ਸ਼ਿਵਸ੍ਤਵਰਾਜਃ

Shivastavarajah


ਸੂਤ ਉਵਾਚ || 

ਏਕਦਾ ਨਾਰਦੋ ਯੋਗੀ ਪਰਾਨੁਗ੍ਰਹਤਤ੍ਪਰਃ | 
ਵਿਮਤ੍ਸਰੋ ਵੀਤਰਾਗੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਲੋਕਮੁਪਾਯਯੌ ||੧|| 

ਤਤ੍ਰ ਦ੍ੜੁਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਸਮਾਸੀਨਂ ਵਿਧਾਤਾਰਂ ਜਗਤ੍ਪਤਿਮ | 
ਪ੍ਰਣਮ੍ਯ ਸ਼ਿਰਸਾ ਭੂਮੌ ਕ੍ੜੁਤਾਞ੍ਜਲਿਰਭਾਸ਼ਤ ||੨|| 

ਨਾਰਦ ਉਵਾਚ || 

ਬ੍ਰਹ੍ਮਞ੍ਜਗਤ੍ਪਤੇ ਤਾਤ ਨਤੋऽਸ੍ਮਿ ਤ੍ਵਤ੍ਪਦਾਮ੍ਬੁਜਮ | 
ਕ੍ੜੁਪਯਾ ਪਰਯਾ ਦੇਵ ਯਤ੍ਪ੍ੜੁੱਛਾਮਿ ਤਦੁਚ੍ਯਤਾਮ ||੩|| 

ਸ਼੍ਰੁਤਿਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਪੁਰਾਣਾਨਿ ਤ੍ਵਦਾਸ੍ਯਾਤ੍ਸਂਸ਼੍ਰੁਤਾਨਿ ਚ | 
ਤਥਾਪਿ ਮਨ੍ਮਨੋ ਯਾਤਿ ਸਨ੍ਦੇਹਂ ਮੋਹਕਾਰਣਮ ||੪|| 

ਸਰ੍ਵਮਨ੍ਤ੍ਰਾਧਿਕੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਃ ਸਦਾ ਜਾਪ੍ਯਃ ਕ ਉਚ੍ਯਤੇ | 
ਸਰ੍ਵਧ੍ਯਾਨਾਦਿਕਂ ਧ੍ਯਾਨਂ ਸਦਾ ਧ੍ਯੇਯਮਿਹਾਸ੍ਤਿ ਕਿਮ ||੫|| 

ਵੇਦੋਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਸਾਰਮਾਯੁਃਸ਼੍ਰੀਜਯਵਰ੍ਧਨਮ | 
ਮੁਕ੍ਤਿਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼ਾਪਰੈਰ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਕਃ ਸ੍ਤਵਃ ਪਠ੍ਯਤੇ ਬੁਧੈਃ || ੬|| 

ਇਮਂ ਮਤ੍ਸਂਸ਼ਯਂ ਤਾਤ ਤ੍ਵਂ ਭੇੱਤਾਸਿ ਨ ਕਸ਼੍ਚਨ | 
ਬ੍ਰੁਹਿ ਕਾਰੁਣ੍ਯਭਾਵੇਨ ਮਹ੍ਯਂ ਸ਼ੁਸ਼੍ਰੂਸ਼ਵੇ ਹਿ ਤਮ ||੭|| 

ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾऽਙ੍ਗਜਵਚੋ ਵੇਧਾ ਹ੍ੜੁਦਿ ਹਰ੍ਸ਼ਮੁਪਾਗਤਃ | 
ਦੇਵਦੇਵਂ ਸ਼ਿਵਾਕਾਨ੍ਤਂ ਨਤ੍ਵਾ ਚਾਹ ਮੁਨੀਸ਼੍ਵਰਮ ||੮|| 

ਬ੍ਰਹ੍ਮੋਵਾਚ || 

ਸਾਧੁ ਪ੍ੜੁਸ਼੍ਟਂ ਮਹਾਪ੍ਰਾਜ੍ਞ ਲੋਕਾਨੁਗ੍ਰਹ ਤਤ੍ਪਰ | 
ਸਤ੍ਸਰ੍ਵਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਿ ਗੋਪਨੀਯਂ ਪ੍ਰਯਤ੍ਨਤਃ ||੯||

ਪ੍ਰਣਵਂ  ਪੂਰ੍ਵਮੁਵ੍ੱਚਾਰ੍ਯ ਨਮਃਸ਼ਬ੍ਦਂ ਸਮੁੱਚਰੇਤ | 
ਸਚਤੁਰ੍ਥ੍ਯੈਕਵਚਨਂ ਸ਼ਿਵਂ ਚੈਵ ਸਮੁੱਚਰੇਤ ||੧੦|| 

