shiva upaniShad

शिव उपनिषद

 • This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections
 • This stotra is also available in devanAgari PDF
  
  shiva upaniShad
  शिव उपनिषद
  
  कैलासशिखरासीनमशेषामरपूजितम ।
  कालघ्नं श्रीमहाकालमीश्वरं ज्ञानपारगम ॥ १-१॥
  
  संपूज्य विधिवद्भक्त्या ऋष्यात्रेयः सुसंयतः ।
  सर्वभूतहितार्थाय पप्रच्छेदं महामुनिः ॥ १-२॥
  
  ज्ञानयोगं न विन्दन्ति ये नरा मन्दबुद्धयः ।
  ते मुच्यन्ते कथं घोराद्भगवन्भवसागरात ॥ १-३॥
  
  एवं पृष्टः प्रसन्नात्मा ऋष्यात्रेयेण धीमता ।
  मन्दबुद्धिविमुक्त्यर्थं महाकालः प्रभाषते ॥ १-४॥
  
  महादेव उवाच
  पुरा रुद्रेण गदिताः शिवधर्माः सनातनाः ।
  देव्याः सर्वगणानां च संक्षेपाद्ग्रन्थकोटिभिः ॥ १-५॥
  
  आयुः प्रज्ञां तथा शक्तिं प्रसमीक्ष्य न‍ईणामिह ।
  तापत्रयप्रपीडां च भोगतृष्णाविमोहिनीम ॥ १-६॥
  
  ते धर्माः स्कन्दनन्दिभ्यामन्यैश्च मुनिसत्तमैः ।
  सारमादाय निर्दिष्टाः सम्यक्प्रकरणान्तरैः ॥ १-७॥
  
  सारादपि महासारं शिवोपनिषदं परम ।
  अल्पग्रन्थं महार्थं च प्रवक्ष्यामि जगद्धितम ॥ १-८॥
  
  शिवः शिव इमे शान्त- नाम चाद्यं मुहुर्मुहुः ।
  उच्चारयन्ति तद्भक्त्या ते शिवा नात्र संशयः ॥ १-९॥
  
  अशिवाः पाशसंयुक्ताः पशवः सर्वचेतनाः ।
  यस्माद्विलक्षणास्तेभ्यस्तस्मादीशः शिवः स्मृतः ॥ १-१०॥
  
  गुणो बुद्धिरहंकारस्तन्मात्राणीन्द्रियानि च ।
  भूतानि च चतुर्विंशदिति पाशाः प्रकीर्तिताः ॥ १-११॥
  
  पञ्चविंशकमज्ञानं सहजं सर्वदेहिनाम ।
  पाशाजालस्य तन्मूलं प्रकृतिः कारणाय नः ॥ १-१२॥
  
  सत्यज्ञाने निबध्यन्ते पुरुषाः पाशबन्धनैः ।
  मद्भावाच्च विमुच्यन्ते ज्ञानिनः पाशपञ्जरात ॥ १-१३॥
  
  षड्विंशकश्च पुरुषः पशुरज्ञः शिवागमे ।
  सप्तविंश इति प्रोक्तः शिवः सर्वजगत्पतिः ॥ १-१४॥
  
  यस्माच्छिवः सुसंपूर्णः सर्वज्ञः सर्वगः प्रभुः ।
  तस्मात्स पाशहरितः स विशुद्धः स्वभावतः ॥ १-१५॥
  
  पशुपाशपरः शान्तः परमज्ञानदेशिकः ।
  शिवः शिवाय भूतानां तं विज्ञाय विमुच्यते ॥ १-१६॥
  
  एतदेव परं ज्ञानं शिव इत्यक्षरद्वयम ।
  विचाराद्याति विस्तारं तैलबिन्दुरिवाम्भसि ॥ १-१७॥
  
  सकृदुच्चारितं येन शिव इत्यक्षरद्वयम ।
  बद्धः परिकरस्तेन मोक्षोपगमनं प्रति ॥ १-१८॥
  
  द्व्यक्षरः शिवमन्त्रो .अयं शिवोपनिषदि स्मृतः ।
  एकाक्षरः पुनश्चायमोमित्येवं व्यवस्थितः ॥ १-१९॥
  
  नामसंकीर्तणादेव शिवस्याशेषपातकैः ।
  यतः प्रमुच्यते क्षिप्रं मन्त्रो .अयं द्व्यक्षरः परः ॥ १-२०॥
  
  यः शिवं शिवमित्येवं द्व्यक्षरं मन्त्रमभ्यसेत ।
  एकाक्षरं वा सततं स याति परमं पदम ॥ १-२१॥
  
  मित्रस्वजनबन्धूनां कुर्यान्नाम शिवात्मकम ।
  अपि तत्कीर्तनाद्याति पापमुक्तः शिवं पुरम ॥ १-२२॥
  
  विज्ञेयः स शिवः शान्तो नरस्तद्भावभावितः ।
  आस्ते सदा निरुद्विग्नः स देहान्ते विमुच्यते ॥ १-२३॥
  
  हृद्यन्तःकरणं ज्ञेयं शिवस्य आयतनं परम ।
  हृत्पद्मं वेदिका तत्र लिङ्गमोंकारमिष्यते ॥ १-२४॥
  
  पुरुषः स्थापको ज्ञेयः सत्यं संमार्जनं स्मृतम ।
  अहिंसा गोमयं प्रोक्तं शान्तिश्च सलिलं परम ॥ १-२५॥
  
  कुर्यात्संमार्जनं प्राज्ञो वैराग्यं चन्दनं स्मृतम ।
  पूजयेद्ध्यानयोगेन संतोषैः कुसुमैः सितैः ॥ १-२६॥
  
  धूपश्च गुग्गुलुर्देयः प्राणायामसमुद्भवः ।
  प्रत्याहारश्च नैवेद्यमस्तेयं च प्रदक्षिणम ॥ १-२७॥
  
  इति दिव्योपचारैश्च संपूज्य परमं शिवम ।
  जपेद्ध्यायेच्च मुक्त्यर्थं सर्वसङ्गविवर्जितः ॥ १-२८॥
  
  ज्ञानयोगविनिर्मुक्तः कर्मयोगसमावृत्तः ।
  मृतः शिवपुरं गच्छेत्स तेन शिवकर्मणा ॥ १-२९॥
  
  तत्र भुक्त्वा महाभोगान्प्रलये सर्वदेहिनाम ।
  शिवधर्माच्छिवज्ञानं प्राप्य मुक्तिमवाप्नुयात ॥ १-३०॥
  
  ज्ञानयोगेन मुच्यन्ते देहपातादनन्तरम ।
  भोगान्भुक्त्वा च मुच्यन्ते प्रलये कर्मयोगिनः ॥ १-३१॥
  
  तस्माज्ज्ञानविदो योगात्तथाज्ञाः कर्मयोगिनः ।
  सर्व एव विमुच्यन्ते ये नराः शिवमाश्रिताः ॥ १-३२॥
  
  स भोगः शिवविद्यार्थं येषां कर्मास्ति निर्मलम ।
  ते भोगान्प्राप्य मुच्यन्ते प्रलये शिवविद्यया ॥ १-३३॥
  
  विद्या संकीर्तनीया हि येषां कर्म न विद्यते ।
  ते चावर्त्य विमुच्यन्ते यावत्कर्म न तद्भवेत ॥ १-३४॥
  
  शिवज्ञानविदं तस्मात्पूजयेद्विभवैर्गुरुम ।
  विद्यादानं च कुर्वीत भोगमोक्षजिगीषया ॥ १-३५॥
  
  शिवयोगी शिवज्ञानी शिवजापी तपो.अधिकः ।
  क्रमशः कर्मयोगी च पञ्चैते मुक्तिभाजनाः ॥ १-३६॥
  
  कर्मयोगस्य यन्मूलं तद्वक्ष्यामि समासतः ।
  लिङ्गमायतनं चेति तत्र कर्म प्रवर्तते ॥ १-३७॥
  
   ॥ इति शिवोपनिषदि मुक्तिनिर्देशाध्यायः प्रथमः ॥
  
  
  अथ पूर्वस्थितो लिङ्गे गर्भः स त्रिगुणो भवेत ।
  गर्भाद्वापि विभागेन स्थाप्य लिङ्गं शिवालये ॥ २-१॥
  
  यावल्लिङ्गस्य दैर्घ्यं स्यात्तावद्वेद्याश्च विस्तरः ।
  लिङ्गतृतीयभागेन भवेद्वेद्याः समुच्छ्रयः ॥ २-२॥
  
  भागमेकं न्यसेद्भूमौ द्वितीयं वेदिमध्यतः ।
  तृतीयभागे पूजा स्वादिति लिङ्गं त्रिधा स्थितम ॥ २-३॥
  
  भूमिस्थं चतुरश्रं स्वादष्टाश्रं वेदिमध्यतः ।
  पूजार्थं वर्तुलं कार्यं दैर्घ्यात्त्रिगुणविस्तरम ॥ २-४॥
  
  अधोभागे स्थितः स्कन्दः स्थिता देवी च मध्यतः ।
  ऊर्ध्वं रुद्रः क्रमाद्वापि ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥ २-५॥
  
  एत एव त्रयो लोका एत एव त्रयो गुणाः ।
  एत एव त्रयो वेदा एतच्चान्यत्स्थितं त्रिधा ॥ २-६॥
  
  नवहस्तः स्मृतो ज्येष्ठः षड्ढस्तश्चापि मध्यमः ।
  विद्यात्कनीयस्त्रैहस्तं लिङ्गमानमिदं स्मृतम ॥ २-७॥
  
  गर्भस्यानतः प्रविस्तारस्तदूनश्च न शस्यते ।
  गर्भस्यानतः प्रविस्ताराद्तदुपर्यपि संस्थितम ॥ २-८॥
  
  प्रासादं कल्पयेच्छ्रीमान्विभजेत त्रिधा पुनः ।
  भाग एको भवेज्जङ्घा द्वौ भागौ मञ्जरी स्मृता ॥ २-९॥
  
  मञ्जर्या अर्धभागस्थं शुकनासं प्रकल्पयेत ।
  गर्भादर्धेन विस्तारमायामं च सुशोभनम ॥ २-१०॥
  
  गर्भाद्वापि त्रिभागेन शुकनासं प्रकल्पयेत ।
  गर्भादर्धेन विस्तीर्णा गर्भाच्च द्विगुणायता ॥ २-११॥
  
  जङ्घाभिश्च भवेत्कार्या मञ्जर्यङ्गुलराशिना ।
  प्रासादार्धेन विज्ञेयो मण्डपस्तस्य वामतः ॥ २-१२॥
  
  मण्डपात्पादविस्तीर्णा जगती तावदुच्छ्रिता ।
  प्रासादस्य प्रमाणेन जगत्या सार्धमङ्गणम ॥ २-१३॥
  
  प्राकारं तत्समन्ताच्च गुपुरादालभूषितम ।
  प्राकारान्तः स्थितं कार्यं वृषस्थानं समुच्छ्रितम ॥ २-१४॥
  
  नन्दीश्वरमहाकालौ द्वारशाखाव्यवस्थितौ ।
  प्राकाराद्दक्षिणे कार्यं सर्वोपकरणान्वितम ॥ २-१५॥
  
  पञ्चभौमं त्रिभौमं वा योगीन्द्रावसथं महत ।
  प्राकारगुप्तं तत्कार्यं मैत्रस्थानसमन्वितम ॥ २-१६॥
  
  स्थानाद्दशसमायुक्तं भव्यवृक्षजलान्वितम ।
  तन्महानसमाग्नेय्यां पूर्वतः सत्त्रमण्डपम ॥ २-१७॥
  
  स्थानं चण्डेशमैशान्यां पुष्पारामं तथोत्तरम ।
  कोष्ठागारं च वायव्यां वारुण्यां वरुणालयम ॥ २-१८॥
  
  शमीन्धनकुशस्थानमायुधानां च नैरृतम ।
  सर्वलोकोपकाराय नगरस्थं प्रकल्पयेत ॥ २-१९॥
  
  श्रीमदायतनं शम्भोर्योगिनां विजने वने ।
  शिवस्यायतने यावत्समेताः परमाणवः ॥ २-२०॥
  
  मन्वन्तराणि तावन्ति कर्तुर्भोगाः शिवे पुरे ।
  महाप्रतिमलिङ्गानि महान्त्यायतनानि च ॥ २-२१॥
  
  कृत्वाप्नोति महाभोगानन्ते मुक्तिं च शाश्वतीम ।
  लिङ्गप्रतिष्ठां कुर्वीत यदा तल्लक्षणं कृती ॥ २-२२॥
  
  पञ्चगव्येन संशोध्य पूजयित्वाधिवासयेत ।
  पालाशोदुम्बराश्वत्थ- पृषदाज्यतिलैर्यवैः ॥ २-२३॥
  
  अग्निकार्यं प्रकुर्वीत दद्यात्पूर्णाहुतित्रयम ।
  शिवस्याष्टशतं हुत्वा लिङ्गमूलं स्पृशेद्बुधः ॥ २-२४॥
  
  एवं मध्ये .अवसाने तन्मूर्तिमन्त्रैश्च मूर्तिषु ।
  अष्टौ मूर्तीश्वराः कार्याः नवमः स्थापकः स्मृतः ॥ २-२५॥
  
  प्रातः संस्थापयेल्लिङ्गं मन्त्रैस्तु नवभिः क्रमात ।
  महास्नापनपूजां च स्थाप्य लिङ्गं प्रपूजयेत ॥ २-२६॥
  
  गुरोर्मूर्तिधराणां च दद्यादुत्तमदक्षिणाम ।
  यतीनां च समस्तानां दद्यान्मध्यमदक्षिणाम ॥ २-२७॥
  
  दीनान्धकृपणेभ्यश्च सर्वासामुपकल्पयेत ।
  सर्वभक्ष्यान्नपानाद्यैरनिषिद्धं च भोजनम ॥ २-२८॥
  
  कल्पयेदागतानां च भूतेभ्यश्च बलिं हरेत ।
  रात्रौ मातृगणानां च बलिं दद्याद्विशेषतः ॥ २-२९॥
  
