ਦ੍ਵਾਦਸ਼ ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਲਿਙ੍ਗ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ

Dvadasha Jyothirlinga Stotram


ਦ੍ਵਾਦਸ਼ ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਲਿਙ੍ਗ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ |  

ਸੌਰਾਸ਼੍ਟ੍ਰਦੇਸ਼ੇ ਵਿਸ਼ਦੇऽਤਿਰਮ੍ਯੇ ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਮਯਂ ਚਨ੍ਦ੍ਰ ਕਲਾਵਤਂਸਮ | 
ਭਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦਾਨਾਯ ਕ੍ੜੁਪਾਵਤੀਰ੍ਣਂ ਤਂ ਸੋਮਨਾਥਂ ਸ਼ਰਣਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ||੧||

ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੈਲਸ਼੍ੜੁਙ੍ਗੇ ਵਿਬੁਧਾਤਿਸਙ੍ਗੇ ਤੁਲਾਦ੍ਰਿਤੁਙ੍ਗੇऽਪਿ ਮੁਦਾ ਵਸਨ੍ਤਮ | 
ਤਮਰ੍ਜੁਨਂ ਮੱਲਿਕਪੂਰ੍ਵਮੇਕਂ ਨਮਾਮਿ ਸਂਸਾਰਸਮੁਦ੍ਰਸੇਤੁਮ ||੨|| 

ਅਵਨ੍ਤਿਕਾਯਾਂ ਵਿਹਿਤਾਵਤਾਰਂ ਮੁਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦਾਨਾਯ ਚ ਸੱਜਨਾਨਾਮ | 
ਅਕਾਲਮ੍ੜੁਤ੍ਯੋਃ ਪਰਿਰਕ੍ਸ਼ਣਾਰ੍ਥਂ ਵਨ੍ਦੇ ਮਹਾਕਾਲਮਹਾਸੁਰੇਸ਼ਮ ||੩||

ਕਾਵੇਰਿਕਾਨਰ੍ਮਦਯੋਃ ਪਵਿਤ੍ਰੇ ਸਮਾਗਮੇ ਸੱਜਨਤਾਰਣਾਯ | 
ਸਦੈਵ ਮਾਨ੍ਧਾਤ੍ੜੁਪੁਰੇ ਵਸਨ੍ਤਮੋਙ੍ਕਾਰਮੀਸ਼ਂ ਸ਼ਿਵਮੇਕਮੀਡੇ ||੪|| 

ਪੂਰ੍ਵੋੱਤਰੇ ਪ੍ਰਜ੍ਵਲਿਕਾਨਿਧਾਨੇ ਸਦਾ ਵਸਨ੍ਤਂ ਗਿਰਿਜਾਸਮੇਤਮ | 
ਸੁਰਾਸੁਰਾਰਾਧਿਤਪਾਦਪਦ੍ਮਂ ਸ਼੍ਰੀਵੈਦ੍ਯਨਾਥਂ ਤਮਹਂ ਨਮਾਮਿ ||੫|| 

ਯਾਮ੍ਯੇ ਸਦਙ੍ਗੇ ਨਗਰੇऽਤਿਰਮ੍ਯੇ ਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾਙ੍ਗਂ ਵਿਵਿਧੈਸ਼੍ਚ ਭੋਗੈਃ | 
ਸਦ੍ਭਕ੍ਤਿਮੁਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦਮੀਸ਼ਮੇਕਂ ਸ਼੍ਰੀਨਾਗਨਾਥਂ ਸ਼ਰਣਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ||੬||  

ਮਹਾਦ੍ਰਿਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵੇ ਚ ਤਟੇ ਰਮਨ੍ਤਂ ਸਮ੍ਪੁਜ੍ਯਮਾਨਂ ਸਤਤਂ ਮੁਨੀਨ੍ਦ੍ਰੈਃ |
ਸੁਰਾਸੁਰੈਰ੍ਯਕ੍ਸ਼ਮਹੋਰਗਾਦ੍ਯੈਃ ਕੇਦਾਰਮੀਸ਼ਂ ਸ਼ਿਵਮੇਕਮੀਡੇ ||੭|| 

