uL anbuviththu iTTuth thoNDa uzavar Arath than^dha aNDaththu arumbeRal mEgan vAzga 95 karumbaNak kachchaik kaDavuL vAzga arumdhavargagu aruLum Adhi vAzga achcham thavirththa chEvagan vAzga n^ichchalum IrththAT koLvOn vAzga chUziruL thunbam thuDaippOn vAzga 100 eydhinarkku Aramudhu aLippOn vAzga kUriruL kUththoDu kunippOn vAzga pEramaith thOLi kAdhalan vAzga EdhilArgagu Edhilem iRaivan vAzga kAdhalarkku eyppinil vaippu vAzga 105 n^achchu aravu ATTiya n^amban pORRi pichchu emai ERRiya periyOn pORRi n^IRRoDu thORRa vallOn pORRi n^ARRichai n^aDappana n^aDAayk kiDappana kiDAay n^iRpana n^iRIich 110 cholbadham kaDan^dha thollOn uLLath thuNarchchiyiR koLLavum paDAan kaNmudhal pulanAR kATchiyum illOn viNmudhal pUdham veLippaDa vaguththOn pUvil n^ARRam pOnRuyarn^ theN^gum 115 ozivaRa n^iRain^dhu mEviya perumai inRu enakku eLivan^dhu aruLi azidharum Akkai oziyachcheydha oNboruL inRenak keLivan^dhu irun^dhanan pORRi aLidharum Akkai cheydhOn pORRi 120 URRirun^dha thuLLaN^ kaLippOn pORRi ARRA inbam alarn^dhalai pORRi pORRA Akkaiyaip poRuththal pugalEn maragadhak kuvAal mAmaNip piRakkam minoLi koNDa ponnoLi thigazath 125 thichaimugan chenRu thEDinarkku oLiththum muRaiyuLi oRRi muyanRavarkku oLiththum oRRumai koNDu n^Okkum uLLaththu uRRavar varun^dha uRaippavarkku oLiththum maRaiththiRam n^Okki varun^dhinarkku oLiththum 130 iththan^ thiraththil kANDum enRu irun^dhOrkku aththan^ thiraththil avvayin oLiththum munivu aRa n^Okki n^anivarak keLavi ANenath thOnRi aliyenap peyarn^dhu vALn^udhal peNena oLiththum chENvayin 135 aimbulan chelaviDuththu aruvarai thoRumbOyth thuRRavai thuRan^dha veRRu uyir Akkai arun^dhavar kATchiyuL thirun^dha oLiththum onRu uNDillai yenRaRi voLiththum paNDE payildhoRum inRE payildhoRum 140 oLkkum chOranaik kaNDanam Armin Armin n^ANmalarp piNaiyalil thALdhanai iDumin chuRRumin chUzmin thoDarmin viDEnmin paRRumin enRavar paRRumuRRu oLiththum 145 thann^Er illOn thAnE Ana thanmai en n^Er anaiyOr kETkavan^dhu iyambi aRaigUvi ATkoNDaruLi maRaiyOr kOlam kATTi aruLalum ulaiyA anbu enbu uruga OlamiTTu 150 alaigaDal thiraiyil Arththu Arththu ON^gith thalai thaDumARA vIzn^dhuburaN TalaRip piththarin mayaN^gi maththarin madhiththu n^ATTavar maruLavum kETTavar viyappavum kaDaikkaLiRu ERRAth thaDamberu madhaththin 155 ARREn Aga avayavam chuvaidharu kORREn koNDu cheydhanan ERRAr mUdhUr eziln^agai eriyin vIzviththu AN^gu anRu aruTperun^ thIyin aDiyOm aDikkuDil 160 oruththarum vazAmai yoDukkinan thaDakkaiyin n^ellik kaniyenak kAyinan cholluvadhu aRiyEn vAzi muRaiyO thariyEn n^AyEn thAn enaich cheydhadhu theriyEn AA cheththEn aDiyERku 165 aruLiyadhu aRiyEn parugiyum ArEn vizuN^giyum olla killEn chezun^dhaN pARkaDal thiraiburai viththu uvarkkaDal n^aLLumn^r uLagam thadhumba vAkku iRan^dhu amudham mayirkkAl thORum 170 thEkkiDach cheydhanan koDiyEn Undhazai kurambai thORum n^Ay uDal agaththE kurambaigoNDu indhEn pAyththi n^irambiya aRpudham Ana amudha thAraigaL eRputh thuLaidhoRum ERRinan uruguvadhu 175 uLLam koNDOr uruchchey thAN^gu enakku aL URu Akkai amaiththanan oLLiya kannaR kanidhEr kaLiRu enak kaDaimuRai ennaiyum iruppadhu Akkinan ennil karuNai vAndhEn kalakka 180 aruLoDu parA amudhu Akkinan piraman mAl aRiyAp peRRi yOnE thiruchchiRRambalam - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - thiruchchiRRambalam

4. pORRith thiruagaval

(thillaiyil aruLiyadhu - n^ilaimaNDila AchiriyappA) n^Anmugan mudhalA vAnavar thozudhu eza Ir aDiyAlE mUvulagu aLan^dhu n^Al thichai munivarum aimbulan malarap pORRi chey kadhirmuDith thirun^eDumAl anRu aDimuDi aRiyum Adharavu adhanil kaDum muraN Enam Agimun kalan^dhu Ezdhalam uruva iDan^dhu pin eyththum Uzi mudhalva chayachaya enRu vazuththiyum kANA malaraDi iNaigaL vazuththudhaRku eLidhAy vAr kaDal ulaginil 10 yAnai mudhalA eRumbu IRAya Unam il yOniyin uLvinai pizaiththum mAnuDap piRappinuL mAdhA udharaththu Inam il kirumich cheruvinil pizaiththum oru madhith thAnRiyin irumaiyil pizaiththum irumadhi viLaivin orumaiyil pizaiththum mummadhi thannuL ammadham pizaiththum Ir iru thiN^gaLil pEr iruL pizaiththum anychu thiN^gaLil munychudhal pizaiththum ARu thiN^gaLil URu alar pizaiththuma 2 Ezu thiN^gaLil thAz puvi pizaiththum eTTuth thiN^gaLil kaTTamum pizaiththum onbadhil varudharu thunbamum pizaiththum thakka thachamadhi thAyoDu thAnbaDum thukka chAgaram thuyar iDaippizaiththum ANDugaL thORum aDain^dhu akkAlai INDiyum iruththiyum enaippala pizaiththum kAlai malamoDu kaDumbagal pachi n^ichi vELai n^iththirai yAththirai pizaiththum karumguzal chevvAy veLn^agaik kArmayil 30 oruN^giya chAyal n^eruN^gi uL madharththuk kachchu aRa n^imirn^dhu kadhirn^dhu mun paNaiththu eyththu iDaivarun^dha ezun^dhu puDaibaran^dhu Irkku iDaibOgA iLamulai mAdhardham kUrththa n^ayanak koLLaiyil pizaiththum piththa ulagar perum thuRaip parappinuL maththam kaLiRu enum avAviDaip pizaiththum kalvi ennum palgaDal pizaiththum chelvam ennum allalil pizaiththum n^alguravu ennum tholliDam pizaiththum 40 pulvarambu Aya paladhuRai pizaiththum theyvam enbadhOr chiththam uNDAgi munivu ilAdhadhu Or poruL adhu karudhalum ARu kODi mAyA chakthigaL vERu vERu tham mAyaigaL thoDaN^gina Aththam AnAr ayalavar kUDi n^Aththigam pEchi n^Aththazumbu ERinar chuRRam ennup tholbachuk kuzAN^gaL paRRi azaiththup padhaRinar perugavum viradhamE param Aga vEdhiyarum 50 charadham AgavE chAththiram kATTinar chamaya vAdhigaL thamdham thaN^gaLE amaivadhu Aga araRRi malain^dhanar miNDiya mAyA vAdham ennum chaNDa mArudham chuzin^dhu aDiththuth thAarththu ulOgAya thamenum oL thiRappAmbin kalA pEdhaththa kaDuviDam eydhi adhil perumAyai enaippala chUzavum thappAmE thAm piDiththadhu chaliyAth thazaladhu kaNDa mezugu adhu pOlath 60 thozudhu uLam urugi azudhu uDalgambiththu ADiyum alaRiyum pADiyum paraviyum koDiRum pEdhaiyum koNDadhu viDAdhena paDiyE Agi n^al iDaiaRA anbin pachumaraththu ANi aRain^dhAl pOlak kachivadhu perugik kaDal ena maRugi agam kuzain^dhu anugulamAy mey vidhirththuch chagam pEy enRu thammaich chirippa n^AN adhu ozin^dhu n^ADavar paziththurai pUN adhu Agak kONudhal inRich 70 chadhur izan^dhu aRimAl koNDu chArum kadhiyadhu paramA adhichayam Agak kaRRA manam enak kadhaRiyum padhaRiyum maRRu Or theyvam kanavilum n^inaiyAdhu arubaraththu oruvan avaniyil van^dhu kurubaran Agi aruLiya perumaiyaich chiRumai enRu igazAdhE thiruvaDi iNaiyaip piRivinai aRiyA n^izal adhu pOla mun pinnAgi muniyAdhu aththichai enbu n^ain^dhu urugi n^ekku n^ekku EN^gi 80 anbu enum ARu karai adhu puraLa n^anbulan onRi n^Adha enRu araRRi urai thaDumARi urOmam chilirppa karamalar moTTiththu irudhayam malarak kaNgaLi kUra n^uN thuLi arumba chAyA anbinai n^ALdhorum thazaippavar thAyE Agi vaLarththanai pORRi mey tharu vEdhiyan Agi vinaigeDak kaidharavalla kaDavuL pORRi ADaga madhurai arachE pORRi 90 kUDal ilaN^gu kurumaNi pORRi then thillai manRinuL ADi pORRi nRu enakku Ar amudhu AnAy pORRi mUvar n^AnmaRai mudhalvA pORRi chEvAr velgoDich chivanE pORRi pin Ar uruva vigirdhA pORRi kal n^Ar uriththa kaniyE pORRi kAvAy kanagak kunRE pORRi AvA endhanakku aruLAy pORRi paDaippAy kAppAy thuDaippAy pORRi 100 iDaraik kaLaiyum en^dhAy pORRi Icha pORRi iRaivA pORRi thEchap paLiN^gin thiraLE pORRi araichE pORRi amudhE pORRi virai chEr charaNa vigirdhA pORRi vEdhi pORRi vimalA pORRi Adhi pORRi aRivE pORRi kadhiyE pORRi kaniyE pORRi n^adhi n^Er n^enychaDai n^ambA pORRi uDaiyAy pORRi uNarvE pORRi 110 kaDaiyEn aDimai kaNDAy pORRi aiyA pORRi aNuvE pORRi chaivA pORRi thalaivA pORRi kuRiyE pORRi kuNamE pORRi n^eRiyE pORRi n^inaivE pORRi vAnOrkku ariya marun^dhE pORRi EnOrkku eLiya iRaivA pORRi mUvEz chuRRamum muraN uRu n^aragu iDai AzAmE aruL arachE pORRi thOzA pORRi thuNaivA pORRi 120 vAzvE pORRi en vaippE pORRi muththA pORRi mudhalvA pORRi aththA pORRi aranE pORRi uraiuNarvu iRan^dha oruva pORRi virigaDal ulagin viLaivE pORRi arumaiyil eLiya azagE pORRi karumugi lAgiya kaNNE pORRi manniya thiruvaruL malaiyE pORRi ennaiyum oruva nAkki iruN^gazal chenniyil vaiththa chEvaga pORRi 130 thozudhagai thunban^ thuDaippAy pORRi azivilAr Anan^dha vAri pORRi azivilum Avadhum kaDan^dhAy pORRi muzuvadhum iRan^dha mudhalvA pORRi mAnn^Er n^Okki maNALA pORRi vAnagaththu amarar thAyE pORRi pAriDai ain^dhAyp paran^dhAy pORRi n^IriDai n^AngAy n^igazn^dhAy pORRi thIyiDai mUnRAyth thigazn^dhAy pORRi vaLiyiDai iraNDAy magizn^dhAy pORRi 140 veLiyiDai onRAy viLain^dhAy pORRi aLibavar uLLadhadhu amudhE pORRi kanavilum thEvarkku ariyAy pORRi n^anavilum n^AyERku aruLinai pORRi iDaimarudhu uRaiyum en^dhAy pORRi chaDaIDaik kaN^gai thariththAy pORRi ArUr amarn^dha arachE pORRi chIr Ar thiruvaiyARA pORRi aNNAmalai em aNNA pORRi kaN Ar amudhak kaDalE pORRi 150 Egambaththu uRai en^dhAy pORRi pAgam peN uru AnAy pORRi parAyth thuRai mEviya paranE pORRi chirAppaLLi mEviya chivanE pORRi maRRu Or paRRu iN^gu aRiyOn pORRi kuRRAlaththu em kUththA pORRi kOgazi mEviya kOvE pORRi IN^gOy malai en^dhAy pORRi pAN^gu Ar pazanaththu azagA pORRi kaDambUr mEviya viDaN^gA pORRi 160 aDain^dhavarkku aruLum appA pORRi iththi thannin kIz irumUvarkku aththikku aruLiya arachE pORRi thennADuDaiya chivanE pORRi en n^ATTavarkkum iRaivA pORRi Enak kuruLaikku aruLinai pORRi mAnak kayilai malaiyAy pORRi aruLiDa vENDum ammAn pORRi iruL keDa aruLum iRaivA pORRi thaLarn^dhEn aDiyEn thamiyEn pORRi 170 kaLam koLak karudha aruLAy pORRi anychEl enRu iN^gu aruLAy pORRi n^anychE amudhA n^ayan^dhAy pORRi aththA pORRi aiyA pORRi n^iththA pORRi n^imalA pORRi paththA pORRi pavanE pORRi periyAy pORRi pirAnE pORRi ariyAy pORRi amalA pORRi maRaiyOr kOla n^eRiyE pORRi muRaiyO thariyEn mudhalvA pORRi 180 uRavE pORRi uyirE pORRi chiRavE pORRi chivamE pORRi manychA pORRi maNALA pORRi panychu Er aDiyAn paN^gA pORRi alan^dhEn n^AyEn aDiyEn pORRi ilaN^gu chuDar em IchA pORRi chuvaiththalai mEviya kaNNE pORRi kuvaippadhi malin^dha kOvE pORRi malai n^ADu uDaiya mannE pORRi kalai Ar arigEchariyAy pORRi 190 thirukkazuk kunRil chelvA pORRi poruppu amar pUvaNaththu aranE pORRi aruvamum uruvamum AnAy pORRi maruviya karuNai malaiyE pORRi thuriyamum iRan^dha chuDarE pORRi therivu aridhu Agiya theLivE pORRi thELA muththach chuDarE pORRi AL AnavargaLukku anbA pORRi ArA amudhE aruLA pORRi pEr Ayiram uDaip pemmAn pORRi 200 thALi aRugin thArAy pORRi n^IL oLi Agiya n^iruththA pORRi chan^dhanach chAn^dhin chun^dhara pORRi chin^dhanaikku ariya chivamE pORRi man^dhira mAmalai mEyAy pORRi en^dhamai uyyak koLvAy pORRi pulimulai pul vAykku aruLinai pORRi alaigaDal mI michai n^aDan^dhAy pORRi karum kuruvikku anRu aruLinai pORRi irum pulan pulara ichain^dhanai pORRi 210 paDi uRap payinRa pAvaga pORRi aDiyoDu n^aDu IRu AnAy pORRi n^aragoDu chuvarkka n^Anilam pugAmal paragadhi pANDiyaRku aruLinai pORRi ozavaRa n^iRain^dha oruva pORRi chezu malarch chivaburaththu arachE pORRi kazu n^Ir mAlaik kaDavuL pORRi thozuvAr maiyal thuNippAy pORRi pizaippu vAyppu onRu aRiyA n^AyEn kuzaiththa cholmAlai koNDaruL pORRi 220 purambal eriththa purANa pORRi param param chOdhip paranE pORRi pORRi pORRi puyaN^gap perumAn pORRi pORRi purANa kAraNa pORRi pORRi chaya chaya pORRi 225 thiruchchiRRambalam - - - - - - - - - - - thiruchchiRRambalam