  एवं यः स्थापयेल्लिङ्गं तस्य पुण्यफलं शृणु ।
  कुलत्रिंशकमुद्धृत्य भृत्यैश्च परिवारितः ॥ २-३०॥
  कलत्रपुत्रमित्राद्यैः सहितः सर्वबान्धवैः ।
  विमुच्य पापकलिलं शिवलोकं व्रजेन्नरः ।
  तत्र भुक्त्वा महाभोगान्प्रलये मुक्तिमाप्नुयात ॥ २-३१॥
  
   ॥ इति शिवोपनिषदि लिङ्गायतनाध्यायो द्वितीयः ॥
  
  
  अथान्यैरल्पवित्तैश्च नृपैश्च शिवभावितैः ।
  शक्तितः स्वाश्रमे कार्यं शिवशान्तिगृहद्वयम ॥ ३-१॥
  
  गृहस्येशानदिग्भागे कार्यमुत्तरतो .अपि वा ।
  खात्वा भूमिं समुद्धृत्य शल्यानाकोट्य यत्नतः ॥ ३-२॥
  
  शिवदेवगृहं कार्यमष्टहस्तप्रमाणतः ।
  दक्षिणोत्तरदिग्भागे किंचिच्दीर्घं प्रकल्पयेत ॥ ३-३॥
  
  हस्तमात्रप्रमाणं च दृढपट्टचतुष्टयम ।
  चतुष्कोणेषु संयोज्यमर्घ्यपात्रादिसंश्रयम ॥ ३-४॥
  
  गर्भमध्ये प्रकुर्वीत शिववेदिं सुशोभनाम ।
  उदगर्वाक्च्छ्रितां किंचिच्चतुःशीर्षकसंयुताम ॥ ३-५॥
  
  त्रिहस्तायामविस्ताराम्षोडशाङ्गुलमुच्छ्रिताम ।
  तच्छीर्षाणीव हस्तार्धमायामाद्विस्तरेण च ॥ ३-६॥
  
  शिवस्थण्डिलमित्येतच्चतुर्हस्तं समं शिरः ।
  मूर्तिनैवेद्यदीपानां विन्यासार्थं प्रकल्पयेत ॥ ३-७॥
  
  शैवलिङ्गेन कार्यं स्यात्कार्यं मणिजपार्थिवैः ।
  स्थण्डिलार्धे च कुर्वन्ति वेदिमन्यां सवर्तुलाम ॥ ३-८॥
  
  षोडशाङ्गुलमुत्सेधां विस्तीर्णां द्विगुणेन च ।
  गृहे न स्थापयेच्छैलं लिङ्गं मणिजमर्चयेत ॥ ३-९॥
  
  त्रिसंध्यं पार्थिवं वापि कुर्यादन्यद्दिनेदिने ।
  सर्वेषामेव वर्णानां स्फाटिकं सर्वकामदम ॥ ३-१०॥
  
  सर्वदोषविनिर्मुक्तमन्यथा दोषमावहेत ।
  आयुष्मान्बलवाञ्श्रीमान्पुत्रवान्धनवान्सुखी ॥ ३-११॥
  
  वरमिष्टं च लभते लिङ्गं पार्थिवमर्चयन ।
  तस्माद्धि पार्थिवं लिङ्गं ज्ञेयं सर्वार्थसाधकम ॥ ३-१२॥
  
  निर्दोषं सुलभं चैव पूजयेत्सततं बुधः ।
  यथा यथा महालिङ्गं पूजा श्रद्धा यथा यथा ॥ ३-१३॥
  
  तथा तथा महत्पुण्यं विज्ञेयमनुरूपतः ।
  प्रतिमालिङ्गवेदीषु यावन्तः परमाणवः ।
  तावत्कल्पान्महाभोगस्तत्कर्तास्ते शिवे पुरे ॥ ३-१४॥
  
   ॥ इति शिवोपनिषदि शिवगृहाध्यायस्तृतीयः ॥
  
  
  अथैकभिन्नाविच्छिन्नं पुरतः शान्तिमण्डपम ।
  पूर्वापराष्टहस्तं स्याद्द्वादशोत्तरदक्षिणे ॥ ४-१॥
  
  तद्द्वारभित्तिसंबद्धं कपिच्छुकसमावृतम ।
  पटद्वयं भवेत्स्थाप्य स्रुवाद्यावारहेतुना ॥ ४-२॥
  
  द्वारं त्रिशाखं विज्ञेयं नवत्यङ्गुलमुच्छ्रितम ।
  तदर्धेन च विस्तीर्णं सत्कवाटं शिवालये ॥ ४-३॥
  
  दीर्घं पञ्चनवत्या च पञ्चशाखासुशोभितम ।
  सत्कवाटद्वयोपेतं श्रीमद्वाहनमण्टपम ॥ ४-४॥
  
  द्वारं पश्चान्मुखं ज्ञेयमशेषार्थप्रसाधकम ।
  अभावे प्राङ्मुखं कार्यमुदग्दक्षिणतो न च ॥ ४-५॥
  
  गवाक्षकद्वयं कार्यमपिधानं सुशोभनम ।
  धूमनिर्गमनार्थाय दक्षिणोत्तरकुड्ययोः ॥ ४-६॥
  
  आग्नेयभागात्परितः कार्या जालगवाक्षकाः ।
  ऊर्ध्वस्तूपिकया युक्ता ईषच्छिद्रपिधानया ॥ ४-७॥
  
  शिवाग्निहोत्रकुण्डं च वृत्तं हस्तप्रमाणतः ।
  चतुरश्रवेदि॑॑(का)॑॑ श्रीमन्मेखलात्रयभूषितम ॥ ४-८॥
  
  कुड्यं द्विहस्तविस्तीऋणं पञ्चहस्तसमुच्छ्रितम ।
  शिवाग्निहोत्रशरणं कर्तव्यमतिशोभनम ॥ ४-९॥
  
  जगतीस्तम्भपट्टाद्यं सप्तसंख्यं च कल्पयेत ।
  बन्धयोगविनिर्मुक्तं तुल्यस्थानपदान्तरम ॥ ४-१०॥
  
  ऐष्टकं कल्पयेद्यत्नाच्छिवाग्न्यायतनं महत ।
  चतुःप्रेगीवकोपेतम एकप्रेगीवकेन वा ॥ ४-११॥
  
  सुधाप्रलिप्तं कर्तव्यं पञ्चाण्डकबिभूषितम ।
  शिवाग्निहोत्रशरणं चतुरण्डकसंयुतम ॥ ४-१२॥
  
  बहिस्तदेव जगती त्रिहस्ता वा सुकुट्टिमा ।
  तावदेव च विस्तीर्णा मेखलादिविभूषिता ॥ ४-१३॥
  
  कर्तव्या चात्र जगती तस्याश्चाधः समन्ततः ।
  द्विहस्तमात्रविस्तीर्णा तदर्धार्धसमुच्छ्रिता ॥ ४-१४॥
  
  अन्या वृत्ता प्रकर्तव्या रुद्रवेदी सुशोभना ।
  दशहस्तप्रमाणा च चतुरङ्गुलमुच्छ्रिता ॥ ४-१५॥
  
  रुद्रमातृगणानां च दिक्पतीनां च सर्वदा ।
  सर्वाग्रपाकसंयुक्तं तासु नित्यबलिं हरेत ॥ ४-१६॥
  
  वेद्यन्या सर्वभूतानां बहिः कार्या द्विहस्तिका ।
  वृषस्थानं च कर्तव्यं शिवालोकनसंमुखम ॥ ४-१७॥
  
  अग्रार्षसवितुर्व्योम वृषः कार्यश्च पश्चिमे ।
  व्योम्नश्चाधस्त्रिगर्भं स्यात्पितृतर्पणवेदिका ॥ ४-१८॥
  
  प्राकारान्तर्बहिः कार्यं श्रीमद्गोपुरभूषितम ।
  पुष्पारामजलोपेतं प्राकारान्तं च कारयेत ॥ ४-१९॥
  
  मृद्दारुजं तृणच्छन्नं प्रकुर्वीत शिवालयम ।
  भूमिकाद्वयविन्यासादुत्क्षिप्तं कल्पयेद्बुधः ॥ ४-२०॥
  
  शिवदक्षिणतः कार्यं तभुक्तेर्योग्यमालयम ।
  शय्यासनसमायुक्तं वास्तुविद्याविनिर्मितम ॥ ४-२१॥
  
  ध्वजसिंहौ वृषगजौ चत्वारः शोभनाः स्मृताः ।
  धूमश्वगर्दभध्वाङ्क्षाश्चत्वारश्चार्थनाशकाः ॥ ४-२२॥
  
  गृहस्यायामविस्तारं कृत्वा त्रिगुणमादितः ।
  अष्टभिः शोधयेदापैः शेषश्च गृहमादिशेत ॥ ४-२३॥
  
  इति शान्तिगृहं कृत्वा रुद्राग्निं यः प्रवर्तयेत ।
  अप्येकं दिवसं भक्त्या तस्य पुण्यफलं शृणु ॥ ४-२४॥
  
  कलत्रपुत्रमित्राद्यैः स भृत्यैः परिवारितः ।
  कुलैकविंशदुत्तार्य देवलोकमवाप्नुयात ॥ ४-२५॥
  
  नीलोत्पलदलश्यामाः पीनवृत्तपयोधराः ।
  हेमवर्णाः स्त्रियश्चान्याः सुन्दर्यः प्रियदर्शनाः ॥ ४-२६॥
  
  ताभिः सार्धं महाभोगैर्विमानैः सार्वकामिकैः ।
  इच्छया क्रीडते तावद्यावदाभूतसंप्लवम ॥ ४-२७॥
  
  ततः कल्पाग्निना सार्धं दह्यमानं सुविह्वलम ।
  दृष्ट्वा विरज्यते भूयो भवभोगमहार्णवात ॥ ४-२८॥
  
  ततः संपृच्छते रुद्रांस्तत्रस्थान्ज्ञानपारगान ।
  तेभ्यः प्राप्य शिवज्ञानं शान्तं निर्वाणमाप्नुयात ॥ ४-२९॥
  
  अविरक्तश्च भोगेभ्यः सप्त जन्मानि जायते ।
  पृथिव्यधिपतिः श्रीमानिच्छया वा द्विजोत्तमः ॥ ४-३०॥
  
  सप्तमाज्जन्मनश्चान्ते शिवज्ञानमनाप्नुयात ।
  ज्ञानाद्विरक्तः संसाराच्छुद्धः खान्यधितिष्ठति ॥ ४-३१॥
  
  इत्येतदखिलं कार्यं फलमुक्तं समासतः ।
  उत्सवे च पुनर्ब्रूमः प्रत्येकं द्रव्यजं फलम ॥ ४-३२॥
  
  सद्गन्धगुटिकामेकां लाक्षां प्राण्यङ्गवर्जिताम ।
  कर्पासास्थिप्रमाणं च हुत्वाग्नौ शृणुयात्फलम ॥ ४-३३॥
  
  यावत्सत्गन्धगुटिका शिवाग्नौ संख्यया हुता ।
  तावत्कोट्यस्तु वर्षाणि भोगान्भुङ्क्ते शिवे पुरे ॥ ४-३४॥
  
  एकाङ्गुलप्रमाणेन हुत्वाग्नौ चन्दनाहुतिम ।
  वर्षकोटिद्वयं भोगैर्दिव्यैः शिवपुरे वसेत ॥ ४-३५॥
  
  यावत्केसरसंख्यानं कुसुमस्यानले हुतम ।
  तावद्युगसहस्राणि शिवलोके महीयते ॥ ४-३६॥
  
  नागकेसरपुष्पं तु कुङ्कुमार्धेन कीर्तितम ।
  यत्फलं चन्दनस्योक्तमुशीरस्य तदर्धकम ॥ ४-३७॥
  
  यत्पुष्पधूपभष्यान्न- दधिक्षीरघृतादिभिः ।
  पुण्यलिङ्गार्चने प्रोक्तं तद्धोमस्य दशाधिकम ॥ ४-३८॥
  
  हुत्वाग्नौ समिधस्तिस्रौ शिवोमास्कन्दनामभिः ।
  पश्चाद्दद्यात्तिलान्नानि होमयीत यथाक्रमम ॥ ४-३९॥
  
  पलाशाअङ्कुरजारिष्ट- पालाल्यः समिधः शुभाः ।
  पृषदाज्यप्लुता हुत्वा शृणु यत्फलमाप्नुयात ॥ ४-४०॥
  
  पलाशाङ्कुरसंख्यानां यावदग्नौ हुतं भवेत ।
  तावत्कल्पान्महाभोगैः शिवलोके महीयते ॥ ४-४१॥
  
  तल्लक्ष्यमध्यसंभूतं हुत्वाग्नौ समिधः शुभाः ।
  कल्पार्धसंमितं कालं भोगान्भुङ्क्ते शिवे पुरे ॥ ४-४२॥
  
  शमीसमित्फलं देयमब्दानपि च लक्षकम ।
  शम्यर्धफलवच्छेषाः समिधः क्षीरवृक्षजाः ॥ ४-४३॥
  
  तिलसंख्यांस्तिलान्हुत्वा ह्याज्याक्ता यावती भवेत ।
  तावत्स वर्षलक्षांस्तु भोगान्भुङ्क्ते शिवे पुरे ॥ ४-४४॥
  
  यावत्सुरौषधीरज्ञस तिलतुल्यफलं स्मृतम ।
  इतरेभ्यस्तिलेभ्यश्च कृष्णानां द्विगुणं फलम ॥ ४-४५॥
  
  लाजाक्षताः सगोधूमाः वर्षलक्षफलप्रदाः ।
  दशसाहस्रिका ज्ञेयाः शेषाः स्युर्बीजजातयः ॥ ४-४६॥
  
  पलाशेन्धनजे वह्नौ होमस्य द्विगुणं फलम ।
  क्षीरवृक्षसमृद्धे .अग्नौ फलं सार्धार्धिकं भवेत ॥ ४-४७॥
  