ਏਸ਼ ਸ਼ੈਵੋ ਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਃ ਸ਼ਡ੍ਵਰ੍ਣਾਖ੍ਯੋ ਵਿਮੁਕ੍ਤਿਦਃ | 
ਸਰ੍ਵਮਨ੍ਤ੍ਰਾਧਿਕਃ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਃ ਸ਼ਿਵੇਨ ਜ੍ਞਾਨਰੂਪਿਣਾ ||੧੧|| 

ਅਨੇਨ ਮਨ੍ਤ੍ਰਰਾਜੇਨ ਨਾਸ਼ਯਿਤੁਂ ਨ ਸ਼ਕ੍ਯਤੇ | 
ਤੱਚ ਪਾਪਂ ਨ ਪਸ਼੍ਯਾਮਿ ਮਾਰ੍ਗਮਾਣੋऽਪਿ ਸਰ੍ਵਦਾ ||੧੨||

ਅਯਂ ਸਂਸਾਰਦਾਵਾਗ੍ਨਿਰ੍ਮੋਹਸਾਗਰਵਾਡਵਃ | 
ਤਸ੍ਮਾਤ੍ਪ੍ਰਯਤ੍ਨਤਃ ਪੁਤ੍ਰ ਮਨ੍ਤ੍ਰੋ ਗ੍ਰਾਹ੍ਯੋ ਮੁਮੁਕ੍ਸ਼ੁਭਿਃ ||੧੩|| 

ਮਾਤ੍ੜੁਪੁਤ੍ਰਾਦਿਹਾ ਯੋऽਪਿ ਵੇਦਧਰ੍ਮਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ |
ਸਕ੍ੜੁਦੁੱਚਰਣਾਦਸ੍ਯ ਸਾਯੁਜ੍ਯਮੁਕ੍ਤਿਮਾਪ੍ਨੁਯਾਤ ||੧੪|| 

ਕਿਂ ਪੁਨਰ੍ਵਕ੍ਸ਼੍ਯਤੇ ਪੁਤ੍ਰ ਸ੍ਵਾਚਾਰਪਰਿਨਿਸ਼੍ਠਿਤਃ | 
ਸਰ੍ਵਮਨ੍ਤ੍ਰਾਨ੍ਵਿਸ੍ੜੁਜ੍ਯ ਤ੍ਵਮਿਮਂ ਮਨ੍ਤ੍ਰਂ ਸਦਾ ਜਪ||੧੫|| 

ਧ੍ਯਾਨਂ ਤੇऽਹਂ ਪ੍ਰਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਿ ਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਯਨ੍ਮੁਚ੍ਯਤੇऽਚਿਰਾਤ | 
ਵੇਦੋਪਨਿਸ਼ਦੁਕ੍ਤਂ ਚ ਯੋਗਗਮ੍ਯਂ ਸਨਾਤਨਮ ||੧੬|| 

ਇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਣਿ ਨਿਯਮ੍ਯਾਦੌ ਯਤਵਾਗ੍ਯਤਮਾਨਸਃ | 
ਸ੍ਵਸ੍ਤਿਕਾਦ੍ਯਾਸਨਯੁਤੋ ਹ੍ੜੁਦਿ ਧ੍ਯਾਨਂ ਸਮਾਰਭੇਤ ||੧੭|| 

ਨਾਭਿਨਾਲਂ ਹ੍ੜੁਦਿਸ੍ਥਂ ਚ ਪਙ੍ਕਜਂ ਪਰਿਕਲ੍ਪਯੇਤ | 
ਰਕ੍ਤਵਰ੍ਣਮਸ਼੍ਟਦਲ਼ਂ ਚਨ੍ਦ੍ਰਸੂਰ੍ਯਾਦਿਸ਼ੋਭਿਤਮ ||੧੮|| 

ਸਮਨ੍ਤਾਤ੍ਕਲ੍ਪਵ੍ੜੁਕ੍ਸ਼ੇਣ ਵੇਸ਼੍ਟਿਤਂ ਕਾਨ੍ਤਿਮਤ੍ਸਦਾ | 
ਤਨ੍ਮਧ੍ਯੇ ਸ਼ਙ੍ਕਰਂ ਧ੍ਯਾਯੇੱਦੇਵਦੇਵਂ ਜਗਦ੍ਗੁਰੁਮ ||੧੯|| 

ਕਰ੍ਪੂਰਸਦ੍ੜੁਸ਼ਂ ਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰਂ ਸ਼ੂਲਪਾਣਿਨਮ | 
ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਂ ਮਹਾਦੇਵਂ ਦ੍ਵਿਭੁਜਂ ਭਸ੍ਮਭੂਸ਼ਿਤਮ ||੨੦|| 

