ਸ਼ਿਵ ਨਾਮਾਵਲਿ ਅਸ਼੍ਟਕਮ

Shiva Naamavali Ashtakam


ਸ਼ਿਵਨਾਮਾਵਲ੍ਯਸ਼੍ਟਕਮ |

ਹੇ ਚਨ੍ਦ੍ਰਚੂਡ ਮਦਨਾਨ੍ਤਕ ਸ਼ੂਲਪਾਣੇ ਸ੍ਥਾਣੋ ਗਿਰੀਸ਼ ਗਿਰਿਜੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਂਭੋ | 
ਭੂਤੇਸ਼ ਭੀਤਭਯਸੂਦਨ ਮਾਮਨਾਥਂ ਸਂਸਾਰਦੁਃਖਗਹਨਾੱਜਗਦੀਸ਼ ਰਕ੍ਸ਼ ||੧|| 

ਹੇ ਪਾਰ੍ਵਤੀਹ੍ੜੁਦਯਵੱਲਭ ਚਨ੍ਦ੍ਰਮੌਲੇ ਭੂਤਾਧਿਪ ਪ੍ਰਮਥਨਾਥ ਗਿਰੀਸ਼ਜਾਪ | 
ਹੇ ਵਾਮਦੇਵ ਭਵ ਰੁਦ੍ਰ ਪਿਨਾਕਪਾਣੇ ਸਂਸਾਰਦੁਃਖਗਹਨਾੱਜਗਦੀਸ਼ ਰਕ੍ਸ਼ ||੨|| 

ਹੇ ਨੀਲਕਣ੍ਠ ਵ੍ੜੁਸ਼ਭਧ੍ਵਜ ਪਞ੍ਚਵਕ੍ਤ੍ਰ ਲੋਕੇਸ਼ ਸ਼ੇਸ਼ਵਲਯ ਪ੍ਰਮਥੇਸ਼ ਸ਼ਰ੍ਵ | 
ਹੇ ਧੂਰ੍ਜਟੇ ਪਸ਼ੁਪਤੇ ਗਿਰਿਜਾਪਤੇ ਮਾਂ ਸਂਸਾਰਦੁਃਖਗਹਨਾੱਜਗਦੀਸ਼ ਰਕ੍ਸ਼ ||੩|| 

ਹੇ ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਦੇਵਦੇਵ ਗਙ੍ਗਾਧਰ ਪ੍ਰਮਥਨਾਯਕ ਨਨ੍ਦਿਕੇਸ਼ | 
ਬਾਣੇਸ਼੍ਵਰਾਨ੍ਧਕਰਿਪੋ ਹਰ ਲੋਕਨਾਥ ਸਂਸਾਰਦੁਃਖਗਹਨਾੱਜਗਦੀਸ਼ ਰਕ੍ਸ਼ ||੪|| 

ਵਾਰਾਣਸੀਪੁਰਪਤੇ ਮਣਿਕਰ੍ਣਿਕੇਸ਼ ਵੀਰੇਸ਼ ਦਕ੍ਸ਼ਮਖਕਾਲ ਵਿਭੋ ਗਣੇਸ਼ | 
ਸਰ੍ਵਜ੍ਞ ਸਰ੍ਵਹ੍ੜੁਦਯੈਕਨਿਵਾਸ ਨਾਥ ਸਂਸਾਰਦੁਃਖਗਹਨਾੱਜਗਦੀਸ਼ ਰਕ੍ਸ਼ ||੫|| 

ਸ਼੍ਰੀਮਨ੍ਮਹੇਸ਼੍ਵਰ ਕ੍ੜੁਪਾਮਯ ਹੇ ਦਯਾਲ਼ੋ ਹੇ ਵ੍ਯੋਮਕੇਸ਼ ਸ਼ਿਤਿਕਣ੍ਠ ਗਣਾਧਿਨਾਥ | 
ਭਸ੍ਮਾਙ੍ਗਰਾਗ ਨ੍ੜੁਕਪਾਲਕਲਾਪਮਾਲ ਸਂਸਾਰਦੁਃਖਗਹਨਾੱਜਗਦੀਸ਼ ਰਕ੍ਸ਼ ||੬|| 

ਕੈਲਾਸਸ਼ੈਲਵਿਨਿਵਾਸ ਵ੍ੜੁਸ਼ਾਕਪੇ ਹੇ ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਂਜਯ ਤ੍ਰਿਨਯਨ ਤ੍ਰਿਜਗੰਨਿਵਾਸ |
ਨਾਰਾਯਣਪ੍ਰਿਯ ਮਦਾਪਹ ਸ਼ਕ੍ਤਿਨਾਥ ਸਂਸਾਰਦੁਃਖਗਹਨਾੱਜਗਦੀਸ਼ ਰਕ੍ਸ਼ ||੭|| 

ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼  ਵਿਸ਼੍ਵਭਵਨਾਸ਼ਿਤਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪ ਵਿਸ਼੍ਵਾਤ੍ਮਕ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨੈਕਗੁਣਾਭਿਵੇਸ਼ | 
ਹੇ ਵਿਸ਼੍ਵਬਨ੍ਧੁ ਕਰੁਣਾਮਯ ਦੀਨਬਨ੍ਧੋ ਸਂਸਾਰਦੁਃਖਗਹਨਾੱਜਗਦੀਸ਼ ਰਕ੍ਸ਼ ||੮|| 

ਗੌਰੀਵਿਲਾਸਭੁਵਨਾਯ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਪਞ੍ਚਾਨਨਾਯ ਸ਼ਰਣਾਗਤਰਕ੍ਸ਼ਕਾਯ | 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮੱਛਙ੍ਕਰਾਚਾਰ੍ਯਵਿਰਚਿਤਂ ਸ਼ਿਵਨਾਮਾਵਲ੍ਯਸ਼੍ਟਕਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ ||

Back to Punjabi Scriptures and Stotras Page
Back to stotras in many languages
Back to Shaivam Home Page