  असमिद्धे सधूमे च होमकर्म निरर्थकम ।
  अन्धश्च जायमानः स्याद्दारिद्र्योपहतस्तथा ॥ ४-४८॥
  
  न च कण्टकिभिर्वृक्षैरग्निं प्रज्वाल्य होमयेत ।
  शुष्कैर्नवैः प्रशस्तैश्च काष्ठैरग्निं समिन्धयेत ॥ ४-४९॥
  
  एवमाज्याहुतिं हुत्वा शिवलोकमवाप्नुयात ।
  तत्र कल्पशतं भोगान्भुङ्क्ते दिव्यान्यथेप्सितान ॥ ४-५०॥
  
  स्रुचैकाहितमात्रेण व्रतस्यापूरितेन च ।
  याहुतिर्दीयते वह्नौ सा पूर्णाहुतिरुच्यते ॥ ४-५१॥
  
  एकां पूर्णाहुतिं हुत्वा शिवेन शिवभावितः ।
  सर्वकाममवाप्नोति शिवलोके व्यवस्थितः ॥ ४-५२॥
  
  अशेषकुलजैर्सार्धं स भृत्यैः परिवारितः ।
  आभूतसंप्लवं यावद्भोगान्भुङ्क्ते यथेप्सितान ॥ ४-५३॥
  
  ततश्च प्रलये प्राप्ते संप्राप्य ज्ञानमुत्तमम ।
  प्रसादादीश्वरस्यैव मुच्यते भवसागरात ॥ ४-५४॥
  
  शिवपूर्णाहुतिं वह्नौ पतन्तीं यः प्रपश्यति ।
  सो .अपि पापरि नरः सर्वैर्मुक्तः शिवपुरं व्रजेत ॥ ४-५५॥
  
  शिवाग्निधूमसंस्पृष्टा जीवाः सर्वे चराचराः ।
  ते .अपि पापविनिर्मुक्ताः स्वर्गं यान्ति न संशयः ॥ ४-५६॥
  
  शिवयज्ञमहावेद्या जायते ये न सन्ति वा ।
  ते .अपि यान्ति शिवस्थानं जीवाः स्थावरजङ्गमाः ॥ ४-५७॥
  
  पूर्णाहुतिं घृताभावे क्षीरतैलेन कल्पयेत ।
  होमयेदतसीतैलं तिलतैलं विना नरः ॥ ४-५८॥
  
  सर्षपेङ्गुडिकाशाम्र- करञ्जमधुकाक्षजम ।
  प्रियङ्गुबिल्वपैप्पल्य- नालिकेरसमुद्भवम ॥ ४-५९॥
  
  इत्येवमादिकं तैलमाज्याभावे प्रकल्पयेत ।
  दूर्वया बिल्वपत्त्रैर्वा समिधः संप्रकीर्तिताः ॥ ४-६०॥
  
  अन्नार्थं होमयेत्क्षीरं दधि मूलफलानि वा ।
  तिलार्थं तण्डुलैः कुर्याद्दर्भार्थं हरितैस्तृणैः ॥ ४-६१॥
  
  परिधीनामभावेन शरैर्वंशैश्च कल्पयेत ।
  इन्धनानामभावेन दीपयेत्तृणगोमयैः ॥ ४-६२॥
  
  गोमयानामभावेन महत्यम्भसि होमयेत ।
  अपामसंभवे होमं भूमिभागे मनोहरे ॥ ४-६३॥
  विप्रस्य दक्षिणे पाणावश्वत्थे तदभावतः ।
  छागस्य दक्षिणे कर्णे कुशमूले च होमयेत ॥ ४-६४॥
  स्वात्माग्नौ होमयेत्प्राज्ञः सर्वाग्नीनामसंभवे ।
  अभावे न त्यजेत्कर्म कर्मयोगविधौ स्थितः ॥ ४-६५॥
  आपत्काले .अपि यः कुर्याच्छिवाग्नेर्मनसार्चनम ।
  स मोहकञ्चुकं त्यक्त्वा परां शान्तिमवाप्नुयात ॥ ४-६६॥
  प्राणाग्निहोत्रं कुर्वन्ति परमं शिवयोगिनः ।
  बाह्यकर्मविनिर्मुक्ता ज्ञानध्यानसमाकुलाः ॥ ४-६७॥
  
   ॥ इति शिवोपनिषदि शान्तिगृहाग्निकार्याध्यायश्चतुर्थः ॥
  
  
  अथाग्नेयं महास्नानमलक्ष्मीमलनाशनम ।
  सर्वपापहरं दिव्यं तपः श्रीकीर्तिवर्धनम ॥ ५-१॥
  
  अग्निरूपेण रुद्रेण स्वतेजः परमं बलम ।
  भूतिरूपं समुद्गीर्णं विशुद्धं दुरितापहम ॥ ५-२॥
  
  यक्षरक्षःपिशाचानां ध्वंसनं मन्त्रसत्कृतम ।
  रक्षार्थं बालरूपाणां सूतिकानां गृहेषु च ॥ ५-३॥
  
  यश्च भुङ्क्ते द्विजः कृत्वा अन्नस्य वा परिधित्रयम ।
  अपि शूद्रस्य पङ्क्तिस्थः पङ्क्तिदोषैर्न लिप्यते ॥ ५-४॥
  
  आहारमर्धभुक्तं च कीटकेशादिदूषितम ।
  तावन्मात्रं समुद्धृत्य भूतिस्पृष्टं विशुद्ध्यति ॥ ५-५॥
  
  आरण्यं गोमयकृतं करीषं वा प्रशस्यते ।
  शर्करापांसुनिर्मुक्तमभावे काष्ठभस्मना ॥ ५-६॥
  
  स्वगृहाश्रमवल्लिभ्यः कुलालालयभस्मना ।
  गोमयेषु च दग्धेषु हीष्टकानि च येषु च ॥ ५-७॥
  
  सर्वत्र विद्यते भस्म दुःखापार्जनरक्षणम॑॑(दुःखोपार)॑॑ ।
  शङ्खकुन्देन्दुवर्णाभमादद्याज्जन्तुवर्जितम ॥ ५-८॥
  
  भस्मानीय प्रयत्नेन तद्रक्षेद्यत्नवांस्तथा ।
  मार्जारमूषिकाद्यैश्च नोपहन्येत तद्यथा ॥ ५-९॥
  
  पञ्चदोषविनिर्मुक्तं गुणपञ्चकसंयुतम ।
  शिवैकादशिकाजप्तं शिवभस्म प्रकीर्तितम ॥ ५-१०॥
  
  जातिकारुकवाक्काय- स्थानदुष्टं च पञ्चमम ।
  पापघ्नं शांकरं रक्षा- पवित्रं योगदं गुणाः ॥ ५-११॥
  
  शिवव्रतस्य शान्तस्य भासकत्वाच्छुभस्य च ।
  भक्षणात्सर्वपापानां भस्मेति परिकीर्तितम ॥ ५-१२॥
  
  भस्मस्नानं शिवस्नानं वारुणादधिकं स्मृतम ।
  जन्तुशैवालनिर्मुक्तमाग्नेयं पङ्कवर्जितम ॥ ५-१३॥
  
  अपवित्रं भवेत्तोयं निशि पूर्वमनाहृतम ।
  नदीतडागवापिषु गिरिप्रस्रवणेषु च ॥ ५-१४॥
  
  स्नानं साधारणं प्रोक्तं वारुणं सर्वदेहिनाम ।
  असाधारणमेवोक्तं भस्मस्नानं द्विजन्मनाम ॥ ५-१५॥
  
  त्रिकालं वारुणस्नानादनारोग्यं प्रजायते ।
  आग्नेयं रोगशमनमेतस्माद्सार्वकामिकम ॥ ५-१६॥
  
  संध्यात्रये .अर्धरात्रे च भुक्त्वा चान्नविरेचने ।
  शिवयोग्याचरेत्स्नानमुच्चारादिक्रियासु च ॥ ५-१७॥
  
  भस्मास्तृते महीभागे समे जन्तुविवर्जिते ।
  ध्यायमानः शिवं योगी रजन्यन्तं शयीत च ॥ ५-१८॥
  
  एकरात्रोषितस्यापि या गतिर्भस्मशायिनः ।
  न सा शक्या गृहस्थेन प्राप्तुं यज्ञशतैरपि ॥ ५-१९॥
  
  गृहस्थस्त्र्यायुषोंकारैः स्नानं कुर्यात्त्रिपुण्ड्रकैः ।
  यतिः सार्वाङ्गिकं स्नानमापादतलमस्तकात ॥ ५-२०॥
  
  शिवभक्तस्त्रिधा वेद्यां भस्मस्नानफलं लभेत ।
  हृदि मूर्ध्नि ललाटे च शूद्रः शिवगृहाश्रमी ॥ ५-२१॥
  
  गणाः प्रव्रजिताः शान्ताः भूतिमालभ्य पञ्चधा ।
  शिरोललाटे हृद्बाह्वोर्भस्मस्नानफलं लभेत ॥ ५-२२॥
  
  संवत्सरं तदर्धं वा चतुर्दश्यष्टमीषु च ।
  यः कुर्याद्भस्मना स्नानं तस्य पुण्यफलं शृनु ॥ ५-२३॥
  
  शिवभस्मनि यावन्तः समेताः परमाणवः ।
  तावद्वर्षसहस्राणि शिवलोके महीयते ॥ ५-२४॥
  
  एकविंशकुलोपेतः पत्नीपुत्रादिसंयुतः ।
  मित्रस्वजनभृत्यैश्च समस्तैः परिवारितः ॥ ५-२५॥
  
  तत्र भुक्त्वा महाभोगानिच्छया सार्वकामिकान ।
  ज्ञानयोगं समासाद्य प्रलये मुक्तिमाप्नुयात ॥ ५-२६॥
  
  भस्म भस्मान्तिकं येन गृहीतं नैष्ठिकव्रतम ।
  अनेन वै स देहेन रुद्रश्चङ्क्रमते क्षितौ ॥ ५-२७॥
  
  भस्मस्नानरतं शान्तं ये नमन्ति दिने दिने ।
  ते सर्वपापनिर्मुक्ता नरा यान्ति शिवं पुरम ॥ ५-२८॥
  
  इत्येतत्परमं स्नानमाग्नेयं शिवनिर्मितम ।
  त्रिसंध्यमाचरेन्नित्यं जापी योगमवाप्नुयात ॥ ५-२९॥
  
  भस्मानीय प्रदद्याद्यः स्नानार्थं शिवयोगिने ।
  कल्पं शिवपुरे भोगान्भुक्त्वान्ते स्याद्द्विजोत्तमः ॥ ५-३०॥
  
  आग्नेयं वारुणं मान्त्रं वायव्यं त्वैन्द्रपञ्चमम ।
  मानसं शान्तितोयं च ज्ञानस्नानं तथाष्टमम ॥ ५-३१ ॥
  
  आग्नेयं रुद्रमन्त्रेण भस्मस्नानमनुत्तमम ।
  अम्भसा वारुणं स्नानम्कार्यं वारुणमूर्तिना ॥ ५-३२॥
  
  मूर्धानं पाणिनालभ्य शिवैकादशिकां जपेत ।
  ध्यायमानः शिवं शान्तम्मन्त्रस्नानं परं स्मृतम ॥ ५-३३॥
  
  गवां खुरपुटोत्खात- पवनोद्धूतरेणुना ।
  कार्यं वायव्यकं स्नानम्मन्त्रेण मरुदात्मना ॥ ५-३४॥
  
  व्यभ्रे .अर्के वर्षति स्नानं कुर्यादैन्द्रीं दिशं स्थितः ।
  आकाशमूर्तिमन्त्रेण तदैन्द्रमिति कीर्तितम ॥ ५-३५॥
  
  उदकं पाणिना गृह्य सर्वतीर्थानि संस्मरेत ।
  अभ्युक्षयेच्छिरस्तेन स्नानं मानसमुच्यते ॥ ५-३६॥
  
  पृथिव्यां यानि तीर्थानि सरांस्यायतनानि च ।
  तेषु स्नातस्य यत्पुण्यं तत्पुण्यं क्षान्तिवारिणा ॥ ५-३७॥
  
  न तथा शुध्यते तीर्थैस्तपोभिर्वा महाध्वरैः ।
  पुरुषः सर्वदानैश्च यथा क्षान्त्या विशुद्ध्यति ॥ ५-३८॥
  
  आक्रुष्टस्ताडितस्तस्मादधिक्षिप्तस्तिरस्कृत ।
  क्षमेदक्षममानानां स्वर्गमोक्षजिगीषया ॥ ५-३९॥
  
  यैव ब्रह्मविदां प्राप्तिर्यैव प्राप्तिस्तपस्विनाम ।
  यैव योगाभियुक्तानां गतिः सैव क्षमावताम ॥ ५-४०॥
  
  ज्ञानामलाम्भसा स्नातः सर्वदैव मुनिः शुचिः ।
  निर्मलः सुविशुद्धश्च विज्ञेयः सूर्यरश्मिवत ॥ ५-४१॥
  
  मेध्यामेध्यरसं यद्वदपि वत्स विना करैः ।
  नैव लिप्यति तद्दोषैस्तद्वज्ज्ञानी सुनिर्मलः ॥ ५-४२॥
  
  एषामेकतमे स्नातः शुद्धभावः शिवं व्रजेत ।
  अशुद्धभावः स्नातो .अपि पूजयन्नाप्नुयात्फलम ॥ ५-४३॥
  
  जलं मन्त्रं दया दानं सत्यमिन्द्रियसंयमः ।
  ज्ञानं भावात्मशुद्धिश्च शौचमष्टविधं श्रुतम ॥ ५-४४॥
  
  अङ्गुष्ठतलमूले च ब्राह्मं तीर्थमवस्थितम ।
  तेनाचम्य भवेच्छुद्धः शिवमन्त्रेण भावितः ॥ ५-४५॥
  
  यदधः कन्यकायाश्च तत्तीर्थं दैवमुच्यते ।
  तीर्थं प्रदेशिनीमूले पित्र्यं पितृविधोदयम ॥ ५-४६॥
  
