பரஞ்சோதி முனிவர் அருளிய

திருவிளையாடற் புராணம்

(திருவாலவாய் மான்மியம்)

Thiruvilaiyadal puranam text
Canto Tamil Unicode Tamil PDF Transliterated text TSCII HTML format
மதுரைக் காண்டம்
காப்பு
கடவுள் வாழ்த்து
பாயிரம்
அவையடக்கம்
பாண்டித் திருநாட்டுப் படலம்
மதுரைத் திருநகரப் படலம்
திருக்கயிலாய வருணனைப் படலம்
புராண வரலாற்றுப் படலம்
தல விசேடப் படலம்
தீர்த்த விசேடப் படலம்
மூர்த்தி விசேடப் படலம்
பதிகப் படலம்
பாயிரம் முதல் பதிகப் படலம் வரை kAppu
kaDavuL vAzhththu pAyiram
avai
pANDith thirun^Attup paDalam
maDuraith thirun^agarap paDalam
thirukkayilAya varuNanaip paDalam
purANa varalARRup paDalam
thalam vishEdap paDalam
thIrththa vishEdap paDalam
mUrthi vishEdap paDalam
padhikap paDalam
¸¡ôÒ
¸¼×û Å¡úòÐ
À¡Â¢Ãõ
«¨Å¼ì¸õ
À¡ñÊò ¾¢Õ¿¡ðÎô À¼Äõ
ÁШÃò ¾¢Õ¿¸Ãô À¼Äõ
¾¢Õì¸Â¢Ä¡Â ÅÕ½¨Éô À¼Äõ
Òá½ ÅÃÄ¡üÚô À¼Äõ
¾Ä Å¢§º¼ô À¼Äõ
¾£÷ò¾ Å¢§º¼ô À¼Äõ
ã÷ò¾¢ Å¢§º¼ô À¼Äõ
À¾¢¸ô À¼Äõ
"
1. இந்திரன் பழி தீர்த்த படலம்
2. வெள்ளை யானையின் சாபம் தீர்த்த படலம்
3. திருநகரம் கண்ட படலம்
4. தடாகைப் பிராட்டியார் திருவவதாரப் படலம்
5. திருமணப் படலம்
இந்திரன் பழிதீர்த்தப் படலம் முதல் திருமணப் படலம் வரை 1. indiran pazhith thIrththap paDalam
2. veLLai yAnaiyin sApam thIrththap paDalam
3. thirun^agaram kaNDa paDalam
4. thaDAthakaip pirAttiyAr thiruvavathArap paDalam
5. thirumaNap paDalam
1. þó¾¢Ãý ÀÆ¢ ¾£÷ò¾ À¼Äõ
2. ¦Åû¨Ç ¡¨É¢ý º¡Àõ ¾£÷ò¾ À¼Äõ
3. ¾¢Õ¿¸Ãõ ¸ñ¼ À¼Äõ
4. ¾¢ÕÅž¡Ãô À¼Äõ
5. ¾¢ÕÁ½ô À¼Äõ
"
6. வெள்ளியம்பலத் திருக்கூத்தாடிய படலம்
7. குண்டோதரனுக்கு அன்னமிட்ட படலம்
8. அன்னக்குழியும் வைகையும் அழைத்த படலம்
9. ஏழு கடலழைத்த படலம்
10. மலயத்துவசனை அழைத்த படலம்
11. உக்கிர பாண்டியன் திருவவதாரப் படலம்
12. வேல் வளை செண்டு கொடுத்த படலம்
13. கடல் சுவற வேல் விட்ட படலம்
வெள்ளியம்பலத் திருக்கூத்தாடிய படலம் முதல் கடல்சுவற வேல்விட்ட படலம் வரை 6. veLLiyambalath thirukkUththADiyap paDalam
7. kuNDOtharanukku annamitta paDalam
8. annak kuzhiyum vaikaiyum azhaiththa paDalam
9. eAzhu kaDalazhaiththap paDalam
10. malayaththuvasanai azhaiththap paDalam