5. thiruchchadhagam

(thirupperun^dhuRaiyil aruLiyadhu)

1. mey uNardhal

(kaTTaLaik kaliththuRai) meydhAn arumbi vidhir vidhirththu un virai Ar kazaRku en kaidhAn thalai vaiththuk kaNNIr thadhumbi vedhumbi uLLam poydhAn thavirn^dhu unnaip pORRi chaya chaya pORRi ennum kaidhAn n^egiza viDEn uDaiyAy ennaik kaNDu koLLE. 5 koLLEn puran^dhAn mAl ayan vAzvu kuDigeDinum n^aLLEn n^inadhu aDiyAroDu allAl n^aragam puginum eLLEn thiruaruLAlE irukkap peRin iRaivA uLLEn piRa theyvam unnai allAdhu eN^gaL uththamanE. 6 uththaman aththan uDaiyAn aDiyE n^inain^dhu urugi maththam manaththoDu mAl ivan enna manam n^inaivil oththana oththana cholliDa Ur thirin^dhu evarum tham tham manaththana pEcha enynyAnRu koL chAvadhuvE. 7 chAva mun n^AL thakkan vELvith thagar thinRu n^anycham anychi Ava en^dhAy enRu avidhA iDum n^ammavar avarE mUvar enRE embirAnoDum eNNi viN ANDu maNmEl thEvar enRE iRumAn^dhu enna pAvam thiradhavarE. 8 thavamE purin^dhilan thaNmalar TTumuTTAdhu iRainychEn avamE piRan^dha aruvinaiyEn unakku anbar uLLAm chivamE peRum thiru eydhiRRilEn n^in thiruvaDikku Am pavamE aruLu kaNDAy aDiyERku embarambaranE. 9 paran^dhu pal Aymalar TTu muTTAdhu aDiyE iRainychi iran^dha ellAm emakkE peRalAm enRum anbar uLLam karan^dhu n^illAk kaLvanE n^indhAn vArchuzaRku anbu enakkum n^iran^dharamAy aruLAy n^innai Eththa muzuvadhumE. 10 muzuvadhum kaNDavanaip paDaith thAn muDichAyn^dhu munnAL chezu malar koNDu eN^gum thEDa ap pAlan ippAl embirAn chuzudhoDu kATTiDai n^ADagam ADik kadhi iliyAy uzuvaiyin thOl uDuththu un maththam mEl koNDu uzidharumE. 11 uzidharu kAluN^ kanalum punaloDu maNNuviNNum izidharu kAlamek kAlam varuvadhu van^dhadhaRpin uzidharu kAlaththa unnaDi yEncheydha valvinaiyak kazidharu kAlamu mAyavai kAththemmaik kAppEvanE. 12 pavanem pirAnbani mAmadhik kaNNiviN NOrberumAn chivanem pirAnennai ANDugoNDAn en chiRumaigaNDum avanem pirAnenna n^AnaDi yEnenna ipparichE puvanem pirAndheri yumbarichAva thiyambugavE. 13 pugavE thagEnunak kanbaruL yAnenbol lAmaNiyE thagavE yenaiyunak kATkoNDa thanmaiyep punmaiyarai migavE uyarththiviN NOraip paNiththiaN NAvamudhE n^agavE thagumem pirAnennai n^Icheydha n^ADagamE. 14

2. aRivuRuththala

(tharavu kochchagak kalippA ) n^ADagaththAl un aDiyAr pOl n^aDiththu n^An n^aDuvE vIDu agaththE pugun^dhiDuvAn migapperidhum viraiginREn ADagam chIr maNikkunRE iDai aRA anbu unakku en UDu agath thEn^inRu urugath than^dharuL em uDaiyAnE. 15 yAn Edhum piRappu anychEn iRappu adhanukku ena kaDavEn vAn Eyum peRal vENDEn maN ALvAn madhiththum irEn thEnEyum malarkkonRaich chivanE emberumAnem mAnE un aruL peRum n^AL enRu enRE varun^dhuvanE. 16 varun^dhuvann^in malarppAdham avaigANbAn n^AyaDiyEn irun^dhu n^alam malar punaiyEn EththEn n^Aththazumbu ERap porun^dhiya pon chilai kuniththAy aruL amudham puriyAyEl varun^dhuvan aththamiyEn maRRu ennEn^An AmARE. 17 AmARUn thiruvaDikkE agamguzaiyEn anbu urugEn pUmAlai punain^dhu EththEn pugazn^dhu uraiyEn puththELirk kOmAn n^in thirukkOyil thUgEn mezugEn kUththu ADEn chAm ARE viraikkinREn chadhurAlE chArvOnE. 18 vAnAgi maNNAgi vaLiAgi oLiAgi UnAgi uyirAgi uNmaiyumAy inmaiyumAy kOnAgi yAn enadhu enRu avaravaraik kUththATTu vAnAgi n^inRAyai en cholli vAzththuvanE. 19 vAzththuvadhum vAnavargaL thAm vAzvAn manam n^inbAl thAzththuvadhum thAm uyarn^dhu thammai ellAm thoza vENDik chUzththa madhugaram muralum thArOyai n^Ay aDiyEn pAzththa piRappu aRuththiDuvAn yAnum unnaip paravuvanE. 20 paravuvAr imaiyOrgaL pADuvana n^AlvEdham kuravuvAr kuzal maDavAn kURu uDaiyAL oru pAgam viravuvAr mey anbin aDiyArgaL mEnmEl un aravuvAr kazal iNaigaL kANbArO ariyAnE. 21 ariyAnE yAvarakkum ambaravA ambalaththu em periyAnE chiRiyEnai ATkoNDa peygazal kIz viraiArn^dha malardhUvEn viyan^dhu alaREn n^ayan^dhUrugEn thirayEn n^An AmARuen chAvEn n^An chAvEnE. 22 vEnil vEL malarkkaNaikkum veL n^agai chevvAykkariya pAnal Ar kaNNiyarkkum padhaiththu urugum pAz n^enychE Un elAm n^inRu urugap pugun^dhu ANDAn inRubOy vAn uLAn kANAy n^I mALA vAzginRAyE. 23 vAzginRAy vAzAdha n^enychamE valvinaippaTTu AzginRAy AzAmal kAppAnai EththAdhE chUzginRAy kEDu unakkuch cholginREn palgAlum vIzginRAy n^I avalak kaDal Aya veLLaththE. 24