ਸਹ੍ਯਾਦ੍ਰਿਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ੇ ਵਿਮਲੇ ਵਸਨ੍ਤਂ ਗੋਦਾਵਰੀਤੀਰਪਵਿਤ੍ਰਦੇਸ਼ੇ | 
ਯੱਦਰ੍ਸ਼ਨਾਤ੍ਪਾਤਕਮਾਸ਼ੁ ਨਾਸ਼ਂ ਪ੍ਰਯਾਤਿ ਤਂ ਤ੍ਰ੍ਯਮ੍ਬਕਮੀਸ਼ਮੀਡੇ ||੮|| 

ਸੁਤਾਮ੍ਰਪਰ੍ਣੀਜਲਰਾਸ਼ਿਯੋਗੇ ਨਿਬਧ੍ਯ ਸੇਤੁਂ ਵਿਸ਼ਿਖੈਰਸਂਖ੍ਯੈਃ | 
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਚਨ੍ਦ੍ਰੇਣ ਸਮਰ੍ਪਿਤਂ ਤਂ ਰਾਮੇਸ਼੍ਵਰਾਖ੍ਯਂ ਨਿਯਤਂ ਨਮਾਮਿ ||੯|| 

ਯਂ ਡਾਕਿਨੀਸ਼ਾਕਿਨਿਕਾਸਮਾਜੈਰ੍ਨਿਸ਼ੇਵ੍ਯਮਾਣਂ ਪਿਸ਼ਿਤਾਸ਼ਨੈਸ਼੍ਚ | 
ਸਦੈਵ ਭੀਮਾਦਿਪਦਪ੍ਰਸਿੱਧਂ ਤਂ ਸ਼ਙ੍ਕਰਂ ਭਕ੍ਤਹਿਤਂ ਨਮਾਮਿ ||੧੦|| 

ਸਾਨਨ੍ਦਮਾਨਨ੍ਦਵਨੇ ਵਸਨ੍ਤਮਾਨਨ੍ਦਕਨ੍ਦਂ ਹਤਪਾਪ ਵ੍ੜੂਨ੍ਦਮ | 
ਵਾਰਾਣਸੀਨਾਥਮਨਾਥਨਾਥਂ ਸ਼੍ਰੀਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥਂ ਸ਼ਰਣਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ||੧੧|| 

ਇਲਾਪੁਰੇ ਰਮ੍ਯਵਿਸ਼ਾਲਕੇऽਸ੍ਮਿਨ੍ਸਮੁੱਲਸਨ੍ਤਂ ਚ ਜਗਦ੍ਵਰੇਣ੍ਯਮ | 
ਵਨ੍ਦੇ ਮਹੋਦਾਰਤਰਸ੍ਵਭਾਵਂ ਘ੍ੜੁਸ਼੍ਣੇਸ਼੍ਵਰਾਖ੍ਯਂ ਸ਼ਰਣਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ||੧੨|| 

ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਮਯਦ੍ਵਾਦਸ਼ਲਿਙ੍ਗਕਾਨਾਂ ਸ਼ਿਵਾਤ੍ਮਨਾਂ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਮਿਦਂ ਕ੍ਰਮੇਣ | 
ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਪਠਿਤ੍ਵਾ ਮਨੁਜੋऽਤਿਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਫਲਂ ਤਦਾਲੋਕ੍ਯ ਨਿਜਂ ਭਜੇੱਚ ||੧੩|| 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਦ੍ਵਾਦਸ਼ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਲਿਙ੍ਗਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ || 

Back to Punjabi Scriptures and Stotras Page
Back to stotras in many languages
Back to Shaivam Home Page