ਪਰਾਰ੍ਧਭੂਸ਼ਣਯੁਤਂ ਕ੍ਵਣੰਨੂਪੁਰਮਣ੍ਡਿਤਮ | 
ਸਰਤ੍ਨਮੇਖਲਾਬੱਧਕਟਿਵਸ੍ਤ੍ਰਂ ਸਕੁਣ੍ਡਲਮ ||੨੧|| 

ਨੀਲਕਣ੍ਠਂ ਜਟਾਵਨ੍ਤਂ ਸਕਿਰੀਟਂ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤਮ | 
ਗ੍ਰੈਵੇਯਾਦਿਪ੍ਰਬਨ੍ਧਾਢ੍ਯਂ ਪਾਰ੍ਵਤੀਸਹਿਤਂ ਪੁਰਮ ||੨੨|| 

ਕ੍ੜੁਪਾਲੁਂ ਜਗਦਾਧਾਰਂ ਸ੍ਕਨ੍ਦਾਦਿਪਰਿਵੇਸ਼੍ਟਿਤਮ  
ਇਨ੍ਦ੍ਰੇਣ ਪੂਜਿਤਂ ਯਕ੍ਸ਼ਰਾਜੇਨ ਵ੍ਯਜਿਤਂ ਵਿਭੁਮ ||੨੩|| 

ਪ੍ਰੇਤਰਾਜਸ੍ਤੁਤਂ ਨੀਰਨਾਥੇਨ ਨਾਮਿਤਂ ਮੁਹੁਃ | 
ਬ੍ਰਹ੍ਮਣਾ ਗੀਯਮਾਨਂ ਚ ਵਿਸ਼੍ਣੁਵਨ੍ਦ੍ਯਂ ਮੁਨਿਸ੍ਤੁਤਮ ||੨੪|| 

ਧ੍ਯਾਨਮੇਤਨ੍ਮਯਾ ਖ੍ਯਾਤਂ ਸੂਤ ਵੇਦਾਨ੍ਤਸ਼ੇਖਰਮ | 
ਸਰ੍ਵਪਾਪਕ੍ਸ਼ਯਕਰਂ ਜਯਸਂਪੱਤਿਵਰ੍ਧਨਮ ||੨੫|| 

ਅਨੇਨ ਸਦ੍ੜੁਸ਼ਂ ਤਾਤ ਨਾਸ੍ਤਿ ਸਂਸਾਰਤਾਰਕਮ | 
ਸਰ੍ਵਧ੍ਯਾਨਾਦਿਕਂ ਧ੍ਯਾਨਂ ਗੋਪਨੀਯਂ ਸੁਤ ਤ੍ਵਯਾ|| ੨੬||

ਕਾਯਵਾਙ੍ਮਾਨਸੋੱਥਂ ਯਤ੍ਪਾਪਮਨ੍ਯੱਚ ਵਿਦ੍ਯਤੇ | 
ਤਤ੍ਸਰ੍ਵੇ ਨਾਸ਼ਮਾਯਾਤਿ ਧ੍ਯਾਨਾਤ੍ਸਤ੍ਯਂ ਵਚੋ ਮਮ ||੨੭|| 

ਵੇਦਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਪੁਰਾਣਾਨਿ ਸੇਤਿਹਾਸਾਨਿ ਯਾਨਿ ਚ | 
ਧ੍ਯਾਨਸ੍ਯ ਤਾਨਿ ਸਰ੍ਵਾਣਿ ਕਲਾਂ ਨਾਰ੍ਹਨ੍ਤਿ ਸ਼ੋਡਸ਼ੀਮ ||੨੮|| 

ਪ੍ਰੇਮ੍ਣਾ ਕੁਰੁ ਮਹਾਭਾਗ ਧ੍ਯਾਨਮੇਤਦ੍ਵਿਮੁਕ੍ਤਿਦਮ | 
ਅਥ ਤੇ ਵਚ੍ਮ੍ਯਹਂ ਯੋਗਿਨ ਸ੍ਤਵਂ ਸਰ੍ਵੋੱਤਮਂ ਚ ਯਤ ||੨੯|| 

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਸ੍ਯੈਵ ੜੁਸ਼ਿਃ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤੋऽਨੁਸ਼੍ਟੁਪ ਛ੍ਨ੍ਦਃ ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਤਿਤਮ | 
ਸ਼ਿਵੋ ਵ ਦੈਵਤਂ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਂ ਬੀਜਂ ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯਂ ਮਤਮ ||੩੦|| 

ਕੀਲਕਂ ਨੀਲਕਣ੍ਠਸ਼੍ਚ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਾ ਹਰਸ੍ਤਥਾ | 
ਨਿਯੋਗਃ ਸਰ੍ਵਸ਼ਿੱਧ੍ਯਰ੍ਥਂ ਮੁਕ੍ਤਿਕਾਮਾਯ ਵੈ ਮਤਃ ||੩੧|| 

