thirumAgaRal

thalam	: thirumAgaRal
paN	: chAdhAri
mUnRAm thirumuRai

   thiruvirAgam

   thiruchchiRRambalam

viN^guviLai kazanimigu kaDaichiyarkaL pADalviLai
 yADal aravam
maN^guloDu n^ILkoDikaL mADamali n^IDupozil
 mAgaRa luLAn
koN^guviri konRaiyoDu gaN^gaivaLar thiN^gaLaNi
 cheN^chaDai yinAn
cheN^kaNviDai yaNNalaDi chErpavarkaL thIvinaikaL
 thIru muDanE

kalaiyinoli maN^gaiyarkaL pADaloli yADalkavin
 eydhi yazakAr
malaiyinn^igar mADamuyar n^ILkoDikaL vIchumali $(1)$
 mAgaRa luLAn
ilaiyinmali vEln^unaiya chUlamvalan En^dhiyeri
 punchaDai yinuL
alaikoLpuna lEn^dhuperu mAnaDiyai yEththavinai
 yagalu migavE

kAlaiyoDu dhun^dhupikaL chaN^gukuzal yAzmuzavu
 kAma ruvuchIr
mAlaivazi pADucheydhu mAdhavarkaL Eththimakiz
 mAgaRa luLAn
thOlaiyuDai pENiyadhan mElorchuDar n^Agamachai
 yAvaza gidhAp
pAlaiyana n^IRupunai vAnaDiyai yEththavinai 
 paRaiyu muDanE

iN^gukadhir muththinoDu ponmaNikaL un^dhiyezil 
 meyyu LuDanE
maN^gaiyarum main^dharkaLum mannupuna lADimakiz
 mAgaRa luLAn
koN^guvaLar konRaikuLir thiN^gaLaNi chenychaDaiyi
 nAnaDi yaiyE
n^uN^gaLvinai thIramiga Eththivazi pADun^uga
 rAvezu minE

thunychun^aRu n^IlamiruL n^IN^ga $(2)$ voLi thOnRumadhu
 vArkaza nivAy
manychumali pUmpozilin mayilkaLn^aTa mADalmali $(3)$
 mAgaRa luLAn
vanychamadha yAnaiyuri pOrththumakiz vAnormazu
 vALan vaLarum
n^anychamiruL kaNTamuDai n^AthanaDi yArain^ali
 yAvinai gaLE

mannumaRai yOrgaLoDu palpaDima mAdhavarkaL
 kUDi yuDanAy
innavagai yAlinidhi Rainychiyimai yOrilezu
 mAgaRa luLAn
minnaiviri punchaDaiyin mElmalarkaL gaN^gaiyoDu
 thiN^ga LenavE
unnumavar tholvinaikaL olgavuyar vAnulakam
 ERa leLidhE

veyyavinai n^eRikaLchela van^dhaNaiyum mElvinaikaL
 vITTa luRuvIr
maikoLviri kAnalmadhu vArkazani mAgaRalu
 LAn ezi ladhAr
kaiyakari kAlvaraiyin mEladhuri thOluDaiya
 mEni yazagAr
aiyanaDi chErpavarai anychiyaDai yAvinaikaL
 agalu migavE

thUchuthukil n^ILkoDikaL mEgamoDu thOyvanapon $(4)$
 mADa michaiyE
mAchupaDu cheykaimika mAdhavarkaL Odhimali 
 mAgaRa luLAn
pAchupatha vichchaivari n^achcharavu kachchaiyuDai
 pENi yazagAr
pUchupoDi yIchanena Eththavinai n^iRRalila
 pOgu muDanE

thUyaviri thAmaraikaL n^eydhalkazu n^IrkuvaLai
 thOnRa madhuvuN $(5)$
pAyavari vaNDupala paNmuralum Ochaipayil
 mAgaRa luLAn
chAyavira lUnRiya i rAvaNan thanmaikeDa
 n^inRa perumAn
Ayapuka zEththum aDi yArkaLvinai yAyinavum
 agalva dheLidhE

kAlinala paiN^kazalgaL n^ILmuDiyin mEluNarvu
 kAmuRa vinAr $(6)$
mAlumala rAnum aRi yAmaiyeri yAgiyuyar
 mAgaRa luLAn
n^Alumeri thOlumuri mAmaNiya n^AgamoDu
 kUDi yuDanAy
AlumviDai yUrdhiyuDai yaDigaLaDi yAraiyaDai
 yAvinai gaLE

kaDaikoLn^eDu mADamiga vON^gukamaz vIdhimali
 kAzi yavarkOn
aDaiyumvagai yARparavi yaranaiyaDi kUDucham
 ban^dhan uraiyAl
maDaikoL $(7)$ punalODuvayal kUDupozil mAgaRalu
 LAn aDi yaiyE
uDaiyathamiz paththumuNar vAravargaL tholvinaikaL
 olgu muDanE

   thiruchchiRRambalam

$(1)$ vIchumoli
$(2)$ iN^ga
$(3)$ mADamali
$(4)$ thOyvanapOl
$(5)$ maruvuN
$(6)$ kAmuRalinAl
$(7)$ maDaikaL

Thirumurai - The medicine to sufferings
Back to shaiva sidhdhantha home page
Back to Shaivam Home Page