chEkkizAr aruLiya

thiruththoNTar purANam enRa periya purANam

panniraNTAm thirumuRai

muthaR kANTam

2 Thillaivazg anthanar charukkam

This page was originally provided by Project Madurai. The songs have been proof-read by thiruchchirrambalam arakkattalai, Kovilpatti.

thiruchchiRRampalam 
 
2 thillai vAz an^thaNar charukkam

1 thillai vAz an^thaNar purANam
 1. AthiyAy n^aTuvumAki aLavu ilA aLavumAkich 	0350-1
 chOthiyAy uNarvumAkith thOnRiya poruLumAkip 	0350-2
 pEthiyA Ekam Akip peNNumAy ANum Akip 	0350-3
 pOthiyA n^iRkum thillaip pothu n^aTam pORRi pORRi 	0350-4

 2. kaRpanai kaTan^tha chOthi karuNaiyE uruvam Aki 	0351-1
 aRputhak kOlam n^ITi aru maRaich chiRaththin mElAm 	0351-2
 chiRpara viyOmam Akum thiruch chiRRampalaththuL n^inRu 	0351-3
 poRpuTan n^aTam cheykinRa pUN^ kazal pORRi pORRi 	0351-4

 3. pORRi n^IL thillai vAz an^thaNar thiRam pukalal uRREn 	0352-1
 n^IRRinAl n^iRain^tha kOla n^iruththanukku uriya thoNTAm 	0352-2
 pORRinAr perumaikku ellai AyinAr pENi vAzum 	0352-3
 ARRinAr perukum anpAl aTiththavam purin^thu vAzvAr 	0352-4

 4. poN^kiya thiruvil n^ITum poRpuTaip paNikaL En^thi 	0353-1
 maN^kalath thozilkaL cheythu maRaikaLAl thuthiththu maRRum 	0353-2
 thaN^kaLukku ERRa paNpil tharum paNith thalai n^inRu uyththE 	0353-3
 aN^kaNar kOyil uLLA akam paTith thoNTu cheyvAr 	0353-4

 5. varu muRai eri mUnRu Ompi mannuyir aruLAl malka 	0354-1
 tharumamE poruLAk koNTu thaththuva n^eRiyil chellum 	0354-2
 arumaRai n^AnkinOTu ARu aN^kamum payinRu vallAr 	0354-3
 thiru n^aTam purivArkku ALAm thiruvinAl chiRan^tha chIrAr 	0354-4

 6. maRuvilA marapin van^thu mARilA ozukkam pUNTAr 	0355-1
 aRu thozil ATchiyAlE aruN^kali n^Ikki uLLAr 	0355-2
 uRuvathu n^IRRin chelvam enak koLum uLLam mikkAr 	0355-3
 peRuvathu chivan pAl anpAm pERu enap peruki vAzvAr 	0355-4

 7. nyAnamE muthalAm n^Ankum n^avai aRath therin^thu mikkAr 	0356-1
 thAnamum thavamum vallAr thakuthiyin pakuthi chArn^thAr 	0356-2
 UnamEl onRum illAr ulakelAm pukazn^thu pORRum 	0356-3
 mAnamum poRaiyum thAN^ki manai aRam purin^thu vAzvAr 	0356-4

 8. chemmaiyAl thaNin^tha chin^thaith theyva vEthiyarkaL AnAr 	0357-1
 mummai Ayiravar thAN^kaL pORRiTa muthalvanArai 	0357-2
 immaiyE peRRu vAzvAr inip peRum pERu onRu illAr 	0357-3
 thammaiyE thamakku oppAna n^ilaimaiyAl thalaimai chArn^thAr 	0357-4

 9. inRivar perumai emmAl iyampalAm ellaiththAmO 	0358-1
 then thamizp payanAy uLLa thiruth thoNTath thokai mun pATa 	0358-2
 anRu van thoNTar thammai aruLiya ArUr aNNal 	0358-3
 mun thiru vAkkAl kOththa muthal poruL AnAr enRAl 	0358-4

 10. akal iTaththu uyarn^tha thillai an^thaNar akilam ellAm 	0359-1
 pukaz thiru maRaiyOr enRum pothu n^aTam pORRi vAza 	0359-2
 n^ikaz thiru n^Ila kaNTak kuyavanAr n^ITu vAymai 	0359-3
 thikazum anpuTaiya thoNTar chey thavam kURal uRRAm 	0359-4


2 thirun^IlakaNTa n^AyanAr purANam
 1. vEthiyar thillai mUthUr vET kOvar kulaththu van^thAr 	0360-1
 mAthoru pAkam n^Okki mannu chiRRampalaththE 	0360-2
 Athiyum muTivum illA aRputhath thanik kUththu ATum 	0360-3
 n^AthanAr kazalkaL vAzthi vazipaTum n^alaththin mikkAr 	0360-4

 2. poy kaTin^thu aRaththin vAzvAr punaR chaTai muTiyArkku anpar 	0361-1
 mey aTiyAr kaTku Ana cheyum viruppil n^inRAr 	0361-2
 vaiyakam pORRum cheykai manai aRam purin^thu vAzvAr 	0361-3
 chaiva meyth thiruvin chArvE poruL enach chAru n^IrAr 	0361-4

 3. aLavilA marapin vAzkkai maN kalam amuthukku Akki 	0362-1
 vaLariLam thiN^kaL kaNNi manRuLAr aTiyArkku enRum 	0362-2
 uLa makiz chiRappin malka OTu aLiththu ozukum n^ALil 	0362-3
 iLamai mIthu Ura inpath thuRaiyinil eLiyar AnAr 	0362-4

 4. avar tham kaN manaiviyArum arun^thathi kaRpin mikkAr 	0363-1
 puvanaN^kaL uyya aiyar poN^ku n^anychu uNNa yAm chey 	0363-2
 thava n^inRu aTuththathu ennath thakain^thu thAn thariththathu enRu 	0363-3
 chivan en^thai kaNTam thannaith thiru n^Ila kaNTam enpAr 	0363-4

 5. Ana tham kELvar aN^kOr paraththai pAl aNain^thu n^aNNa 	0364-1
 mAnamun poRAthu van^tha UTalAl manaiyin vAzkkai 	0364-2
 Enaiya ellAny cheythE uTan uRaivu ichaiyAr AnAr 	0364-3
 thEnalar kamalap pOthil thiruvinum uruvam mikkAr 	0364-4

 6. mUNTa ap pulavi thIrkka anpanAr munpu chenRu 	0365-1
 pUNTayaN^ku iLamen chAyal pon koTi anaiyAr thammai 	0365-2
 vENTuva iran^thu kURi meyyuRa aNaiyum pOthil 	0365-3
 thINTuvIr Ayin emmaith thiru n^Ila kaNTam enRAr 	0365-4

 7. AthiyAr n^Ila kaNTaththu aLavu thAm koNTa Arvam 	0366-1
 pEthiyA ANai kETTa periyavar peyarn^thu n^IN^ki 	0366-2
 EthilAr pOla n^Okki emmai enRathanAl maRRai 	0366-3
 mAtharAr thamaiyum en than manaththinum thINTEn enRAr 	0366-4

 8. kaRpuRu manaiviyArum kaNavanArkku Ana ellAm 	0367-1
 poRpuRa mey uRAmal porun^thuva pORRich cheyya 	0367-2
 il puRampu oziyAthu aN^ kaN iruvarum vERu vaiki 	0367-3
 anpuRu puNarchchi inmai ayalaRiyAmai vAzn^thAr 	0367-4

 9. iLamaiyin mikkuLArkaL iruvarum aRiya n^inRa 	0368-1
 aLavil chIr ANai pORRi ANTukaL palavum chella 	0368-2
 vaLa mali iLamai n^IN^ki vaTivuRu mUppu van^thu 	0368-3
 thaLarvoTu chAyn^thum anpu thampirAn thiRaththuch chAyAr 	0368-4

 10. in^ n^eRi ozukum n^ALil eri thaLarn^thathu enna n^INTa 	0369-1
 minnoLir chaTaiyOn thAnun^ thoNTarai viLakkaN^ kANa 	0369-2
 n^anneRi ithuvAm enRu nyAlaththAr virumpi uyyum 	0369-3
 an^ n^eRi kATTum ARRal aruL chiva yOki Aki 	0369-4

 11. kIL oTu kOvaNam chAththik kETu ilA 	0370-1
 vAL viTu n^IRRu oLi malarn^tha mEni mel 	0370-2
 thOLoTu mArpiTaith thuvaLum n^UluTan 	0370-3
 n^ILoLi vaLar thiru muNTa n^eRRiyum 	0370-4

 12. n^eTuny chaTai karan^thiTa n^eRiththa pampaiyum 	0371-1
 viTuN^ kathir muRuval veNNilavum mEmpaTa 	0371-2
 iTum palip pAththiram En^thu kaiyarAy 	0371-3
 n^aTan^thu vETkOvar tham manaiyil n^aNNinAr 	0371-4

 13. n^aNNiya thavach chiva yOka n^Atharaik 	0372-1
 kaNNuRa n^Okkiya kAthal anpar thAm 	0372-2
 puNNiyath thoNTarAm enRu pORRi cheythu 	0372-3
 eNNiya vakaiyinAl ethir koNTu EththinAr 	0372-4

 14. piRai vaLar chaTai muTip pirAnaith thoNTar enRu 	0373-1
 uRai uLil aNain^thu pEr uvakai kUrn^thiTa 	0373-2
 muRaimaiyin vazi paTa mozin^tha pUchaikaL 	0373-3
 n^iRai peru viruppoTu cheythu n^inRa pin 	0373-4