ਸ਼ਿਰਸ੍ਯਾਸ੍ਯੇ ਹ੍ੜੁਦਿ ਪਦੇ ਕਟ੍ਯਾਂ ਬਾਹ੍ਵੋਸ੍ਤੁ ਵ੍ਯਾਪਕੇ | 
ੜੁਸ਼੍ਯਾਦੀਨਿ ਕ੍ਰਮਾਦ੍ਯੁਞ੍ਜੇਤ੍ਸਾਙ੍ਗੁਸ਼੍ਠਾਙ੍ਗੁਲਿਭਿਃ ਸੁਤ ||੩੨|| 

ਮਨ੍ਤ੍ਰਨ੍ਯਾਸਂ ਤਤਃ ਕੁਰ੍ਯਾੱਛ੍ੜੁਣੁ ਚੈਕਾਗ੍ਰਮਾਨਸਃ |
ਸ਼ਡਕ੍ਸ਼ਰਾਣਿ ਯੁਞ੍ਜੀਯਾਦਙ੍ਗੁਸ਼੍ਠਾਦ੍ਯਙ੍ਗੁਲੀਸ਼ੁ ਚ ||੩੩|| 

ਹ੍ੜੁਦਯੇ ਚ ਸ਼ਿਰਸ੍ਯੇਵ ਸ਼ਿਖਾਯਾਂ ਕਵਚੇ ਯਥਾ | 
ਨੇਤ੍ਰਤ੍ਰਯੇ ਤਥਾऽਸ੍ਤ੍ਰੇ ਚ ਵਰ੍ਣਾ ਹ੍ਯੇਵਂ ਚ ਸ਼ਟ ਕ੍ਰਮਾਤ ||੩੪|| 

ਨਮਃ ਸ੍ਵਾਹਾ ਵਸ਼ਟ੍ੜ ਹੁਂ ਚ ਸਵੌਸ਼ਟ ਫਟ੍ਕ੍ਰਮੋ ਵਦੇਤ | 
ਮਨ੍ਤ੍ਰਨ੍ਯਾਸਮਿਮਂ ਕ੍ੜੁਤ੍ਵਾ ਸ੍ਤਵਨ੍ਯਾਸਂ ਸਮਾਚਰੇਤ ||੩੫|| 

ਸ਼ਿਵਂ ਮ੍ੜੁਡਂ ਪਸ਼ੁਪਤਿਂ ਸ਼ਙ੍ਕਰਂ ਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰਮ | 
ਭਵਂ ਚੈਵ ਕ੍ਰਮਾਦੇਵਮਙ੍ਗੁਸ਼੍ਠਾਦਿਹ੍ੜੁਦਾਦਿਸ਼ੁ ||੩੬|| 

ਸਰ੍ਵਨ੍ਯਾਸਾਨ੍ਪ੍ਰਯੁਞ੍ਜੀਤ ਚਤੁਰ੍ਥੀਸਹਿਤਾਨ੍ਸੁਤ | 
ਨਮੋਯੁਤਾੰਨਮਸ਼੍ਚੈਵ ਸ਼ਿਰਸਾਦਿਸ਼ੁ ਵਰ੍ਜਯੇਤ ||੩੭|| 

ਸ਼ਿਵਂ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਕਂ ਸਰ੍ਵਪਤਿਂ ਸਰ੍ਵਜਨਪ੍ਰਿਯਮ | 
ਸਰ੍ਵਦੁਃਖਹਰਂ ਚੈਵ ਮੋਹਨਂ ਗਿਰਿਸ਼ਂ ਭਜੇ ||੩੮|| 

ਕਾਮਘ੍ਨਂ ਕਾਮਦਂ ਕਾਨ੍ਤਂ ਕਾਲਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਨਿਵਰ੍ਤਕਮ | 
ਕਲਾਵਨ੍ਤਂ ਕਲਾਧੀਸ਼ਂ ਵਨ੍ਦੇऽਹਂ ਗਿਰਿਜਾਪਤਿਮ ||੩੯|| 

ਪਰੇਸ਼ਂ ਪਰਮਂ ਦੇਵਂ ਪਰਂਬ੍ਰਹ੍ਮ ਪਰਾਤ੍ਪਰਮ | 
ਪਰਪੀਡਾਹਰਂ ਨਿਤ੍ਯਂ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਵ੍ੜੁਸ਼ਧ੍ਵਜਮ ||੪੦||  