11. ukkirapANDiyan thiruvavathArap paDalam
12. vEl vaLai seNDu koDuththap paDalam
13. kaDal suvaRa vEl vittap paDalam
6. ¦ÅûÇ¢ÂõÀÄò ¾¢ÕìÜò¾¡Ê À¼Äõ
7. Ìñ§¼¡¾ÃÛìÌ «ýÉÁ¢ð¼ À¼Äõ
8. «ýÉìÌÆ¢Ôõ ¨Å¨¸Ôõ «¨Æò¾ À¼Äõ
9. ±Ø ¸¼Ä¨Æò¾ À¼Äõ
10. ÁÄÂòÐź¨É «¨Æò¾ À¼Äõ
11. ¯ì¸¢Ã À¡ñÊÂý ¾¢ÕÅž¡Ãô À¼Äõ
12. §Åø Å¨Ç ¦ºñÎ ¦¸¡Îò¾ À¼Äõ
13. ¸¼ø ÍÅÈ §Åø Å¢ð¼ À¼Äõ
"
14. இந்திரன் முடிமேல் வளையெறிந்த படலம்
15. மேருவைச் செண்டாலடித்த படலம்
16. வேதத்துக்குப் பொருள் சொன்ன படலம்
17. மாணிக்கம் விற்ற படலம்
18. வருணன் விட்ட கடலை வற்றச் செய்த படலம்
இந்திரன் முடிமேல் வளையெறிந்த படலம் முதல் வருணன் விட்டக் கடலை வற்றச்செய்த படலம் வரை 14. in^diran muDimEl vaLaiyeRindap paDalam
15. mEruvaich cheNTAl aDiththap paDalam
16. vEdhaththukkup poruL chonnap paDalam
17. mANickkam viRRap paDalam
18. varuNan vittakkaDalai vaRRach cheitha paDalam
14. þó¾¢Ãý ÓʧÁø ŨǦÂÈ¢ó¾ À¼Äõ
15. §ÁÕ¨Åî ¦ºñ¼¡ÄÊò¾ À¼Äõ
16. §Å¾òÐìÌô ¦À¡Õû ¦º¡ýÉ À¼Äõ
17. Á¡½¢ì¸õ Å¢üÈ À¼Äõ
18. ÅÕ½ý Ţ𼠸¼¨Ä ÅüÈî ¦ºö¾ À¼Äõ
கூடற் காண்டம்
19. நான்மாடக் கூடலான படலம்
20. எல்லாம் வல்ல சித்தரான படலம்
21. கல்லானைக்குக் கரும்பருத்திய படலம்
22. யானை எய்த படலம்
23. விருத்த குமார பாலரான படலம்
24. கால் மாறியாடின படலம்
25. பழியஞ்சின படலம்
26. மாபாதகம் தீர்த்த படலம்
27. அங்கம் வெட்டின படலம்
28. நாகமெய்த படலம்
நான்மாடக் கூடலான படலம் முதல் நாகமெய்த படலம் வரை 19. n^AnmADak kUDalA paDalam
20. ellAm valla chiththarAna paDalam
21. kallAnaikkuk karumbaruththiya paDalam
22. yAnai yeitha paDalam
23. viruththa kumAra pAlarAna paDalam
24. kAl mARiyADinap paDalam
25. pazhiyanjinap paDalam
26. mApAdhakam thIrththap paDalam
27. angkam vettinap paDalam
28. n^Agameidha paDalam
19. ¿¡ýÁ¡¼ì Ü¼Ä¡É À¼Äõ
20. ±øÄ¡õ ÅøÄ º¢ò¾Ã¡É À¼Äõ
21. ¸øÄ¡¨ÉìÌì ¸ÕõÀÕò¾¢Â À¼Äõ
22. ¡¨É ±ö¾ À¼Äõ
23. Å¢Õò¾ ÌÁ¡Ã À¡ÄÃ¡É À¼Äõ
24. ¸¡ø Á¡È¢Â¡ÊÉ À¼Äõ
25. ÀÆ¢Âïº¢É À¼Äõ
26. Á¡À¡¾¸õ ¾£÷ò¾ À¼Äõ
27. «í¸õ ¦ÅðÊÉ À¼Äõ
28. ¿¡¸¦Áö¾ À¼Äõ
"
29. மாயப் பசுவை வதைத்த படலம்
30. மெய்க்காட்டிட்ட படலம்
31. உலவாக்கிழி அருளிய படலம்
32. வளையல் விற்ற படலம்
33. அட்டமா சித்தி உபதேசித்த படலம்