 15. empirAn yAn cheyum paNi ethu enRanar 	0374-1
 vampulA malarch chaTai vaLLal thoNTanAr 	0374-2
 umpar n^Ayakanum ivvOTu n^inpAl vaiththu 	0374-3
 n^ampi n^I tharuka n^Am vENTum pOthu enRu 	0374-4

 16. thannai oppu ariyathu thalaththuth than uzaith 	0375-1
 thunniya yAvaiyum thUymai cheyvathu 	0375-2
 ponninum maNiyinum pORRa vENTuvathu 	0375-3
 inna thanmaiyathu ithu vAN^ku n^I ena 	0375-4

 17. thollai vETkOvar tham kulaththuL thOnRiya 	0376-1
 malku chIrth thoNTanAr vaNaN^ki vAN^kik koNTu 	0376-2
 ollaiyin manaiyil Or maruN^ku kAppuRum 	0376-3
 ellaiyil vaiththu van^thu iRaiyai eythinAr 	0376-4

 18. vaiththa pin maRaiyavar Aki van^thu aruL 	0377-1
 n^iththanAr n^IN^kiTa n^inRa thoNTarum 	0377-2
 uyththu uTan pOy viTai koNTu mINTanar 	0377-3
 aththar thAm ampalam aNaiya mEvinAr 	0377-4

 19. chAla n^AL kazin^tha pinpu thalaivanAr thAm mun vaiththa 	0378-1
 kOlamAr OTu thannaik kuRi iTaththu akalap pOkkich 	0378-2
 chIlamAr koLkai enRum thirun^thu vETkOvar thampAl 	0378-3
 vAli thAm n^ilaimai kATTa munpu pOl manaiyil van^thAr 	0378-4

 20. van^tha pin thoNTanArum ethir vazi pATu cheythu 	0379-1
 chin^thai cheythu aruLil eN^kaL cheythavam enRu n^iRpa 	0379-2
 mun^thai n^AL unpAl vaiththa meyyoLi viLaN^kum OTu 	0379-3
 than^thu n^il enRAn ellAm thAn vaiththu vAN^ka vallAn 	0379-4

 21. enRavar virain^thu kURa irun^thavar In^tha OTu 	0380-1
 chenRu mun koNarvAn pukkAr kaNTilar thikaiththu n^Okki 	0380-2
 n^inRavar thammaik kETTAr thETiyum kANAr mAyai 	0380-3
 onRum aN^ku aRin^thilAr thAm uraippathu onRu inRi n^inRAr 	0380-4

 22. maRaiyavan Aki n^inRa malaimakaL kELvan thAnum 	0381-1
 uRai uLil pukku n^inRa oru perun^ thoNTar kETTa 	0381-2
 iRaiyil iN^ku eythap pukkAy thAzththathu en enna van^thu 	0381-3
 kaRai maRai miTaRRinAnaik kai thozuthu uraikkal uRRAr 	0381-4

 23. izaiyaNi mun^n^Ul mArpin en^thai n^Ir than^thu pOna 	0382-1
 vizai thakum OTu vaiththa vERu iTam thETik kANEn 	0382-2
 pazaiya maRRu athanil n^alla pAththiram tharuvan koNTu ip 	0382-3
 pizaiyinaip poRukka vENTum peruma enRu iRainychi n^inRAr 	0382-4

 24. chenniyAl vaNaN^ki n^inRa thoNTaraich cheyirththu n^Okki 	0383-1
 ennithu mozin^thavA n^I yAn vaiththa maN OTu anRip 	0383-2
 ponninAl amaiththuth than^thAy AyinuN^ koLLEn pORRa 	0383-3
 munnai n^An vaiththa OTE koNTu vA enRAn munnOn 	0383-4

 25. kETu ilAp periyOy enpAl vaiththathu keTuthalAlE 	0384-1
 n^ATiyum kANEn vERu n^allathu Or OTu chAla 	0384-2
 n^ITu chelvathu thAn onRu tharukiREn enavum koLLAthu 	0384-3
 UTi n^inRu uraiththathu en than uNarvu elAm oziththathu enna 	0384-4

 26. Avathen unpAl vaiththa aTaikkalap poruLai vauvip 	0385-1
 pAvakam palavum cheythu pazikku n^I onRum n^ANAy 	0385-2
 yAvarum kANa unnai vaLaiththu n^An koNTE anRip 	0385-3
 pOvathum cheyyEn enRAn puNNiyap poruLAy n^inRAn 	0385-4

 27. vaLaththinAl mikka OTu vauvinEn allEn ollai 	0386-1
 uLaththinum kaLavilAmaikku en cheykEn uraiyum enna 	0386-2
 kaLaththu n^anychu oLiththu n^inRAn kAthal un makanaip paRRik 	0386-3
 kuLaththinil mUzkip pO enRu aruLinAn koTumai illAn 	0386-4

 28. aiyar n^Ir aruLich cheytha vaNNam yAn cheyvathaRkup 	0387-1
 poyyil chIrp puthalvan illai en cheykEn pukalum enna 	0387-2
 maiyaRu chiRappin mikka manaiyavaL thannaip paRRi 	0387-3
 moy alar vAvi pukku mUzkuvAy ena mozin^thAr 	0387-4

 29. kaN^kai n^athi karan^tha chaTai karan^thu aruLi ethir n^inRa 	0388-1
 veN^ kaN viTaiyavar aruLa vETkOvar uraicheyvAr 	0388-2
 eN^kaLil Or chapathaththAl uTan mUzka ichaivu illai 	0388-3
 poN^ku punal yAnmUzkith tharukinREn pOthum ena 	0388-4

 30. than^thathu mun thArAthE koLLAmaikku un manaivi 	0389-1
 an^ thaLirch cheN^ kaippaRRi alai punalil mUzkAthE 	0389-2
 chin^thai valiththu irukkinRAy thillai vAz an^thaNarkaL 	0389-3
 van^thu irun^tha pEr avaiyil mannuvan yAn enach chenRAr 	0389-4

 31. n^al ozukkam thalai n^inRAr n^An maRaiyin thuRai pOnAr 	0390-1
 thillai vAz an^thaNarkaL van^thu irun^tha thirun^thavaiyil 	0390-2
 ellai ilAn mun chella irun^thoNTar avar thAmum 	0390-3
 malku perum kAthalinAl vazakku mEliTTu aNain^thAr 	0390-4

 32. an^thaNan Am en^thai pirAn aru maRaiyOr mun pakarvAn 	0391-1
 in^tha vETkOvanpAl yAn vaiththa pAththiraththaith 	0391-2
 than^thu oziyAn keTuththAnEl than manaivi kaippaRRi 	0391-3
 van^thu mUzkiyum thArAn vali cheykinRAn enRAr 	0391-4

 33. n^aRai kamazum chaTai muTiyum n^ARROLum muk kaNNum 	0392-1
 kaRai maruvum thiru miTarum karan^thu aruLi ezun^thu aruLum 	0392-2
 maRaiyavan iththiRam moziya mA maRaiyOr urai cheyvAr 	0392-3
 n^iRaiyuTaiya vETkOvar n^Ir moziyum pukun^thathu ena 	0392-4

 34. n^INithiyAm ithu enRu n^inRa ivar tharum OTu 	0393-1
 pENi n^An vaiththa iTam peyarn^thu karan^thathu kANEn 	0393-2
 pUN aNi n^Ul maNi mArpIr pukun^tha parichu ithu enRu 	0393-3
 chENiTaiyum thIN^ku aTaiyAth thiruththoNTar uraicheythAr 	0393-4

 35. thiruvuTai an^thaNALar cheppuvAr thikazn^tha n^IRRin 	0394-1
 uruvuTai ivar thAm vaiththa OTTinaik koTuththIr AnAl 	0394-2
 tharumivar kuLaththil mUzkith tharuka enRu uraiththAr Akil 	0394-3
 maruviya manaiviyoTu mUzkuthal vazakkE enRAr 	0394-4

 36. arun^ thavath thoNTar thAmum an^thaNar moziyak kETTuth 	0395-1
 thirun^thiya manaiviyAraith thINTAmai cheppa mATTAr 	0395-2
 porun^thiya vakaiyAl mUzkith tharukinREn pOthum enRu 	0395-3
 perun^ thava munivarOTum peyarn^thu tham manaiyaich chArn^thAr 	0395-4

 37. manaiviyAr thammaik koNTu maRaich chiva yOkiyAr mun 	0396-1
 chinaviTaip pAkar mEvum thiruppulIch churaththu munnar 	0396-2
 n^anai malarch chOlai vAvi n^aNNith tham uNmai kAppAr 	0396-3
 punai maNi vENuth thaNTin iru thalai piTiththup pukkAr 	0396-4

 38. thaNTiru thalaiyum paRRip pukum avar thammai n^Okki 	0397-1
 veN thiru n^IRRu muNTa vEthiyar mAthaith thINTik 	0397-2
 koNTu uTan mUzkIr ennak kUTAmai pArOr kETkap 	0397-3
 paNTu tham cheykai cholli mUzkinAr pazuthu ilAthAr 	0397-4

 39. vAviyin mUzki ERum kaNavarum manaivi yArum 	0398-1
 mEviya mUppu n^IN^ki viruppuRum iLamai peRRuth 	0398-2
 thEvarum munivar thAmum chiRappoTu poziyun^ theyvap 	0398-3
 pUvin mA mazaiyin mILa mUzkuvAr pOnRu thOnRa 	0398-4

 40. an^n^ilai avaraik kANum athichayam kaNTAr ellAm 	0399-1
 munn^ilai n^inRa vEtha muthal varaik kaNTAr illai 	0399-2
 in^n^ilai irun^tha vaNNam en ena maruNTu n^inRAr 	0399-3
 thunniya vichumpin UTu thuNaiyuTan viTai mEl koNTAr 	0399-4