ਲੋਕੇਸ਼ਂ ਲੋਕਵਨ੍ਦ੍ਯਂ ਚ ਲੋਕਕਰ੍ਤਾਰਮੀਸ਼੍ਵਰਮ | 
ਲੋਕਪਾਲਂ ਹਰਂ ਵਨ੍ਦੇ ਧੀਰਂ ਸ਼ਸ਼ਿਵਿਭੂਸ਼ਣਮ ||੪੧|| 

ਸ਼ਿਵਾਪਤਿਂ ਗਿਰਿਪਤਿਂ ਸਰ੍ਵਦੇਵਪਤਿਂ ਵਿਭੁਮ | 
ਪ੍ਰਮਥਾਧਿਪਤਿਂ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਂ ਨੌਮ੍ਯਹਂ ਸ਼ਿਖਿਲੋਚਨਮ ||੪੨|| 

ਭੂਤੇਸ਼ਂ ਭੂਤਨਾਥਂ ਚ ਭੂਤਪ੍ਰੇਤਵਿਨਾਸ਼ਨਮ | 
ਭੂਧਰਂ ਭੂਪਤਿਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤਂ ਸ਼ੂਲਪਾਣਿਮਹਂ ਭਜੇ ||੪੩|| 

ਕੈਲਾਸਵਾਸਿਨਂ ਰੌਦ੍ਰਂ ਫਣਿਰਾਜਵਿਭੂਸ਼ਣਮ | 
ਫਣਿਬੱਧਜਟਾਜੂਟਂ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ ||੪੪||

ਨੀਲਕਣ੍ਠਂ ਦਸ਼ਭੁਜਂ ਤ੍ਰ੍ਯਕ੍ਸ਼ਂ ਧੂਮ੍ਰਵਿਲੋਚਨਮ | 
ਦਿਗਂਬਰਂ ਦਿਸ਼ਾਧੀਸ਼ਂ ਨਮਾਮਿ ਵਿਸ਼ਭੂਸ਼ਣਮ ||੪੫|| 

ਮੁਕ੍ਤੀਸ਼ਂ ਮੁਕ੍ਤਿਦਂ ਮੁਕ੍ਤਂ ਮੁਕ੍ਤਗਮ੍ਯਂ ਸਨਾਤਨਮ | 
ਸਤ੍ਪਤਿਂ ਨਿਰ੍ਮਲਂ ਸ਼ਂਭੁਂ ਨਤੋऽਸ੍ਮਿ ਸਕਲਾਰ੍ਥਦਮ ||੪੬|| 

ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ਂ ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥਂ ਚ ਵਿਸ਼੍ਵਪਾਲਨਤਤ੍ਪਰਮ | 
ਵਿਸ਼੍ਵਮੂਰ੍ਤਿਂ ਵਿਸ਼੍ਵਹਰਂ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਜਟਾਧਰਮ ||੪੭|| 

ਗਙ੍ਗਾਧਰਂ ਕਪਾਲਾਕ੍ਸ਼ਂ ਪਞ੍ਚਵਕ੍ਤ੍ਰਂ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਮ | 
ਵਿਦ੍ਯੁਤ੍ਕੋਟਿਪ੍ਰਤੀਕਾਸ਼ਂ ਵਨ੍ਦੇऽਹਂ ਪਾਰ੍ਵਤੀਪਤਿਮ ||੪੮|| 

ਸ੍ਫਟਿਕਾਭਂ ਜਨਾਰ੍ਤਿਘ੍ਨਂ ਦੇਵਦੇਵਮੁਮਾਪਤਿਮ || 
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਰਿਂ ਤ੍ਰਿਲੋਕੇਸ਼ਂ ਨਤੋऽਸ੍ਮਿ ਭਵਤਾਰਕਮ ||੪੯|| 

ਅਵ੍ਯਕ੍ਤਮਕ੍ਸ਼ਰਂ ਦਾਨ੍ਤਂ ਮੋਹਸਾਗਰਤਾਰਕਮ | 
ਸ੍ਤੁਤਿਪ੍ਰਿਯਂ ਭਕ੍ਤਿਗਮ੍ਯਂ ਸਦਾ ਵਨ੍ਦੇ ਹਰਿਪ੍ਰਿਯਮ ||੫੦||

ਅਮਲਂ ਨਿਰ੍ਮਲਂ ਨਾਥਮਪਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਭਯਾਪਹਮ  
ਭੀਮਯੁੱਧਕਰਂ ਭੀਮਵਰਦਂ ਤਂ ਨਤੋऽਸ੍ਮ੍ਯਹਮ ||੫੧|| 

ਹਰਿਚਕ੍ਰਪ੍ਰਦਂ ਯੋਗਿਧ੍ਯੇਯਮੂਰ੍ਤਿਂ ਸੁਮਙ੍ਗਲ਼ਮ | 
ਗਜਚਰ੍ਮਾਮ੍ਬਰਧਰਂ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਵਿਭੂਤਿਦਮ || ੫੨|| 