34. விடை இலச்சினை இட்ட படலம்
35. தண்ணீர்ப் பந்தர் வைத்த படலம்
36. இரசவாதஞ் செய்த படலம்
37. சோழனை மடுவில் வீட்டிய படலம்
38. உலவாக் கோட்டை அருளிய படலம்
39. மாமனாக வந்து வழக்குரைத்த படலம்
மாயப்பசுவை வதைத்தப்படலம் முதல் உலவாக்கோட்டை அருளிய படலம் வரை 29. mAyap pasuvai vadhaiththap paDalam
30. meikkAttittap paDalam
31. ulavAkkizhi aruLiya paDalam
32. vaLaiyal viRRap paDalam
33. aTTamach chiththi upathEsiththap paDalam
34. viDai ilachchinai ittap paDalam
35. thaNNIrp pan^dar vaiththap paDalam
36. irasavAdhanj cheitha paDalam
37. chOzhanai maDuvil vIttiyap paDalam
38. ulavAkkOttai aruLiyap paDalam
39. mAmanAka vandhu vazhakkuraiththap paDalam
29. Á¡Âô ÀͨŠŨ¾ò¾ À¼Äõ
30. ¦Áö측ðÊð¼ À¼Äõ
31. ¯Äš츢Ƣ «ÕǢ À¼Äõ
32. ŨÇÂø Å¢üÈ À¼Äõ
33. «ð¼Á¡ º¢ò¾¢ ¯À§¾º¢ò¾ À¼Äõ
34. Å¢¨¼ þÄ¨É þð¼ À¼Äõ
35. ¾ñ½£÷ô Àó¾÷ ¨Åò¾ À¼Äõ
36. þúš¾ï ¦ºö¾ À¼Äõ
37. §º¡Æ¨É ÁÎÅ¢ø Å£ðÊ À¼Äõ
38. ¯ÄÅ¡ì §¸¡ð¨¼ «ÕǢ À¼Äõ
39. Á¡ÁÉ¡¸ ÅóÐ ÅÆį̀Ãò¾ À¼Äõ
"
40. வரகுணனுக்கு சிவலோகம் காட்டிய படலம்
41. விறகு விற்ற படலம்
42. திருமுகங் கொடுத்த படலம்
43. பலகையிட்ட படலம்
44. இசை வாது வென்ற படலம்
45. பன்றிக்குட்டிக்கு முலை கொடுத்த படலம்
46. பன்றிக்குட்டிகளை மந்திரிகளாக்கிய படலம்
47. கரிக்குருவிக்கு உபதேசஞ் செய்த படலம்
48. நாரைக்கு முத்தி கொடுத்த படலம்
வரகுணனுக்கு சிவலோகம் காட்டிய படலம் முதல் நாரைக்கு முத்திக் கொடுத்த படலம் வரை 40. varaguNanukkuch chivalOkam kAttiyap paDalam
41. viRaku viRRAp paDalam
42. thirumugang koDuththap paDalam
43. palakaiyittap paDalam
44. isai vAdhu venRap paDalam
45. panRik kuttikku mulaik koDuththap paDalam
46. panRik kuttikaLai man^dthirikaLAkkiya paDalam
47. karikkuruvikku upathEsanch cheitha paDalam
48. n^Araikku mukthik koDuththap paDalam
40. ÅÃ̽ÛìÌ º¢Å§Ä¡¸õ ¸¡ðÊ À¼Äõ
41. Å¢ÈÌ Å¢üÈ À¼Äõ
42. ¾¢ÕÓ¸í ¦¸¡Îò¾ À¼Äõ
43. ÀĨ¸Â¢ð¼ À¼Äõ
44. þ¨º Å¡Ð ¦ÅýÈ À¼Äõ
45. ÀýÈ¢ìÌðÊìÌ Ó¨Ä ¦¸¡Îò¾ À¼Äõ
46. ÀýÈ¢ìÌðʸ¨Ç Áó¾¢Ã¢¸Ç¡ì¸¢Â À¼Äõ
47. ¸Ã¢ìÌÕÅ¢ìÌ ¯À§¾ºï ¦ºö¾ À¼Äõ
48. ¿¡¨ÃìÌ Óò¾¢ ¦¸¡Îò¾ À¼Äõ
திருவாலவாய்க் காண்டம்
49. திருவாலவாயான படலம்