 41. kaNTanar kaikaLArath thozuthanar kalan^tha kAthal 	0400-1
 aNTarum EththinArkaL anpartham perumai n^Okki 	0400-2
 viNTarum polivu kATTi viTaiyin mEl varuvAr thammaith 	0400-3
 thoNTarum manaiviyArum thozuthu uTan pORRi n^inRAr 	0400-4

 42. manRuLE thiruk kUththu ATi aTiyavar manaikaL thORum 	0401-1
 chenRavar n^ilaimai kATTum thEvarkaL thEvar thAmum 	0401-2
 venRa aim pulanAl mikkIr viruppuTan irukka n^ampAl 	0401-3
 enRum iv iLamai n^IN^kAthu enRu ezun^thu aruLinArE 	0401-4

 43. viRaluTaith thoNTanArum veNNakaich chevvAy men thOL 	0402-1
 aRal iyal kUn^thal ALAm manaiviyum aruLin Arn^tha 	0402-2
 thiRaluTaich cheykai cheythu chivalOkam athanai eythip 	0402-3
 peRal arum iLamai peRRup pEr inpam uRRAr anRE 	0402-4

 44. ayal aRiyAtha vaNNam aNNalAr ANai uyththa 	0403-1
 mayalil chIrth thoNTanArai yAn aRivakaiyAl vAzththip 	0403-2
 puyal vaLar mATam n^ITum pUmpukAr vaNikar poyyil 	0403-3
 cheyal iyaR pakaiyAr cheytha thiruth thoNTu cheppal uRREn 	0403-4


3 iyaRpakai n^AyanAr purANam

 1. chenni veNkuTai n^ITu an^apAyan thiruk kulam pukaz perukkiya chiRappin 	0404-1
 mannu thol pukaz marutha n^Ir n^ATTu vayal vaLam thara iyalpinil aLiththup 	0404-2
 ponni n^al n^athi mikka n^Ir pAyn^thu puNari thannaiyum punitha mAkkuvathOr 	0404-3
 n^anneTum perum thIrththa munnuTaiya n^alam chiRan^thathu vaLam pukAr n^akaram 	0404-4

 2. ak kulap pathik kuTi muthal vaNikar aLavil chelvaththu vaLamaiyin amain^thAr 0405-1
 chekkar veN piRaich chaTaiyavar aTimaith thiRaththin mikkavar maRaich chilampaTiyAr 0405-2
 mikka chIr aTiyArkaL yAr eninum vENTum yAvaiyum illai ennAthE 	0405-3
 ik kaTal paTi n^ikaza mun koTukkum iyalpin n^inRavar ulaku iyaR pakaiyAr 	0405-4

 3. ARu chUTiya aiyar mey aTimai aLavilAtha Or uLam n^iRai aruLAl 	0406-1
 n^IRu chEr thiru mEniyAr manaththu n^inaiththa yAvaiyum vinaippaTa muTiththu 	0406-2
 mARu ilAtha n^anneRiyinil viLaN^kum manai aRam puri makizchchiyin van^tha 	0406-3
 pERelAm avar Evina cheyyum perumaiyE enap pENi vAz n^ALil 	0406-4

 4. Ayum n^uN poruL Akiyum veLiyE ampalaththuL n^inRu ATuvAr umpar 	0407-1
 n^Ayakikkum aqthu aRiyavO piriyA n^aN^kaithAn aRiyAmaiyO aRiyOm 	0407-2
 thUya n^IRu pon mEniyil viLaN^kath thUrththa vETamum thOnRa vEthiyarAy 	0407-3
 mAya vaNNamE koNTu tham thoNTar mARAtha vaNNamum kATTuvAn van^thAr 	0407-4

 5. van^thu thaNpukAr vaNikar tham maRukin maruN^ku iyaR pakaiyAr manai pukun^tha 	0408-1
 en^thai empirAn aTiyavar aNain^thAr enRu n^inRathOr inpa AtharavAl 	0408-2
 chin^thai anpoTu chenRu ethir vaNaN^kich chiRappin mikka archchanaikaL mun cheythu 0408-3
 mun^thai em perum thavaththinAlenkO munivar iN^ku ezun^thu aruLiyathu enRAr 0408-4

 6. enRu kURiya iyaRpakaiyAr mun eythi n^inRa ak kaithava maRaiyOr 	0409-1
 konRa vArchaTaiyAr aTiyArkaL kuRiththu vENTina kuNam enak koNTE 	0409-2
 onRum n^Ir ethir maRAthu uvan^thu aLikkum uNmai kETTu n^um pAlonRu vENTi 0409-3
 inRu n^An iN^ku van^thanan athanukku ichaiyalAm enil iyampalAm enRAr 	0409-4

 7. enna avvurai kETTu iyaRpakaiyAr yAthum onRum en pakkal uNTAkil 0410-1
 annathu empirAn aTiyavar uTaimai aiyam illai n^Ir aruL cheyum enna 	0410-2
 mannu kAthal un manaiviyai vENTi van^thathu iN^ku ena aN^kaNar ethirE 	0410-3
 chonna pOthilum munnaiyin makizn^thu thUya thoNTanAr thozuthu urai cheyvAr 0410-4

 8. ithu enakku munpu uLLathE vENTi em pirAn cheytha pERu enakku ennAk 0411-1
 kathumenach chenRu tham manaivAz vAzkkai kaRpin mEmpaTu kAthali yArai 	0411-2
 vithi maNak kula maTan^thai inRunai im meyth thavarkku n^An koTuththanan enna 0411-3
 mathu malark kuzalAL manaiviyAr kalaN^ki manam theLin^tha pin maRRu ithu mozivAr 0411-4

 9. inRu n^Ir enakku aruL cheythathu ithuvEl ena uyirkku oru n^Atha n^Ir uraiththathu 0412-1
 onRai n^An cheyum aththanai allAl urimai vERu uLathO enakku enRu 	0412-2
 than thanipperuN^ kaNavarai vaNaN^kath thAzn^thu thoNTanAr thAm ethir vaNaN^ka 	0412-3
 chenRu mAthavan chEvaTi paNin^thu thikaiththu n^inRanaL thiruvinum periyAL 	0412-4

 10. mAthu thannai mun koTuththa mAthavar thAm manam makizn^thu pEr uvakaiyin malarn^thE 0413-1
 yAthu n^An inich chey paNi enRE iRainychi n^inRavar tham ethir n^Okki 	0413-2
 chAthi vEthiyar Akiya thalaivar thaiyal thannai yAn thanik koTu pOkak 	0413-3
 kAthal mEviya chuRRamum pathiyum kaTakka n^I thuNai pOthuka enRAr 	0413-4

 11. enRu avar aruLich cheyya yAnE mun chey kuRREval 	0414-1
 onRiyathu thannai ennai uTaiyavar aruLich cheyya 	0414-2
 n^inRathu pizaiyAm enRu n^inain^thu vERu iTaththup pukkup 	0414-3
 pon thikaz aRuvai chAththi pUN^kachchup poliya vIkki 	0414-4

 12. vALoTu palakai En^thi van^thu ethir vaNaN^ki mikka 	0415-1
 ALari ERu pOlvAr avarai mun pOkkip pinnE 	0415-2
 thOLiNai thuNaiyE Akap pOyinAr thunninArai 	0415-3
 n^ILiTaip paTa mun kUTi n^ilaththiTai vIzththa n^ErvAr 	0415-4

 13. manaiviyAr chuRRaththArum vaLLalAr chuRRaththArum 	0416-1
 inaiyathu onRi yArE cheythAr iyaRpakai piththan AnAl 	0416-2
 punai izai thannaik koNTu pOvathAm oruvan enRu 	0416-3
 thunai perum paziyai mITpAn thoTarvathaRku ezun^thu chUzvAr 	0416-4

 14. vEloTu villum vALum churikaiyum eTuththu mikka 	0417-1
 kAlena vichaiyil chenRu kaTin^akar puRaththup pOkip 	0417-2
 pAliru maruN^kum INTip paran^tha Arvam poN^ka 	0417-3
 mAl kaTal kiLarn^thathu enna van^thu ethir vaLaiththuk koNTAr 	0417-4

 15. vazi viTum thuNai pin pOtha vaziththuNai Aki uLLAr 	0418-1
 kazi perum kAthal kATTik kArikai uTan pOm pOthil 	0418-2
 azithakan pOkEl INTav varuN^ kulak koTiyai viTTup 	0418-3
 paziviTa n^I pO enRu pakarn^thu ethir n^iran^thu van^thAr 	0418-4

 16. maRai muni anychinAn pOl mAthinaip pArkka mAthum 	0419-1
 iRaivanE anycha vENTAm iyaRpakai vellum enna 	0419-2
 aRai kazal aNNal kELA aTiyanEn avarai ellAm 	0419-3
 thaRai iTaip paTuththukinREn thaLarn^thu aruL cheyyEl enRu 	0419-4

 17. peru viRal ALi ennap piRaN^ku eri chithaRa n^Okkip 	0420-1
 paripavap paTTu van^tha paTar peruny chuRRath thArai 	0420-2
 oruvarum ethir n^illAmE OTip pOyp pizaiyum anREl 	0420-3
 eri chuTar vALil kURAyth thuTikkinRIr enRu n^Ern^thAr 	0420-4

 18. ETa! n^I en cheythAyAl? iththiRam iyampu kinRAy 	0421-1
 n^ATuRu paziyum onnAr n^akaiyaiyum n^ANAy inRu 	0421-2
 pATavam uraippathu unRan manaiviyaip panavaRku In^thO 	0421-3
 kUTavE maTivathu anRik koTukka yAm OTTOm enRAr 	0421-4

 19. maRRavar chonna mARRam kETTalum manaththin van^tha 	0422-1
 cheRRa mun poN^ka uN^kaL uTal thuNi eN^kum chin^thi 	0422-2
 muRRu n^um uyirai ellAm muthal vichumpu ERRik koNTu 	0422-3
 n^aRRavar thammaip pOka viTuvEn enRu ezun^thAr n^allOr 	0422-4