3. chuTTaRuththal

(eN chIr Achiriya viruththam) veLLam thAz virichaDaiyAy viDaiyAy viNNOr perumAnE enakkETTu veTTa n^enychAyp paLLam thAz uRu punalil kIz mEl Agap padhaiththu urugum ava n^iRka ennai ANDAykku uLLamdhAL n^inRu uchchi aLavum n^enychAy urugAdhAl uDambu ellAm kaNNAy aNNA veLLamdhAn pAyAdhAl n^enycham kal Am kaN iNaiyum maram Am thI vinaiyinERkE. 25 vinaiyilE kiDan^dhEnaip pugun^dhu n^inRu pOdhun^An vinaik kEDan enbAy pOla inaiyan n^An enRu unnai aRiviththu ennai ATkoNDu embirAn AnAykku irumbin pAvai anaiya n^An pADEn n^inRu ADEn an^dhO alaRiDEn ulaRiDEn Avi chOrEn munaivanE muRaiyO n^An AnavARu muDivu aRiyEn mudhal an^dham AyinAnE? 26 Ayan^An maRaiyanum n^IyE Adhal aRin^dhu yAn yAvarinum kaDaiyEn Aya n^AyinEn Adhalaiyum n^Okkik kaNDum n^AdhanE n^An unakku Or anban enbEn AyinEn AdhalAl ANDu koNDAy aDiyAr thAm illaiyE anRi maRRu Or pEyanEn idhurAn n^inberumai anRE emberumAn en chollip pEchugEnE. 27 pEchin thAm IchanE en^dhAy en^dhai perumAnE enRu enRE pEchp pEchip pUchindhAn thirumEni n^iRaip pUchi pORRi emberumAnE enRu pinRA n^EchaththAl piRappu iRappaik kaDan^dhAr thammai ANDAnE avA veLLam kaLvanEnai mAchu aRRa maNikkunRE en^dhAy an^dhO ennai n^I ATkoNDa vaNNam thAnE. 28 vaNNamdhAn chEyadhu anRu veLidhE anRu an^Egan Egan aNu aNuvil iRan^dhAy enRu aN^gu eNNamdhAn thaDumARi imaiyOr kUTTam eydhumARu aRiyAdha en^dhAy un than vaNNamdhAn adhu kATTi vaDivu kATTi malarkkizalgaL avaigATTi vazi aRREnaith thiNNamdhAn piRavAmal kAththu ATkoNDAy emberumAN en chollich chin^dhukkEnE. 29 chin^dhanai n^indhanakku Akki n^AyinEn than kaN inai n^in thiruppAdhap pOdhukku Akki van^dhanaiyum ammalarkkE Akki vAkku un maNivArththaikku Akki aimbulangaL Ara van^dhanai ATkoNDu uLLE pugun^dhu vichchai mAl amudhap perum kaDalE malaiyE unnaith than^dhanai chen^ thAmaraikkADu anaiya mEnith thanchchuDarE iraNDumil ththaniyanERkE. 30 thaniyEnan perum piRavip peLavaththu evvam thaDam thiraiyAl eRRuNDu paRRu onRu inRik kaniyain^Er thuvarvAyAr ennum kAlAl kalakkuNDu kAma vAn chuRavin vAyppaTTu ini ennE uyyum ARa enRu enRu eNNi anychu ezuththin paNai piDiththuk kiDakkinREnai munaivanE mudhal an^dham illA mallaR karaigATTi ATkoNDAy mUrkkanERkE. 31 kETTu Arum aRiyAdhAn kEDu onRu illAn kiLai ilAn kELAdhE ellAm kETTAn n^ATTArgan viziththiruppa nyAlaththu uLLE n^Ayinukku thavichu iTTu n^AyinERkE kATTAdhana ellAm kATTip pinnum kELAdhAna ellAm kETpiththu ennai mITTEyum piRavAmal kAththu ATkoNDAn emberumAn cheydhiTTa vichchaidhAnE. 32 vichchaidhAn idhu oppadhu uNDO kETkin migugAdhal aDiyArdham aDiyan Akki achcham thIrththu ATkoNDAn amudham URi agam n^egavE pugun^dhu ANDAn anbu kUra achchan AN peN ali AgAcham Agi Ar azal Ay an^dham Ay appAl n^inRa chechchai malA puraiyum mEni eN^gaL chivaberumAn emberumAn thEvA kOvE. 33 thEvarkkO aRiyAdha thEva thEvan chezum pozilgaL payan^dhu kAththu azikkum maRRai mUvar kOnAy n^inRa mudhalvan mUrththi mUdhAdhai mAdhu ALum pAgaththu en^dhai yAvar kOn ennaiyum van^dhu ANDu koNDAn yAm Arkkum kuDi allOm yAdhum anychOm mEvinOm avan aDiyAr aDiyarODum mEnmElum kuDain^dhu ADi ADuvOmE. 34

4. Athma chuththi

(aRuchIr Achiriya viruththam) ADuginRilai kUththu uDaiyAn kazaRku anbu ilai enburugip pADuginRilai padhaippadhum cheygilai paNigilai pAdhamalar chUDuginRilai chUTTuginRadhum ilai thuNai ili piNa n^enychE thEDuginRilai theruvudhORu alaRilai cheyvadhonRu aRiyEnE 35 aRivu ilAdha enaippugun^dhu ANDu koNDu aRivadhai aruLimEl n^eRielAm pulam Akkiya en^dhaiyaip pan^dhanai aRup pAnaip miRivu ilAdha in aruL kaN peRRirun^dhum mARi ADudhi piNa n^enychE kiRi elAm migak kIzppaDuththAy keDuththAy ennaik keDumARE. 36 mARin^inRu enaik keDak kiDan^dhanaiyai em midhi ilimaDa n^enychE thERun^inRilam ini unaich chikkanek chivan avan thiraN^ kOL mEl n^IRu n^inRadhu kaNDanai Ayinum n^ekkilai ikkAyam kIRu n^inRilai keDuvadhu un parichu idhu kETkavum killEnE. 37 kiRRavA manamE keDuvAy uDaiyAn aDi n^AyEnai viRRu elAm miga ALvadhaRku uriyavan viraimalar thirup pAdham muRRu ilA iLan^dhaLir pirin^dhirun^dhu n^I uNDana ellAm aRRavARum n^in aRivum n^inberumaiyum aLavu aRuk killEnE. 38 aLavu aRuppadhaRku ariyavan imaiyavarkku aDiyavarkku eLiyAn n^am kaLavu aRuththu n^inRu ANDamai karuththinuL kachin^dhu uNarn^dhu irun^dhEyum uLa kaRuththu unai n^inain^dhu uLam perum kaLan cheydhadhum ilai n^enychE paLagu aRuththu aDaiyAn kazal paNin^dhilai paragadhi puguvAnE. 39 puguva thAvadhum pOdhara villadhum ponnagar pugappOdhaR kuguva thAvadhum en^dhaiyem pirAnennai yANDavan chuzaRkanbu n^eguva thAvadhum n^iththalum amudhoDu thEnoDu pAlgaTTi miguva thAvadhum inRenin maRRidhaR kencheygEn vinaiyEnE. 40 vinaiyen pOluDai yArbiRa rAruDai yAnaDi n^AyEnaith thichaiyin pAgamum pirivadhu thirukkuRip panRumaR RadhaNAlE munaivan pAdhan^an malarbirin^ thirun^dhumn^AnmuTTilEn thalaigIREn inaiyan pAvanai yirumbugal mananychevi yinnadhen RaRiyEnE. 41 Ona yAvarum eydhiDa luRRamaR Rinna then RaRiyAdha thEnai Ann^eyaik karumbin in thERalaich chivanaiyen chivalOgak kOnai mAnana n^Okkidhan kURanaik kuRugilEn n^eDuN^gAlam Unai yAnirun^ thOmbugin REngeDu vEnuyi rOyAdhE. 42 Oyvi lAdhana uvamanil iRan^dhana oNmalarth thALdhan^dhu n^Ayi lAgiya kulaththinuN^ kaDaippaDum ennain^an neRigATTith thAyi lAgiya innaruL purin^dhaen thalaivanai n^anigANEn thIyil vIzgilEn thiNvarai uruLgilEn chezuN^gaDal puguvEnE. 43 vEnil vEngaNai kiziththiDa madhigeDum adhudhanai n^inaiyAdhE mAnn^i lAviya n^Okkiyar paDin^iDai maththiDu thayirAgith thEnn^i lAviya thiruvaruL purin^dhaven chivanagar pugappOgEn Unil Aviyai OmbudhaR poruTTinum uNDuDuth thirun^dhEnE. 44

5. kaimmARu koDuththal

(kaliviruththam) irugai yAnaiyai oththirun^ thennuLak karuvai yAngaNDi lEn kaNDa thevvamE varuga venRu paNiththanai vAnuLOrkku oruva nEgiRRi lEngiRpan uNNavE. 45 uNDOr oNboru LenRuNar vArkkelAm peNDir ANali yenRaRi yoNgilai thoNDa nERkuLLa vAvan^dhu thOnRinAy kaNDuN^ kaNDilEn ennagaN mAyamE. 46 mElai vAnava rummaRi yAdhadhOr kOla mEyenai ATkoNDa kUththanE nyAla mEvichum pEyivai van^dhubOm kAla mEyuLai yenRugol kANbadhE. 47 kANa lAmbara mEgaT kiRan^dhadhOr vANi lAp poru LEyiN^gor pArppenap pANa LEnbaDiR RAkkaiyai viTTunaip pUNu mARRi yEn pulan pORRiyE. 48 pORRi yenRum puraNDum pugazn^dhumn^inRu ARRan mikkAn pAlazaik kinRilEn ERRu van^dhedhir thAmaraith thALuRuN^ kURRa mannadhor koLgaiyen koLgaiyE. 49 koLLuN^ killenai yanbariR kUyppaNi kaLLum vaNDum aRAmalark konRaiyAn n^aLLuN^ kIzaLum mEluLum yAvuLum eLLum eNNeyum pOln^inRa en^dhaiyE. 50 en^dhai yAyem pirAnmaRRum yAvarkkun^ than^dhai thAydham pirAndhanak kadhilAn mun^dhi yennuL pugun^dhanan yAvaruny chin^dhai yAlum aRivaruny chelvanE. 51 chelvam n^algura vinRiviN NOrbuzup pulvaram pinRi yArkkum arumboruL ellai yilgazal kaNDum pirin^dhanan kalva kaimanath thEnbaTTa kaTTamE. 52 kaTTaRuththenai yANDugaN NAran^IRu iTTa anbaro TiyAvaruN^ kANavE paTTi maNDabam ERRinai ERRinai eTTi nODiraN Tum aRi yEnaiyE. 53 aRiva nEyamu thEaDi n^AyinEn aRiva nAgak koNDO enai ANDadhu aRivi lAmaiyan REgaNDa thANDan^AL aRiva nOvalla nAru LIchanE. 54

6. an^ubOgachuththi

(aRuchIr Achiriya viruththam) IchanEyen emmAnE yen^dhai perumAn enbiRavi n^AchanE n^An yAdhumen RallAp pollA n^AyAna n^IchanEnai ANDAykku n^inaikka mATTEn kaNDAyE thEchanEam palavanE cheyva thonRum aRiyEnE. 55 cheyva thaRiyAch chiRun^AyEn chemboR pAdha malargANAp poyyAr peRumbE Raththanaiyam peRudhaR kuriyEn poyyilA meyyar veRiyAr malarppAdham mEvak kaNDuN^ kETTirun^dhum poyya nEnn^An uNDuDuththiN^ kiruppa thAnEn pOrERE. 56 pOrEREn^in ponnagarvAy n^IbOn^dharuLi iruLn^Ikki vArE RiLamen mulaiyALE TuDanvan^ tharuLa aruLbeRRa chIrE RaDiyAr n^inbAdhany chErak kaNDuN^ kaNgeTTa UrE RAyiN^ kuzalvENE koDiyAn uyirdhAn uLavAdhE. 57 ulavAk kAlan^ thavameydhi uRuppum veRuththiN^ kunaikkANbAn palamA munivar n^anivADap pAvi yEnaip paNikkoNDAy malamAk kurambai yidhumAykka mATTEn maNiyE unaikkANbAn alavA n^iRkum anbilEn engoNDezugEn emmAnE. 58 mAnEr n^Okki umaiyAL paN^gA van^dhiN^ kATkoNDa thEnE amudhE karumbin theLivE chivanE thendhillaik kOnE undhan thirukkuRippuk kUDu vArn^in kazalgUDa UnAr puzuknu TidhugAththiN^ kiruppa thAnEn uDaiyAnE. 59 uDaiyA nEn^inRanaiyuLgi uLLam urugum peruN^gAdhal uDaiyA ruDaiyAy n^inbAdhany chErak kaNDiN^ kUrn^AyiR kaDaiyA nEnn^eny churugAdhEn kallA manan^dhEn kachiyAdhEn muDaiyA puzukkU TidhugAththiN^ kiruppa thAk muDiththAyE. 60 muDiththa vARum enRaikkE thakka thEmun naDiyAraip piDiththa vARuny chOrAmaR chOra nEniN^ koruththivAy thuDiththa vARuN^ thugiviRaiyE chOrn^dha vARum mugaN^guRuvEr poDiththa vARu mivaiyuNarn^dhu kEDenRanakkE chUzn^dhEnE. 61 thEnaip pAlaik kannalin theLiyai oLiyaith theLin^dhArdham Unai urukkum uDaiyAnai umba rAnai vambanEn n^Anin naDiyEn n^Iyennai ANDA yenRAl aDiyERkuth thAnuny chiriththE yaruLalAn^ thanmai yAmen thanmaiyE. 62 thanmai piRarA vaRiyAdha thalaivA pollA n^Ayana punmai yEnai ANDaiyA puRamE pOga viDuvAyO enmai n^Okku vAryArE enn^An cheygEn emberumAn ponnE thigazun^ thirumEni en^dhA yeN^gup puguvEnE. 63 puguvE nenadhE n^inbAdham pORRum aDiyA ruLn^inRu n^aguvEn paNDu thONOkki n^ANa millA n^AyinEn n^eDuman pillai n^inaikkANa n^IyANDaruL aDiyEnun^ thaguva nEyen thanmaiyE en^dhAy an^dhO thariyEnE. 64