50. சுந்தரப் பேரம்பெய்த படலம்
51. சங்கப் பலகை கொடுத்த படலம்
52. தருமிக்குப் பொற்கிழியளித்த படலம்
53. கீரனைக் கரையேற்றிய படலம்
54. கீரனுக்கு இலக்கணம் உபதேசித்த படலம்
55. சங்கத்தார் கலகம் தீர்த்த படலம்
56. இடைக்காடன் பிணக்கு திர்த்த படலம்
57. வலை வீசின படலம்
திருவாலவாயான படலம் முதல் வலைவீசின படலம் வரை 49. thiruvAlavAyAnap paDalam
50. sundarap pErambu eithap paDalam
51. sangap palakaik koDuththap paDalam
52. tharumikkup poRkizhi aLiththap paDalam
53. kIranaik karaiyERRiyap paDalam
54. kIranukku ilakkaNam upathEsiththap paDalam
55. sangkaththAr kalakam thIrththap paDalam
56. iDaikkADan piNakkuth thIrththap paDalam
57. valai vIsinap paDalam
49. ¾¢ÕÅ¡ÄÅ¡Â¡É À¼Äõ
50. Íó¾Ãô §ÀÃõ¦Àö¾ À¼Äõ
51. ºí¸ô ÀĨ¸ ¦¸¡Îò¾ À¼Äõ
52. ¾ÕÁ¢ìÌô ¦À¡ü¸¢Æ¢ÂÇ¢ò¾ À¼Äõ
53. ¸£Ã¨Éì ¸¨Ã§ÂüȢ À¼Äõ
54. ¸£ÃÛìÌ þÄ츽õ ¯À§¾º¢ò¾ À¼Äõ
55. ºí¸ò¾¡÷ ¸Ä¸õ ¾£÷ò¾ À¼Äõ
56. þ¨¼ì¸¡¼ý À¢½ìÌ ¾¢÷ò¾ À¼Äõ
57. Å¨Ä Å£º¢É À¼Äõ
"
58. வாதவூரடிகளுக்கு உபதேசித்த படலம்
59. நரி பரியாக்கிய படலம்
60. பரி நரியாக்கிய படலம்
61. மண் சுமந்த படலம்
வாதவூரடிகளுக்கு உபதேசித்த படலம் முதல் மண்சுமந்த படலம் வரை 58. vAdhavUraDikaLukku upathEsiththap paDalam
59. n^ari pariyAkkiyap paDalam
60. pari n^ariyAkkiyap paDalam
61. man suman^dhap paDalam
58. Å¡¾çÃʸÙìÌ ¯À§¾º¢ò¾ À¼Äõ
59. ¿Ã¢ Àâ¡츢 À¼Äõ
60. À⠿â¡츢 À¼Äõ
61. Áñ ÍÁó¾ À¼Äõ
"
62. பாண்டியன் சுரந்தீர்த்த படலம்
63. சமணரைக் கழுவேற்றிய படலம்
64. வன்னியும் கிணறும் இலிங்கமும் அழைத்த படலம்
அருச்சனைப் படலம்
பாண்டியன் சுரம் தீர்த்த படலம் சுபம் முதல் அருச்சனைப் படலம் வரை 62. pANDiyan churam thIrththap paDalam
63. samaNaraik kazhuvERRiyap paDalam
64. vanniyum kiNaRum lingamum azhaiththap paDalam
aruchchanaip paDalam
62. À¡ñÊÂý ÍÃó¾£÷ò¾ À¼Äõ
63. ºÁ½¨Ãì ¸Ø§ÅüȢ À¼Äõ
64. ÅýÉ¢Ôõ ¸¢½Úõ þÄ¢í¸Óõ «¨Æò¾ À¼Äõ
«ÕÉô À¼Äõ

See Also:
1. Periya Puranam stories (in English with pictures)
2. periyapurANam rendered as poetry in English
3. chEkkizAr perumAn
4. Selected songs from periya purANam

Back to thirumurai page
Back to shaiva sidhdhantha Home Page