 20. n^Ern^thavar ethirn^tha pOthu n^iRain^tha ach chuRRaththArum 	0423-1
 chArn^thavar tham mun chellAr thaiyalaik koNTu peRRam 	0423-2
 Urn^thavar paTimER chella uRRu ethir uTanRu poN^ki 	0423-3
 Arn^tha veny chinaththAl mEl chenRu aTarn^thu ethir thaTuththAr (anRE. 	0423-4

 21. chenRu avar thaTuththa pOthil iyaRpakaiyAr mun chIRi 	0424-1
 vanRuNai vALE yAkach chArikai mARi van^thu 	0424-2
 thunRinar thOLum thALum thalaikaLum thuNiththu vIzththu 	0424-3
 venRaTu puliyERu anna amar viLaiyATTil mikkAr 	0424-4            

 22. mUNTu mun palarAy van^thAr thani van^thu muTTinArkaL 	0425-1
 vENTiya thichaikaL thORum vERu vERu amar chey pOzthil 	0425-2
 ANTakai vIrar thAmE anaivarkkum anaivar Akik 	0425-3
 kANTaku vichaiyil pAyn^thu kalan^thu mun thuNiththu vIzththAr 	0425-4

 23. chorin^thana kuTalkaL eN^kum thuNin^thana uTalkaL eN^kum 	0426-1
 virin^thana thalaikaL eN^kum miTain^thana kazukum eN^kum 	0426-2
 erin^thana vizikaL eN^kum ethirppavar oruvar inRith 	0426-3
 thirin^thanar kaLanil eN^kum chivan kazal punain^tha vIrar 	0426-4

 24. mATalai kuruthi poN^ka maTin^tha cheN^ kaLaththin n^inRum 	0427-1
 ATuRu cheyalin van^tha kiLainyrOTu aNain^thAr thammil 	0427-2
 OTinAr uLLAr uyn^thAr ozin^thavar ozin^thE mANTAr 	0427-3
 n^ITiya vALum thAmum n^inRavar thAmE n^inRAr 	0427-4

 25. thiruvuTai manaiviyAraik koTuththu iTaich cheRuththu munpu 	0428-1
 varu perum chuRRam ellAm vALinAl thuNiththu mATTi 	0428-2
 arumaRai muniyai n^Okki aTikaL n^Ir anychA vaNNam 	0428-3
 poruvaruN^ kAnam n^IN^ka viTuvan enRu uTanE pOn^thAr 	0428-4

 26. iruvarAl aRiya oNNA oruvar pin chellum Ezai 	0429-1
 poru thiRal vIrar pinpu pOka mun pOkum pOthil 	0429-2
 arumaRai munivan chAykkATu athan maruN^ku aNaiya mEvith 	0429-3
 thiru mali thOLinAnai mIL enach cheppinAnE 	0429-4

 27. thava muni thannai mILach chonna pin thalaiyAl Ara 	0430-1
 avan malarp pathaN^kaL chUTi anychali kUppi n^inRu 	0430-2
 puvanam mUnRu uyya van^tha pUchuran thannai Eththi 	0430-3
 ivan aruL peRap peRREn enRu iyaRpakaiyArum mINTAr 	0430-4

 28. cheyvathaRku ariya cheykai cheytha n^al thoNTar pOka 	0431-1
 mai thikaz kaNTan eNthOL maRaiyavan makizn^thu n^Okkip 	0431-2
 poy tharum uLLam illAn pArkkilan pOnAn enRu 	0431-3
 mey tharu chin^thaiyArai mILavum azaikkal uRRAn 	0431-4

 29. iyaRpakai munivA Olam INTu n^I varuvAy Olam 	0432-1
 ayarppu ilAthAnE Olam anpanE Olam Olam 	0432-2
 cheyaRkaruny cheykai cheytha thIranE Olam enRAn 	0432-3
 mayakkaRu maRai OliTTu mAl ayan thETa n^inRAn 	0432-4

 30. azaiththa pEr Ochai kELA aTiyanEn van^thEn van^thEn 	0433-1
 pizaiththavar uLarEl innum peruvali thaTakkai vALin 	0433-2
 izaiththavar AkinRAr enRu iyaRpakaiyAr van^thu eythak 	0433-3
 kuzaip poli kAthinAnum maRain^thanan kOlam koLvAn 	0433-4

 31. chenRavar muniyaik kANAr chEyizai thannaik kaNTAr 	0434-1
 ponthikaz kunRu veLLip poruppin mEl polin^thathu enna 	0434-2
 thanthuNai uTanE vAnil thalaivanai viTai mEl kaNTAr 	0434-3
 n^inRilar thozuthu vIzn^thAr n^ilaththininRu ezun^thAr n^Ern^thAr 	0434-4

 32. cholluvathu aRiyEn vAzi thORRiya thORRam pORRi 	0435-1
 vallai van^thu aruLi ennai vaziththoNTu koNTAy pORRi 	0435-2
 ellaiyil inpa veLLam enakku aruL cheythAy pORRi 	0435-3
 thillai ampalaththuL ATum chEvaTi pORRi enna 	0435-4

 33. viNNiTai n^inRa veLLai viTaiyavar aTiyAr thammai 	0436-1
 eNNiya ulaku thannil ippaTi n^ampAl anpu 	0436-2
 paNNiya parivu kaNTu makizn^thanam pazuthu ilAthAy 	0436-3
 n^aNNiya manaivi yOTu n^ammuTan pOthuka enRu 	0436-4

 34. thiruvaLar chiRappin mikka thiruth thoNTar thamakkun^ thERRam 	0437-1
 maruviya theyvak kaRpin manaiviyAr thamakkun^ thakka 	0437-2
 perukiya aruLin n^ITu pERu aLiththu imaiyOr Eththap 	0437-3
 poru viTaip pAkar mannum poR pothu athanuL pukkAr 	0437-4

 35. vAnavar pUvin mAri poziya mA maRaikaL Arppa 	0438-1
 nyAna mA munivar pORRa n^ala miku chivalOkaththil 	0438-2
 Unamil thoNTar kumpiTTu uTan uRai perumai peRRAr 	0438-3
 Enaiya chuRRaththArum vAniTai inpam peRRAr 	0438-4

 36. inpuRu thAram thannai Ichanukku anpar enRE 	0439-1
 thunpuRAthu uthavum thoNTar perumaiyaith thozuthu vAzththi 	0439-2
 anpuRu manaththAl n^Athan aTiyavarkku anpu n^ITu 	0439-3
 manpukaz iLaichai mARan vaLaththinai vazuththal uRREn 	0439-4


4 iLaiyAn kuTi mARa n^AyanAr purANam
 1. am pon n^ITiya ampalaththinil ATuvAr aTi chUTuvAr 	0440-1
 thampirAn aTimaith thiRaththu uyar chAlpin mEnmai thariththuLAr 	0440-2
 n^ampu vAymaiyil n^ITu chUththira n^aR kulam chey thavaththinAl 	0440-3
 impar nyAlam viLakkinAr iLaiyAn kuTip pathi mARanAr 	0440-4

 2. Erin malku vaLaththinAl varum ellai illathor chelvamum 	0441-1
 n^Irin malkiya vENiyAr aTiyAr thiRaththu n^iRain^thathOr 	0441-2
 chIrin malkiya anpin mEnmai thirun^tha manniya chin^thaiyum 	0441-3
 pArin malka virumpi maRRavai peRRa n^ITu payan koLvAr 	0441-4

 3. Aram enpu punain^tha aiyar tham anpar enpathOr thanmaiyAl 	0442-1
 n^Era van^thavar yAvar Ayinum n^iththam Akiya paththi mun 	0442-2
 kUra van^thu ethir koNTu kaikaL kuviththu n^inRu chevip pulaththu 	0442-3
 Iram men mathurap patham parivu eytha munnurai cheythapin 	0442-4

 4. koNTu van^thu manaip pukun^thu kulAvu pAtham viLakkiyE 	0443-1
 maNTu kAthalin Athanaththu iTaivaiththu aruchchanai cheytha pin 	0443-2
 uNTi n^Alu vithaththil ARu chuvaith thiRaththinil oppu ilA 	0443-3
 aNTar n^Ayakar thoNTar ichchaiyil amuthu cheyya aLiththuLAr 	0443-4

 5. ALum n^Ayakar anpar Anavar aLavu ilAr uLam makizavE 	0444-1
 n^ALum n^ALum n^iRain^thu van^thu n^ukarn^tha thanmaiyin n^anmaiyAl 	0444-2
 n^ILum mA n^ithiyin parappu n^eruN^ku chelvam n^ilAvi eN 	0444-3
 thOLinAr aLakaikku iruththiya thOzanAr ena vAzum n^AL 	0444-4

 6. chelvam mEviya n^ALil ichcheyal cheyvathu anRiyum meyyinAl 	0445-1
 allal n^alkuravu Ana pOthinum vallar enRu aRivikkavE 	0445-2
 mallal n^ITiya chelvam mella maRain^thu n^AL thoRum mARi van^thu 	0445-3
 ollaiyil vaRumaip patham puka unninAr thillai manninAr 	0445-4

 7. innavARu vaLam churuN^kavum empirAn iLaiyAn kuTi 	0446-1
 mannan mARan manam churuN^kuthal inRi uLLana mARiyum 	0446-2
 thannai mARi iRukka uLLa kaTankaL thakkana koNTu pin 	0446-3
 munnai mARil thiruppaNik kaN muthirn^tha koLkaiyar AyinAr 	0446-4