  मध्यमाङ्गुलिमध्येन तीर्थमारिषमुच्यते ।
  करपुष्करमध्ये तु शिवतीर्थं प्रतिष्ठितम ॥ ५-४७॥
  
  वामपाणितले तीर्थमौमम्नाम प्रकीर्तितम ।
  शिवोमातीर्थसंयोगात्कुर्यात्स्नानाभिषेचनम ॥ ५-४८॥
  
  देवान्दैवेन तीर्थेन तर्पयेदकृताम्भसा ।
  उद्धृत्य दक्षिणं पाणिमुपवीती सदा बुधः ॥ ५-४९॥
  
  प्राचीनावीतिना कार्यं पित‍ईणां तिलवारिणा ।
  तर्पणं सर्वभूतानामारिषेण निवीतिना ॥ ५-५०॥
  
  सव्यस्कन्धे यदा सूत्रमुपवीत्युच्यते तदा ।
  प्राचीनावीत्यसव्येन निवीती कण्ठसंस्थिते ॥ ५-५१॥
  
  पित‍ईणां तर्पणं कृत्वा सूर्यायार्घ्यं प्रकल्पयेत ।
  उपस्थाय ततः सूर्यं यजेच्छिवमनन्तरम ॥ ५-५२॥
  
   ॥ इति शिवोपनिषदि शिवभस्मस्नानाध्यायः पञ्चमः ॥
  
  
  अथ भक्त्या शिवं पूज्य नैवेद्यमुपकल्पयेत ।
  यदन्नमात्मनाश्नीयात्तस्याग्रे विनिवेदयेत ॥ ६-१॥
  
  यः कृत्वा भक्ष्यभोज्यानि यत्नेन विनिवेदयेत ।
  शिवाय स शिवे लोके कल्पकोटिं प्रमोदते ॥ ६-२॥
  
  यः पक्वं श्रीफलं दद्याच्छिवाय विनिवेदयेत ।
  गुरोर्वा होमयेद्वापि तस्य पुण्यफलं शृणु ॥ ६-३॥
  
  श्रीमद्भिः स महायानैर्भोगान्भुङ्क्ते शिवे पुरे ।
  वर्षाणामयुतं साग्रं तदन्ते श्रीपतिर्भवेत ॥ ६-४॥
  
  कपित्थमेकं यः पक्वमीश्वराय निवेदयेत ।
  वर्षलक्षं महाभोगैः शिवलोके महीयते ॥ ६-५॥
  
  एकमाम्रफलं पक्वं यः शम्भोर्विनिवेदयेत ।
  वर्षाणाम्युतं भोगैः क्रीडते स शिवे पुरे ॥ ६-६॥
  
  एकं वटफलं पक्वं यः शिवाय निवेदयेत ।
  वर्षलक्षं महाभोगैः शिवलोके महीयते ॥ ६-७॥
  
  यः पक्वं दाडिमं चैकं दद्याद्विकसितं नवम ।
  शिवाय गुरवे वापि तस्य पुण्यफलं शृणु ॥ ६-८॥
  
  यावत्तद्बीजसंख्यानं शोभनं परिकीर्तितम ।
  तावदष्टायुतान्युच्चैः शिवलोके महीयते ॥ ६-९॥
  
  द्राक्षाफलानि पक्वानि यः शिवाय निवेदयेत ।
  भक्त्या वा शिवयोगिभ्यस्तस्य पुण्यफलं शृणु ॥ ६-१०॥
  
  यावत्तत्फलसंख्यानमुभयोर्विनिवेदितम ।
  तावद्युगसहस्राणि रुद्रलोके महीयते ॥ ६-११॥
  
  द्राक्षाफलेषु यत्पुण्यं तत्खर्जूरफलेषु च ।
  तदेव राजवृक्षेषु पारावतफलेषु च ॥ ६-१२॥
  
  यो नारङ्गफलं पक्वं विनिवेद्य महेश्वरे ।
  अष्टलक्षं महाभोगैः कृडते स शिवे पुरे ॥ ६-१३॥
  
  बीजपूरेषु तस्यार्धं तदर्धं लिकुचेषु च ।
  जम्बूफलेषु यत्पुण्यं तत्पुण्यं तिन्दुकेषु च ॥ ६-१४॥
  
  पनसं नारिकेलं वा शिवाय विनिवेदयेत ।
  वर्षलक्षं महाभोगैः शिवलोके महीयते ॥ ६-१५॥
  
  पुरुषं च प्रियालं च मधूककुसुमानि च ।
  जम्बूफलानि पक्वानि वैकङ्कतफलानि च ॥ ६-१६॥
  
  निवेद्य भक्त्या शर्वाय प्रत्येकं तु फले फले ।
  दशवर्षसहस्राणि रुद्रलोके महीयते ॥ ६-१७॥
  
  क्षीरिकायाः फलं पक्वं यः शिवाय निवेदयेत ।
  वर्षलक्षं महाभोगैर्मोदते स शिवे पुरे ॥ ६-१८॥
  
  वालुकात्रपुसादीनि यः फलानि निवेदयेत ।
  शिवाय गुरवे वापि पक्वं च करमर्दकम ॥ ६-१९॥
  
  दशवर्षसहस्राणि रुद्रलोके महीयते ।
  बदराणि सुपक्वानि तिन्तिडीकफलानि च ॥ ६-२०॥
  
  दर्शनीयानि पक्वानि ह्यामलक्याः फलानि च ।
  एवमादीनि चान्यानि शाकमूलफलानि च ॥ ६-२१॥
  
  निवेदयति शर्वाय शृणु यत्फलमाप्नुयात ।
  एकैकस्मिन्फले भोगान्प्राप्नुयादनुपूर्वशः ॥ ६-२२॥
  
  पञ्चवर्षसहस्राणि रुद्रलोके महीयते ।
  गोधूमचन्दकाद्यानि सुकृतं सक्तुभर्जितम ॥ ६-२३॥
  
  निवेदयीत शर्वाय तस्य पुण्यफलं शृणु ।
  यावत्तद्बीजसंख्यानं शुभं भ्रष्टं निवेदयेत ॥ ६-२४॥
  
  तावद्वर्षसहस्राणि रुद्रलोके महीयते ।
  यः पक्वानीक्षुदण्डानि शिवाय विनिवेदयेत ॥ ६-२५॥
  
  गुरवे वापि तद्भक्त्या तस्य पुण्यफलं शृणु ।
  इक्षुपर्णानि चैकैकं वर्षलोकं प्रमोदते ॥ ६-२६॥
  
  साकं शिवपुरे भोगैः पौण्ड्रं पञ्चगुणं फलम ।
  निवेद्य परमेशाय शुक्तिमात्ररसस्य तु ॥ ६-२७॥
  
  वर्षकोटिं महाभोगैः शिवलोके महीयते ।
  निवेद्य फाणितं शुद्धं शिवाय गुरवे .अपि वा ॥ ६-२८॥
  
  रसात्सहस्रगुणितं फलं प्राप्नोति मानवः ।
  गुडस्य फलमेकं यः शिवाय विनिवेदयेत ॥ ६-२९॥
  
  अम्बकोटिं शिवे लोके महाभोगैः प्रमोदते ।
  खण्डस्य पलनैवेद्यं गुडाच्छतगुणं फलम ॥ ६-३०॥
  
  खण्डात्सहस्रगुणितं शर्कराया निवेदने ।
  मत्सण्डिकां महाशुद्धां शंकराय निवेदयेत ॥ ६-३१॥
  
  कल्पकोटिं नरः साग्रं शिवलोके महीयते ।
  परिशुद्धं भृष्टमाज्यं सिद्धं चैव सुसंस्कृतम ॥ ६-३२॥
  
  मासं निवेद्य शर्वाय शृणु यत्फलमाप्नुयात ।
  अशेषफलदानेन यत्पुण्यं परिकीर्तितम ॥ ६-३३॥
  
  तत्पुण्यं प्राप्नुयात्सर्वं महादाननिवेदने ।
  पनसानि च दिव्यानि स्वादूनि सुरभीणि च ॥ ६-३४॥
  
  निवेदयेत्तु शर्वाय तस्य पुण्यफलं शृणु ।
  कल्पकोटिं नरः साग्रं शिवलोके व्यवस्थितः ॥ ६-३५॥
  
  पिबन्शिवामृतं दिव्यं महाभोगैः प्रमोदते ।
  दिने दिने च यस्त्वापं वस्त्रपूतं समाचरेत ॥ ६-३६॥
  
  सुखाय शिवभक्तेभ्यस्तस्य पुण्यफलं शृणु ।
  महासरांसि यः कुर्याद्भवेत्पुण्यं शिवाग्रतः ॥ ६-३७॥
  
  तत्पुण्यं सकलं प्राप्य शिवलोके महीयते ।
  यदिष्टमात्मनः किंचिदन्नपानफलादिकम ॥ ६-३८॥
  
  तत्तच्छिवाय देयं स्यादुत्तमं भोगमिच्छता ।
  न शिवः परिपूर्णत्वात्किंचिदश्नाति कस्यचित ॥ ६-३९॥
  
  किन्त्वीश्वरनिभं कृत्वा सर्वमात्मनि दीयते ।
  न रोहति यथा बीजं स्वस्थमाश्रयवर्जितम ॥ ६-४०॥
  
  पुण्यबीजं तथा सूक्ष्मं निष्फलं स्यान्निराश्रयम ।
  सुक्षेत्रेषु यथा बीजमुप्तं भवति सत्फलम ॥ ६-४१॥
  
  अल्पमप्यक्षयं तद्वत्पुण्यं शिवसमाश्रयात ।
  तस्मादीश्वरमुद्दिश्य यद्यदात्मनि रोचते ॥ ६-४२॥
  
  तत्तदीश्वरभक्तेभ्यः प्रदातव्यं फलार्थिना ।
  यः शिवाय गुरोर्वापि रचयेन्मणिभूमिकम ॥ ६-४३॥
  
  नैवेद्य भोजनार्थं यः पत्त्रैः पुष्पैश्च शोभनम ।
  यावत्तत्पत्त्रपुष्पाणां परिसंख्या विधीयते ॥ ६-४४॥
  
  तावद्वर्षसहस्राणि सुरलोके महीयते ।
  पलाशकदलीपद्म- पत्त्राणि च विशेषतः ॥ ६-४५॥
  
  दत्त्वा शिवाय गुरवे शृणु यत्फलमाप्नुयात ।
  यावत्तत्पत्त्रसंख्यानमीश्वराय निवेदितम ॥ ६-४६॥
  
  तावदब्दायुतानां स लोके भोगानवाप्नुयात ।
  यावत्ताम्बुलपत्त्राणि पूगांश्च विनिवेदयेत ॥ ६-४७॥
  
  तावन्ति वर्षलक्षाणि शिवलोके महीयते ।
  यच्छुद्धं शङ्खचूर्णं वा गुरवे विनिवेदयेत ॥ ६-४८॥
  
  ताम्बूलयोगसिद्ध्यर्थं तस्य पुण्यफलं शृणु ।
  यावत्ताम्बूलपत्त्राणि चूर्णमानेन भक्षयेत ॥ ६-४९॥
  
  तावद्वर्षसहस्राणि रुद्रलोके महीयते ।
  जातीफलं सकङ्कोलं लताकस्तूरिकोत्पलम ॥ ६-५०॥
  
  इत्येतानि सुगन्धीनि फलानि विनिवेदयेत ।
  फले फले महाभोगैर्वर्षलक्षं तु यत्नतः ॥ ६-५१॥
  
  कामिकेन विमानेन क्रीडते स शिवे पुरे ।
  त्रुटिमात्रप्रमाणेन कर्पूरस्य शिवे गुरौ ॥ ६-५२॥
  
  वर्षकोटिं महाभोगैः शिवलोके महीयते ।
  पूगताम्बूलपत्त्राणामाधारं यो निवेदयेत ॥ ६-५३॥
  
  वर्षकोट्यष्टकं भोगैः शिवलोके महीयते ।
  यश्चूएणाधारसत्पात्रं कस्यापि विनिवेदयेत ॥ ६-५४॥
  
  मोदते स शिवे लोके वर्षकोटीश्चतुर्दश ।
  मृत्काष्ठवंशखण्डानि यः प्रदद्याच्छिवाश्रमे ॥ ६-५५॥
  
  प्राप्नुयाद्विपुलान्भोगान्दिव्याञ्छिवपुरे नरः ।
  माणिक्यं कलशं पात्रीं स्थाल्यादीन्भाण्डसंपुटान ॥ ६-५६॥
  
  दत्त्वा शिवाग्रजस्तेभ्यः शिवलोके महीयते ।
  तोयाधारपिधानानि मृद्वस्त्रतरुजानि वा ॥ ६-५७॥
  
  वंशालाबुसमुत्थानि दत्त्वाप्नोति शिवं पुरम ।
  पञ्चसंमार्जनीतोयं गोमयाञ्जनकर्पटान ॥ ६-५८॥
  
  मृत्कुम्भपीटिकां दद्याद्भोगाञ्छिवपुरे लभेत ।
  यः पुष्पधूपगन्धानां दधिक्षीरघृताम्भसाम ॥ ६-५९॥
  
  दद्यादाधारपात्राणि शिवलोके स गच्छति ।
  वंशतालादिसंभूतं पुष्पाधारकरण्डकम ॥ ६-६०॥
  
  इत्येवमाद्यान्यो दद्याच्छिवलोकमवाप्नुयात ।
  यः स्रुक्स्रुवादिपात्राणि होमार्थं विनिवेदयेत ॥ ६-६१॥
  
  वर्षकोटिं महाभागैः शिवलोके महीयते ।
  यः सर्वधातुसंयुक्तं दद्याल्लवणपर्वतम ॥ ६-६२॥
  
  शिवाय गुरवे वापि तस्य पुण्यफलं शृणु ।
  कल्पकोटिसहस्राणि कल्पकोटिशतानि च ॥ ६-६३॥
  
  स गोत्रभृत्यसंयुक्तो वसेच्छिवपुरे नरः ।
  विमानयानैः श्रीमद्भिः सर्वकामसमन्वितैः ॥ ६-६४॥
  