7. kAruNiyaththu iraN^gal

(aRuchIr Achiriya viruththam) tharikkilEn kAya vAzkkai chaN^garA pORRi vAna viruththaruna pORRi eN^gaL viDalaiyE pORRi oppil oruththanE pORRi umbar thambirAn pORRi thillai n^iruththanE pORRi eN^gaL n^inmalA pORRi pORRi. 65 pORRiyO n^amachchi vAya puyaN^gaLE mayaN^gu kinREn pORRiyO n^amachchi vAya pugaliDam piRidhon Rillai pORRiyO n^amachchi vAya puRamenap pOkkal kaNDAy pORRiyO n^amachchi vAya chayachaya pORRi pORRi. 66 pORRiyen pOlum poyyar thammaiAT koLLum vaLLal pORRin^in pAdham pORRi n^AdhanE pORRi pORRi pORRi n^in karuNai veLLam pudhumadhup puvanam n^IrdhIk kARRiya mAnan vAnam iruchuDark kaDaluLAnE. 67 kaDavuLE pORRi yennaik kaNDugoN TaruLu pORRi viDavuLE urukki yennai ANDiDa vENDum pORRi uDalidhu kaLain^dhiT Tollai umbardhan^ tharuLu pORRi chaDaiyuLE kaN^gai vaiththa chaN^garA pORRi pORRi. 68 chaN^garA pORRi maRROr charaNilEn pORRi kOlap poN^garA alguR chevvAy veNNaik kariya vATkaN maN^gaiyOr paN^ga pORRi mAlviDai yUrdhi pORRi iN^givvAz vARRa killEn embirAn iziththiTTEnE. 69 iziththanan ennai yAnE embirAn pORRi pORRi paziththanan unnai ennai ALuDaip pAdham pORRi pizaiththavai poRukkai ellAm periyavar kaDamai pORRi oziththiDil vAzvu pORRi umbarn^ADa Tembi rAnE. 70 embirAn pORRi vAnath thavaravar ERu pORRi kombarAr maruN^gul maN^gai kURaveN NIRa pORRi chembirAn pORRi thillaith thiruchchiRRam palava pORRi umbarA pORRi ennai ALuDai oruva pORRi. 71 oruvanE pORRi oppil appanE pORRi vAnOr kuruvanE pORRi eN^gaL kOmaLak kozun^dhu pORRi varuvaven Rennai n^inbAl vAN^giDa vENDum pORRi tharugan^in pAdham pORRi thamiyanEn thIrththE. 72 thIrn^dhAn pAya anbark kavarinum anba pORRi pErn^dhumen poymai yATkoNDaruLum perumai pORRi vArn^dhan^any chayinRu vAnOrk kamudhamA vaLLal pORRi Arn^dhan^in pAdham n^AyER karuLiDa vENDum pORRi. 73 pORRip puvanam n^IrdhIr kAloDu vAna mAnAy pORRiyev vuyirkkun^ thORRam Agin^I thORRa millAy pORRiyel lAvuyirakkum IRAyI Rinmai yAnAy pORRiyaim pulangaL n^innaip puNargilAp puNarkkai yAnE. 74

8. Anan^dhaththu azuththal

(ezuchIr Achiriya viruththam) puNarppadhu okka en^dhai ennai ANDu pUNa n^OkkinAy puNarppadhu anRu idhu enRabOdhu n^innoDu ennoDu enidhu Am puNarppadhu Aga anRu idhu Aga anbu n^ingazal kaNE puNarppadhu adhu Aga am kanAL puN^gam Ana pOgamE. 75 pOgam vENDi vENDilEn puran^dharAadhi inbamum Egan^in kazal iNai alAdhu ilEn embirAn Agam viNDu kambam van^dhu kunychi anychalik kaNE Aga en kai kaNgaL thArai ARu adhu Aga aiyanE. 76 aiya n^innadhu alladhu illai maRRu Or paRRu vanychanEn poy kalan^dhadhu alladhu illai poymaiyEn enbirAn mai kalan^dha anbar paN^ga van^dhu n^in kazal kaNE mey kalan^dha anbar anbu enakkum AgavENDumE. 77 vENDum n^in kazal kaN anbu poymai thIrththu meymmaiyE ANDu koNDu n^AyinEnai Ava enRu aruLu n^I pUNDu koNDu aDiyanEnum pORRi pORRi enRum enRum mANDu mANDu van^dhu van^dhu manna n^in vaNaN^gavE. 78 vaNaN^gum n^innai maNNum viNNum vEdham n^Angum Olam iTTu uNaN^gum n^innai eydhal uRRu maRRu Or uNmai inmaiyin vaNaN^giyAm viDaN^gEn enna van^dhu n^inRu aruLudhaRku iNaN^gu koN^gai maN^gai paN^ga en kolO n^inaippadhE. 79 n^inaippadhu Aga chin^dhai chellum ellai Aya vAkkinAl thinaith thanaiyum Avadhu illai chollal Ava kETpavE anaiththu ulagum Aya n^innai aimbulangaL kANgilA enaiththu enaiththu adhu eppuRaththu adhu en^dhai pAdham eydhavE. 80 eydhal Avadhu enRu n^innai embirAn ivvanychanERku uydhal Avadhu un kaN anRi maRRu Or uNmai inmaiyil paidhal Avadhu enRu pAdhugAththu iraN^gu pAviyERku Idhu allAdhu n^ingaN onRum vaNNam illai IchanE. 81 IchanE n^I alladhu illai iN^gum aN^gum enbadhum pEchinEn Or pEdham inmai pEdhaiyEn en embirAn n^IchanEnai ANDugoNDa n^inmalA Or n^in alAl thEchanE Or thEvar uNmai chin^dhiyAdhu chin^dhaiyE. 82 chin^dhai cheygai kELvi vAkkuch chIr il aimbulangaLAl mun^dhai An kAlam n^innai eydhiDAdha mUrkkanEn ven^dhu aiyA vizun^dhilEn en uLLam veLgi viNDilEn en^dhai Aya n^innai innam eydhal uRRu iruppanE. 83 iruppu n^enycham vanychanEnai ANDu koNDa n^innadhAL karuppumaTTu vAy maDuththu enaik kalan^dhu pOgavum n^eruppum uNDu yAnum uNDu irun^dhadhu uNDadhu Ayinum viruppum uNDu n^ingaN engaN enbadhu enna vichchaiyE. 84

9. Anan^dha paravaracham

(kalin^ilaiththuRai) vichchuk kEDu poykku AgAdhu enRu iN^gu inai vaiththAy ichchaikku AnAr ellArum van^dhu undhAL chErn^dhAr achchaththAlE Azn^dhiDuginREn ArUr em michchaith thEvA en n^An cheydhEn pEchAyE. 85 pEchappaTTEn n^in aDiyAril thirun^IRE pUchappaTTEn pUdhalAl un aDiyAn enRu EchappaTTEn inippaDuginRadhu amaidhalAl AchaippaTTEn ATpaTTEn un aDiyEnE. 86 aDiyEn allEn kollO thAnenai ATkoNDu ilai kollO aDiyAr AnAr ellArum van^dhu undhAL chErn^dhAr cheDichEr uDalam idhu n^IkkamATTEn eN^gaL chvalOgA kaDiyEn unnaik kaNNArak kANumARu kANEnE. 87 kANumARu kANEn unnai an^n^AL kaNDEnum pANE pEchi en thannaip paDuththadhu enna pAnychOdhi ANE peNNE Ar amudhE aththA cheththE pOyinEn EN n^AN illA n^AyinEn engoNDu ezugEn emmAnE. 88 mAn n^Er n^Okki umaiyAL paN^gA maRai IRu aRiyA maRaiyAnE thEnE amudhE chin^dhaikku ariyAy chiRiyEn pizai poRukkum kOnE chiRidhE koDumai paRain^dhEn chivam mAn^agar kuRugap pOnAr aDiyAr yAnum poyyum puRaREbOn^dhOmE. 89 puRamE pOn^dhOm poyyum yAnum mey anbu peRavE vallEn allA vaNNam peRREn yAn aRavE n^innaich chErn^dha aDiyAr maRRu onRu aRiyAdhAr chiRavE cheydhu vazivan^dhu chivanE n^indhAn chErn^dhArE. 90 thArAy uDaiyAy aDiyERku undhAn iNai anbu pOrA ulagam pukkAr aDiyAr puRamE pOn^dhEn yAn Ur A milaikkak kuruTTu Amilaiththu iN^gu undhAn iNai anbukku ArAy aDiyEn ayalE mayal koNDu azugEnE. 91 azugEn n^inbAl aLbAm manam Ay azal chErn^dha mezugE annAr minAr pon Ar kazal kaNDu thozudhE unnaith thoDarn^dhArODum thoDarAdhE pazudhE piRan^dhEn en koNDu unnaip paNigEnE. 92 paNivAr piNi thIrn^dhu aruLip pazaiya aDiyArkku un aNi Ar pAdham koDukki adhuvum aridhu enRAl thiNi Ar mUN^gil anaiyEn vinaiyaip poDi Akkith thaNi Ar pAdham van^dhu ollai thArAy poydhIr meyyAnE. 93 yAnE poy enn^enychum poy en anbum poy AnAl vinaiyEn azudhAl unnaip peRalAmE thEnE amudhE karumbin theLivE thiththikkum mAnE aruLAy aDiyEn unai van^dhu uRumARE. 94

10. Anan^dha adhIdham

(eNchIr Achiriya viruththam) mARu ilAdha mAk karuNai veLLamE van^dhu mun^dhi n^inmalar koLdhAL inai vERu ilAp padham parichu peRRa n^in meymmai anbar un meymmai mEvinAr IRu ilAdha n^I eLiyai Agi van^dhu oLi chey mAnuDam Aga n^Okkiyum kIRu ilAdha n^enychu uDaiyEn Ayinan kaDaiyan n^Ayinan paTTa kIzmaiyE. 95 mai ilaN^gu n^al kaNNip paN^ganE van^dhu ennaip paNigoNDa pinmazak kai ilaN^gu pon kiNNam enRu alAl ariyai enRu unaik karudhu kinREn mey ilaN^gu veN n^IRRu mEniyAy meymmai anbar un meymmai mEvinAr poy ilaN^gu enaip pugudhaviTTu n^I pOvadhO cholAy poruththam AvadhE. 96 poruththam inmaiyEn vanycham uNmaiyEn pOdhaenRuenaip purin^dhu n^Okkavum varuththam inmaiyEn vanycham uNmaiyEn mANDilEn malark kamala pAdhanE araththa mEniyAy aruL chey anbarum n^Iyum aN^gu ezun^dharuLi iN^gu enai iruththinAy muRaiyO en embirAn vambanEn vinaikku iRudhi illaiyE. 97 illai n^in kazaRku anbu adhu en kaNE Elam elum n^al kuzali paN^ganE kallai mengani Akkum vichchai koNDu ennai n^in kazaRku anban AkkinAy ellai illai n^in karuNai embirAn EdhugoNDu n^An Edhu cheyyinum vallaiyE enakku innum un kazal kATTi mITkavum maRu il vAnanE. 98 vAna n^ADarum aRi oNAdha n^I maRaiyil IRum mun thoDar oNAdha n^I Enai n^ADarum theri oNAdha n^I ennai innidhAy ANDu koNDavA Unai n^ADagam ADu viththavA urugi n^An unaip paruga vaiththavA nyAna n^ADagam ADu viththavA n^aiya vaiyagaththu uDaiya vichchaiyE. 99 vichchu adhu inRiyE viLaivamu cheyguvAy viNNum maNNagam muzudhum yAvaiyum vaichchu vAN^guvAy vanychagap perum pulaiyanEnai ungOyil vAyiliR pichchanAkkinAy periya anbarukku uriyan AkkinAy thAm vaLarkku thAm vaLarththadhu Or n^achchu mAmaram Ayinum kolAr n^Anum aN^ganE uDaiya n^AdhanE. 100 uDaiya n^AdhanE pORRi n^in alAl paRRu maRRu enakku Avadhu onRu ini uDaiyanE paNi pORRi umbarAr tham parAbarA pORRi yArinum kaDaiyan AyinEn pORRi en perum karuNaiyALanE pORRi ennai n^in aDiyan AkkinAy pORRi Adhiyum an^dham AyinAy pORRi appanE. 101 appanE enakku amudhanE Anan^dhanE agamn^ega aL URu thEn oppanE unakku ariya anbaril uriyanAy unaip paruga n^inRadhu Or thuppanE chuDar muDiyanE thuNai yALanE thozumbALar eyppanil vaippanE enai vaippadhO cholAy n^aiya vaiyagaththu eN^gaL mannanE. 102 manna embirAn varuga en enai mAlum n^Anmugaththu oruvan yArinum munna embirAn varuga en enai muzudhum yAvaiyum iRudhi uRRa n^An pinna embirAn varuga en enaip pey kazaR kaN anbAy en n^AvinAl panna embirAn varuga en enaip pAva n^Acha n^in chIrgaL pADavE. 103 pADavEnDum n^An pORRi n^innaiyE pADin^ain^dhuRain^dhuRugi n^ekkun^ekku ADavEnDum n^An pORRi ambalath thADun^ingazaRpOdhu n^AyinEn kUDavENDum n^AnbORRi yippuzuk kUDu n^Ikkenaip pORRi poyyelAm vIDavENDum n^An pORRi vIDudhan^ tharuLu pORRin^in meyyar meyyanE. 104 thiruchchiRRambalam - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - thiruchchiRRambalam