 8. maRRu avar cheyal inna thanmaiyathu Aka mAl ayanAna ak 	0447-1
 koRRa Enamum annamum theriyAtha koLkaiyar Ayinar 	0447-2
 peRRam Urvathum inRi n^ITiya pEthaiyALuTan inRi Or 	0447-3
 n^aRRavaththavar vETamE koTu nyAlam uyn^thiTa n^aNNinAr 	0447-4

 9. mArik kAlaththu iravinil vaikiyOr 	0448-1
 thArippu inRip pachi thalaik koLvathu 	0448-2
 pAriththu illam aTain^tha pin paNpuRa 	0448-3
 vEriththu ArAn virun^thu ethir koNTanan 	0448-4

 10. Ira mEniyai n^Ikki iTaN^ koTuththu 	0449-1
 Ara innamuthu UTTuthaRku AchaiyAl 	0449-2
 thAra mAtharai n^Okkith thapOthanar 	0449-3
 thIravE pachiththAr cheyvathu en enRu 	0449-4

 11. n^amakku munpu iN^ku uNavilai Ayinum 	0450-1
 imak kulakkoTi pAkarkku iniyavar 	0450-2
 thamakku n^Am in aTichil thakavuRa 	0450-3
 amaikku mARu eN^N^anE aNaN^kE ena 	0450-4

 12. mAthu kURuvAL maRRu onRuN^ kANkilEn 	0451-1
 EthilArum inith tharuvAr illai 	0451-2
 pOthum vaikiRRup pOm iTam vERillai 	0451-3
 thIthu cheyvinai yERku en cheyal 	0451-4

 13. chellal n^IN^kap pakal viththiya chen^n^el 	0452-1
 mallal n^Ir muLai vArik koTu van^thAl 	0452-2
 vallavARu amuthu Akkalum Akum maRRu 	0452-3
 allathu onRu aRiyEn enRu ayarvuRa 	0452-4

 14. maRRa mARRam manaiviyAr kURa mun 	0453-1
 peRRa chelvam enap perithu uL makizn^thu 	0453-2
 uRRa kAthalinAl orup paTTanar 	0453-3
 chuRRu n^Ir vayal chellath thoTaN^kuvAr 	0453-4

 15. peruku vAnam piRaN^ka mazai pozin^thu 	0454-1
 aruku n^AppaN aRivaruN^ kaN^kul thAn 	0454-2
 karuku mai iruLin kaNam kaTTu viTTu 	0454-3
 uruku kinRathu pOnRathu ulaku elAm 	0454-4

 16. eNNum iv ulakaththavar yAvarum 	0455-1
 thuNNenumpaTi thOnRa mun thOnRiTil 	0455-2
 vaNNa n^ITiya maikkuzampAm enRu 	0455-3
 n^aNNal cheyyA n^aTuviruL yAmaththu 	0455-4

 17. uLLam anpu koNTu UkkavOr pEriTAk 	0456-1
 koLLa mun kaviththuk kuRiyin vazip 	0456-2
 puLLum uRaN^kum vayal pukap pOyinAr 	0456-3
 vaLLalAr iLaiyAn kuTi mARanAr 	0456-4

 18. kAlinAl thaTavich chenRu kaikaLAl 	0457-1
 chAli veN muLai n^Ir vazich chArn^thana 	0457-2
 kOli vAri iTA n^iRaiyak koNTu 	0457-3
 mEl eTuththuch chuman^thu ollai mINTAr 	0457-4

 19. van^tha pin manaiviyArum vAythalin n^inRu vAN^kich 	0458-1
 chin^thaiyil virumpi n^Iril chERRinai alampi URRi 	0458-2
 vem thazal aTuppin mUTTa viRaku illai enna mElOr 	0458-3
 an^thamil manaiyil n^ITum alakinai aRuththu vIzththAr 	0458-4

 20. muRiththu avai aTuppin mATTi muLai viththup patham mun koLLa 	0459-1
 vaRuththa pin arichiyAkki vAkkiya ulaiyil peythu 	0459-2
 veRuppil in aTichil AkkimEm paTu kaRpin mikkAr 	0459-3
 kaRikku ini en cheykOm enRu iRainychinAr kaNavanArai 	0459-4

 21. vazi varum iLaippin OTum varuththiya pachiyinAlE 	0460-1
 azivuRum aiyan ennum anpinil polin^thu chenRu 	0460-2
 kuzi n^irampAtha puncheyk kuRumpayir thaTavip pAchap 	0460-3
 pazi muthal paRippAr pOlap paRiththu avai kaRikku n^alka 	0460-4

 22. manaiviyAr kozun^ar than^tha manam makiz kaRikaL Ayn^thu 	0461-1
 punal iTaik kazuvith thakka punitha pAththiraththuk kaimmai 	0461-2
 vinaiyinAl vERu vERu kaRi amuthu Akkip paNTai 	0461-3
 n^inaivinAl kuRaiyai n^Ern^thu thiruvamuthu amaiththu n^inRu 	0461-4

 23. kaNavanAr thammai n^Okkik kaRi amuthu Ana kATTi 	0462-1
 iNai ilAthArai INTa amuthu cheyvippOm enna 	0462-2
 uNavinAl uNara oNNA oruvarai uNarththa vENTi 	0462-3
 aNaiya mun chenRu n^inRu aN^ku avar thuyil akaRRal uRRAr 	0462-4

 24. azun^thiya iTaruL n^IN^ki aTiyanEn uyya enpAl 	0463-1
 ezun^tharuL periyOy INTu amuthu cheythu aruLka enRu 	0463-2
 thozumpanAr uraiththa pOthil chOthiyAy ezun^thuth thOnRach 	0463-3
 chezun^ thiru manaiviyArum thoNTarum thikaiththu n^inRAr 	0463-4

 25. mAlayaRku ariya n^Athan vaTivu oru chOthi Akach 	0464-1
 chAlavE mayaN^kuvArkkuch chaN^karan thAn makizn^thE 	0464-2
 ElavAr kuzalAL thannOTu iTapa vAkananAy thOnRich 	0464-3
 chIlamAr pUchai cheytha thiruth thoNTar thammai n^Okki 	0464-4

 26. anpanE anpar pUchai aLiththa n^I aNaN^kinOTum 	0465-1
 en perum ulakam eythi irun^ithik kizavan thAnE 	0465-2
 mun peru n^ithiyam En^thi mozi vazi Eval kETpa 	0465-3
 inpam Arn^thu irukka enRE cheythAn evarkkum mikkAn 	0465-4

 27. ipparichu ivarkkuth thakka vakaiyinAl inpam n^alki 	0466-1
 muppuram cheRRAr anpar munpu ezun^thu aruLip pOnAr 	0466-2
 ap periyavar tham thUya aTi iNai thalai mEl koNTu 	0466-3
 meyp poruL chOthi vEn^than cheyalinai viLampal uRREn 	0466-4


5 meyp poruL n^AyanAr purANam
 1. chEthi n^annATTu n^ITu thiruk kOvalUrin manni 	0467-1
 mAthoru pAkar anpin vazi varu malATar kOmAn 	0467-2
 vEtha n^al n^eRiyin vAymai viLaN^kiTa mEnmai pUNTu 	0467-3
 kAthalAl Icharkku anpar karuththu aRin^thu Eval cheyvAr 	0467-4

 2. arachiyal n^eRiyin van^tha aRan^eRi vazAmal kAththu 	0468-1
 varai n^eTumn^thOLAl venRu mARRalar munaikaL mARRi 	0468-2
 urai thiRampAtha n^Ithi ON^ku n^Irmaiyinin mikkAr 	0468-3
 thirai chey n^IrchchaTaiyAn anpar vETamE chin^thai cheyvAr 	0468-4

 3. maN^kaiyaip pAkamAka uTaiyavar mannum kOyil 	0469-1
 eN^kaNum pUchai n^ITi Ezichaip pATal ATal 	0469-2
 poN^kiya chiRappin malkap pORRuthal purin^thu vAzvAr 	0469-3
 thaN^kaL n^Ayakarukku anpar thALalAl chArpu onRu illAr 	0469-4

 4. thETiya mATu n^ITu chelvamum thillai manRuL 	0470-1
 ATiya perumAn anparkku Avana Akum enRu 	0470-2
 n^ATiya manaththinOTu n^AyanmAr aNain^tha pOthu 	0470-3
 kUTiya makizchchi poN^kak kuRaivu aRak koTuththu van^thAr 	0470-4

 5. innavARu ozukum n^ALil ikal thiRam purin^thu Or mannan 	0471-1
 annavar thammai vellum AchaiyAl amar mERkoNTu 	0471-2
 pon aNi OTai yAnaip poru pari kAlAL maRRum 	0471-3
 pan muRai izan^thu thORRup paripavap paTTup pOnAn 	0471-4

 6. ippaTi izan^tha mARRAn ikalinAl vella mATTAn 	0472-1
 meyp poruL vEn^than chIlam aRin^thu veN n^IRu chAththum 	0472-2
 apperu vETam koNTE aRRaththil velvAn Akach 	0472-3
 chepparu n^ilaimai eNNith thiruk kOvalUril chErvAn 	0472-4

 7. mey ellAm n^IRu pUchi vENikaL muTiththuk kaTTik 	0473-1
 kaiyinil paTai karan^tha puththakak kavaLi En^thi 	0473-2
 mai pothi viLakkE enna manaththinuL kaRuppu vaiththup 	0473-3
 poy thava vETam koNTu pukun^thanan muththa n^Athan 	0473-4

 8. mA thava vETam koNTa vankaNAn mATam thORum 	0474-1
 kOthai chUz aLaka pArak kuzaik koTi ATa mIthu 	0474-2
 chOthi veN koTikaL ATuny chuTar n^eTu maRukil pOkich 	0474-3
 chEyathir perumAn kOyil thirumaNi vAyil chErn^thAn 	0474-4

