ਨਿਰ੍ਵਾਣਸ਼ਟ੍ਕਮ

Nirvana Shatkam


ਨਿਰ੍ਵਾਣ ਸ਼ਟ੍ਕਮ

ਮਨੋਬੁੱਧ੍ਯਹਙ੍ਕਾਰਚਿੱਤਾਨਿ ਨਾਹਂ ਨ ਚ ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰਜਿਹ੍ਵੇ ਨ ਚ ਘ੍ਰਣਨੇਤ੍ਰੇ | 
ਨ ਚ ਵ੍ਯੋਮ ਭੂਮਿਰ੍ਨ ਤੇਜੋ ਨ ਵਾਯੁਸ਼੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਰੂਪਃ ਸ਼ਿਵੋऽਹਂ ਸ਼ਿਵੋऽਹਮ ||੧|| 

ਨ ਚ ਪ੍ਰਾਣਸਂਜ੍ਞੋ ਨ ਵੈ ਪਞ੍ਚਵਾਯੁਰ੍ਨ ਵਾ ਸਪ੍ਤਧਾਤੁਰ੍ਨ ਵਾ ਪਞ੍ਚਕੋਸ਼ਾਃ | 
ਨ ਵਾਕ੍ਪਾਣਿਪਾਦਂ ਨ ਚੋਪਸ੍ਥਪਾਯੂ ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਰੂਪਃ ਸ਼ਿਵੋऽਹਂ ਸ਼ਿਵੋऽਹਮ ||੨||

ਨ ਮੇ ਦ੍ਵੇਸ਼ਰਾਗੌ ਨ ਮੇ ਲੋਭਮੋਹੌ ਮਦੋ ਨੈਵ ਮੇ ਨੈਵ ਮਾਤ੍ਸਰ੍ਯਭਾਵਃ | 
ਨ ਧਰ੍ਮੋ ਨ ਚਾਰ੍ਥੋ ਨ ਕਾਮੋ ਨ ਮੋਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਰੂਪਃ ਸ਼ਿਵੋऽਹਂ ਸ਼ਿਵੋऽਹਮ ||੩||

ਨ ਪੁਣ੍ਯਂ ਨ ਪਾਪਂ ਨ ਸੌਖ੍ਯਂ ਨ ਦੁਃਖਂ ਨ ਮਨ੍ਤ੍ਰੋ ਨ ਤੀਰ੍ਥਂ ਨ ਵੇਦਾ ਨ ਯਜ੍ਞਾਃ | 
ਅਹਂ ਭੋਜਨਂ ਨੈਵ ਭੋਜ੍ਯਂ ਨ ਭੋਕ੍ਤਾ ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਰੂਪਃ ਸ਼ਿਵੋऽਹਂ ਸ਼ਿਵੋऽਹਮ ||੪||  

ਨ ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਰ੍ਨ ਸ਼ਙ੍ਕਾ ਨ ਮੇ ਜਾਤਿਭੇਦਃ ਪਿਤਾ ਨੈਵ ਮੇ ਨੈਵ ਮਾਤਾ ਨ ਜਨ੍ਮ | 
ਨ ਬਨ੍ਧੁਰ੍ਨ ਮਿਤ੍ਰਂ ਗੁਰੁਰ੍ਨੈਵ ਸ਼ਿਸ਼੍ਯਸ਼੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਰੂਪਃ ਸ਼ਿਵੋऽਹਂ ਸ਼ਿਵੋऽਹਮ ||੫|| 

ਅਹਂ ਨਿਰ੍ਵਿਕਲ੍ਪੋ ਨਿਰਾਕਾਰਰੂਪੋ ਵਿਭੁਤ੍ਵਾਞ੍ਚ ਸਰ੍ਵਤ੍ਰ ਸਰ੍ਵੇਦ੍ਰਿਯਾਣਾਮ | 
ਨ ਚਾਸਙ੍ਗਤਂ ਨੈਵ ਮੁਕ੍ਤਿਰ੍ਨ ਮੇਯਸ਼੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਰੂਪਃ ਸ਼ਿਵੋऽਹਂ ਸ਼ਿਵੋऽਹਮ  ||੬|| 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮੱਛਙ੍ਕਰਾਚਾਰ੍ਯਵਿਰਚਿਤਂ ਨਿਰ੍ਵਾਣਸ਼ਟ੍ਕਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ ||

Back to Punjabi Scriptures and Stotras Page
Back to stotras in many languages
Back to Shaivam Home Page