6. n^Iththal viNNappam

(thirUththaragOchamaN^gaiyil aruLiyadhu- kaTTaLaik kaliththuRai) kaDaiyava nEnak karuNaiyi nAR kalan^ thANDugoNDa viDaiyava nEviT TiDudhigaNDAyviRal vEN^gaiyin thOl uDaiyava nE mannum uththaragOchamaN^gaikkarachE chaDaiyava nEdhaLarn^ thEnem pirAnennaith thAN^gikkoLLE, 105 koLLAr piLavaga lAththaDaN^ koN^gaiyar kovvaichchevvAy viLLEn eninum viDudhigaNDAy vizuththozuppin uLLEn puRamallEn uththara kOchamaN^ kaikkarachE kaLLEn oziyavum kaNDugoNDANDadhek kAraNamE, 106 kAruRu kaNNiyar aimbulan ARRaN^ karaimaramAy vEruRu vEnai viDudhigaNDAy viLaN^gun^dhiruvA rUruRai vAymannum uththaragOchamaN^gaik karachE vAruRu pUNmulai yALbaN^ga ennai vaLarppavanE, 107 vaLarginRa n^ingaruNaikkaiyil vAN^gavum n^IN^giyippAl miLirginRa ennai viDudhigaNDAy veNmadhikkozun^dhonRu oLirginRa n^ILmuDi uththaragOchamaN^gaikkarachE theLiginRa ponnumin num annadhORRach chezunychuDarE, 108 cheziginRa thIppugu viTTilin chil moziyAril paln^AL vizuginRa ennai viDudhi kaNDAy veRi vAy aRugAl uzuginRa pUmuDi uththaragOchamaN^gaikku arachE vazin^inRu n^in aruL Ar amudhu UTTa maRuththananE, 109 maRuththanan yAn un aruL aRiyAmaiyil en maNiyE veRuththu enai n^I viTTiDudhi kaNDAy vinaiyin thogudhi oRuththu enai ANDugoL uththara kOcha maN^gaikku arachE poRuppAr anRE periyOr chiRun^AygaL tham poyyinaiyE, 110 poyyavanEnaip poruL ena ANDu onRu poththik koNDa meyyavanE viTTiDudhi kaNDAy viDam uNmiDaRRu maiyavanE mannum uththaragOcha maN^gaikku arachE cheyyavanE chivanE chiRiyEn pavam thIrppavanE, 111 thIrkkinRavARu en pizaiyai n^inchIr aruL engolenRu vErkkinRa ennai viDudhi kaNDAy viravAr veruva ArkkinRa thArviDai uththaragOcha maN^gaikku arachE IrkkinRa anychoDu achcham vinaiyEnai irudhalaiyE, 112 irudhalaikkoLLiyan uLeRumbu oththu n^inaippirin^dha viridhalaiyEnai viDudhi kaNDAy viyan mUvulagukku orudhalaivA mannum uththaragOcha maN^gaikku arachE porudharUumUvilaivEl valan En^dhip polibavanE, 113 poliginRa n^indhAL pugudhap peRRu Akkaiyaip pOkkap peRRu meliginRa ennai viDudhi kaNDAy aLidhEr viLiri oliginRa pUmbozil uththaragOcha maN^gaikku arachE vali n^inRa thiNchilaiyAl eriththAy puram mARubaTTE, 114 mARubaTTu anychu enAna vanychippa yAnunmaNi malarththAL vERubaTTEnai viDudhi kaNDAy vinaiyEn manaththE URum maTTE mannum uththaragOcha maN^gaikku arachE n^IRubaTTE oLi kATTum ponmEni n^eDun^dhagaiyE, 115 n^eDun^dhagai n^I ennai ATkoLLa yAn aimbulangaL koNDu viDum thagaiyEnai viDudhi kaNDAy viravAr veruva aDumdhagai vElvalla uththaragOcha maN^gaikku arachE kaDum thagaiyEn uNNum theLn^Ir amudhap peruN^gaDalE, 116 kaDalinuL n^Ay n^akki aN^gu un karuNaik kaDalin uLLam viDal ariyEnai viDudhi kaNDAy viDal il aDiyAr uDal ilamE mannum uththaragOcha maN^gaikku arachE maDalin maTTE maNiyE amudhE enmadhu veLLamE, 117 veLLaththuL n^AvaRRi AN^gu un aruL peRRuth thunbaththu inRum viLLakkilEnai viDudhi kaNDAy virumbum aDiyAr uLLaththu uLLAy mannum uththaragOcha maN^gaikku arachE kaLLaththu uLERku aruLAy kaLiyAdha kaLi enakkE, 118 kaLivan^dha chin^dhaiyODu un kazal kaNDum kalan^dharuLa veLivan^dhilEnai viDudhi kaNDAy meych chuDarukku ellAm oLivan^dha pUmgazal uththaragOcha maN^gaikku arachE aLivan^dha en^dhaibirAn ennai ALuDai en appanE, 119 ennai appA anychal enbavar inRi n^inRu eyththu alain^dhEn minnai oppAy viTTiDudhi kaNDAy uvamikkin meyyE unnai oppAy mannum uththaragOcha maN^gaikku arachE annai oppAy enakku aththan oppAy en aruma poruLE, 120 poruLE thamiyEn pugal iDamE n^in pugaz igazvAr veruLE enai viTTiDudhi kaNDAy meymmaiyAr vizuN^gum aruLE aNi pozil uththaragOcha maN^gaikku arachE iruLE veLiyE igam param Agi irun^dhavanE, 121 irun^dhu ennai ANDugoL viRRukkoL oRRivai ennin allAl virun^dhinanEnai viDudhi kaNDAy mikka n^anychu amudhAy arun^dhinanE mannum uththiragOcha maN^gaikku arachE marun^dhinanE piRavip piNippaTTu maDaN^ginarkkE, 122 maDaN^gaen valvinaik kATTai n^inman aruL thIk koLuvum viDaN^ga endhannai viDudhigaNDAy en piRaviyai vEr oDuN^gaLain^dhu ANDugoL uththaragOcha maN^gaikku arachE koDum karikkunRu uriththu anychuviththAy vanychik kombinaiyE, 123 kombar illAk koDibOla alaman^dhanan kOmaLamE vembuginREnai viDudhigaNDAy viNNar n^aNNugillA umbar uLLAy mannum uththaragOcha maN^gaikku arachE ambaramE n^ilanE anal kAloDu appu AnavanE, 124 Anaivem pOril kuRum thURu enappulanAl alaippuN TEnai en^dhAy viTTiDudhi kaNDAy vinaiyEn manaththuth thEnaiyum pAlaiyum kannalaiyum amuththaiyum oththu Unaiyum enbinaiyum urukkAn^inRu oNmaiyanE, 125 oNmaiyanE thirun^IRRai uththULiththu oLi miLirum veNmaiyanE viTTiDudhi kaNDAy mey aDiyavargaTku aNmaiyanE enRum chEyAy piRarkku aRidhaRku aridhAm peNmaiyanE thonmai ANmaiyanE alip peRRiyanE, 126 peRRadhu koNDu pizaiyE perukkich churukkum anbin veRRu aDiyEnai viDudhi kaNDAy viDilO keDuvEn maRRu aDiyEn thannaith thAN^gun^A illai envAzmudhalE uRRu aDiyEn migath thERi n^inREn enakku uLLavanE, 127 uLLavE n^iRka illana cheyyum maiyal thuzani veLLan alEnai viDudhi kaNDAy viyan mAththaDakkaip poLLal n^al vEzaththu viriyAy pulan n^in kaN pOdhal oTTA meLLanavE moykkum n^eykkuDam thannai eRumbu enavE, 128 eRumbiDai n^AN^gUz enappulanAl arippuNDu alan^dha veRum thamiyEnai viDudhi kaNDAy veyya kURRu oDuN^ga uRum kaDippOdhu avaiyE uNarvu uRRavar umbar umbar peRum padhamE aDiyAr peyarAdha perumaiyanE, 129 perun^Ir aRach chiRumIn thuvaNDu AN^gu n^inaip pirin^dha verun^Ir maiyEnai viDudhi kaNDAy viyan kaN^gai poN^gi varumn^Ir maDuvuL malaichchiRu thONi vaDivin veLLaik kurun^Ir madhibodhiyum chaDai vAnak kozu maNiyE, 130 kozumaNiyEr n^agai yArgoN^gaik kunRiDaich chenRugunRi vizumaDi yEnai viDudhigaNDAy meym muzudhuN^gambiththu azumaDi yAriDai yArththuvaith thATkoN TaruLiyennaik kazumaNi yEyinanuN^ kATTugaNDAy n^in pulangazalE, 131 pulangaL thigaippikka yAnun^ thigaiththN^gor poyn^n^eRikkE vilaN^gugin REnai viDudhigaNDAy viNNum maNNumellAy kalaN^gumun^ n^Irn^any chamudhuchey thAykku karuNAgaranE thulaN^guginREnaDi yEnuDaiyAyen thozugulamE, 132 kulaN^gaLain^ thAygaLain^ thAyennaik kuRRaN^goR RachchilaiyAm vilaN^galen^ thAyviT TiDudhigaNDAybonnin minnugonRai alaN^galan^ thAmarai mEniyip pAvoppi lAdhavanE malaN^gaLaith thARkazal vandhayiriRporu maththuRavE, 133 maththaRu thaNdhayi riRpulan thIkkadhu vakkalaN^gi viththaRu vEnai viDudhigaNDAy veNDalaiyilaichchik koththaRu pOdhu milain^dhu kuDarn^eDu mAlaichuRRith thaththaRu n^IRuDa nArach chenychAn^dhaNi chachchaiyanE, 134 chachchaiyanE mikka thaNbunal viNgAl n^ilamn^eruppAm vichchaiyanE viTTiDudhigaNDAy veLiyAy kariyAy pachchaiyanE cheyya mEniyane yoNbaDa aravak kachchaiyanE kaDan^dhAydhaDan^dhALa aDaRkariyE, 135 aDaRkari pOlaimbulangaLukkanychi azin^dha ennai viDaRkariyAy viTTiDudhi kaNDAy vizuththoNDargallAl thoDaRkariyAy chuDar mAmaNiyE kaDu thIchchuzalak kaDaRkari thAyezu n^anychamu thAkkuN^ kaRaikkaNDanE, 136 kaNDadhu cheydhu karuNaimaTTupparu kikkaLiththu miNDuginREnai viDudhigaNDAy n^in viraimalarththAL paNDudhan^dhARpOR paNiththup paNicheyak kUviththennaik koNDenen^ thAygaLai yAy kaLaiyAya kudhugudhuppE, 137 kudhugudhuppinRi RenguRippEcheydhu n^inguRippil vidhuvidhup pEnai viDudhigaNDAyvirai yArn^dhiniya madhumadhup pOnRennai vAzaippazaththin manaN^ganiviththu edhirvadhep pOdhu payilvi kayilaip parambaranE, 138 parambaranE n^inbazADi yAroDum enbaDiRu virumbaranE viTTiDudhi kaNDAymen muyaRkaRaiyin arumbara n^Ervaith thaNin^dhAy piRaviai vAyaravam porumberu mAnvinai yEnmanam anychip podhumbuRavE, 139 podhumbuRu thIppOR pugain^dheriyappulan thIkkadhuva vedhumbuRuvEnai viDudhi kaNDAy virai yAr n^aRavam thadhumbuman^ thAraththil thAram payinRuman^ thammuralvaNDu adhumbuN^ kozun^dhEn avirchaDai vAnath thaDalaraichE, 140 araichE aRiyAch chiRiyEn pizaikkanycha lenninallAl viraichEr muDiyAy viDudhigaNDAy veN NagaikkaruN^gaN thiraichEr maDan^dhai maNan^dha thiruppoR padhappuyaN^gA varaichErn^ thaDarn^dhenna valvinai thAn van^ thaDarvanavE, 141 aDarbulanAl n^iR pirin^dhanychi anychol n^allAravardham viDarviDa lEnai viDudhigaNDAy virin^ thEyeriyuny chuDaranai yAy chuDu kATTarachE thozum parkkamudhE thoDarvari yAm thamiyEn thani n^Ikkun^ thaniththuNaiyE, 142 thaniththuNai n^In^iRka yAn tharukkiththalai yAl n^aDan^dha vinaiththuNai yEnai viDudhigaNDAy vinai yEnuDaiya manaththuNai yEendhan vAzmudhalE enak keyppilvaippE thinaiththuNai yEnum poREn thuyarAkkaiyin thiNvalaiyE, 143 valaiththalai mAnanna n^Okkiyar n^Okkin valaiyiRpaTTu milaiththalain^ thEnai viDudhigaNDAy veNmadhiyin oRRaik kalaiththalai yAy karuNAgaranE kayilAya mennum malaiththalai vAmalai yAmmaNavALa en vAzmudhalE, 144 mudhalaich chev vAychchiyar vETkaiven^n^IriR kaDip pamUzgi vidhAlach cheyvEnai viDudhigaNDAy viDak kUnmiDain^dha chidhalaich cheygAyam poREn chivanE muRaiyO muRaiyO thidhalaich cheybUNmulai maN^gaibaN^gA enchivagadhiyE, 145 kadhiyaDi yERkun kazaldhaRtharuLavum UngaziyA vidhiyaDi yEnai viDudhigaNDAy veNdhalaimuzaiyiR padhiyuDai vALarap pArththiRai paiththuch churuN^ga anychi madhin^eDu n^IriR kuLiththoLik kunychaDai mannavanE, 146 mannavanE yonRu mARRiyAchchiRiyEn magizchchi minnavanE viTTiDudhi kaNDAy mikka vEdhameyn^n^Ul chonnavanE choR kazin^dhavanE kaziyAth thozumbar munnavanE pinnum AnavanEyim muzudhaiyumE, 147 muzudhayil vERkaNNiyarennum mUrith thazalmuzudhum vizudhanai yEnai viDudhigaNDAy n^inveRi malarththAL thozudhuchelvAnn^aldhozumbariR kUTTiDu chOththembirAn pazudhucheyvEnai viDEluDaiyAy uNnaip pADuvanE, 148 pADiRRilEn paNiyEn maNin^IyoLith thAykkuppachchUn vIDiRRilEnai viDudhigaNDAy viyaR thAN^galaRith thEDiRRilEn chivanevviDaththAnevar kaNDanarenRu ODiRRilEn kiDan^dhuLLurugEn n^inRuzaiththananE, 149 uzaidharu n^Okkiyar koN^gaip palAppazath thIyinoppAy vizaidharu vEnai viDudhigaNDAy viDin vElain^anychuN mazaidharu kaNDan kuNamili mAniDan thEymadhiyan pazaidharu mAbaranEnRen RaRaivan pazippinaiyE, 150 pazippiln^in pAdhap pazan^dhozum peydhi vizappaziththu viziththirun^ thEnai viDudhigaNDAy veNmaNippaNilam koziththuman^dhAra man^dhAgini n^un^dhumban^ thapperumai thazichchiRai n^IriR piRaikkalany chEr tharu thAravanE, 151 thAragai pOlum thalaiththalai mAlaith thazalarappUN vIraen thannai viDudhigaNDAy viDilennaimikkAr AraDi yAnennin uththaragOcha maN^gaikkarachin chIraDi yAraDi yAnenRu n^innaich chirippippanE, 152 chrippippin chIRum pizaippaith thozumbaiyum IchaR kenRu virappippa nennai viDudhigaNDAy viDin veN^gariyin urippichchan thOluDaip pichchann^anychUNbichchan UrchchuDugATTu erippichchan ennaiyumALuDaip pichchanen REchuvanE, 153 Echinum yAnunnai yEththinum enbizaikkE kuzain^dhu vEchaRu vEnai viDudhigaNDAy chembavaLa veRpin thEgaDai yAyennai ALuDaiyAy chiR Ruyirk kiraN^gik kAychina AlamuNDAy amudhuNNak kaDaiyavanE, 154 thiruchchiRRambalam - - - - - - - - - - - - - - - thiruchchiRRambalam