 9. kaTai uTaik kAvalALar kai thozuthu ERa n^inRE 	0475-1
 uTaiyavar thAmE van^thAr uL ezun^thu aruLum ennath 	0475-2
 thaTai pala pukka pinpu thanith thaTai n^inRa thaththan 	0475-3
 iTai therin^thu aruLa vENTum thuyil koLLum iRaivan enRAn 	0475-4

 10. enRu avan kURak kETTE yAn avaRku uRuthi kURa 	0476-1
 n^inRiTu n^Iyum enRE avanaiyum n^Ikkip pukkup 	0476-2
 pon thikaz paLLik kaTTil puravalan thuyila mATE 	0476-3
 manRalaN^ kuzal men chAyal mA thEvi iruppak kaNTAn 	0476-4

 1.1 kaNTu chenRu aNaiyum pOthu kathum ena izin^thu thEvi 	0477-1
 vaNTalar mAlaiyAnai ezuppiTa uNarn^thu mannan 	0477-2
 aNTar n^AyakanAr thoNTarAm enak kuviththa cheN^kai 	0477-3
 koNTu ezun^thu ethirE chenRu koLkaiyin vaNaN^ki n^inRu 	0477-4

 12. maN^kalam peruka maRRu en vAzvu van^thu aNain^thathu enna 	0478-1
 iN^ku ezun^thu aruLap peRRathu en kolO enRu kURa 	0478-2
 uN^kaL n^AyakanAr munnam uraiththa Akama n^Ul maNmEl 	0478-3
 eN^kum ilAthathu onRu koTu van^thEn iyampa enRAn 	0478-4

 13. pERu enakku ithan mEl uNTO pirAn aruL cheytha in^tha 	0479-1
 mARilA Akamaththai vAchiththu aruLa vENTum enna 	0479-2
 n^ARu pUN^ kOthai mAthu thaviravE n^Anum n^Iyum 	0479-3
 vERu iTaththu irukka vENTum enRu avan viLampa vEn^than 	0479-4

 14. thirumakaL enna n^inRa thEviyAr thammai n^Okkip 	0480-1
 parivuTan viraiya an^thappuraththiTaip pOka Evith 	0480-2
 tharu thava vETaththAnaith thavichin mEl iruththith thAmum 	0480-3
 iru n^ilaththu irun^thu pORRi ini aruL cheyyum enRAn 	0480-4

 15. kaith thalaththu irun^tha vanychak kavaLikai maTi mEl vaiththup 	0481-1
 puththakam avizppAn pOnRu purin^tha avar vaNaN^kum pOthil 	0481-2
 paththiram vAN^kith thAn mun n^inaiththa ap parichE cheyya 	0481-3
 meyth thava vETamE meypporuL enath thozuthu venRAr 	0481-4

 16. maRaiththavan pukun^tha pOthE manam aN^ku vaiththa thaththan 	0482-1
 iRaip pozuthin kaN kUTi vALinAl eRiyal uRRAn 	0482-2
 n^iRaiththa cheN^ kuruthi chOra vIzkinRAr n^INTa kaiyAl 	0482-3
 thaRaip paTum aLavil thaththA n^amar enath thaTuththu vIzn^thAr 	0482-4

 17. vEthanai eythi vIzn^tha vEn^tharAl vilakkap paTTa 	0483-1
 thAthanAn^ thaththan thAnum thalaiyinAl vaNaN^kith thAN^ki 	0483-2
 yAthu n^An cheykEn enna empirAn aTiyAr pOka 	0483-3
 mIthiTai vilakkA vaNNam koNTu pOy viTu n^I enRAr 	0483-4

 18. ath thiRam aRin^thAr ellAm arachanaith thIN^ku cheytha 	0484-1
 poyth thavan thannaik kolvOm enap puTai chUzn^tha pOthu 	0484-2
 thaththanum avarai ellAm thaTuththu uTan koNTu pOvAn 	0484-3
 ith thavan pOkap peRRathu iRaivanathu ANai enRAn 	0484-4

 19. avvazi avarkaL ellAm anychiyE akanRu n^IN^kach 	0485-1
 chevviya n^eRiyil thaththan thirun^akar kaTan^thu pOn^thu 	0485-2
 kai vaTi n^eTuvAL En^thi ALuRAk kAnany chEra 	0485-3
 vev vinaik koTiyOn thannai viTTa pin mINTu pOn^thAn 	0485-4

 20. maRRu avan koNTu pOna vanychanai vETaththAn mEl 	0486-1
 cheRRavar thammai n^Ikkith thIthu ilA n^eRiyil viTTa 	0486-2
 chol thiRam kETka vENTich chOrkinRa Avi thAN^kum 	0486-3
 koRRavan munpu chenRAn kOmakan kuRippil n^inRAn 	0486-4

 21. chenRu aTi vaNaN^ki n^inRu chey thava vETam koNTu 	0487-1
 venRavaRku iTaiyURu inRi viTTanan enRu kURa 	0487-2
 inRu enakku aiyan cheythathu yAr cheya vallAr enRu 	0487-3
 n^inRavan thannai n^Okki n^iRai perum karuNai kUrn^thAr 	0487-4

 2.2 arachiyal AyaththArkkum azivuRum kAthalArkkum 	0488-1
 viraviya cheykai thannai viLampuvAr vithiyinAlE 	0488-2
 paraviya thiru n^IRRu anpu pAthu kAththu uyppIr enRu 	0488-3
 puravalar manRuL ATum pUN^ kazal chin^thai cheythAr 	0488-4

 23. thoNTanArkku imayap pAvai thuNaivanAr avar mun thammaik 	0489-1
 kaNTavARu ethirE n^inRu kATchi than^tharuLi mikka 	0489-2
 aNTa vAnavar kaTku eTTA aruL kazal n^Izal chErak 	0489-3
 koNTavARu iTai aRAmal kumpiTum koLkai In^thAr 	0489-4

 24. innuyir chekukkak kaNTum empirAn anpar enRE 	0490-1
 n^an n^eRi kAththa chEthi n^AthanAr perumai thannil 	0490-2
 en urai cheythEn Aka ikal viRan miNTar poR thAL 	0490-3
 chenni vaiththu avar mun cheytha thiruth thoNTu cheppal uRREn 	0490-4


6 viRanmiNTa n^AyanAr purANam
 1. virai chey n^aRum pUn^ thoTai ithazi vENiyAr tham kazal paravip 	0491-1
 parachupeRu mA thava munivan parachu rAman peRu n^ATu 	0491-2
 thirai chey kaTalin peruvaLavanum thirun^thu n^ilanin chezu vaLanum 	0491-3
 varaiyin vaLanum uTan peruki malku n^ATu malai n^ATu 	0491-4

 2. vAri choriyum kathir muththum vayalmen karumpil paTu muththum 	0492-1
 vEral viLaiyum kuLir muththum vEza maruppin oLir muththum 	0492-2
 mUral enach chol veN muththa n^akaiyAr therin^thu muRai kOkkum 	0492-3
 chErar thiru n^ATTu UrkaLin mun chiRan^tha mUthUr cheN^kunRUr 	0492-4

 3. ennum peyarin viLaN^ki ulakERum perumai uTaiyathu thAn 	0493-1
 annam payilum vayal uzavin amain^tha vaLaththAl Ayn^tha maRai 	0493-2
 chonna n^eRiyin vazi ozukum thUya kuTimaith thalai n^inRAr 	0493-3
 mannum kulaththin mA maRai n^Ul marapiR periyOr vAz pathiyAm 	0493-4

 4. ap pon pathiyin iTai vELAN kulaththai viLakka avathariththAr 	0494-1
 cheppaRku ariya perum chIrththich chivanAr cheyya kazal paRRi 	0494-2
 ep paRRinaiyum aRa eRivAr ellai theriya oNNAthAr 	0494-3
 meyp paththarkaL pAl parivuTaiyAr empirAnAr viRan miNTar 	0494-4

 5. n^athiyum mathiyum punain^tha chaTai n^ampar virumpi n^alam chiRan^tha 	0495-1
 pathikaL eN^kum kumpiTTup paTarum kAthal vazich chelvAr 	0495-2
 muthirum anpil perum thoNTar muRaimai n^ITu thiruk kUTTaththu 	0495-3
 ethir mun paravum aruL peRRE iRaivar pAtham thozap peRRAr 	0495-4

 6. pon thAz aruvi malain^ATu kaTan^thu kaTal chUz puvi eN^kum 	0496-1
 chenRu AL uTaiyAr aTiyavar tham thiNmai ozukka n^aTai cheluththi 	0496-2
 van thAL mEruch chilai vaLaiththup puraN^kaL cheRRa vaithikath thEr 	0496-3
 n^inRAr irun^tha thiruvArUr paNin^thAr n^ikar onRu illAthAr 	0496-4

 7. thiruvAr perumai thikazkinRa thEva Achiriyan iTaip polin^thu 	0497-1
 maruvA n^inRa chivanaTiyAr thammaith thozuthu van^thu aNaiyAthu 	0497-2
 oruvARu othuN^kum van thoNTan puRakenRu uraippach chivan aruLAl 	0497-3
 perukA n^inRa perum pERu peRRAr maRRum peRa n^inRAr 	0497-4

 8. chEN Ar mEruch chilai vaLaiththa chivanAr aTiyAr thirukkUTTam 	0498-1
 pENAthu Ekum Uranukkum pirAnAm thanmaip piRai chUTip 	0498-2
 pUNAr aravam punain^thArkkum puRaku enRu uraikka maRRavar pAl 	0498-3
 kONA aruLaip peRRAr maRRu iniyAr perumai kURuvAr 	0498-4