ਆਨਨ੍ਦਕਾਰਿਣਂ ਸੌਮ੍ਯਂ ਸੁਨ੍ਦਰਂ ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰਮ | 
ਕਾਸ਼ਿਪ੍ਰਿਯਂ ਕਾਸ਼ਿਰਾਜਂ ਵਰਦਂ ਪ੍ਰਣਤੋऽਸ੍ਮ੍ਯਹਮ ||੫੩|| 

ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਵਾਸਿਨਂ ਭਵ੍ਯਂ ਗ੍ਰਹਪੀਡਾਵਿਨਾਸ਼ਨਮ | 
ਮਹਾਨ੍ਤਂ ਪ੍ਰਣਵਂ ਯੋਗਂ ਭਜੇऽਹਂ ਦੀਨਰਕ੍ਸ਼ਕਮ ||੫੪|| 

ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਮਯਂ ਜ੍ਯੋਤਿਰੂਪਂ ਜਿਤਕ੍ਰੋਧਂ ਤਪਸ੍ਵਿਨਮ | 
ਅਨਨ੍ਤਂ ਸ੍ਵਰ੍ਗਦਂ ਸ੍ਵਰ੍ਗਪਾਲਂ ਵਨ੍ਦੇ ਨਿਰਞ੍ਜਨਮ ||੫੫|| 

ਵੇਦਵੇਦ੍ਯਂ ਪਾਪਹਰਂ ਗੁਪ੍ਤਨਾਥਮਤੀਨ੍ਦ੍ਰਿਯਮ| 
ਸਤ੍ਯਾਤ੍ਮਕਂ ਸਤ੍ਯਹਰਂ ਨਿਰੀਹਂ ਤਂ ਨਤੋऽਸ੍ਮ੍ਯਹਮ ||੫੬|| 

ਦ੍ਵੀਪਿਚਰ੍ਮੋੱਤਰੀਯਂ ਚ ਸ਼ਵਮੂਰ੍ਧਾਵਿਭੂਸ਼ਣਮ | 
ਅਸ੍ਥਿਮਾਲਂ ਸ਼੍ਵੇਤਵਰ੍ਣਂ ਨਮਾਮਿ ਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰਮ ||੫੭|| 

ਸ਼ੂਲਿਨਂ ਸਰ੍ਵਭੂਤਸ੍ਥਂ ਭਕ੍ਤੋੱਧਰਣਸਂਸ੍ਥਿਤਮ | 
ਲਿਙ੍ਗਮੂਰ੍ਤਿਂ ਸਿੱਧਸੇਵ੍ਯਂ ਸਿੱਧਸਿੱਧਿਪ੍ਰਦਾਯਕਮ ||੫੮|| 

ਅਨਾਦਿਨਿਧਨਾਖ੍ਯਂ ਤਂ ਰਾਮਸੇਵ੍ਯਂ ਜਯਪ੍ਰਦਮ | 
ਯੋਧਾਦਿਂ ਯਜ੍ਞਭੋਕ੍ਤਾਰਂ ਵਨ੍ਦੇ ਨਿਤ੍ਯਂ ਪਰਾਵਰਮ ||੫੯|| 

ਅਚਿਨ੍ਤ੍ਯਮਚਲਂ ਵਿਸ਼੍ਣੁਂ ਮਹਾਭਾਗਵਤੋੱਤਮਮ | 
ਪਰਘ੍ਨਂ ਪਰਵੇਦ੍ਯਂ ਚ ਵਨ੍ਦੇ ਵੈਕੁਣ੍ਠਨਾਯਕਮ ||੬੦|| 

ਆਨਨ੍ਦਂ ਨਿਰ੍ਭਯਂ ਭਕ੍ਤਵਾਞ੍ਛਿਤਾਰ੍ਥਪ੍ਰਦਾਯਕਮ | 
ਭਵਾਨੀਪਤਿਮਾਚਾਰ੍ਯਂ ਵਨ੍ਦੇऽਹਂ ਨਨ੍ਦਿਕੇਸ਼੍ਵਰਮ ||੬੧|| 

ਸੋਮਪ੍ਰਿਯਂ ਸੋਮਨਾਥਂ ਯਕ੍ਸ਼ਰਾਜਨਿਸ਼ੇਵਿਤਮ | 
ਸਰ੍ਵਾਧਾਰਂ ਸੁਵਿਸ੍ਤਾਰਂ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਵਿਭੂਤਿਦਮ ||੬੨|| 