7. thiruvembAvai

(thiruvaNNAmalaiyil aruLiyadhu) Adhiyum an^dhamum illA arumberuny chOdhiyai yAmbADakkETTEyum vALdhaDaN^gaL mAdhE vaLarudhiyO vancheviyO n^inchevidhAn mAdhEvanvArgazalgaL vAzththiya vAzththolibOy vIdhivAyk kETTalumE vimmivimmi meymaRan^dhu pOdhAr amaLiyinmEl n^inRum puraNDu iN^N^an EdhEnum AgAL kiDan^dhAL ennE ennE IdhE en^dhOzi parichElOr embAvAy. 155 pAcham paranychOdhikku anbAy irAppagaln^Am pEchumbO theppO(thu) ip pOdhAr amaLikkE n^Echamum vaiththanaiyO n^ErizaiyAy n^ErizaiyIr chIchi ivaiyuny chilavO viLaiyADi Echu miDamIdhOr viNNOrgaL EththudhaRkuth kUchum malarppAdham than^dharuLa van^dharuLum thEchan chivalOgan thillaichchiR RambalaththuL IchanArk kanbAryAm ArElOr embAvAy. 156 muththanna veNn^agaiyAy munvan^ thedhirezun^dhen aththan Anan^dhan amudhan enRu aLLURith thiththikkap pEchuvAy van^dhun kaDaidhiRavAy paththuDaiyIr Ichan paza aDiyIr pAN^guDaiyIr puththaDiyOm punmaidhIrththu ATkoNDAR pollAdhO eththOn^in anbuDaimai ellOm aRiyOmO chiththam azagiyAr pADArO n^anychivanai iththanaiyum vENDum emakkElOr embAvAy. 157 oNNith thilan^agaiyAy innam pularn^dhinRO vaNNak kiLimoziyAr ellOrum van^dhArO eNNikkoNDuLLavA chollugOm avvaLavum kaNNaith thuyinRavamE kAlaththaip pOkkAdhE viNNuk korumarun^dhai vEdha virupporuLaik kaNNukku iniyAnaip pADik kachin^dhuLLam uNNekku n^inRuruga yAmmATTom n^IyEvan^dhu eNNik kuRaiyil thuyilElOr embAvAy. 158 mAlaRiyA n^AnmuganuN^ kANA malaiyinai n^Am pOlaRivOm enRuLLa pokkaN^ga LEbEchum pAlARu thEnvAyp paDiRI kaDaidhiRavAy nyAlamE viNNE piRavE aRivariyAn kOlamum n^ammaiAT koNDaruLik kOdhATTuny chIlamum pADich chivanE chivanEyen(Ru) Olam iDinum uNarAy uNarAygAN Elak kuzali parichElOr embAvAy. 159 mAnE n^I n^ennalai n^ALai van^dhuN^gaLai n^AnE ezuppuvan enRalum n^ANAmE pOna thichaibagarAy innam pularn^dhinRO vAnE n^ilanE piRavE aRivariyAn thAnEvan^ themmaith thalaiyaLiththu ATkoNDaruLum vAnvAr kazalbADi van^dhOrkkun vAydhiRavAy UnE urugAy unakkE uRum emakkum EnOrkkun^ thaN^gOnaip pADElO rembAvAy. 160 annE ivaiyuny chilavO palavamarar ennaRku ariyAn oruvan irunychIrAn chinnaN^gaL kETpach chivanenRE vAydhiRappAy thennA ennA munnam thIchEr mezuguoppAy ennAnai enaraiyan innamudhuenRu ellAmum chonnOmgEL vevvERAy innam thuyiludhiyO vannenychap pEdhaiyarbOl vALA kiDaththiyAl ennE thuyilin parichElOr embAvAy. 161 kOzi chilambuch chilambum kurugueN^gum Ezil iyamba iyambumveN chaN^gueN^gum kEzil paranychOdhi kEzil paraN^garuNai kEzil vizupporuLgaL pADinOm kETTilaiyO vAzIi thenna uRakkamO vAydhiRavAy AziyAn anbuDaimai AmARum ivvARO Uzi mudhalvanAy n^inRa oruvanai EzaibaN^ kALanaiyE pADElOr embAvAy. 162 munnaip pazamboruTkum munnaip pazamboruLE pinnaip pudhumaikkum pOththum ap peRRiyanE unnaip pirAnAgap peRRavun chIraDiyOm unnaDiyAr thALbaNivOm AN^gavarkkE pAN^gAvOm annavarE emgaNavar Avar avarugan^th chonna parichE thozumbAyp paNi cheydhOm inna vagaiyE emakku emgOn n^algudhiyEl enna kuRaiyum ilOmElAr embAvAy. 163 pAdhALam EzinumgIz choRkazivu pAdhamalar pOdhAr punaimuDiyum ellAp poruLmuDivE pEdhai orubAl thirumEni onRu allan vEdhamudhal viNNOrum maNNum thudhiththAlum Odha ulavA orudhOzan thoNDaruLan kOdhil kulaththAn Ran kOyil piNAppiLLaigAL EdhavanUr EdhavanbEr AruRRAr ArayalAr Edhavaraip pADum parichElAr embAvAy. 164 moyyAr thaDam poygai pukku mugErennak kaiyAR kuDain^dhu kuDain^dhUn kazalbADi aiyA vaziyaDi yOm vAzn^dhOm kAN Ar azalbOR cheyyA veNNIRADi chelva chiRumaruN^gul maiyAr thaDaN^gaN maDan^dhai maNavALar aiyAn^I ATkoNDu aruLum viLaiyATTin uyvArgaL uyyum vagaiyellAm uyarn^dhozin^ thON^ eyyAmaR kAppAy emaiyElOr embAvAy. 165 Arththa piRavith thuyargeDan^Am ArththuADum thIrththan n^aR Rillaich chiRRambalaththE thIyADum kUththanivvAnum kuvalayamum ellAmum kAththum paDaiththum karan^dhum viLaiyADi vArththaiyum pEchi vaLaichilamba vArgalaigaL Arpparavam cheyya aNi kuzalmEl vaNDArppap pUththigazum poygai kuDain^dhUDaiyAn poRpAdham Eththi irunychunain^Ir ADElOr embAvAy. 166 paiN^guvaLaik kArmalarAl cheN^gamalap paimbOdhAl aN^gam kuruginaththAl pinnum aravaththAl thaN^gaL malamgazuvu vAr van^dhu chArdhalinAl eN^gaL pirATTiyum eN^gOnum pOnRu ichain^dha poN^gum maDuvil pugappAyn^dhu pAyn^dhun^am chaN^gam chilambach chilambu kalan^dhuArppap koN^gaigaL poN^gap kuDaiyum punalboN^gap paN^gayap pUmbunalbAyn^ thADElOr embAvAy. 167 kAdhAr kuzaiyADap paimbUN kalanADak kOdhai kuzalADa vaNDin kuzAm ADach chIdhap punalADich chiRRam palambADi vEdhap poruLbADi apporuLA mAbADi chOdhiththiRambADi chUzgonRaith thArbADi Adhi thiRambADi an^dhamA mAbADip pEdhiththu n^ammai vaLarththueDuththa peyvadhaidhan pAdhath thiRambADi ADElOr embAvAy. 168 OrorugAl emberumAn enRenRE n^amberumAn chIrorugAl vAy OvAL chiththam kaLigUra n^IrorugAl OvA n^eDun^dhArai kaNbanippap pArorugAl van^dhanaiyAL viNNOraith thAn paNiyAL pEraraiyaRku iN^N^ganE piththuoruvar AmARum Aroruvar ivvaNNam ATkoLLum viththagar thAL vAruruvap pUNmulaiyIr vAyAra n^AmbADi Eruruvap pUmbunalbAyn^dhu ADElOr embAvAy. 169 munnik kaDalaich churukki ezun^dhUDaiyAn ennath thigazn^dhu emmai ALuDaiyAn iTTiDaiyin pinnap polin^dhu embirATTi thiruvaDimEl ponnany chilambil chilambith thiruppuruvam ennach chilaigulavi n^an^dhammai ALuDaiyAL thanniR parivilA eN^gOmAn anbarkku munni yavann^amakku munchurakkum innaruLE ennap poziyAy mazaiyElOr embAvAy. 170 cheN^ga NavanbAl thichaimugan pAl thEvargaL pAl eN^gum ilAdhOr inbamn^am pAladhAk koN^gUN churuN^guzali n^an^dhammaik kOdhATTi iN^gun^am illaN^gaL thORum ezun^dharuLich cheN^gamalap poRpAdham than^dharuLum chEvaganai aN^gaL arachai aDiyON^gaTku Aramudhai n^aN^gaL perumAnaip pADi n^alan^dhigazap paN^gayap pUmbunal pAyn^dhu ADElOr embAvAy. 171 aNNAmalaiyAn aDikkamalam chenRiRainychum viNNOr muDiyin maNiththogai vIRaRRARpOl kaNNAr iravi kadhirvan^dhu kArgarappath thaNNAr oLimayaN^gith thAragaigaL thAm agalap peNNAgi ANAy aliyAyba piRaN^goLichEr viNNAgi maNNAgi iththanaiyum vERAgith kaNNAr amudhamAy n^inRAn kazalbADip peNNE ip pUmbunalbAyn^dhu ADElOr embAvAy. 172 uN^gaiyiR piLLai unakkE aDaikkalamenRu aN^gap pazanychol pudhukkum em achchaththAl eN^gaL perumAn unakkenRu uraippOm kEL eN^goN^gai n^innanbar allArdhOL chEraRka eN^gai unakkallAdhu eppaNiyum cheyyaRka kaN^gul pagaleN^gaN maRRonRum kANaRka iN^gip parichE emakkeN^gOn n^algudhiyEl eN^gezilen nyAyiRu emakkElOr embAvAy. 173 pORRi aruLuga n^in AdhiyAm pAdhamalar pORRi aruLuga n^in an^dhamAm chen^dhaLirgaL pORRi ellA uyirkkum thORRamAm poRpAdham pORRi ellA uyirkkum pOgamAm pUN^gazalgaL pORRi ellA uyirkkum IRAm iNaiyaDigaL pORRi mAl n^Anmuganum kANAdha puNDarigam pORRiyAm uyyAaT koNDaruLum ponmalargaL pORRiyAm mArgazin^Ir ADElOr embAvAy. 174 thiruchchiRRambalam - - - - - - - -- -- - - - - - - thiruchchiRRambalam

