ਭਕ੍ਤਸ਼ਰਣਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ

Bhakta Sharana Stotram


ਭਕ੍ਤ ਸ਼ਰਣ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ

ਆਰ੍ਦ੍ਰਾਤਃਕਰਣਸ੍ਤ੍ਵਂ ਯਸ੍ਮਾਦੀਸ਼ਾਨ ਭਕ੍ਤਵ੍ੜੁਨ੍ਦੇਸ਼ੁ | 
ਆਰ੍ਦ੍ਰੋਤ੍ਸਵਪ੍ਰਿਯੋऽਤਃ ਸ਼੍ਰੀਕਣ੍ਠਾਤ੍ਰਾਸ੍ਤਿ ਨੈਵ ਸਨ੍ਦੇਹਃ ||੧|| 

ਦ੍ਰਸ਼੍ਟ੍ਰੁਂਸ੍ਤਵੋਤ੍ਸਵਸ੍ਯ ਹਿ ਲੋਕਾਨ੍ਪਾਪਾੱਤਥਾ ਮ੍ੜੁਤ੍ਯੋਃ | 
ਮਾ ਭੀਰਸ੍ਤ੍ਵਿਤਿ ਸ਼ਂਭੋ ਮਧ੍ਯੇ ਤਿਰ੍ਯੱਗਤਾਗਤੈਰ੍ਬ੍ਰੂਸ਼ੇ ||੨|| 

ਪ੍ਰਕਰੋਤਿ ਕਰੁਣਯਾਰ੍ਦ੍ਰਾਨ ਸ਼ਂਭੁਰ੍ਨਮ੍ਰਾਨਿਤਿ ਪ੍ਰਬੋਧਾਯ | 
ਘਰ੍ਮੋऽਯਂ ਕਿਲ ਲੋਕਾਨਾਰ੍ਦ੍ਰਾਨ ਕੁਰੁਤੇऽਦ੍ਯ ਗੌਰੀਸ਼ ||੩|| 

ਆਰ੍ਦ੍ਰਾਨਟੇਸ਼ਸ੍ਯ ਮਨੋऽਬ੍ਜਵ੍ੜੁੱਤਿਰਿਤ੍ਯਰ੍ਥਸਂਬੋਧਕ੍ੜੁਤੇ ਜਨਾਨਾਮ | 
ਆਰ੍ਦ੍ਰਰ੍ਕ੍ਸ਼ ਏਵੋਤ੍ਸਵ ਮਾਹ ਸ਼ਸ੍ਤਂ ਪੁਰਾਣਜਾਲਂ ਤਵ ਪਾਰ੍ਵਤੀਸ਼ ||੪|| 

ਬਾਣਾਰ੍ਚਨੇ ਭਗਵਤਃ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ 
ਪ੍ਰੀਤਿਰ੍ਭਵੇੰਨਿਰੁਪਮੇਤਿ ਯਤਃ ਪੁਰਾਣੈਃ 
ਸਂਬੋਧ੍ਯਤੇ ਪਰਸ਼ਿਵਸ੍ਯ ਤਤਃ ਕਰੋੱਤਿ 
ਬਾਣਾਰ੍ਚਨਂ ਜਗਤਿ ਭਕ੍ਤਿਯੁਤਾ ਜਨਾਲਿਃ||੫|| 

ਯਥਾਨ੍ਧਕਂ ਤ੍ਵਂ ਵਿਨਿਹਤ੍ਯ ਸ਼ੀਘ੍ਰਂ 
ਲੋਕਸ੍ਯ ਰਕ੍ਸ਼ਾਮਕਰੋਃ ਕ੍ੜੁਪਾਬ੍ਧੇ | 
ਤਥਾਜ੍ਞਤਾਂ ਮੇ ਬਿਨਿਵਾਰ੍ਯ ਸ਼ੀਘ੍ਰਂ 
ਵਿਦ੍ਯਾਂ ਪ੍ਰਯੱਛਾਸ਼ੁ ਸਭਾਧਿਨਾਥ ||੬|| 

ਇਤਿ ਭਕ੍ਤਸ਼ਰਣਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ ||

Back to Punjabi Scriptures and Stotras Page
Back to stotras in many languages
Back to Shaivam Home Page