  भोगान्भुक्त्वा तु विपुलांस्तदन्ते स महीपतिः ।
  मनःशिलां हरीतालं राजपट्टं च हिङ्गुलम ॥ ६-६५॥
  
  गैरिकं मणिदन्तं च हेमतोयं तथाष्टमम ।
  यश्च तं पर्वतवरं शालितण्डुलकल्पितम ॥ ६-६६॥
  
  शिवायगुरवे वापि तस्य पुण्यफलं शृणु ।
  कल्पकोटिशतं साग्रं भोगान्भुङ्क्ते शिवे पुरे ॥ ६-६७॥
  
  यः सर्वधान्यशिखरैरुपेतं यवपर्वतम ।
  घृततैलनदीयुक्तं तस्य पुण्यफलं शृणु ॥ ६-६८॥
  
  कल्पकोटिशतं साग्रं भोगान्भुङ्क्ते शिवे पुरे ।
  समस्तकुलजैः सार्धं तस्यान्ते स महीपतिः ॥ ६-६९॥
  
  तिलधेनुं प्रदद्याद्यः कृत्वा कृष्णाजिने नरः ।
  कपिलायाः प्रदानस्य यत्फलं तदवाप्नुयात ॥ ६-७०॥
  
  घृतधेनुं नरः कृत्वा कांस्यपात्रे सकाञ्चनान ।
  निवेद्य गोप्रदानस्य समग्रं फलमाप्नुयात ॥ ६-७१॥
  
  द्वीपिचर्मणि यः स्थाप्य प्रदद्याल्लवणाढकम ।
  अशेषरसदानस्य यत्पुण्यं तदवाप्नुयात ॥ ६-७२॥
  
  मरिचाढेन कुर्वीत मारीचं नाम पर्वतम ।
  दद्याद्यज्जीरकं पूर्वमाग्नेयं हिङ्गुमुत्तमम ॥ ६-७३॥
  
  दक्षिणे गुडशुण्ठीं च नैरृते नागकेसरम ।
  पिप्पलीं पश्चिमे दद्याद्वायव्ये कृष्णजीरकम ॥ ६-७४॥
  
  कौबेर्यामजमोदं च त्वगेलाश्चेशदैवते ।
  कुस्तुम्बर्याः प्रदेयाः स्युर्बहिः प्राकारतः स्थिताः ॥ ६-७५॥
  
  ककुभामन्तरालेषु समन्तात्सैन्धवं न्यसेत ।
  सपुष्पाक्षततोयेन शिवाय विनिवेदयेत ॥ ६-७६॥
  
  यावत्तद्दीपसंख्यानं सर्वमेकत्र पर्वते ।
  तावद्वर्षशतादूर्ध्वं भोगान्भुङ्क्ते शिवे पुरे ॥ ६-७७॥
  
  कूश्माण्डं मध्यतः स्थाप्य कालिङ्गं पूर्वतो न्यसेत ।
  दक्षिणे क्षीरतुम्बीं तु वृन्ताकं पश्चिमे न्यसेत ॥ ६-७८॥
  
  पटीसान्युत्तरे स्थाप्य कर्कटीमीशदैवते ।
  न्यसेद्गजपटोलांश्च मधुरान्वह्निदैवते ॥ ६-७९॥
  
  कारवेल्लांश्च नैरृत्यां वायव्यां निम्बकं फलम ।
  उच्चावचानि चान्यानि फलानि स्थापयेद्बहिः ॥ ६-८०॥
  
  अभ्यर्च्य पुष्पधूपैश्च समन्तात्फलपर्वतम ।
  शिवाय गुरवे वापि प्रणिपत्य निवेदयेत ॥ ६-८१॥
  
  यावत्तत्फलसंख्यानं तद्दीपानां च मध्यतः ।
  तावद्वर्षसहस्राणि रुद्रलोके महीयते ॥ ६-८२॥
  
  मूलकं मध्यतः स्थाप्य तत्पूर्वे वालमूलकम ।
  आग्नेय्यां वास्तुकं स्थाप्य याम्यायां क्षारवास्तुकम ॥ ६-८३॥
  
  पालक्यं नैरृते स्थाप्य सुमुखं पश्चिमे न्यसेत ।
  कुहद्रकं च वायव्यामुत्तरे वापि तालिकीम ॥ ६-८४॥
  
  कुसुम्भशाकमैशान्यां सर्वशाकानि तद्बहिः ।
  पूर्वक्रमेण विन्यस्य शिवाय विनिवेदयेत ॥ ६-८५॥
  
  यावत्तन्मूलनालानां पत्त्रसंख्या च कीर्तिता ।
  तावद्वर्षसहस्राणि रुद्रलोके महीयते ॥ ६-८६॥
  
  दत्त्वा लभेन्महाभोगान्गुग्गुल्वद्रेः पलद्वयम ।
  वर्षकोटिद्वयं स्वर्गे द्विगुणं गुडमिश्रितैः ॥ ६-८७॥
  
  गुडार्द्रकं सलवणमाम्रमञ्जरिसंयुतम ।
  निवेद्य गुरवे भक्त्या सौभाग्यं परमं लभेत ॥ ६-८८॥
  
  हस्तारोप्येण वा कृत्वा महारत्नान्वितां महीम ।
  निवेदयित्वा शर्वाय शिवतुल्यः प्रजायते ॥ ६-८९॥
  
  वज्रेन्द्रनीलवैडूर्य- पद्मरागं समौक्तिकम ।
  कीटपक्षं सुवर्णं च महारत्नानि सप्त वै ॥ ६-९०॥
  
  यश्च सिंहासनं दद्यान्महारत्नान्वितं नृपः ।
  क्षुद्ररत्नैश्च विविधैस्तस्य पुण्यफलं शृणु ॥ ६-९१॥
  
  कुलत्रिंशकसंयुक्तः सान्तःपुरपरिच्छदः ।
  समस्तभृत्यसंयुक्तः शिवलोके महीयते ॥ ६-९२॥
  
  तत्र भुक्त्वा महाभोगान्शिवतुल्यपराक्रमः ।
  आमहाप्रलयं यावत्तदन्ते मुक्तिमाप्नुयात ॥ ६-९३॥
  
  यदि चेद्राज्यमाकङ्क्षेत्ततः सर्वसमाहितः ।
  सप्तद्वीपसमुद्रायाः क्षितेरधिपतिर्भवेत ॥ ६-९४॥
  
  जन्मकोटिसहस्राणि जन्मकोटिशतानि च ।
  राज्यं कृत्वा ततश्चान्ते पुनः शिवपुरं व्रजेत ॥ ६-९५॥
  
  एतदेव फलं ज्ञेयं मकुटाभरणादिषु ।
  रत्नासनप्रदानेन पादुके विनिवेदयेत ॥ ६-९६॥
  
  दद्याद्यः केवलं वज्रं शुद्धं गोधूममात्रकम ।
  शिवाय स शिवे लोके तिष्ठेदाप्रलयं सुखी ॥ ६-९७॥
  
  इन्द्रनीलप्रदानेन स वैडूर्यप्रदानतः ।
  मोदते विविधैर्भोगैः कल्पकोटिं शिवे पुरे ॥ ६-९८॥
  
  मसूरमात्रमपि यः पद्मरागं सुशोभनम ।
  निवेदयित्वा शर्वाय मोदते कालमक्षयम ॥ ६-९९॥
  
  निवेद्य मौक्तिकं स्वच्छमेकभागैकमात्रकम ।
  भोगैः शिवपुरे दिव्यैः कल्पकोटिं प्रमोदते ॥ ६-१००॥
  
  कीटपक्षं महाशुद्धं निवेद्य यवमात्रकम ।
  शिवायाद्यः शिवे लोके मोदते कालमक्षयम ॥ ६-१०१॥
  
  हेम्ना कृत्वा च यः पुष्पमपि माषकमात्रकम ।
  निवेदयित्वा शर्वाय वर्षकोटिं वसेद्दिवि ॥ ६-१०२॥
  
  क्षुद्ररत्नानि यो दद्याद्धेम्नि बद्धानि शम्भवे ।
  मोदते स शिवे लोके कल्पकोट्ययुतं नरः ॥ ६-१०३॥
  
  यथा यथा महारत्नं शोभनं च यथा यथा ।
  तथा तथा महत्पुण्यं ज्ञेयं तच्छिवदानतः ॥ ६-१०४॥
  
  भूमिभागे स विस्तीऋणे जम्बूद्वीपं प्रकल्पयेत ।
  अष्टावरणसंयुक्तं नगेन्द्राष्टकभूषितम ॥ ६-१०५॥
  
  तन्मध्ये कारयेद्दिव्यं मेरुप्रासादमुत्तमम ।
  अनेकशिखराकीर्णमशेषामरसंयुतम ॥ ६-१०६॥
  
  बहिः सुवर्णनिचितं सर्वरत्नोपशोभितम ।
  चतुःप्रग्रीवकोपेतं चक्षुर्लिङ्गसमायुतम ॥ ६-१०७॥
  
  चतुर्दिक्षु वनोपेतं चतुर्भिः संयुतैः शरैः ।
  चतुर्णां पुरयुक्तेन प्राकारेण च संयुतम ॥ ६-१०८॥
  
  मेरुप्रासादमित्येवं हेमरत्नविभूषितम ।
  यः कारयेद्वनोपेतं सो .अनन्तफलमाप्नुयात ॥ ६-१०९॥
  
  भूम्यम्भःपरमाणूनां यथा संख्या न विद्यते ।
  शिवायतनपुण्यस्य तथा संख्या न विद्यते ॥ ६-११०॥
  
  कुलत्रिंशकसंयुक्तः सर्वभृत्यसमन्वितः ।
  कलत्रपुत्रमित्रैश्च सर्वस्वजनसंयुतः ॥ ६-१११॥
  
  आश्र्तितोपाश्रितैः सर्वैरशेषगणसंयुतः ।
  यथा शिवस्तथैवायं शर्वलोके स पूज्यते ॥ ६-११२॥
  
  न च मानुष्यकं लोकमागच्छेत्कृपणं पुनः ।
  सर्वज्ञः परिपूर्णश्च मुक्तः स्वात्मनि तिष्ठति ॥ ६-११३॥
  
  यः शिवाय वनं कृत्वा मुदाब्दसलिलोत्थितम ।
  तद्दण्डकोपशोभं च हस्ते कुर्वीत सर्वदा ॥ ६-११४॥
  
  शोभयेद्भूतनाथं वा चन्द्रशालां क्वचित्क्वचित ।
  वेदीं वाथाभ्यपद्यन्त प्रोन्नताः स्तम्भपङ्क्तयः ॥ ६-११५॥
  
  शातकुम्भमयीं वापि सर्वलक्षणसंयुताम ।
  ईश्वरप्रतिमां सौम्यां कारयेत्पुरुषोच्छ्रिताम ॥ ६-११६॥
  
  त्रिशूलसव्यहस्तां च वरदाभयदायिकां ।
  सव्यहस्ताक्षमालां च जटाकुसुमभूषिताम ॥ ६-११७॥
  
  पद्मसिंहासनासीनां वृषस्थां वा समुच्छ्रिताम ।
  विमानस्थां रथस्थां वा वेदिस्थां वा प्रभान्विताम ॥ ६-११८॥
  
  सौम्यवक्त्रां करालां वा महाभैरवरूपिणीम ।
  अत्युच्छ्रितां सुविस्तीर्णां नृत्यस्थां योगसंस्थिताम ॥ ६-११९॥
  
  कुर्यादसंभवे हेम्नस्तारेण विमलेन च ।
  आरकूटमयीं वापि ताम्रमृच्छैलदारुजाम ॥ ६-१२०॥
  
  अशेषकैः सरूपैश्च वर्णकैर्वा पटे लिखेत ।
  कुड्ये वा फलके वापि भक्त्या वित्तानुसारतः ॥ ६-१२१॥
  
  एकां सपरिवारां वा पार्वतीं गणसंयुताम ।
  प्रतीहारसमोपेतां कुर्यादेवाविकल्पतः ॥ ६-१२२॥
  
  पीठं वा कारयेद्रौप्यं ताम्रं पित्तलसंभवम ।
  चतुर्मुखैकवक्त्रं वा बहिः काञ्चनसंस्कृतम ॥ ६-१२३॥
  
  पृथक्पृथगनेकानि कारयित्वा मुखानि तु ।
  सौम्यभैरवरूपाणि शिवस्य बहुरूपिणः ॥ ६-१२४॥
  
  नानाभरणयुक्तानि हेमरौप्यकृतानि च ।
  शिवस्य रथयात्रायां तानि लोकस्य दर्शयेत ॥ ६-१२५॥
  
  उक्तानि यानि पुण्यानि संक्षेपेण पृथक्पृथक ।
  कृत्वैकेन ममैतेषामक्षयं फलमाप्नुयात ॥ ६-१२६॥
  
  मातुः पितुः सहोपायैर दशभिर्दशभिः कुलैः ।
  कलत्रपुत्रमित्राद्यैर्भृत्यैर्युक्तः स बान्धवैः ॥ ६-१२७॥
  
  अयुतेन विमानानां सर्वकामयुतेन च ।
  भुङ्क्ते स्वयं महाभोगानन्ते मुक्तिमवाप्नुयात ॥ ६-१२८॥
  
  मण्डपस्तम्भपर्यन्ते कीलयेद्दर्पणान्वितम ।
  अभिषिच्य जना यस्मिन्पुजां कुवन्ति बिल्वकैः ॥ ६-१२९॥
  
  कालकालकृतिं कृत्वा कीलयेद्यः शिवाश्रमे ।
  सर्वलोकोपकाराय पूजयेच्च दिने दिने ॥ ६-१३०॥
  
  धूपवेलाप्रमाणार्थं कल्पयेद्यः शिवाश्रमे ।
  क्षरन्तीं पूर्यमाणां वा सदायामे घटीं नृपः ॥ ६-१३१॥
  
  एषामेकतमं पुण्यं कृत्वा पापविवर्जितः ।
  शिवलोके नरः प्राप्य सर्वज्ञः स सुखी भवेत ॥ ६-१३२॥
  
