பன்னிரு திருமுறை (முழுமையும்)

En bloc of Twelfth Thirumurai

Thiruchitrambalam

panniru thirumuRai is the collection of twelve holy scriptures written by twenty seven marvelous devotees in thamiz language. These are the highly respected scriptures of thamiz shaivites. The philosophers who came in the later days like the santhAna kuravas who wrote the shaiva sidhdhantha texts (1) and others like thAyumAnavar and rAmalinga vaLLalAr have adored these scriptures and their authors in their works. Like the 27 stars that shine in the sky these great devotees gave the thirumuRai which are like the twelve suns (dvAdasa Adityas). This splendid luminance has been guiding the suffering masses from their darkness to the Supreme in Whose presence the sticky bonds (pAsam) is driven off.

The first letter in the first thirumurai (In tamil script) is "tho" can be separated as "th" + "o". The last word in the last thirumurai (Periya Puranam) is "ulagelaam". In that the last letter is "m". By joining the first letter of the first Thirumurai and the last letter in the last Thirumurai one can see that it is the holy "OM". So it can be noted that the Thirumurai is the description of the Pranava itself. It could also be noted that the first consonant "th" is same as that of the first consonat in vEdas !!

These thirumuRais are for masses to elites, simple devotees to great yogis, are for married people as well for ascetic. Because they have all the elements the people of various states would look for. While the honey dipped words (Oh, honey is glorified !) of thiruvAchakam that just is nothing but pure devotion and surrender, thirumandhiram is a marvelous text on the sophisticated concepts of yoga shastram. The thiruththANdakams of appar perumAn are very simple to pass rich concepts even to masses and there are some hymns from champan^dhar that dwells in the beauties of grammar and music. These have the songs praying for good family and maaterial life at the same time those of devotees like pattinaththAr who praise the ascetic life against the married !

These 12 thirumuRais are arranged in four catagories. They are thoththiram (stotram) (praise) which are the first nine thirumuRais. chAththiram (shAstram) (guidelines) which is the tenth thirumuRai namely thirumandhiram. prabha.ntam (assorted) which is the eleventh thirumuRai. (Becuase the songs in this are composed of various language constructs). purANam (history) which is the twelth thirumuRai. Let these great beacons shower wisdom in our minds !!

திருமுறை தொகுப்பின் பெயர் அருளியவர்
1 திருக்கடைக்காப்பு திருஞான சம்பந்தர்
2
3
4 தேவாரம் திருநாவுக்கரசர்
5
6
7 திருப்பாட்டு சுந்தரர்
8 திருவாசகம் & திருச்சிற்றம்பலக் கோவையார் மாணிக்க வாசகர்
9 திருவிசைப்பா, திருப்பல்லாண்டு திருமாளிகைத்தேவர், சேந்தனார், கருவூர்த்தேவர், பூந்துருத்தி காடநம்பி, கண்டராதித்தர், வேணாட்டடிகள், திருவாலியமுதனார், புருடோத்தம நம்பி, சேதிராயர்
10 திருமந்திரம் திருமூலர்
11 பிரபந்தம் திருவாலவாயுடையார், காரைக்கால் அம்மையார், ஐயடிகள் காடவர்கோன், சேரமான் பெருமாள், நக்கீரர், கல்லாடர், கபிலர், பரணர், இளம்பெருமான் அடிகள், அதிராவடிகள், பட்டினத்துப் பிள்ளையார், நம்பியாண்டார் நம்பி
12 திருத்தொண்டர் புராணம் சேக்கிழார்
See Also:
1. Thirumurai Series - With English explanation
2. திருமுறைகளில் திருமறைகள்
3. திருத்தொண்டர்புராணத்தில் குறிக்கப்படும் தேவாரப் பதிகங்கள்
4. Hindu Shaivam Devotional Music (Audio Gallery)
5. Thirumurai Medicine
6. Santhaana Noolkal
7. 63-Nayanmar
8. நாயன்மார்கள் வரலாறு
9. Books on Thirumurai
10. Thirumurai Acharyas-27 (திருமுறை ஆசிரியர்கள் 27வர்)

Send your comments or suggestions

Back to Thamizh shaivite literature page
Back to Saiva Siddhantha Home Page Back to Saivism Home Page