thirup pAchchilAchchirAmam

thalam	: thiruppAchchilAchchirAmam
paN	: thakkarAgam
mudhal thirumuRai

    thiruchchiRRambalam

thuNivaLar thiN^gaL thuLaN^gi viLaN^gach
 chuDarchchaDai chuRRimu Diththup
paNivaLar koLkaiyar pAriDany chUza
 vAriDa mumpali thErvar
aNivaLar kOlame lAnycheydhu pAchchi
 lAchchirA maththuRai kinRa
maNivaLar kaNDarO maN^gaiyai vADa
 mayalcheyva dhOivar mANbE

kalaipunai mAnuri thOluDai yADai 
 kanalchuDa rAlivar kaNkaL
thalaiyaNi chenniyar thAraNi mArbar
 thammaDi kaLLiva renna
alaipunal pUmpozil chUzn^dhamar pAchchi
 lAchchirA maththuRai kinRa
ilaipunai vElarO Ezaiyai vADa
 iDarcheyva dhOiva rIDE

venychuDa rADuvar thunychiruL mAlai
 vENDuvar pUNbadhu veNNUl
n^anychaDai kaNDar n^enychiDa mAga
 n^aNNuvar n^ammai n^ayan^dhu
manychaDai mALikai chUztharu pAchchi
 lAchchirA maththuRai kinRa
chenychuDar vaNNarO pain^thoDi vADach
 chidhaicheyva dhOivar chIrE

kanamalark konRai alaN^gal i laN^gak
 kanaltharu thUmadhik kaNNi
punamalar mAlai yaNin^dhaza kAya
 pun^idharko lAmiva renna
vanamali vaNpozil chUztharu pAchchi
 lAchchirA maththuRai kinRa
manamali main^dharO maN^gaiyai vADa
 mayalcheyva dhOivar mANbE

mAn^dhartham pAln^aRu n^eymakizn^ dhADi
 vaLarchaDai mERpunal vaiththu
mOn^dhai muzAkkuzal thALamor vINai
 mudhiravOr vAymUri pADi
An^dhaivi zichchiRu bUdhaththar pAchchi
 lAchchirA maththuRai kinRa
chAn^dhaNi mArbarO thaiyalai vADach
 chadhurcheyva dhOivar chArvE

n^IRumey pUchi n^iRaichaDai thAza
 n^eRRikkaN NAluRRu n^Okki
ARadhu chUDi ADara vATTi 
 yaiviraR kOvaNa ADai
pARaru mEniyar bUdhaththar pAchchi
 lAchchirA maththuRai kinRa
ERadhu ERiyar Ezaiyai vADa
 iDarcheyva dhOiva rIDE

poN^giLa n^Agamo rEgava DaththO
 DAmaiveN NUlpunai konRai
koN^giLa mAlai punain^dhaza kAya
 kuzakarko lAmiva renna
aN^giLa maN^gaiyOr paN^ginar pAchchi
 lAchchirA maththuRai kinRa
chaN^goLi vaNNarO thAzkuzal vADach
 chadhircheyva dhOivar chArvE

Evalath thAlvicha yaRkaruL cheydhu
 irAvaNa nai $(1)$ yI Daziththu
mUvari lummudha lAyn^aDu vAya
 mUrththiyai yanRi moziyAL
yAvarka Lumpara vummeziR pAchchi
 lAchchirA maththuRai kinRa
dhEvarkaL dhEvarO chEyizai vADach
 chidhaicheyva dhOivar chErvE

mEladhu n^Anmukan eydhiya dhillai
 kIzadhu chEvaDi thannai
n^Iladhu vaNNanum eydhiya dhillai
 yena ivar n^inRadhu mallAl
Aladhu mAmadhi thOypoziR pAchchi
 lAchchirA maththuRai kinRa
pAladhu vaNNarO pain^thoDi vADap
 pazicheyva dhOivar paNpE

n^ANoDu kUDiya chAyina rEnum
 n^aguva ravariru pOdhum
UNoDu kUDiya vuTku n^agaiyAl
 uraika LavaikoLa vENDA
ANoDu peNvaDi vAyinar pAchchi
 lAchchirA maththuRai kinRa
pUNn^eDu mArbarO pUN^koDi vADap
 punaicheyva dhOivar poRpE

akamali anboDu thoNDar vaNaN^ga
 AchchirA maththuRai kinRa
pukaimali mAlai punain^dhaza kAya
 punidharko lAmiva renna
n^agaimali thaNpozil chUztharu kAzi
 n^aRRamiz nyAnacham pan^dhan
thakaimali thaNTamiz koNDivai yEththach
 chAraki lAvinai thAnE

    thiruchchiRRambalam

$(1)$ irAvaNan Rannai

Thirumurai - The medicine to sufferings
Back to thirumuRai Page
Back to shaiva sidhdhantha home page
Back to Shaivam Home Page