8. thiru ammAnai

(thiruvaNNAmalaiyil aruLiyadhu - tharavu kochchagak kalippA) cheN^gaN n^eDumAluny chenRiDan^dhuN^ kANbariya poN^gu malarppAdham pUdhalaththE pOn^dharuLi eN^gaL piRappaRuththiT Ten^dharamum ATkoNDu theN^gu thiraLchOlaith thennan perun^dhuRaiyAn aN^gaNan an^dhaNanAy aRaigUvi vIDaruLum aN^garuNai vArgazalE pADudhuN^gAN ammAnAya 175 pArAr vichumbuLLAr pAdhALath thArbuRaththAr ArAluN^ kANDaR kariyAR kariyAn emakkeLiya pErALan thennan perun^dhuRaiyAn pichchERRi vArA vaziyaruLi van^dhen uLambugun^dha ArA amudhAy alaigaDalvAy mInvichiRum pErAchai vAriyanaip pADudhuN^gAN ammAnAy. 176 in^dhiranum mAlayanum EnOrum vAnOrum an^dharamE n^iRkach chivanavani van^dharuLi en^dharamum ATkoNDu thOTkoNDa n^IRRanAych chin^dhanaiyai van^dharukkuny chIrAr perun^dhuRaiyAn pan^dham paRiyap parimERkoNDAndhan^dha an^dhamilA Anan^dham pADudhuN^gAN ammAnAy. 177 vAnvan^dha thEvargaLum mAlayanO Tin^dhiranum kAnn^inRu vaRRiyum puRRezun^dhuN^ kANbariya thAnvan^dhu n^AyEnaith thAybOl thalaiyaLiththiTTu Unvan^dhurOmaN^gaL uLLE uyirppeydhu thEnvan^dha mudhin theLivin oLivan^dha vAnvan^dha vArgazalE pADudhuN^gAN ammAnAy. 178 kallA manaththuk kaDaippaTTa n^AyEnai vallALan thennan perun^dhuRaiyAn pichchERRik kallaip pichain^dhu kaniyAkkith thangaruNai veLLath thazuththi vinaigaDin^dha vEdhiyanaith thillai n^agarbukkuch chiRRam palammannum ollai viDaiyAnaip pADudhuN^gAN ammAnAy. 179 kETTAyO thOzi kiRicheydha vARoruvan thITTAr madhilbuDaichUz thennan perun^dhuRaiyAn kATTA thanavellAN^ kATTich chivaN^gATTith thALdhA maraigATTith thangaruNaith thEn kATTi n^ATTAr n^agaicheyya n^AmmElai vIDeydha ALdhAngoNDANDavA pADudhuN^gAN ammAnAy. 180 OyAdhE uLguvAr uLLirukkum uLLAnaich chEyAnaich chEvaganaith thennan perun^dhuRaiyin mEyAnai vEdhiyanai mAdhirukkum pAdhiyanai n^AyAna n^an^dhammai ATkoNDa n^Ayaganaith thAyAna thaththuvanaith thAnE ulagEzum AyAnai ALvAnap pADudhuN^gAN ammAnAy. 181 paNchuman^dha pADaR parichu paDaiththaruLum peNchuman^dha pAgaththan pemmAn perun^dhuRaiyAn viNchuman^dha kIrththi viyanmaNDa laththIchan kaNchuman^dha n^eRRik kaDavuL kalimadhurai maNchuman^dhu kUligoNDu akkOvAl moththuNDu puNchuman^dha ponmEni pADudhuN^gAN ammAnAy. 182 thuNDap piRaiyAn maRaiyAn perun^dhuRaiyAn koNDa purin^UlAn kOlamA UrdhiyAn kaNDaN^ kariyAnchem mEniyAn veNNIRRAn aNDamudha lAyinAn an^dhamilA Anan^dham paNDaip parichE pazavaDiyArk kIn^dharuLum aNDam viyappuRumA pADudhuN^gAN ammAnAy. 183 viNNALun^ thEvarkku mElAya vEdhiyanai maNNALum mannavarkku mANbAgi n^inRAnaith thaNNAr thamizaLikkun^ thaNbANDi n^ATTAnaip peNNALum pAganaip pENu perun^dhuRaiyiR kaNNAr kazalgATTi n^AyEnai ATkoNDa aNNA malaiyAnaip pADudhuN^gAN ammAnAy. 184 cheppAr mulaibaN^gan thennan perun^dhuRaiyAn thappAmE thALaDain^dhAr n^enychurukkum thanmaiyinAn appANDi n^ATTaich chivalOgam Akkuviththa appAr chaDaiyappan Anan^dha vArgazalE oppAga voppuviththa uLLaththA ruLLirukkum appAlaik kappAlaip pADudhuN^gAN ammAnAy. 185 maippoliyuN^ kaNNigEL mAlayanO Tin^dhiranum eppiRavi yun^dhEDaUnnaiyun^dhan innaruLAl ippiRavi ATkoNDu inippiRavA mEgAththu meypporuTkaN thORRamAy meyyE n^ilaibERAy epporuTthan^ thAnEyAy yAvaikkum vIDAgum apporuLAm n^anychivanaip pADudhuN^gAn ammAnAy. 186 kaiyAr vaLaichilambak kAdhar kuzaiyADa maiyAr kuzalburaLath thEnbAy vaNDolippach cheyyAnai veNNI RaNin^dhAnaich chErn^dhaRiyAk kaiyAnai eN^guny cheRin^dhAnai anbarkku meyyAnai allAdhArk kallAdha vEdhiyanai aiyA Ramarn^dhAnap pADudhuN^gAN ammAnAy. 187 AnaiyAyk kIDamAy mAnuDarAyth thEvarAy Enaip piRavAyp piRan^dhiRan^ theyth thEnai Unaiyum n^inRurukki envinaiyai oTTugan^dhu thEnaiyum pAlaiyuN^ kannalaiyum oththiniya kOnavanbOl van^dhennaith thandhozumbiR koNDaruLum vAnavan puN^gazalE pADudhuN^gAN ammAnAy. 188 chan^dhiranaith thEyththaruLith thakkandhan vELviyinil in^dhiranaith thOLn^eriththiT Techchan thalaiyarin^dhu an^dharamE chellum alargadhirOn paldhagarththuch chin^dhith thichaidhichaiyE thEvargaLai OTTugan^dha chen^dhArp pozilbuDaichUz thennan perun^dhuRaiyAn man^dhAra mAlaiyE pADudhuN^gAN ammAnAy. 189 UnAy uyirAy uNarvAyennuTkalan^dhu thEnAy amudhamumAyth thIN^garumbin kaTTiyumAy vAnO raRiyA vaziyemakkun^ than^dharuLum thEnAr malarkkonRaich chEvaganAr chIroLichEr AnA aRivAy aLaviRan^dha palluyirkkum kOnAgi n^inRavA kURudhuN^gAN ammAnAy. 190 chUDuvEn pUN^gonRai chUDich chivandhiraLdhOL kUDuvEn kUDimuyaN^gi mayaN^gin^inRu UDuvEn chevvAyk kuruguvEn uLLurugith thEDuvEn thEDich chivangazalE chin^dhippEn vADuvEn pErththum alarvEn analEn^dhi ADuvEn chEvaDiyE pADudhuN^gAN ammAnAy. 191 kiLivan^dha menmoziyAL kEzgiLarum pAdhiyAnai veLivan^dha mAlayanum kANbariya viththaganaith theLivan^dha thERAlach chIrAr perun^dhuRaiyil eLivan^ thirun^dhiraN^gi eNNariya innaruLAl oLivan^dhen uLLaththin uLLE oLi thigaza aLivan^dha an^dhaNananaip pADudhuN^gAN ammAnAy. 192 munnAnai mUvarkkum muRRumAy muRRukkum pinnAnaip pinynyachunaip pENu perun^dhuRaiyin mannAnai vAnavanai mAdhiyalum pAdhiyanaith thennAnaik kAvAnaith theNbANDi n^ATTAnai ennAnai ennappan enbArkkaT kinnamudhai annAnai ammAnaip pADudhuN^gAN ammAnAy. 193 peRRi piRarkkariya pemmAn perun^dhuRaiyAn koRRak kudhiraiyinmEl van^dharuLith thannaDiyAr kuRRaN^gaL n^Ikkik kuNaN^goNDu kOdhATTich chuRRiya chuRRath thoDar vaRuppAn tholbugazE paRRiyip pAchaththaip paRRaRan^Am paRRuvAn paRRiyabE rAnan^dham pADudhuN^gAN ammAnAy. 194 thiruchchiRRambalam - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- thiruchchiRRambalam