  रथयात्रां प्रवक्ष्यामि शिवस्य परमात्मनः ।
  सर्वलोकहितार्थाय महाशिल्पिविनिर्मिताम ॥ ६-१३३॥
  
  रथमध्ये समावेश्य यथा यष्टिं तु कीलयेत ।
  यष्टेर्मध्ये स्थितं कार्यं विमानमतिशोभितम ॥ ६-१३४॥
  
  पञ्चभौमं त्रिभौमं वा दृढवंशप्रकल्पितम ।
  कर्मणा सुनिबद्धं च रज्जुभिश्च सुसंयुतम ॥ ६-१३५॥
  
  पञ्चशालाण्डिकैर्युक्तं नानाभक्तिसमन्वितम ।
  चित्रवर्णपरिच्छन्नं पटैर्वा वर्णकान्वितैः ॥ ६-१३६॥
  
  लम्बकैः सूत्रदाम्ना च घण्टाचामरभूषितम ।
  बुद्बुदैरर्धचन्द्रैश्च दर्पणैश्च समुज्ज्वलम ॥ ६-१३७॥
  
  कदल्यर्धध्वजैर्युक्तं महाच्छत्त्रं महाध्वजम ।
  पुष्पमालापरिक्षिप्तं सर्वशोभासमन्वितम ॥ ६-१३८॥
  
  महारथविमाने .अस्मिन्स्थापयेद्गणसंयुतम ।
  ईश्वरप्रतिमां हेम्नि प्रथमे पुरमण्डपे ॥ ६-१३९॥
  
  मुखत्रयं च बध्नीयाद्बहिः कुर्यात्तथाश्रितम ।
  पुरे पुरे बहिर्दिक्षु गृहकेषु समाश्रितम ॥ ६-१४०॥
  
  चतुष्कं शिववक्त्राणां संस्थाप्य प्रतिपूजयेत ।
  दिनत्रयं प्रकुर्वीत स्नानमर्चनभोजनम ॥ ६-१४१॥
  
  नृत्यक्रीडाप्रयोगेण गेयमङ्गलपाठकैः ।
  महावादित्रनिर्घोषैः पौषपूर्णिमपर्वणि ॥ ६-१४२॥
  
  भ्रामयेद्राजमार्गेण चतुर्थे .अहनि तद्रथम ।
  ततः स्वस्थानमानीय तच्छेषमपि वर्धयेत ॥ ६-१४३॥
  
  अवधार्य जगद्धात्री प्रतिमामवतारयेत ।
  महाविमानयात्रैषा कर्तव्या पट्टके .अपि वा ॥ ६-१४४॥
  
  वंशैर्नवैः सुपक्वैश्च कटं कुर्याद्भरक्षमम ।
  वृत्तं द्विगुणदीर्घं च चतुरश्रमधः समम ॥ ६-१४५॥
  
  सर्वत्र चर्मणा बद्धं महायष्टिसमाश्रितम ।
  मुखं बद्धं च कुर्वीत वंशमण्डलिना दृढम ॥ ६-१४६॥
  
  कटे .अस्मिंस्तानि वस्त्राणि स्थाप्य बध्नीत यत्नतः ।
  उपर्युपरि सर्वाणि तन्मध्ये प्रतिमां न्यसेत ॥ ६-१४७॥
  
  वर्णकैः कुङ्कुमाद्यैश्च चित्रपुष्पैश्च पूजयेत ।
  नानाभरणपूजाभिर्मुक्ताहारप्रलम्बिभिः ॥ ६-१४८॥
  
  रथस्य महतो मध्ये स्थाप्य पट्टद्वयं दृढम ।
  अधरोत्तरभागेन मध्ये छिद्रसमन्वितम ॥ ६-१४९॥
  
  कटियष्टेरधोभागं स्थाप्य छिद्रमयं शुभैः ।
  आबद्ध्य कीलयेद्यत्नाद्यष्ट्यर्धं च ध्वजाष्टकम ॥ ६-१५०॥
  
  कटस्य पृष्टं सर्वत्र कारयेत्पटसंवृतम ।
  तत्पटे च लिखेत्सोमं सगणं सवृषं शिवम ॥ ६-१५१॥
  
  विचित्रपुष्पस्रग्दाम्ना समन्ताद्भूषयेत्कटम ।
  रवकैः किङ्किणीजालैर्घण्टाचामरभूषितैः ॥ ६-१५२॥
  
  महापूजाविशेषैश्च कौतूहलसमन्वितम ।
  वाद्यारम्भोपचारेण मार्गशोभां प्रकल्पयेत ॥ ६-१५३॥
  
  तद्रथं भ्रामयेद्यत्नाद्राजमार्गेण सर्वतः ।
  ततः स्वाश्रममानीय स्थापयेत्तत्समीपतः ॥ ६-१५४॥
  
  महाशब्दं ततः कुर्यात्तालत्रयसमन्वितम ।
  ततस्तुष्णीं स्थिते लोके तच्छान्तिमिह धारयेत ॥ ६-१५५॥
  
  शिवं तु सर्वजगतः शिवं गोब्राह्मणस्य च ।
  शिवमस्तु नृपाणां च तद्भक्तानां जनस्य च ॥ ६-१५६॥
  
  राजा विजयमाप्नोति पुत्रपौत्रैश्च वर्धताम ।
  धर्मनिष्ठश्च भवतु प्रजानां च हिते रतः ॥ ६-१५७॥
  
  कालवर्षी तु पर्जन्यः सस्यसंपत्तिरुत्तमा ।
  सुभिक्षात्क्षेममाप्नोति कार्यसिद्धिश्च जायताम ॥ ६-१५८॥
  
  दोषाः प्रयान्तु नाशं च गुणाः स्थैर्यं भजन्तु वः ।
  बहुक्षीरयुता गावो हृष्टपुष्टा भवन्तु वः ॥ ६-१५९॥
  
  एवं शिवमहाशान्तिमुच्चार्य जगतः क्रमात ।
  अभिवर्ध्य ततः शेषमैश्वरीं सार्वकामिकीम ॥ ६-१६०॥
  
  शिवमालां समादाय सदासीपरिचारिकः ।
  फलैर्भक्षैश्च संयुक्तां गृह्य पात्रीं निवेशयेत ॥ ६-१६१॥
  
  पात्रीं च धारयेन्मूर्ध्ना सोष्णीषां देवपुत्रकः ।
  अलंकृतः शुक्लवासा धार्मिकः सततं शुचिः ॥ ६-१६२॥
  
  ततश्च तां समुत्क्षिप्य पाणिना धारयेद्बुधः ।
  प्रब्रूयादपरश्चात्र शिवधर्मस्य भाजकः ॥ ६-१६३॥
  
  तोयं यथा घटीसंस्थमजस्रं क्षरते तथा ।
  क्षरते सर्वलोकानां तद्वदायुरहर्निशम ॥ ६-१६४॥
  
  यदा सर्वं परित्यज्य गन्तव्यमवशैर्ध्रुवम ।
  तदा न दीयते कस्मात्पाथेयार्थमिदं धनम ॥ ६-१६५॥
  
  कलत्रपुत्रमित्राणि पिता माता च बान्धवाः ।
  तिष्ठन्ति न मृतस्यार्थे परलोके धनानि च ॥ ६-१६६॥
  
  नास्ति धर्मसमं मित्रं नास्ति धर्मसमः सखा ।
  यतः सर्वैः परित्यक्तं नरं धर्मो .अनुगच्छति ॥ ६-१६७॥
  
  तस्माद्धर्मं समुद्दिश्य यः शेषामभिवर्धयेत ।
  समस्तपापनिर्मुक्तः शिवलोकं स गच्छति ॥ ६-१६८॥
  
  उपर्युपरि वित्तेन यः शेषामभिवर्धयेत ।
  तस्येयमुत्तमा देया यतश्चान्या न वर्धते ॥ ६-१६९॥
  
  इत्येवं मध्यमां शेषां वर्धयेद्वा कनीयसीम ।
  ततस्तेषां प्रदातव्या सर्वशोकस्य शान्तये ॥ ६-१७०॥
  
  येनोत्तमा गृहीता स्याच्शिवशेषा महीयसी ।
  प्रापणीया गृहं तस्य तथैव शिरसा वृता ॥ ६-१७१॥
  
  ध्वजच्छत्त्रविमानाद्यैर्महावादित्रनिःस्वनैः ।
  गृहद्वारं ततः प्राप्तमर्चयित्वा निवेशयेत ॥ ६-१७२॥
  
  दद्याद्गोत्रकलत्राणां भृत्यानां स्वजनस्य च ।
  तर्पयेच्चानतान भक्त्या वादित्रध्वजवाहकान ॥ ६-१७३॥
  
  एवमादीयते भक्त्या यः शिवस्योत्तमा गृहे ।
  शोभया राजमार्गेण तस्य धर्मफलं शृणु ॥ ६-१७४॥
  
  समस्तपापनिर्मुक्तः समस्तकुलसंयुतः ।
  शिवलोकमवाप्नोति सभृत्यपरिचारकः ॥ ६-१७५॥
  
  तत्र दिव्यैर्महाभोगैर्विमानैः सार्वकामिकैः ।
  कल्पानां क्रीडते कोटिमन्ते निर्वाणमाप्नुयात ॥ ६-१७६॥
  
  रथस्य यात्रां यः कुर्यादित्येवमुपशोभया ।
  भक्षभोज्यप्रदानैश्च तत्फलं शृनु यत्नतः ॥ ६-१७७॥
  
  अशेषपापनिर्मुक्तः सर्वभृत्यसमन्वितः ।
  कुलत्रिंशकमुद्धृत्य सुहृद्भिः स्वजनैः सह ॥ ६-१७८॥
  
  सर्वकामयुतैर्दिव्यैः स्वच्छन्दगमनालयैः ।
  महाविमानैः श्रीमद्भिर्दिव्यस्त्रीपरिवारितः ॥ ६-१७९॥
  
  इच्छया क्रीडते भोगैः कल्पकोटिं शिवे पुरे ।
  ज्ञानयोगं ततः प्राप्य संसारादवमुच्यते ॥ ६-१८०॥
  
  शिवस्य रथयात्रायामुपवासपरः क्षमी ।
  पुरतः पृष्ठतो वापि गच्छंस्तस्य फलं शृणु ॥ ६-१८१॥
  
  अशेषपापनिर्मुक्तः शुद्धः शिवपुरं गतः ।
  महारथोपमैर्यानैः कल्पाशीतिं प्रमोदते" ॥ ६-१८२॥
  
  ध्वजच्छत्त्रपताकाभिर्दीपदर्पणचामरैः ।
  धूपैर्वितानकलशैरुपशोभा सहस्रशः ॥ ६-१८३॥
  
  गृहीत्वा याति पुरतः स्वेच्छया वा परेच्छया ।
  संपर्कात्कौतुकाल्लाभाच्छिवलोके व्रजन्ते ते ॥ ६-१८४॥
  
  शिवस्य रथयात्रां तु यः प्रपश्यति भक्तितः ।
  प्रसङ्गात्कौतुकाद्वापि ते .अपि यान्ति शिवं पुरम ॥ ६-१८५॥
  
  नानायत्नादिशेषान्ते नानाप्रेक्षणकानि च ।
  कुर्वीत रथयात्रायां रमते च विभूषिता ॥ ६-१८६॥
  
  ते भोगैर्विविधैर्दिव्यैः शिवासन्ना गणेश्वराः ।
  क्रीडन्ति रुद्रभवने कल्पानां विंशतीर्नराः ॥ ६-१८७॥
  
  महता ज्ञानसङ्घेन तस्माच्छिवरथेन च ।
  पृथक्जीवा मृता यान्ति शिवलोकं न संशयः ॥ ६-१८८॥
  
  श्रीपर्वते महाकाले वाराणस्यां महालये ।
  जल्पेश्वरे कुरुक्षेत्रे केदारे मण्डलेश्वरे ॥ ६-१८९॥
  
  गोकर्णे भद्रकर्णे च शङ्कुकर्णे स्थलेश्वरे ।
  भीमेश्वरे सुवर्णाक्षे कालञ्जरवने तथा ॥ ६-१९०॥
  
  एवमादिषु चान्येषु शिवक्षेत्रेषु ये मृताः ।
  जीवाश्चराचराः सर्वे शिवलोकं व्रजन्ति ते ॥ ६-१९१॥
  
  प्रयागं कामिकं तीर्थमविमुक्तं तु नैष्ठिकम ।
  श्रीपर्वतं च विज्ञेयमिहामुत्र च सिद्धिदम ॥ ६-१९२॥
  
  प्रसङ्गेनापि यः पश्येदन्यत्र प्रस्थितः क्वचित ।
  श्रीपर्वतं महापुण्यं सो .अपि याति शिवं पुरम ॥ ६-१९३॥
  
  व्रजेद्यः शिवतीर्थानि सर्वपापैः प्रमुच्यते ।
  पापयुक्तः शिवज्ञानं प्राप्य निर्वाणमाप्नुयात ॥ ६-१९४॥
  
  तीर्थस्थानेषु यः श्राद्धं शिवरात्रे प्रयत्नतः ।
  कल्पयित्वानुसारेण कालस्य विषुवस्य च ॥ ६-१९५॥
  
  तीर्थयात्रागतं शान्तं हाहाभूतमचेतनम ।
  क्षुत्पिपासातुरं लोके पांसुपादं त्वरान्वितम ॥ ६-१९६॥
  
  संतर्पयित्वा यत्नेन म्लानलक्ष्मीमिवाम्बुभिः ।
  पाद्यासनप्रदानेन कस्तेन पुरुषः समः ॥ ६-१९७॥
  
  अश्नन्ति यावत्तत्पिण्डं तीर्थनिर्धूतकल्मषाः ।
  तावद्वर्षसहस्राणि तद्दातास्ते शिवे पुरे ॥ ६-१९८॥
  
  दद्याद्यः शिवसत्त्रार्थं महिषीं सुपयस्विनीम ।
  मोदते स शिवे लोके युगकोटिशतं नरः ॥ ६-१९९॥
  
  आर्ताय शिवभक्ताय दद्याद्यः सुपयस्विनीम ।
  अजामेकां सुपुष्टाङ्गीं तस्य पुण्यफलं शृणु ॥ ६-२००॥
  