 9. nyAlam uyya n^Am uyya n^ampi chaiva n^an neRiyin 	0499-1
 chIlam uyyath thiruth thoNTath thokai mun pATach chezu maRaikaL 	0499-2
 Olam iTavum uNarvu ariyAr uTanAm uLathu enRAl 	0499-3
 Alam amuthu cheytha pirAn aTiyAr perumai aRin^thArAr 	0499-4

 10. okka n^eTu n^AL iv ulakil uyarn^tha chaivap perun^ thanmai 	0500-1
 thokka n^ilaimai n^eRi pORRith thoNTu peRRa viRan miNTar 	0500-2
 thakka vakaiyAl tham perumAn aruLinAlE thAL n^izalRkIz 	0500-3
 mikka kaNa n^Ayakar Akum thanmai peRRu viLaN^kinAr 	0500-4

 1.1 vERu pirithen thiruth thoNTath thokaiyAl ulaku viLaN^ka varum 	0501-1
 pERu thanakkuk kAraNarAm pirAnAr viRan miNTarin perumai 	0501-2
 kURum aLavu en aLaviRRE avar thAL chenni mER koNTE 	0501-3
 ARai vaNikar amar n^Ithi anpar thiruth thoNTu aRaikuvAm 	0501-4


7 amar n^Ithi n^AyanAr purANam
 1. chIril n^ITiya chempiyar ponni n^annATTuk 	0502-1
 kArin mEviya kaLi aLi malarp pozil chUzn^thu 	0502-2
 thErin mEviya chezu maNivIthikaL chiRan^thu 	0502-3
 pAril n^ITiya perumai chEr pathi pazaiyARai 	0502-4

 2. mannum ap pathi vaNikar tham kulaththinil van^thAr 	0503-1
 ponnum muththum n^al maNikaLum pUn^thukil muthalA 	0503-2
 en^ n^ilaththinum uLLana varu vaLaththu iyalpAl 	0503-3
 an^ n^ilaikkaN mikkavar amar n^IthiyAr enpAr 	0503-4

 3. chin^thai cheyvathu chivan kazal allathu onRu illAr 	0504-1
 an^thi vaNNar tham aTiyavarkku amuthu cheyviththuk 	0504-2
 kan^thai kIL uTai kOvaNam karuththu aRin^thu uthavi 	0504-3
 van^tha chelvaththin vaLaththinAl varum payan koLvAr 	0504-4

 4. mukkaN n^akkarAm muthalvanAr avar thiru n^alUr 	0505-1
 mikka chIr vaLar thiruvizA viruppuTan vaNaN^kith 	0505-2
 thakka anparkaL amuthu chey thirumaTam chamaiththAr 	0505-3
 thokka chuRRamum thAmum van^thu aNain^thanar thUyOr 	0505-4

 5. maruvum anpoTu vaNaN^kinar maNi kaNTar n^allUrth 	0506-1
 thiru vizA aNi chEviththuth thiru maTaththu aTiyAr 	0506-2
 perukum inpamOTu amuthu cheythiTa aruL pENi 	0506-3
 uruku chin^thaiyin makizn^thu uRai n^AL iTai orun^AL 	0506-4

 6. piRaith thaLir chaTaip perun^thakaip perum thiru n^allUrk 	0507-1
 kaRaik kaLaththu iRai kOvaNap perumai mun kATTi 	0507-2
 n^iRaiththa anpuTaith thoNTarkku n^ITaruL koTuppAn 	0507-3
 maRaik kulaththoru piramachAriyin vaTivu Aki 	0507-4

 7. cheyya pun chaTai karan^thathu Or thirumuTich chikaiyum 	0508-1
 chaiva veN thiru n^IRRu muNTakaththu oLith thazaippum 	0508-2
 meyyin veN puri n^UluTan viLaN^kum mAn thOlum 	0508-3
 kaiyil manniya paviththira marakathak kathirum 	0508-4

 8. munychi n^ANuRa muTin^thathu chAththiya araiyil 	0509-1
 thanycha mA maRaik kOvaNa ATaiyin achaivum 	0509-2
 vanycha val vinaik kaRuppaRum manaththu aTiyArkaL 	0509-3
 n^enychil n^IN^kiTA aTi malar n^INilam poliya 	0509-4

 9. kaNTavarkku uRu kAthalin manam karain^thu urukath 	0510-1
 thoNTar anpu enum thU n^eRi veLip paTuppAr Ayth 	0510-2
 thaNTin mIthu thiru kOvaNam n^IRRuppai tharuppai 	0510-3
 koNTu van^thu amar n^IthiyAr thiru maTam kuRuka 	0510-4

 10. vaTivu kANTalum manaththinum mika mukam malarn^thu 	0511-1
 kaTithu van^thu ethir vaNaN^ki im maTaththinil kANum 	0511-2
 paTi ilAtha n^Ir aNaiya mun payil thavam ennO 	0511-3
 aTiyanEn cheythathu enRanar amarn^Ithi anpar 	0511-4

 1.1 pENum anparai n^Okki n^Ir perukiya aTiyArkku 	0512-1
 UNum mEnmaiyil UTTi n^aR kan^thai kIL uTaikaL 	0512-2
 yANar veN kizik kOvaNam Ithal kETTu ummaik 	0512-3
 kANa van^thanam enRanan kaN n^uthal karan^thOn 	0512-4

 12. enRu thampirAn aruL cheya ith thiru maTaththE 	0513-1
 n^anRu n^An maRai n^aRRavar amuthu cheythu aruLath 	0513-2
 thunRu vEthiyar thUymaiyin amaippathum uLathAl 	0513-3
 inRu n^Irum iN^ku amuthu cheythu aruLum enRu iRainycha 	0513-4

 13. vaNaN^kum anparai n^Okki am maRaiyavar ichain^thE 	0514-1
 aNaN^ku n^Irp ponni ATi n^An vara mazai varinum 	0514-2
 uNaN^ku kOvaNam vaiththu n^Ir thArum enRu oru veN 	0514-3
 kuNaN^ koL kOvaNam thaNTinil avizththuk koTuppAr 	0514-4

 14. ON^ku kOvaNap perumaiyai uLLavARu umakkE 	0515-1
 IN^ku n^An cholla vENTuvathu illai n^Ir ithanai 	0515-2
 vAN^ki n^An varum aLavum ummiTaththu ikazAthE 	0515-3
 AN^ku vaiththu n^Ir thArum enRu avar kaiyil koTuththAr 	0515-4

 15. koTuththa kOvaNam kaik koNTu kOthu ilA anpar 	0516-1
 kaTuppil iN^ku ezun^thu aruLum n^Ir kuLiththu enak kaN^kai 	0516-2
 maTuththa thumpiya vaLar chaTai maRaiththa am maRaiyOr 	0516-3
 aTuththa theNTiraip ponni n^Ir ATa enRu akanRAr 	0516-4

 16. than^tha kOvaNam vAN^kiya thanip perun^ thoNTar 	0517-1
 mun^thai an^thaNar mozi koNTu munpu thAm koTukkum 	0517-2
 kan^thai kIL uTai kOvaNam anRi Or kAppuch 	0517-3
 chin^thai cheythu vERu iTaththu oru chEmaththin vaiththAr 	0517-4

 17. pOna vEthiyar vaiththa kOvaNaththinaip pOkkip 	0518-1
 pAnalan^thuRaip ponni n^Ir paTin^thu van^thArO 	0518-2
 thUn^aRuny chaTaik kaN^kai n^Ir thOyn^thu van^thArO 	0518-3
 vAnam n^Ir mazai pozin^thiTa n^anain^thu van^thu aNain^thAr 	0518-4

 18. kathir iLam piRaik kaNNiyar n^aNNiya pozuthil 	0519-1
 muthirum anpu uTaith thoNTar thAm muRaimaiyin munnE 	0519-2
 athika n^anmaiyin aRu chuvaith thiruvamuthu Akki 	0519-3
 ethir ezun^thu chenRu iRainychiTa n^iRain^tha n^Ul mArpar 	0519-4

 19. thoNTar anpu enum thUya n^Ir ATuthal vENTi 	0520-1
 maNTu thaN punal mUzkiya Iraththai mARRath 	0520-2
 thaNTin mElathum Iram n^An than^tha kOvaNaththaik 	0520-3
 koNTu vArum enRu uraiththanar kOvaNak kaLvar 	0520-4

 20. aiyar kaithavam aRivuRAthu avar kaTithu aNuki 	0521-1
 eythi n^OkkuRak kOvaNam irun^tha vERu iTaththil 	0521-2
 mai il chin^thaiyar kaNTilar vaiththa kOvaNam mun 	0521-3
 cheythathu en enRu thikaiththanar thETuvAr AnAr 	0521-4

 21. poN^ku veN kizik kOvaNam pOyina n^eRi mEl 	0522-1
 chaN^kai inRiyE thappinathu enRu tham charakkil 	0522-2
 eN^ku n^ATiyum kaNTilar en cheyvAr n^inRAr 	0522-3
 aN^kaN vEthiyar perum thoTakkinil akap paTTAr 	0522-4

 2.2 manaivi yAroTu manniya kiLainyrum thAmum 	0523-1
 inaiyathu onRu van^thu eythiyathu ena iTar kUrn^thu 	0523-2
 n^inaivathu onRu ilar varun^thinar n^iRkavum mATTAr 	0523-3
 punaiya vERu oru kOvaNam koTu puRappaTTAr 	0523-4

 23. aththar munpu chenRu aTikaL n^Ir than^tha kOvaNaththai 	0524-1
 vaiththa iTaththu n^An kaNTilEn maRRum Or iTaththil 	0524-2
 uyththu oLiththanar illai aqthu ozin^thavARu aRiyEn 	0524-3
 iththakaiththa vERu athichayam kaNTilEn enRu 	0524-4

