Thiruchirappalli

thalam	:  thiruchchirAppaLLi 
paN	:  kuRinychi
mudhal thirumuRai

        thiruchchiRRambalam

n^anRuDaiyAnaith thIyadhilAnai n^araiveLLE
RonRuDaiyAnai umaiyorubAgam uDaiyAnaich
chenRaDaiyAdha thiruvuDaiyAnaich chirAppaLLik
kunRuDaiyAnaik kURaennuLLaN^ kuLirummE

kaimmagaEn^dhik kaDuvanODUDik kazaipAyvAn
chemmugaman^dhi karuvaraiyERuny chirAppaLLi
vemmugavEzath thIruripOrththa vikirthAn^I
paimmuga n^Agam madhiyuDan vaitthal paziyanRE

man^dhammuzavam mazalaithadhumba varain^Izal
chen^dhaNpunamuny chunaiyunychUzn^dha chirAppaLLich
chan^dhammalargaL chaDaimEluDaiyAr viDaiyUrum
en^dhammaDigaL aDiyArkkallal illaiyE

thuRaimalguchAraR chunaimalgun^Ilath thiDaivaigich
chiRaimalguvaNDun^ thumbiyumpADuny chirAppaLLik
kaRaimalgukaNTan kanaleriyADuN^ kaDavuLLem
piRaimalguchenni yuDaiyavan eN^gaL perumAnE

kolaivaraiyAdha koLgaiyarthaN^gaL madhilmUnRum
chilaivaraiyAgach cheRRanarEnuny chirAppaLLith
thalaivarain^ALun^ thalaivarallAmai yuraippIrkAL
n^ilavarain^Ila muNDadhumveLLai n^iRamAmE

veyyathaNchAral virin^iRavEN^gaith thaNpOdhu 
cheyyaponchEruny chirAppaLLimEya chelvanAr
thaiyalorbAgam magizvarn^anychuNbar thalaiyOTTil
aiyamuN^koLvar Arivarcheykai aRivArE

vEyuyarchAral karuviralUgam viLaiyADum
chEyuyarkOyiR chirAppaLLimEya chelvanAr
pEyuyarkoLLi kaiviLakkAgap perumAnAr
thIyugan^dhADal thirukkuRippAyiR RAgAdhE

malaimalguthOLan valikeDavUnRi malarOnRan
thalaikalanAgap palithirin^dhuNbar paziyOrAr
cholavalavEdhany cholavalagIdhany cholluN^kAl
chilavalapOluny chirAppaLLichchEDar cheykaiyE

arappaLLiyAnum malaruRaivAnum aRiyAmaik
karappuLLin^ADik kaNDilarEnuN^ kalchUzn^dha
chirappaLLi mEya vArchaDaichchelvar manaithORum
irappuLLIrummai yEdhilarkaNDAl igazArE

n^ANAdhuDain^Ith thOrgaLuN^kanychi n^ATkAlai
UNAppagaluN DOdhuvOrkaL uraikkunychol
pENAdhuRuchIr peRudhumenbIrem perumAnAr
chENArkOyil chirAppaLLichenRu chErminE

thEnayampADuny chirAppaLLiyAnaith thiraichUzn^dha
kAnalchaN^gERuN^ kazumalavUriR kavuNiyan
nyAnachamban^dhan n^alammigupADal ivaivallAr
vAnachamban^dhath thavarODumanni vAzvArE