  यावत्तद्रोमसंख्यानं तत्प्रसूतिकुलेषु च ।
  तावद्वर्षसहस्राणि रुद्रलोके महीयते ॥ ६-२०१॥
  
  मृदुरोमाञ्चितां कृष्णां निवेद्य गुरवे नरः ।
  रोम्णि रोम्णि सुवर्णस्य दत्तस्य फलमाप्नुयात ॥ ६-२०२॥
  
  गजाश्वरथसंयुक्तैर्विमानैः सार्वकामिकैः ।
  सानुगः क्रीडते भोगैः कल्पकोटिं शिवे पुरे ॥ ६-२०३॥
  
  निवेद्याश्वतरं पुष्टमदुष्टं गुरवे नरः ।
  संगतिं सोपकरणं भोगान्भुङ्क्ते शिवे पुरे ॥ ६-२०४॥
  
  दिव्याश्वयुक्तैः श्रीमद्भिर्विमानैः सार्वकामिकैः ।
  कोटिं कोटिं च कल्पानां तदन्ते स्यान्महीपतिः ॥ ६-२०५॥
  
  अपि योजनमात्राय शिबिकां परिकल्पयेत ।
  गुरोः शान्तस्य दान्तस्य तस्य पुण्यफलं शृणु ॥ ६-२०६॥
  
  विमानानां सहस्रेण सर्वकामयुतेन च ।
  कल्पकोट्ययुतं साग्रं भोगान्भुङ्क्ते शिवे पुरे ॥ ६-२०७॥
  
  छागं मेषं मयूरं च कुक्कुटं शारिकां शुकम ।
  बालक्रीडनकानेतानित्याद्यानपरानपि ॥ ६-२०८॥
  
  निवेदयित्वा स्कन्दाय तत्सायुज्यमवाप्नुयात ।
  भुक्त्वा तु विपुलान्भोगांस्तदन्ते स्याद्द्विजोत्तमः ॥ ६-२०९॥
  
  मुसलोलूखलाद्यानि गृहोपकरणानि च ।
  दद्याच्छिवगृहस्थेभ्यस्तस्य पूण्यफलं शृणु ॥ ६-२१०॥
  
  प्रत्येकं कल्पमेकैकं गृहोपकरणैर्नरः ।
  अन्ते दिवि वसेद्भोगैस्तदन्ते च गृही भवेत ॥ ६-२११॥
  
  खर्जूरतालपत्त्रैर्वा चर्मणा वा सुकल्पितम ।
  दत्त्वा कोट्यासनं वृत्तं शिवलोकमवाप्नुयात ॥ ६-२१२॥
  
  प्रातर्नीहारवेलायां हेमन्ते शिवयोगिनाम ।
  कृत्वा प्रतापनायाग्निं शिवलोके महीयते ॥ ६-२१३॥
  
  सूर्यायुतप्रभादीप्तैर्विमानैः सार्वकामिकैः ।
  कल्पकोटिशतं भोगान्भुक्त्वा स तु महीपतिः ॥ ६-२१४॥
  
  यः प्रान्तरं विदेशं वा गच्छन्तं शिवयोगिनम ।
  भोजयीत यथाशक्त्या शिवलोके महीयते ॥ ६-२१५॥
  
  यश्छत्त्रं धारयेद्ग्रीष्मे गच्छते शिवयोगिने ।
  स मृतः पृथिवीं कृत्स्नामेकच्छत्त्रामवाप्नुयात ॥ ६-२१६॥
  
  यः समुद्धरते मार्गे मात्रोपकरणासनम ।
  शिवयोगप्रवृत्तस्य तस्य पुण्यफलं शृणु ॥ ६-२१७॥
  
  कल्पायुतं नरः साग्रं भुक्त्वा भोगाञ्छिवे पुरे ।
  तदन्ते प्राप्नुयाद्राज्यं सर्वैश्वर्यसमन्वितम ॥ ६-२१८॥
  
  अभ्यङ्गोद्वर्तनं स्नानमार्तस्य शिवयोगिनः ।
  कृत्वाप्नोति महाभोगान्कल्पाञ्छिवपुरे नरः ॥ ६-२१९॥
  
  अपनीय समुच्छिष्टं भक्तितः शिवयोगिनाम ।
  दशधेनुप्रदानस्य फलमाप्नोति मानवः ॥ ६-२२०॥
  
  पञ्चगव्यसमं ज्ञेयमुच्छिष्टं शिवयोगिनाम ।
  तद्भुक्त्वा लभते शुद्धिं महतः पातकादपि ॥ ६-२२१॥
  
  नारी च भुक्त्वा सत्पुत्रं कुलाधारं गुणान्वितम ।
  राज्ययोग्यं धनाढ्यं च प्राप्नुयाद्धर्मतत्परम ॥ ६-२२२॥
  
  यश्च यां शिवयज्ञाय गृहस्थः परिकल्पयेत ।
  शिवभक्तो .अस्य महतः परमं फलमाप्नुयात ॥ ६-२२३॥
  
  शिवोमां च प्रयत्नेन भक्त्याब्दं यो .अनुपालयेत ।
  गवां लक्षप्रदानस्य संपूर्णं फलमाप्नुयात ॥ ६-२२४॥
  
  प्रातः प्रदद्यात्सघृतं सुकृतं बालपिण्डकम ।
  दूर्वां च बालवत्सानां तस्य पुण्यफलं शृणु ॥ ६-२२५॥
  
  यावत्तद्बालवत्सानां पानाहारं प्रकल्पयेत ।
  तावदष्टायुतान्पूर्वैर्भोगान्भुङ्क्ते शिवे पुरे ॥ ६-२२६॥
  
  विधवानाथवृद्धानां प्रदद्याद्यः प्रजीवनम ।
  आभूतस्संप्लवं यावच्छिवलोके महीयते ॥ ६-२२७॥
  
  दद्याद्यः सर्वजन्तूनामाहारमनुयत्नतः ।
  त्रिः पृथ्वीं रत्नसंपूर्णां यद्दत्त्वा तत्फलं लभेत ॥ ६-२२८॥
  
  विनयव्रतदानानि यानि सिद्धानि लोकतः ।
  तानि तेनैव विधिना शिवमन्त्रेण कल्पयेत ॥ ६-२२९॥
  
  निवेदयीत रुद्राय रुद्राण्याः षण्मुखस्य च ।
  प्राप्नुयाद्विपुलान्भोगान्दिव्याञ्छिवपुरे नरः ॥ ६-२३०॥
  
  पुनर्यः कर्तरीं दद्यात्केशक्लेशापनुत्तये ।
  सर्वक्लेशविनिर्मुक्तः शिवलोके सुखी भवेत ॥ ६-२३१॥
  
  नासिकाशोधनं दद्यात्संदंशं शिवयोगिने ।
  वर्षकोटिं महाभोगैः शिवलोके महीयते ॥ ६-२३२॥
  
  नखच्छेदनकं दत्त्वा शिवलोके महीयते ।
  वर्षलक्षं महाभोगैः शिवलोके महीयते ॥ ६-२३३॥
  
  दत्त्वाञ्जनशलाकां वा लोहाद्यां शिवयोगिने ।
  भोगाञ्छिवपुरे प्राप्य ज्ञानचक्षुरवाप्नुयात ॥ ६-२३४॥
  
  कर्णशोधनकं दत्त्वा लोहाद्यं शिवयोगिने ।
  वर्षकोटिं महाभोगैः शिवलोके महीयते ॥ ६-२३५॥
  
  दद्याद्यः शिवभक्ताय सूचीं कौपीनशोधनीम ।
  वर्षलक्षं स लक्षार्धं शिवलोके महीयते ॥ ६-२३६॥
  
  निवेद्य शिवयोगिभ्यः सूचिकं सूत्रसंयुतम ।
  वर्षलक्षं महाभोगैः क्रीडते स शिवे पुरे ॥ ६-२३७॥
  
  दद्याद्यः शिवयोगिभ्यः सुकृतां पत्रवेधनीम ।
  वर्षलक्षं महाभोगैः शिवलोके महीयते ॥ ६-२३८॥
  
  दद्याद्यः पुस्तकादीनां सर्वकार्यार्थकर्तृकाम ।
  पञ्चलक्षं महाभोगैर्मोदते स शिवे पुरे ॥ ६-२३९॥
  
  शमीन्धनतृणादीनां दद्यात्तच्छेदनं च यः ।
  क्रीडते स शिवे लोके वर्षलक्षचतुष्टयम ॥ ६-२४०॥
  
  शिवाश्रमोपभोगाय लोहोपकरणं महत ।
  यः प्रदद्याग्कुठाराद्यं तस्य पुण्यफलं शृणु ॥ ६-२४१॥
  
  यावत्तत्फलसंख्यानं लोहोपकरणे भवेत ।
  तावन्ति वर्षलक्षाणि शिवलोके महीयते ॥ ६-२४२॥
  
  शिवायतनवित्तानां रक्षार्थं यः प्रयच्छति ।
  धनुःखड्गायुधादीनि तस्य पुण्यफलं शृणु ॥ ६-२४३॥
  
  एकैकस्मिन्परिज्ञेयमायुधे चापि वै फलम ।
  वर्षकोट्यष्टकं भोगैः शिवलोके महीयते ॥ ६-२४४॥
  
  यः स्वात्मभोगभृत्यर्थं कुसुमानि निवेदयेत ।
  शिवाय गुरवे वापि तस्य पुण्यफलं शृणु ॥ ६-२४५॥
  
  यावदन्यो.अन्यसंबन्धास्तस्यांशाः परिकीर्तिताः ।
  वर्षलक्षं स तावच्च शिवलोके प्रमोदते ॥ ६-२४६॥
  
  नष्टापहृतमन्विष्य पुनर्वित्तं निवेदयेत ।
  शिवात्मकं शिवायैव तस्य पुण्यफलं शृणु ॥ ६-२४७ ॥
  
  यावच्छिवाय तद्वित्तं प्राङ्निवेद्य फलं स्मृतम ।
  नष्टमानीय तद्भूयः पुण्यं शतगुणं लभेत ॥ ६-२४८॥
  
  देवद्रव्यं हृतं नष्टमन्वेष्यमपि यत्नतः ।
  न प्राप्नोति तदा तस्य प्राप्नुयाद्द्विगुणं फलम ॥ ६-२४९॥
  
  ताम्रकुम्भकटाहाद्यं यः शिवाय निवेदयेत ।
  शिवात्मकं शिवायैव तस्य पुण्यफलं शृणु ॥ ६-२५०॥
  
  यावच्छिवाय तद्वित्तं प्राङ्निवेद्य फलं स्मृतम ।
  नष्टमानीय तद्भूयः पुण्यं शतगुणं लभेत ॥ ६-२५१॥
  
  स्नानसत्त्रोपभोगाय तस्य पुण्यफलं शृणु ।
  यावत्तत्फलसंख्यानं ताम्रोपकरणे स्थितम ॥ ६-२५२॥
  
  पले पले वर्षकोटिं मोदते स शिवे पुरे ।
  यः पत्त्रपुष्पवस्तूनां दद्यादाधारभाजनम ॥ ६-२५३॥
  
  तद्वस्तुदातुर्यत्पुण्यं तत्पुण्यं सकलं भवेत ।
  दत्त्वोपकरणं किंचिदपि यो वित्तमर्थिनाम ॥ ६-२५४॥
  
  यद्वस्तु कुरुते तेन तत्प्रदानफलं लभेत ।
  यः शौचपीतवस्त्राणि क्षाराद्यैः शिवयोगिनाम ॥ ६-२५५॥
  
  स पापमलनिर्मुक्तः शिवलोकमवाप्नुयात ।
  यः पुष्पपट्टसंयुक्तं पटगर्भं च कम्बलम ॥ ६-२५६॥
  
  प्रदद्याच्छिवयोगिभ्यस्तस्य पुण्यफलं शृणु ।
  तेषां च वस्त्रतन्तूनां यावत्संख्या विधीयते ॥ ६-२५७॥
  
  तावद्वर्षसहस्राणि भोगान्भुङ्क्ते शिवे पुरे ।
  श्लक्ष्णवस्त्राणि शुक्लानि दद्याद्यः शिवयोगिने ॥ ६-२५८॥
  
  चित्रवस्त्राणि तद्भक्त्या तस्य पुण्यफलं शृणु ।
  यावत्तत्सूक्ष्मवस्त्राणां तन्तुसंख्या विधीयते ॥ ६-२५९॥
  
  तावद्युगानि संभोगैः शिवलोके महीयते ।
  शङ्खपात्रं तु विस्तीर्णं भाण्डं वापि सुशोभनम ॥ ६-२६०॥
  
  प्रदद्याच्छिवयोगिभ्यस्तस्य पुण्यफलं शृणु ।
  दिव्यं विमानमारूढः सर्वकामसमन्वितम ॥ ६-२६१॥
  
  कल्पकोट्ययुतं साग्रं शिवलोके महीयते ।
  शुक्त्यादीनि च पात्राणि शोभनान्यमलानि च ॥ ६-२६२॥
  
  निवेद्य शिवयोगिभ्यः शङ्खार्धेन फलं लभेत ।
  स्फाटिकानां च पात्राणां शङ्खतुल्यफलं स्मृतम ॥ ६-२६३॥
  
  शैलजानां तदर्धेन पात्राणां च तदर्धकम ।
  तालखर्जूरपात्राणां वंशजानां निवेदने ॥ ६-२६४॥
  
  अन्येषामेवमादीनां पुण्यं वार्क्ष्यार्धसंमितम ।
  वंशजार्धसमं पुण्यं फलपात्रनिवेदने ॥ ६-२६५॥
  
  नानापर्णपुटाणां च साराणां वा फलार्धकम ।
  यस्ताम्रकांस्यपात्राणि शोव्हनान्यमलानि च ॥ ६-२६६॥
  
  स्नानभोजनपानार्थं दद्याद्यः शिवयोगिने ।
  ताम्रां कांसीं त्रिलोहीं वा यः प्रदद्यात्त्रिपादिकाम ॥ ६-२६७॥
  
