Potri thiruththANDakam


    thirucciRRambalam

kaRRavargaL uNNum kaniyE pORRi
 kazalaDain^dhAr cellum gadhiyE pORRi
aRRavargaTku Aramudham AnAy pORRi
 allalaRuththu aDiyEnai ANDAy pORRi
maRRoruvar oppillA main^dhA pORRi
 vAnavarkaL pORRum marun^dhE pORRi
ceRRavartham purameriththa civanE pORRi
 thirumUlaTTAnanE pORRi pORRi

vaN^gamali kaDaln^anycam uNDAy pORRi
 madhayAnai Irurivai pOrththAy pORRi
koN^galarum n^aRuN^konRaith thArAy pORRi
 kolpulith n^aRuN^konRaith thArAy pORRi
 kolpuliththOl ADaik kuzagA pORRi
aN^gaNanE amarargaLtham iRaivA pORRi
 Alamara n^IzalaRany connAy pORRi
ceN^kanagath thanikkunRE civanE pORRi
 thirumUlaTTAnanE pORRi pORRi

malaiyAn maDan^dhai maNALA pORRi 
 mazaviDaiyAy n^inpAdham pORRi pORRi
n^ilaiyAga ennenycil n^inRAy pORRi
 n^eRRimEl oRRaikkaN uDaiyAy pORRi
ilaiyArn^dha mUvilaivEl En^dhI pORRi
 EzkaDalum Ezpozilum AnAy pORRi
cilaiyAlanRu eyileriththa civanE pORRi
 thirumUlaTTAnanE pORRi pORRi

ponniyalum mEniyanE pORRi pORRi
 pUdhap paDaiyuDaiyAy pORRi pORRi
manniyacIr maRain^Angu mAnAy pORRi
 maRiyEn^dhu $(1)$ kaiyAnE pORRi pORRi
unnumavarkku uNmaiyanE pORRi pORRi
 ulagukku oruvanE pORRi pORRi
cennimicai veNpiRaiyAy pORRi pORRi
 thirumUlaTTAnanE pORRi pORRi

n^anychuDaiya kaNTanE pORRi pORRi
 n^aRRavanE n^inpAdham pORRi pORRi
venychuDarOn palliRuththa vEn^dhE pORRi
 veNmadhiyaN^ kaNNi vikirdhA pORRi
thunychiruLil ADal ugan^dhAy pORRi
 thUn^IRu meykkaNin^dha chOdhI pORRi
chenychaDaiyAy n^inpAdham pORRi pORRi
 thirumUlaTTAnanE pORRi pORRi

caN^karanE n^inpAdham pORRi pORRi
 cadhAcivanE n^inpAdham pORRi pORRi
poN^garavA n^inpAdham pORRi pORRi
 puNNiyanE n^inpAdham pORRi pORRi
aN^kamalaththu ayanODu mAlum kANA
 analuruvA n^inpAdham pORRi pORRi
ceN^kamalath thiruppAdham pORRi pORRi
 thirumUlaTTAnanE pORRi pORRi

vambulavu konRaic caDaiyAy pORRi
 vAnpiRaiyum vALaravum vaiththAy pORRi
kombanaiya n^uNNiDaiyAL kURA pORRi
 kuraikazalAR kURRudhaiththa kOvE pORRi
n^ambumavarkku arumporuLE pORRi pORRi
 n^AlvEdham ARaN^gam AnAy pORRi
cemponE maragadhamE maNiyE pORRi
 thirumUlaTTAnanE pORRi pORRi

uLLamAy uLLaththE n^inRAy pORRi
 ugappAr manaththenRum n^IN^gAy pORRi
vaLLalE pORRi maNALA pORRi
 vAnavarkOn thOLthuNiththa main^dhA pORRi
veLLai ERERum vikirdhA pORRi
 mElOrkkum mElOrkkum mElAy pORRi
theLLun^Irk kaN^gaic caDaiyAy pORRi
 thirumUlaTTAnanE pORRi pORRi

pUvArn^dha cennip punidhA pORRi
 puththELir pORRum poruLE pORRi
thEvArn^dha thEvarkkun^ thEvE pORRi
 thirumAlukku Azi aLiththAy pORRi
cAvAmE kAththennai ANDAy pORRi
 caN^goththa n^IRRem cadhurA pORRi
cEvArn^dha velkoDiyAy pORRi pORRi
 thirumUlaTTAnanE pORRi pORRi

piramanthan ciramarin^dha periyOy pORRi
 peNNuruvODu ANuruvAy n^inRAy pORRi
karan^Angum mukkaNNum uDaiyAy pORRi
 kAdhalippArkkARRa eLiyAy pORRi
aruman^dha dhEvarkku aracE pORRi 
 anRarakkan ain^n^Angu thOLun^ thALum
ciram n^eriththa cEvaDiyAy pORRi pORRi
 thirumUlaTTAnanE pORRi pORRi

    thiruciRRambalam

$(1)$ maRiyERu

Back to appar thEvAram
Back To shaiva sidhdhantha home page