ਅਨਨ੍ਤਨਾਮਾਨਮਨਨ੍ਤਰੂਪਮਨਾਦਿਮਧ੍ਯਾਨ੍ਤਮਨਾਦਿਸੱਤ੍ਵਮ | 
ਚਿਦ੍ਰੂਪਮੇਕਂ ਭਵਨਾਗਸਿਂਹਂ ਭਜਾਮਿ ਨਿਤ੍ਯਂ ਭੁਵਨਾਧਿਨਾਥਮ ||੬੩|| 

ਵੇਦੋਪਗੀਤਂ ਵਿਧੁਸ਼ੇਖਰਂ ਚ ਸੁਰਾਰਿਨਾਥਾਰ੍ਚਿਤਪਾਦਪਦ੍ਮਮ | 
ਕਰ੍ਪੂਰਗੌਰਂ ਭੁਜਗੇਨ੍ਦ੍ਰਹਾਰਂ ਜਾਨਾਮਿ ਤੱਤ੍ਵਂ ਸ਼ਿਵਮੇਵ ਨਾਨ੍ਯਮ ||੬੪|| 

ਗਣਾਧਿਨਾਥਂ ਸ਼ਿਤਿਕਣ੍ਠਮਾਦ੍ਯਂ ਤੇਜਸ੍ਵਿਨਂ ਸਰ੍ਵਮਨੋਭਿਰਾਮਮ | 
ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਮੀਸ਼ਂ ਜਗਦਾਤ੍ਮਕਂ ਚ ਪਞ੍ਚਾਨਨਂ ਨਿਤ੍ਯਮਹਂ ਨਮਾਮਿ ||੬੫|| 

ਵਿਸ਼੍ਵਸ੍ੜੁਜਂ ਨ੍ੜੁਤ੍ਯਕਰਂ ਪ੍ਰਿਯਂ ਤਂ ਵਿਸ਼੍ਵਾਤ੍ਮਕਂ ਵਿਸ਼੍ਵਵਿਧੂਤਪਾਪਮ | 
ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯਂ ਭਾਲਵੋਲੋਚਨਂ ਚ ਚੇਤਃ ਸਦਾ ਚਿਨ੍ਤਯ ਦੇਵਦੇਵਮ ||੬੬|| 

ਕਪਾਲਿਨਂ ਸਰ੍ਪਕ੍ੜੂਤਾਵਤਂਸਂ ਮਨੋਵਚੋਗੋਚਰਮਮ੍ਬੁਜਾਕ੍ਸ਼ਮ | 
ਕ੍ਸ਼ਮਾਮ੍ਬੁਧਿਂ ਦੀਨਦਯਾਕਰਂ ਤਂ ਨਮਾਮਿ ਨਿਤ੍ਯਂ ਭਵਰੋਗਵੈਦ੍ਯਮ ||੬੭|| 

ਸਰ੍ਵਾਨ੍ਤਰਸ੍ਥਂ ਜਗਦਾਦਿਹੇਤੁਂ ਕਾਲਜ੍ਞਮਾਤ੍ਮਾਨਮਨਨ੍ਤਪਾਦਮ | 
ਅਨਨ੍ਤਬਾਹੂਦਰਮਸ੍ਤਕਾਕ੍ਸ਼ਂ ਲਲਾਟਨੇਤ੍ਰਂ ਭਜ ਚਨ੍ਦ੍ਰਮੌਲਿਮ ||੬੮|| 

ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਦਂ ਭਕ੍ਤਸੁਖਾਵਹਂ ਚ ਪੁਸ਼੍ਪਾਯੁਧਾਦਿਪ੍ਰਣਤਿਪ੍ਰਿਯਂ ਚ | 
ਤ੍ਰਿਲੋਕਨਾਥਂ ੜੁਣਬਨ੍ਧਨਾਸ਼ਂ ਭਜਸ੍ਵ ਨਿਤ੍ਯਂ ਪ੍ਰਣਤਾਰ੍ਤਿਨਾਸ਼ਮ ||੬੯|| 

ਆਨਨ੍ਦਮੂਰ੍ਤਿਂ ਸੁਖਕਲ੍ਪਵ੍ੜੁਕ੍ਸ਼ਂ ਕੁਮਾਰਨਾਥਂ ਵਿਧ੍ੜੁਤਪ੍ਰਪਞ੍ਚਮ | 
ਯਜ੍ਞਾਦਿਨਾਥਂ ਪਰਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ਂ ਨਮਾਮਿ ਵਿਸ਼੍ਵਂਭਰਮੀਸ਼ਿਤਾਰਮ ||੭੦|| 

ਇਤ੍ਯੇਵਂ ਸ੍ਤਵਮਾਖ੍ਯਾਤਂ ਸ਼ਿਵਸ੍ਯ ਪਰਮਾਤ੍ਮਨਃ | 
ਪਾਪਕ੍ਸ਼ਯਕਰਂ ਪੁਤ੍ਰ ਸਾਯੁਜ੍ਯਮੁਕ੍ਤਿਦਾਯਕਮ ||੭੧||