9. thiruppoR chuNNam

(thillaiyil aruLiyadhu - aRuchIr Achiriya viruththam) muththun^al thAzambu mAlaidhUkki muLaikkuDan^ thUbamn^al thIbamvaimmin chakthiyum chOmiyum pArmagaLum n^AmagaLODuballANDichaimin chiththiyuN^ keLariyum pArppadhiyum kaN^gaiyum van^dhu kavarigoNmin aththan aiyARanammAnaibADi ADappoR chuNNam iDiththun^AmE. 195 pUviyal vArchaDai embirARkup poRRiruch chuNNam iDikkavENDum mAvin vaDuvagi ranna kaNNIr vammingaL van^dhuDan pADumingaL kUvumin thoNDar puRan^ilAmE kunimin thozumineN^ kOneN^gUththan thEviyun^ thAnumvan^dhemmaiyALach chembonchey chuNNam iDiththun^AmE. 196 chun^dhara n^IRaNan^ thummezugith thUyabonchin^dhi n^idhin^irappi in^dhiran kaRpagam n^ATTiyeN^gum eziRchuDar vaiththuk koDiyeDumin an^dhAr kOnayan thanberumAn AziyAn n^Adhann^al vElandhAdhai en^dharam ALumai yALgozun^aR kEyn^dha poRchuNNam iDiththun^AmE. 197 kAchaNi mingaL ulakkaiyellAm kAmbaNi mingaL kaRaiyuralai n^EchamuDaiya aDiyavargaL n^inRu n^ilAvuga enRuvAzththith thEchamellAm pugazn^ thADuN^ kachchith thiruvEgam panchemboR kOyilbADip pAchavinaiyaip paRin^dhun^inRu pADip poRchuNNam iDiththun^AmE. 198 aRugeDuppAr ayanummariyum anRimaRRin^dhira nODamarar n^aRumudhu thEvargaNaN^geLellAm n^ammiRpin palladheDukka voTTOm cheRivuDai mummadhil eydhavilli thiruvEgam panchemboR kOyilbADi muRuvaRchev vAyinIr mukkaN appaRku ADappoRchuNNam iDiththun^AmE. 199 ulakkai palaochchu vArberiyar ulagamelAmural pOrAdhenRE kalakka aDiyavar van^dhun^inRAr kANa ulagaN^gaL pOdhAdhenRE n^alakka aDiyOmai ANDugoNDu n^ANmalarp pAdhaN^gaL chUDan^dhan^dha malaikku maruganaip pADippADi magizan^dhu poRchuNNam iDin^dhun^AmE. 200 chUDagan^ thOLvarai Arppa Arppath thoNDar kuzAmezun^ thArppa Arppa n^ADavar n^an^dhammai Arppa Arppa n^Amum avardhammai Arppa Arppap pADaga mellaDi yArkku maN^gai paN^ginan eN^gaL parAbaranukku ADaga mAmalai annagOvuk kADap poRchuNNam Tiththun^AmE. 201 vALdhaDaN^gaNmaDa maN^gain^allIr varivaLai ArppavaN koN^gaiboN^gath thOLdhiru muNDan^ thudhain^dhilaN^gach chOththembi rAnenRu chollichcholli n^ATkONDa n^ANmalarn^ pAdhaN^gATTi n^AyiR kaDaippaTTa n^ammaiyimmai ATkoNDa vaNNaN^gaL pADippADi ADap poRchuNNam iDiththun^AmE. 202 vaiyagam ellAm uraladhAga mAmEru ennum ulakkai n^ATTi meyyanum manychaL n^iRaiya aTTi mEdharu thennan perun^dhuRaiyAn cheyya thiruvaDi pADippADich chembon ulakkai valakkaibaRRi aiyan aNidhillai vANanukkE ADappoRchuNNam iDiththun^AmE. 203 muththaNi koN^gaigaL ADAaDa moyguzal vaNDinam ADAaDach chiththany chivanoDum ADAaDach cheN^gayaR kaNbani ADAaDap piththem pirAnoDum ADAaDap piRavi piRaroDum ADAaDa aththan karuNaiyo TADAaDa ADappoRchuNNam iDiththun^AmE. 204 mADu n^agaivAL n^ilAveRippa vAydhiRan^ thambava Lan^dhuDippap pADumin n^an^dhammai ANDavARum paNigoNDa vaNNamum pADippADith thEDumin emberumAnaiththEDi chiththaN^ kaLippath thigaiththuththERi ADumin ambalath thADinAnuk kADappoRchuNNam iDiththun^AmE. 205 maiyan^ar kaNDanai vAnan^ADar marun^dhinai mANikkak kUththandhannai aiyanai aiyarbirAnain^ammai agappaDuth thATkoN TarumaigATTum poyyar tham poyyanai meyyar meyyaip pOdharik kaNNinaip poRRoDiththOL paiyara valgul maDan^dhain^allIr pADip poRchuNNam iDiththun^AmE. 206 minniDaich chen^dhuvar vAykkaruN^gaN veNNagaip paNNamar menmoziyIr ennuDai AramudheN^gaLappan emberumAn ima vAnmagaTkuth thannuDaik kELvan magandhagappan thamaiyanem aiyan thALgaL pADip ponnuDaip pUNmulai maN^gain^allIr poRRiruchchuNNam iDiththun^AmE, 207 chaN^gam araRRach chilambolippath thAzguzal chUzdharu mAlaiyADach cheN^gani vAyidhazun^dhuDippach chEyizai yIr chivalOgam pADik kaN^gai iraippa arAiraikkuN^ kaRRaich chaDaimuDi yAngazaRkE poN^giya kAdhaliR koN^gai poN^gap poRRiruchchuNNam iDiththun^AmE. 208 nyAnak karumbin theLiyaip pAgai n^ADaR kariya n^alaththai n^an^dhAth thEnaip pazachchuvai AyinAnaich chiththam pugun^dhudhith thikkavalla kOnaip piRappaRuth thANDugoNDa kUththanai n^Aththazum pERavAzththip pAnal thaDaN^gaN maDan^dhain^allIr pADippoRchuNNam iDiththun^AmE. 209 Avagai n^Amum van^dhanbardhambO TATcheyyum vaNNaN^gaL pADiviNmEl thEvar kanAviluN^ kaNDaRiyAch chemmalarp pAdhaN^gaL kATTuny chelvach chEvagam En^dhiya velgoDiyAn chivaberu mAn purany cheRRagoRRach chEvagan n^AmaN^gaL pADippADich chembon cheychuNNam iDiththun^AmE. 210 thEnaga mAmalark konRaibADich chivaburam pADith thiruchchaDaimEn vAnaga mAmadhip piLLaibADi mAlviDai pADi valakkaiyEn^dhum Unaga mAmazuch chUlambADi umbarum imbarum uyyAnRu pOnaga mAgan^any chuNDalbADip poRRichchuNNam iDiththun^AmE. 211 ayandhalai koNDucheNDADalbADi arukkan eyiRu paRiththalbADi kayan^dhanaik konRuri pOrththal pADik kAlanaikkAlAl udhaiththalbADi iyain^dhana muppuram eydhal pADi Ezai aDiyOmai ANDugoNDa n^ayan^dhanaip pADin^in RADiyADi n^AdhaRkuch chuNNam iDiththun^AmE. 212 vaTTamalarkkonRai mAlaibADi maththamumbADi madhiyambADich chiTTargaL vAzun^dhen thillaibADich chiRRam palaththeN^gaL chelvambADik kaTTiya mAchuNakkachchaip pADik kaN^gaNam pADik kaviththagaimmEl iTTun^in RADum aravambADi IchaRkuchchuNNam iDiththun^AmE. 213 vEdhamum vELviyum AyinArkku meymmaiyum poymmaiyum AyinArkkuch chOdhiya mAy iruL AyinArkkuth thunbamumAy inbam AyinArkkup pAdhiyu mAy muRRum AyinArkkup pan^dhamu mAy vIDum AyinArkku Adhiyum an^dhamum AyinArkku ADappoRchuNNam iDiththun^AmE. 214 thiruchchiRRambalam -- - - - - - - - - - - - - - - - - - thiruchchiRRambalam

10. thirukkOththumbi

(thillaiyil aruLiyadhu- tharavu kochchagak kalippA) pUvERu kOnum puran^dharanum poRpamain^dha n^AvERu chelviyum n^AraNaNum n^An maRaiyum mAvERu chOdhiyum vAnavarun^ thAmaRiyAch chEvERu chEvaDikkE chenRudhAy kOththumbI. 215 n^AnAr en uLLamAr nyAnaN^ga LAr ennai yAraRivAr vAnOr pirAnennai ANDilanEl madhimayaN^gi UnA ruDaidhalaiyil uNbalidhEr ambalavan thEnAr kamalamE chenRUdhAy kOththumbI. 216 thinaiththanai uLLadhOr pUvinil thEn uNNAdhE n^inaiththoRum kANdhoRum pEchun^dhoRum eppOdhum anaiththelum puLn^ega Anan^dhath thEn choriyum kunippuDaiyAnukkE chenRUdhAy kOththumbI. 217 kaNNappan oppadhOr anbinmai kaNDabin ennappan ennoppil ennaiyum ATkoNDaruLi vaNNap paNiththennai vAvenRa vAn karuNaich chuNNappon n^IRRaRkE chenRUdhAy kOththumbI. 218 aththEvar thEvar avardhEva renRiN^N^an poyththEvu pEchip pulambuginRa pUdhalaththE paththEdhum illAdhen paRRaRan^An paRRin^inRa meyththEvar thEvaRkE chenRUdhAy kOththumbI. 219 vaiththa n^idhibeNDir makkaLgulaN^ kalviyennum piththa ulagiR piRappO TiRappennuny chiththa vigArak kalakkam theLiviththa viththagath thEvaRkE chenRUdhAy kOththumbI. 220 chaTTO n^inaikka manaththamudhAny chaN^garanaik keTTEn maRappEnO kEDubaDAth thiruvaDiyai oTTAdha pAvith thozumbarain^Am uruvaRiyOm chiTTAy chiTTaRkE chenRUdhAy kOththumbI. 221 onRAy muLaiththezun^ theththanaiyO kavaDuviTTu n^anRAga vaiththennai n^Aychivigai ERRuviththa endhAdhai thAdhaikkum emmanaikkun^ thamberumAn kunRAdha chelvaRkE chenRUdhAy kOththumbI. 222 karaNaN^gaL ellAN^ kaDan^dhun^inRa kaRaimiDaRRan charaNaN^ga LEchenRu chArdhalumE thAnenakku maraNam piRappen RivaiyiraNDin mayakkaRuththa karuNaik kaDalukkE chenRUdhAy kOththumbI. 223 n^OyuRRu mUththun^An n^un^dhuganRA yiN^girun^dhu n^AyuRRa chelvam n^ayan^dhaRiyA vaNNamellAn^ thAyuRRu van^dhennai ANDugoNDadhangaruNaith thEyuRRa chelvaRkE chenRUdhAy kOththumbI. 224 vannenychak kaLvan manavaliyan ennAdhE kaln^eny churukkik karuNaiyinAl ANDugoNDa annany thiLaikkum aNidhillai ambalavan ponnaN^ kazalukkE chenRUdhAy kOththumbI. 225 n^AyEnaith thannaDigaL pADuviththa n^Ayaganaip pEyEna thuLLap pizaiboRukkum perumaiyanaich chIyEdhum illAdhen cheybaNigaL koNDaruLan^ thAyAna IchaRkE chenRUdhAy kOththumbI. 226 n^Andhanak kanbinnai n^Anun^dhA num aRivOm thAnennai ATkoNDa thellArun^ thAmaRivAr Ana karuNaiyum aN^guRRE thAnavanE kOnennaik kUDak kuLirn^dhUdhAy kOththumbI. 227 karuvAy ulaginuk kappuRamAy ippuRaththE maruvAr malarkkuzal mAdhinoDum van^dharuLi aruvAy maRaibayil an^dhaNanAy ANDugoNDa thiruvAna thEvaRkE chenRUdhAy kOththumbI. 228 n^Anumen chin^dhaiyum n^Ayaganuk kevviDaththOm thAnun^dhan thaiyalun^ thAzchaDaiyOn ANDilanEl vAnun^ thichaigaLum mAgaDalum AyabirAn thEnun^dhu chEvaDikkE chenRUdhAy kOththumbI. 229 uLLap paDAdha thirUruvai uLLudhalum kaLLap paDAdha kaLivan^dha vAngaruNai veLLap pirAnen pirAnennai vEREAT koLLap pirAnukkE chenRUdhAy kOththumbI. 230 poyyAya chelvaththE pukkazun^dhi n^ALdhORum meyyAk karudhikkiDan^dhEnai ATkoNDa aiyAven AruyirE ambalavA enRavanRan cheyyAr malaraDikkE chenRUdhAy kOththumbI. 231 thOlun^ thugiluN^ kuzaiyuny churuLdhODum pAlveLLai n^IRum pachunychAn^dhum paiN^giLiyuny chUlamun^ thokka vaLaiyu muDaiththonmaik kOlamE n^Okkik kuLirn^dhUdhAy kOththumbI. 232 kaLvan kaDiyan kaladhiyivan ennAdha vaLLal varavara van^dhozin^dhAn en manaththE uLLath thuRadhuya ronRoziyA vaNNamellAn^ theLLuN^ kazalukkE chenRUdhAy kOththumbI. 233 pUmEl ayanODu mAlum pugaliradhenRu EmARi n^iRka aDiyEn iRumAkka n^AymEl thavichTTu n^anRAyp poruTpaDuththa thImEni yAnukkE chenRUdhAy kOththumbI. 234 thiruchchiRRambalam

Back to thiruvasakam Main Page
Back to Thirumurai Main Page
Back to Shaiva Sidhdhantha Home Page
Back to Shaivam Home Page