 24. vERu n^allathu Or kOvaNam virumpi mun koNarn^thEn 	0525-1
 kIRu kOvaNam anRu n^eythamaiththathu kiLar koL 	0525-2
 n^IRu chAththiya n^eRRiyIr maRRuthu kaLain^thu 	0525-3
 mARu chAththi en pizai poRuppIr ena vaNaN^ka 	0525-4

 25. n^inRa vEthiyar vekuNTu amar n^IthiyAr n^ilaimai 	0526-1
 n^anRu chAlavum n^AL iTai kazin^thathum anRAl 	0526-2
 inRu n^An vaiththa kOvaNam koNTu athaRku ethir vERu 	0526-3
 onRu koLka ena uraippathE n^Ir ena uraiyA 	0526-4

 26. n^alla kOvaNam koTuppan enRu ulakin mEl n^ALum 	0527-1
 chollum vithaththathu en kOvaNam koLvathu thuNin^thO 	0527-2
 ollai IN^ku uRu vANipam azakithE umakku enRu 	0527-3
 ellai illavan eri thuLLinAl ena vekuNTAn 	0527-4

 27. maRi karan^thu thaNTu En^thiya maRaivar vekuLap 	0528-1
 poRi kalaN^kiya uNarvinar Ay mukam pularn^thu 	0528-2
 chiRiya en perum pizai poRuththu aruL cheyvIr aTiyEn 	0528-3
 aRiya van^thathu onRu ena aTi paNin^thu ayarvAr 	0528-4

 28. cheyaththakum paNi cheyvan ik kOvaNam anRi 	0529-1
 n^ayath thakun^thana n^alla paTTu ATaikaL maNikaL 	0529-2
 uyarththa kOTi koNTu aruLum enRu uTampinil aTaN^kAp 	0529-3
 payaththoTuN^kulain^thu aTi michaip pala muRai paNin^thAr 	0529-4

 29. paNiyum anparai n^Okki ap param poruLAnAr 	0530-1
 thaNiyum uLLaththAr AyinAr pOnRu n^Ir than^tha 	0530-2
 maNiyum ponnum n^al ATaiyum maRRum en cheyya 	0530-3
 aNiyum kOvaNam n^Er thara amaiyum enRAn 	0530-4

 30. malarn^tha chin^thaiyar Akiya vaNikar ERu anaiyAr 	0531-1
 alarn^tha veNNiRak kOvaNam athaRku n^ErAka 	0531-2
 ilaN^ku pUn^ thukil koLvathaRku ichain^thu aruL cheyyIr 	0531-3
 n^alaN^ koL kOvaNam tharum parichu yAthena n^ampar 	0531-4

 31. uTuththa kOvaNam oziya n^Am um kaiyil thara n^Ir 	0532-1
 koTuththathAka mun chollum ak kizin^tha kOvaNan^Er 	0532-2
 aTuththa kOvaNam ithu enRu thaNTinil avizAthu 	0532-3
 eTuththu maRRu ithan eTaiyiTum kOvaNam enRAr 	0532-4

 32. n^anRu chAla enRu anparum oru thulai n^ATTak 	0533-1
 kunRa villiyAr kOvaNam oru thaTTil iTTAr 	0533-2
 n^inRa thoNTarum kaiyinil n^eytha kOvaNath thaTTu 	0533-3
 onRilE iTa n^iRai n^ilAthu ozin^thamai kaNTAr 	0533-4

 3.3 n^ATum anpoTu n^AyanmArk kaLikka mun vaiththa 	0534-1
 n^ITu kOvaNam aTaiya n^ErAka onRu onRAk 	0534-2
 kOTu thaTTin mIthu iTak koNTu ezun^thathu kaNTu 	0534-3
 ATu chEvaTikku ayarum aRputham eythi 	0534-4

 34. ulakil illathOr mAyai ik kOvaNam onRukku 	0535-1
 alakil kOvaNam oththila enRu athichayaththup 	0535-2
 palavum men thukil paTTuTan iTa iTa uyara 	0535-3
 ilaku pUn^thukiR pothikaLai eTuththu mEl iTTAr 	0535-4

 35. muTTil anpar tham anpiTun^ thaTTukku muthalvar 	0536-1
 maTTu n^inRa thaTTu aruLoTu thAzvu uRum vazakkAl 	0536-2
 paTToTum thukil an^Eka kOTikaLiTum paththar 	0536-3
 thaTTu mER paTath thAzn^thathu kOvaNath thaTTu 	0536-4

 36. Ana thanmai kaNTu aTiyavar anychi an^thaNar mun 	0537-1
 thU n^aRun^ thukil varkka n^Ul varkkamE muthalA 	0537-2
 mAnam illana kuvikkavum thaTTin maTTu ithuvAl 	0537-3
 Enai en thanam iTappeRa vENTum enRu iRainycha 	0537-4

 37. maN^kai pAkarAm maRaiyavar maRRu athaRku ichain^thE 	0538-1
 iN^ku n^Am ini vERu onRu cholvathu en kol 	0538-2
 aN^ku maRRu uN^kaL thanaN^kaLinAkilum iTuvIr 	0538-3
 eN^kaL kOvaNam n^Er n^iRka vENTuvathu enRAr 	0538-4

 38. n^alla ponnoTum veLLiyum n^ava maNith thiraLum 	0539-1
 pal vakaith thiRaththu ulOkamum puNarchchikaL palavum 	0539-2
 ellai il poruL chuman^thu avar iTa iTak koNTE 	0539-3
 malku thaTTu mIthu ezun^thathu viyan^thanar maNNOr 	0539-4

 39. thavam n^iRain^tha n^An maRaip poruL n^UlkaLAl chamain^tha 	0540-1
 chivan virumpiya kOvaNam iTum chezun^thaTTukku 	0540-2
 avani mElamar n^IthiyAr thanamelAm anRip 	0540-3
 puvanam yAvaiyum n^Er n^ilA enpathu pukazO 	0540-4

 40. n^ilaimai maRRathu n^Okkiya n^ikar ilAr n^Er n^inRu 	0541-1
 ulaivil paqRanam onRu oziyAmai uyththu ozin^thEn 	0541-2
 thalaiva yAnum en manaiviyum chiRuvanum thakumEl 	0541-3
 thulaiyil ERiTap peRuvathu un aruL enath thozuthAr 	0541-4

 41. pochchamilla aTimaith thiRam purin^thavar ethirn^inRu 	0542-1
 achcha munpuRa uraiththalum aN^kaNar aruLAl 	0542-2
 n^ichchayiththavar n^ilaiyinaith thulai enuny chalaththAl 	0542-3
 ich chazakkininRu ERRuvAr ERuthaRku ichain^thAr 	0542-4

 42. manam makizn^thu avar malarkkazal chenniyAl vaNaN^kip 	0543-1
 punai malark kuzal manaiviyAr thammoTu puthalvan 	0543-2
 thanai uTan koTu thanith thulai valam koNTu thakavAl 	0543-3
 inaiya cheykaiyil ERuvAr kURuvAr eTuththu 	0543-4

 43. izaiththa anpinil iRai thirun^IRRu mey aTimai 	0544-1
 pizaiththilOm enil perun^thulai n^Er n^iRka enRu 	0544-2
 mazaith thaTam pozil thiru n^allUr iRaivarai vaNaN^kith 	0544-3
 thazaiththa anychezuththu OthinAr ERinAr thaTTil 	0544-4

 4.4 maNTu kAthalin maRRavar makizn^thu uTan ERa 	0545-1
 aNTar thampirAn thiru araik kOvaNam athuvum 	0545-2
 koNTa anpinil kuRaipaTA aTiyavar aTimaith 	0545-3
 thoNTum oththalAl oththu n^Er n^inRathu ath thulaithAn 	0545-4

 45. mathi viLaN^kiya thoNTar tham perumaiyai maNNOr 	0546-1
 thuthi cheythu eN^kaNum athichayam uRa ethir thozuthAr 	0546-2
 kathir vichumpu iTai karan^thiTa n^iran^tha kaRpakaththin 	0546-3
 puthiya pU mazai imaiyavar makizvuTan pozin^thAr 	0546-4

 46. aNTar pU mazai poziya maRRu athaniTai oLiththa 	0547-1
 muNTa vEthiyar oru vaziyAn muthal n^allUrp 	0547-2
 paNTu thAm payil kOlamE vichumpiniR pAkaN^ 	0547-3
 koNTa pEthaiyum thAmumAyk kATchi mun koTuththAr 	0547-4

 47. thozuthu pORRi ath thulai michai n^inRu n^Er thuthikkum 	0548-1
 vazuvil anparum main^tharum manaiviyAr thAmum 	0548-2
 muzuthum innaruL peRRuth tham mun thozuthu irukkum 	0548-3
 azivil vAn pathaN^ koTuththu ezun^thu aruLinAr aiyar 	0548-4

 48. n^Athar tham thiru aruLinAl n^al perun^ thulaiyE 	0549-1
 mIthu koNTezu vimAnam athuvAki mEl chellak 	0549-2
 kOthil anparum kuTumpamum kuRaivu aRak koTuththa 	0549-3
 Athi mUrththiyAr uTan chiva puriyinai aNain^thAr 	0549-4

 49. malar michai ayanum mAlum kANuthaRku ariya vaLLal 	0550-1
 palar pukaz veNNey n^allUr avaNap pazamai kATTi 	0550-2
 ulaku uyya ANTu koLLap peRRavar pAtham unnith 	0550-3
 thalai michai vaiththu vAzum thalaimai n^am thalaimai Akum 	0550-4

thiruchchiRRampalam 

thillai vAzan^thaNar charukkam muRRiRRu.


This webpage was last updated on 16 May 2004

See Also:
1. Stories of the nAyanmAr in English with Pictures

Back to periya purANam Page
Back to thirumuRai Page
Back to Shaiva Sidhdhantha Home Page