ਸਰ੍ਵਰੋਗਹਰਂ ਮੋਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਦਂ ਸਿੱਧਿਪ੍ਰਦਾਯਕਮ | 
ਮਾਙ੍ਗਲ੍ਯਂ ਭੁਕ੍ਤਿਮੁਕ੍ਤ੍ਯਾਦਿਸਾਧਨਂ ਜਯਵਰ੍ਧਨਮ ||੭੨|| 

ਸਰ੍ਵਸ੍ਤਵੋੱਤਮਂ ਵਿੱਧਿ ਸਰ੍ਵਵੇਦਾਨ੍ਤਸ਼ੇਖਰਮ | 
ਪਠਸ੍ਵਾਨੁਦਿਨਂ ਤਾਤ ਪ੍ਰੇਮ੍ਣਾ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਵਿਸ਼ੁੱਧਿਕ੍ੜੁਤ ||੭੩|| 

ਗੋਹਾ ਸ੍ਤ੍ਰੀਬਾਲਵਿਪ੍ਰਾਦਿਹਨ੍ਤਾਨ੍ਯਤ੍ਪਾਪਕ੍ੜੁੱਤਥਾ | 
ਵਿਸ਼੍ਵਾਸਘਾਤਚਾਰੀ ਚ ਖਾਦ੍ਯਪੇਯਾਦਿਦੂਸ਼ਕਃ ||੭੪|| 

ਕੋਟਿਜਨ੍ਮਾਰ੍ਜਿਤੈਃ ਪਾਪੈਰਸਙ੍ਖ੍ਯਾਤੈਸ਼੍ਚ ਵੇਸ਼੍ਟਿਤਃ  
ਅਸ਼੍ਟੋੱਤਰਸ਼ਤਾਤ੍ਪਾਠਾਤ ਸ਼ੁੱਧੋ ਭਵਤਿ ਨਿਸ਼੍ਚਿਤਮ ||੭੫||

ਮਹਾਰੋਗਯੁਤੋ ਵਾਪਿ ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਗ੍ਰਹਯੁਤਸ੍ਤਥਾ | 
ਤ੍ਰਿਂਸ਼ੱਤਦਸ੍ਯ ਪਠਨਾਤ੍ਸਰ੍ਵਦੁਃਖਂ ਵਿਨਸ਼੍ਯਤਿ ||੭੬|| 

ਰਾਜਵਸ਼੍ਯੇ ਸਹਸ੍ਰਂ ਤੁ ਸ੍ਤ੍ਰੀਵਸ਼੍ਯੇ ਚ ਤਦਰ੍ਧਕਮ | 
ਮਿਤ੍ਰਵਸ਼੍ਯੇ ਪਞ੍ਚਸ਼ਤਂ ਪਾਠਂ ਕੁਰ੍ਯਾਤ੍ਸਮਾਹਿਤਃ ||੭੭|| 

ਲਕ੍ਸ਼ਪਾਠਾਦ੍ਭਵੇੱਚੈਵ ਸ਼ਿਵ ਏਵ ਨ ਸਂਸ਼ਯਃ| 
ਬਹੁਨਾ ਕਿਮਿਹੋਕ੍ਤੇਨ ਭਾਵਨਾਸਿੱਧਿਦਾਯਕਃ ||੭੮|| 

ਪਾਰ੍ਵਤ੍ਯਾ ਸਹਿਤਂ ਗਿਰੀਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ਿਖਰੇ ਮੁਕ੍ਤਾਮਯੇ ਸੁਨ੍ਦਰੇ ਪੀਠੇ ਸਂਸ੍ਥਿਤਮਿਨ੍ਦੁਸ਼ੇਖਰਮਹਰ੍ਨਾਥਾਦਿਸਂਸੇਵਿਤਮ | 

ਪਞ੍ਚਾਸ੍ਯਂ ਫਣਿਰਾਜਕਙ੍ਕਣਧਰਂ ਗਙ੍ਗਾਧਰਂ ਸ਼ੂਲਿਨਂ 
ਤ੍ਰ੍ਯਕ੍ਸ਼ਂ ਪਾਪਹਰਂ ਨਮਾਮਿ ਸਤਤਂ ਪਦ੍ਮਾਸਨਸ੍ਥਂ ਸ਼ਿਵਮ ||੭੯|| 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਪਦ੍ਮਪੁਰਾਣੇ ਬ੍ਰਹ੍ਮਨਾਰਦਸਂਵਾਦੇ ਸ਼ਿਵਸ੍ਤਵਰਾਜਃ ਸਂਪੂਰ੍ਣਃ ||

Back to Punjabi Scriptures and Stotras Page
Back to stotras in many languages
Back to Shaivam Home Page