Thiruppiramapuram - Thiruvezukutrirukkai

thalam	:  thiruppiramapuram
paN	:  viyAzakkuRinychi
mudhal thirumuRai

        thiruchchiRRambalam

Oruru vAyinai mAnAN^ gArath
thIriyal bAyoru viNmudhal bUdhalam
onRiya iruchuDar umbarkaL piRavum
paDaiththaLith thazippamum mUrththiga LAyinai
iruvarO Doruva nAgi n^inRanai

OrAl n^Izal oNkazal $(1)$ iraNDum 
muppozu dhEththiya n^Alvark koLin^eRi
kATTinai n^ATTamUn RAgak kOTTinai
irun^adhi aravamO Dorumadhi chUDinai
oruthA LIrayin mUvilaich chUlam

n^ARkAl mAnmaRi ain^thalai aravam
En^dhinai kAyn^dha n^AlvAy mummadhath
thirukkOT Torukari yIDazith thuriththanai
orudhanu irukAl vaLaiya vAN^gi
muppurath thODu n^Anilam anychak

konRu thalaththuRa avuNarai yaRuththanai
aimpulan n^AlAm an^dhak karaNam
mukkuNam iruvaLi yoruN^giya vAnOr
Eththa n^inRanai yoruN^giya manaththO
DirupiRap pOrn^dhu muppozudhu kuRaimuDiththu

n^AnmaRai yOdhi aivagai vELvi
amaiththA RaN^ga mudhalezuth thOdhi
varanmuRai payinRezu vAnRanai vaLarkkum
piramapuram pENinai
aRupadham muralum vENupuram virumbinai

igaliya main^dhuNar pukali yamarn^dhanai
poN^gun^AR kaDalchUz veN^guru viLaN^ginai
pANimU vulagum pudhaiyamEl midhan^dha
thONipurath thuRain^dhanai tholaiyA irun^idhi
vAyn^dha pUn^tharAy Eyn^dhanai

varapuram enRuNar chirapurath thuRain^dhanai
orumalai yeDuththa iruthiRal arakkan
viRalkeDuth tharuLinai puRavam purin^dhanai
mun^n^Irth thuyinROn n^Anmukan aRiyAp
paNboDu n^inRanai chaNbai yamarn^dhanai

aiyuRum amaNarum aRuvagaith thErarum
Uziyum uNarAk kAzi yamarn^dhanai
echchanE zichaiyOn kochchaiyai mechchinai
ARu padhamum ain^dhamar kalviyum 
maRaimudhal n^Angum

mUnRu kAlamun^ thOnRa n^inRanai
irumaiyin orumaiyum orumaiyin perumaiyum
maRuvilA maRaiyOr
kazumala mudhupathik kavuNiyan kaTTurai
kazumala mudhupathik kavuNiyan aRiyum

anaiya thanmaiyai yAdhalin n^innai
n^inaiya vallava rillain^IL n^ilaththE

        thiruchchiRRambalam

$(1)$ unkazal

Thirumurai - The medicine to sufferings
Back to thirumuRai Page
Back to shaiva sidhdhantha home page
Back to Shaivam Home Page