திருத்தொண்டர் புராணம் (பெரியபுராணம்)

Periya Puranam

1. பெரியபுராணத்தில் மேற்கோள் பெறும் திருஞானசம்பந்தர் திருப்பதிகங்கள்
2. பெரியபுராணத்தில் மேற்கோள் பெறும் திருநாவுக்கரசர் திருப்பதிகங்கள்
3. பெரியபுராணத்தில் மேற்கோள் பெறும் சுந்தரர் திருப்பதிகங்கள்
4. நாயன்மார் புராணங்கள் தனித்தனியாக

Periya puranam text
Chapter No. Tamil Unicode Transliterated text Tamil PDF
1 திருமலைச் சருக்கம் thirumalaic carukkam PDF
2 தில்லைவாழ் அந்தணர் சருக்கம் thillaivAzandhaNar carukkam PDF
3 இலைமலிந்த சருக்கம் ilaimalintha carukkam PDF
4 மும்மையால் உலகாண்ட சருக்கம் mummaiyAl ulakANDa carukkam PDF
5 திருநின்ற சருக்கம் thiruninRa carukkam PDF
6 வம்பறா வரிவண்டு சருக்கம் - திருஞான சம்பந்தர் புராணம் vambaRA varivaNDu carukkam - thirunyAna cambanthar purANam PDF
வம்பறா வரிவண்டு சருக்கம் - ஏயர்கோன் முதலாய நாயன்மார்கள் vambaRA varivaNDu carukkam - EyarkOn muthalAya nAyanmArkaL PDF
7 வார்கொண்ட வனமுலையாள் சருக்கம் vArkoNDa vanamulaiyAL carukkam PDF
8 பொய்யடிமை இல்லாத புலவர் சருக்கம் poyyaDimaiyillAtha pulavar carukkam PDF
9 கறைக்கண்டன் சருக்கம் kaRaikkaNDan carukkam PDF
10 கடல் சூழ்ந்த சருக்கம் kaDal cUzntha carukkam PDF
11 பத்தராய்ப் பணிவார் சருக்கம் paththarAyp paNivAr carukkam PDF
12 மன்னிய சீர்ச் சருக்கம் manniyacIrc carukkam PDF
13 வெள்ளானைச் சருக்கம் veLLAnaic carukkam PDF

See Also:
1. Periya Puranam stories (in English with pictures)
2. நாயன்மார்கள் வரலாறு
3. Periyapuranam rendered as poetry in English
4. Chekkizhar Peruman
5. Selected songs from Periya Puranam
6. திருநாவுக்கரசர் திருநாமங்கள் - பெரியபுராணத்திலிருந்து
7. Thirumurai Acharyas-27 (திருமுறை ஆசிரியர்கள் 27வர்)

Back to Thirumurai page
Back to Shaiva Siddhantha Home Page
Back to Shaivism Home Page