  भोजने भोजनाधारं गुरवे तत्फलं शृणु ।
  यावत्तत्पलसंख्यानं त्रिपाद्या भोजनेषु च ॥ ६-२६८॥
  
  तावद्युगसहस्राणि भोगान्भुङ्क्ते शिवे पुरे ।
  लोहं त्रिपादिकं दत्त्वा सत्कृत्वा शिवयोगिने ॥ ६-२६९॥
  
  दशकल्पान्महाभोगैर्नरः शिवपुरे वसेत ।
  यः प्रदद्यात्त्रिविष्टम्भं भिक्षापात्रसमाश्रयम ॥ ६-२७०॥
  
  वंशजं दारुजं वापि तस्य पुण्यफलं शृणु ।
  दिव्यस्त्रीभोगसंपन्नो विमाने महति स्थितः ॥ ६-२७१॥
  
  चतुर्युगसहस्रं तु भोगान्भुङ्क्ते शिवे पुरे ।
  भिक्षापात्रमुखाच्छादम्वस्त्रपर्णादिकल्पितम ॥ ६-२७२॥
  
  दत्त्वा शिवपुरे भोगान्कल्पमेकं वसेन्नरः ।
  संश्रयं यः प्रदद्याच्च भिक्षापात्रे कमण्डलौ ॥ ६-२७३॥
  
  कल्पितं वस्त्रसूत्राद्यैस्तस्य पुण्यफलं शृणु ।
  तद्वस्त्रपूततन्तूनां संख्या यावद्विधीयते ॥ ६-२७४॥
  
  तावद्वर्षसहस्राणि रुद्रलोके महीयते ।
  सूत्रवल्कलवालैर्वा शिक्यभाण्डसमाश्रयम ॥ ६-२७५॥
  
  यः कृत्वा दामनीयोक्त्रं प्रग्रहं रज्जुमेव वा ।
  एवमादीनि चान्यानि वस्तूनि विनिवेदयेत ॥ ६-२७६॥
  
  शिवगोष्ठोपयोगार्थं तस्य पुण्यफलं शृणु ।
  यावत्तद्रज्जुसंख्यानं प्रदद्याच्छिवगोकुले ॥ ६-२७७॥
  
  तावच्चतुर्युगं देही शिवलोके महीयते ।
  यथा यथा प्रियं वस्त्रं शोभनं च यथा यथा ॥ ६-२७८ ॥
  
  तथा तथा महापुण्यं तद्दानादुत्तरोत्तरम ।
  यः पन्थानं दिशेत्पृष्टं प्रणष्टं च गवादिकं ॥ ६-२७९॥
  
  स गोदानसमं पुण्यं प्रज्ञासौख्यं च विन्दति ।
  कृत्वोपकारमार्तानां स्वर्गं याति न संशयः ॥ ६-२८०॥
  
  अपि कण्टकमुद्धृत्य किमुतान्यं महागुणम ।
  अन्नपानौषधीनां च यः प्रदातारमुद्दिशेत ॥ ६-२८१॥
  
  आर्तानां तस्य विज्ञेयं दातुस्तत्सदृशं फलम ।
  शिवाय तस्य संरुद्धं कर्म तिष्ठति यद्विना ॥ ६-२८२॥
  
  तदल्पमपि यज्ञाङ्गं दत्त्वा यज्ञफलं लभेत ।
  अपि काशकुशं सूत्रं गोमयं समिदिन्धनम ॥ ६-२८३॥
  
  शिवयज्ञोपयोगार्थं प्रवक्ष्यामि समासतः ।
  सर्वेषां शिवभक्तानां दद्याद्यत्किंचिदादरात ।
  दत्त्वा यज्ञफलं विद्यात्किमु तद्वस्तुदानतः ॥ ६-२८४॥
  
   ॥ इति शिवोपनिषदि फलोपकरणप्रदानाध्यायः षष्ठः ॥
  
  
  अथ स्वर्गापवर्गार्थे प्रवक्ष्यामि समासतः ।
  सर्वेषां शिवभक्तानां शिवाचारमनुत्तमम ॥ ७-१॥
  
  शिवः शिवाय भूतानां यस्माद्दानं प्रयच्छति ।
  गुरुमूर्तिः स्थितस्तस्मात्पूजयेत्सततं गुरुम ॥ ७-२॥
  
  नालक्षणे यथा लिङ्गे सांनिध्यं कल्पयेच्छिवः ।
  अल्पागमे गुरौ तद्वत्सांनिध्यं न प्रकल्पयेत ॥ ७-३॥
  
  शिवज्ञानार्थतत्त्वज्ञः प्रसन्नमनसं गुरुम ।
  शिवः शिवं समास्थाय ज्ञानं वक्ति न हीतरः ॥ ७-४॥
  
  गुरुं च शिववद्भक्त्या नमस्कारेण पूजयेत ।
  कृताञ्जलिस्त्रिसंध्यं च भूमिविन्यस्तमस्तकः ॥ ७-५॥
  
  न विविक्तमनाचान्तम चङ्क्रमन्तं तथाकुलम ।
  समाधिस्थं व्रजन्तं च नमस्कुर्याद्गुरुं बुधः ॥ ७-६॥
  
  व्याख्याने तत्समाप्तौ च संप्रश्ने स्नानभोजने ।
  भुक्त्वा च शयने स्वप्ने नमस्कुर्यात्सदा गुरुम ॥ ७-७॥
  
  ग्रामान्तरमभिप्रेप्सुर्गुरोः कुर्यात्प्रदक्षिणम ।
  सार्वाङ्गिकप्रणामं च पुनः कुर्यात्तदागतः ॥ ७-८॥
  
  पर्वोत्सवेषु सर्वेषु दद्याद्गन्धपवित्रकम ।
  शिवज्ञानस्य चारम्भे प्रवासगमनागतौ ॥ ७-९॥
  
  शिवधर्मव्रतारम्भे तत्समाप्तौ च कल्पयेत ।
  प्रसादनाय कुपितो विजित्य च रिपुं तथा ॥ ७-१०॥
  
  पुण्याहे ग्रहशान्तौ च दीक्षायां च सदक्षिणम ।
  आवार्य पदसंप्राप्तौ पवित्रे चोपविग्रहे ॥ ७-११॥
  
  उपानच्छत्त्रशयनं वस्त्रमासनभूषणम ।
  पात्रदण्डाक्षसूत्रं वा गुरुसक्तं न धारयेत ॥ ७-१२॥
  
  हास्यनिष्ठीवनास्फोटमुच्चभाष्यविजृम्भणम ।
  पादप्रसारणं गतिं न कुर्याद्गुरुसंनिधौ ॥ ७-१३॥
  
  हीनान्नपानवस्त्रः स्यान्नीचशय्यासनो गुरोः ।
  न यथेष्टश्च संतिष्ठेत्कलहं च विवर्जयेत ॥ ७-१४॥
  
  प्रतिवाते .अनुवाते वा न तिष्ठेद्गुरुणा सह ।
  असंश्रये च सततं न किंचित्कीर्तयेद्गुरोः ॥ ७-१५॥
  
  अन्यासक्तो न भुञ्जानो न तिष्ठन्नपराङ्मुखः ।
  न शयनो न चासीनः संभास्येद्गुरुणा सह ॥ ७-१६॥
  
  दृष्ट्वैव गुरुमायान्तमुत्तिष्ठेद्दूरतस्त्वरम ।
  अनुज्ञातश्च गुरुणा संविशेच्चानुपृष्ठतः ॥ ७-१७॥
  
  न कण्ठं प्रावृतं कुर्यान्न च तत्रावसक्तिकाम ।
  न पादधावनस्नानं यत्र पश्येद्गुरुः स्थितः ॥ ७-१८॥
  
  न दन्तधावनाभ्यङ्गमायामोद्वर्तनक्रियाः ।
  उत्सर्गपरिधानं च गुरोः कुर्वीत पश्यतः ॥ ७-१९॥
  
  गुरुर्यदर्पयेत्किंचिद्गृहासन्नं तदञ्जलौ ।
  पात्रे वा पुरतः शिष्यस्तद्वक्त्रमभिवीक्षयन ॥ ७-२०॥
  
  यदर्पयेद्गुरुः किंचि तन्नम्रः पुरतः स्थितः ।
  पाणिद्वयेन गृह्णीयत्स्थापयेत्तच्च सुस्थितम ॥ ७-२१॥
  
  न गुरोः कीर्तयेन्नाम परो.अक्षमपि केवलम ।
  समानसंज्ञमन्यं वा नाह्वयीत तदाख्यया ॥ ७-२२॥
  
  स्वगुरुस्तद्गुरुश्चैव यदि स्यातां समं क्वचित ।
  गुरोर्गुरुस्तयोः पूज्यः स्वगुरुश्च तदाज्ञया ॥ ७-२३॥
  
  अनिवेद्य न भुञ्जीत भुक्त्वा चास्य निवेदयेत ।
  नाविज्ञाप्य गुरुं गच्छेद्बहिः कार्येण केनचित ॥ ७-२४॥
  
  गुर्वाज्ञया कर्म कृत्वा तत्समाप्तौ निवेदयेत ।
  कृत्वा च नैत्यकं सर्वमधीयीताज्ञया गुरोः ॥ ७-२५॥
  
  मृद्भस्मगोमयजलं पत्त्रपुष्पेन्धनं समित ।
  पर्याप्तमष्टकं ह्येतद्गुर्वर्थं तु समाहरेत ॥ ७-२६॥
  
  भैषज्याहारपात्राणि वस्त्रशय्यासनं गुरोः ।
  आनयेत्सर्वयत्नेन प्रार्थयित्वा धनेश्वरान ॥ ७-२७॥
  
  गुरोर्न खण्डयेदाज्ञामपि प्राणान्परित्यजेत ।
  कृत्वाज्ञां प्राप्नुयान्मुक्तिं लङ्घयन्नरकं व्रजेत ॥ ७-२८॥
  
  पर्यटेत्पृथिवीं कृत्स्नां सशैलवनकाननाम ।
  गुरुभैषज्यसिद्ध्यर्थमपि गच्छेद्रसातलम ॥ ७-२९॥
  
  यदादिशेद्गुरुः किंचित्तत्कुर्यादविचारतः ।
  अमीमांस्या हि गुरवः सर्वकार्येषु सर्वथा ॥ ७-३०॥
  
  नोत्थापयेत्सुखासीनं शयानं न प्रबोधयेत ।
  आसीनो गुरुमासीनमभिगच्छेत्प्रतिष्ठितम ॥ ७-३१॥
  
  पथि प्रयान्तं यान्तं च यत्नाद्विश्रमयेद्गुरुम ।
  क्षित्पिपासातुरं स्नातं ज्ञात्वा शक्तं च भोजयेत ॥ ७-३२॥
  
  अभ्यङ्गोद्वर्तनं स्नानं भोजनष्ठीवमार्जनम ।
  गात्रसंवाहनं रात्रौ पादाभ्यङ्गं च यत्नतः ॥ ७-३३॥
  
  प्रातः प्रसाधनं दत्त्वा कार्यं संमार्जनाञ्जनम ।
  नानापुष्पप्रकरणं श्रीमद्व्याख्यानमण्डपे ॥ ७-३४॥
  
  स्थाप्यासनं गुरोः पूज्यं शिवज्ञानस्य पुस्तकम ।
  तत्र तिष्ठेत्प्रतीक्षंस्तद्गुरोरागमनं क्रमात ॥ ७-३५॥
  
  गुरोर्निन्दापवादं च श्रुत्वा कर्णौ पिधापयेत ।
  अन्यत्र चैव सर्पेत्तु निगृह्णीयादुपायतः ॥ ७-३६॥
  
  न गुरोरप्रियं कुर्यात्पीडितस्तारितो .अपि वा ।
  नोच्चारयेच्च तद्वाक्यमुच्चार्य नरकं व्रजेत ॥ ७-३७॥
  
  गुरुरेव पिता माता गुरुरेव परः शिवः ।
  यस्यैव निश्चितो भावस्तस्य मुक्तिर्न दूरतः ॥ ७-३८॥
  
  आहाराचारधर्माणां यत्कुर्याद्गुरुरीश्वरः ।
  तथैव चानुकुर्वीत नानुयुञ्जीत कारणम ॥ ७-३९॥
  
  यज्ञस्तपांसि नियमात्तानि वै विविधानि च ।
  गुरुवाक्ये तु सर्वाणि संपद्यन्ते न संशयः ॥ ७-४०॥
  
  अज्ञानपङ्कनिर्मग्नं यः समुद्धरते जनम ।
  शिवज्ञानात्महस्तेन कस्तं न प्रतिपूजयेत ॥ ७-४१॥
  
  इति यः पूजयेन्नित्यं गुरुमूर्तिस्थमीश्वरम ।
  सर्वपापविनिर्मुक्तः प्राप्नोति परमं पदम ॥ ७-४२॥
  
  स्नात्वाम्भसा भस्मना वा शुक्लवस्त्रोपवीतवान ।
  दूर्वागर्भस्थितं पुष्पं गुरुः शिरसि धारयेत ॥ ७-४३॥
  
  रोचनालभनं कुर्याद्धूययेदात्मनस्तनुम ।
  अङ्गुलीयाक्षसूत्रं च कर्णमात्रे च धारयेत ॥ ७-४४॥
  
  गुरुरेवंविधः श्रीमान्नित्यं तिष्ठेत्समाहितः ।
  यस्माज्ज्ञानोपदेशार्थं गुरुरास्ते सदाशिवः ॥ ७-४५॥
  
  धारयेत्पादुके नित्यं मृदुवर्मप्रकल्पिते ।
  प्रगृह्य दण्डं छत्त्रं वा पर्यटेदाश्रमाद्बहिः ॥ ७-४६॥
  
  न भूमौ विन्यसेत्पादमन्तर्धानं विना गुरुः ।
  कुशपादकमाक्रम्य तर्पणार्थं प्रकल्पयेत ॥ ७-४७॥
  
  पादस्थानानि पत्त्राद्यैः कृत्वा देवगृहं विशेत ।
  पात्रास्तरितपादश्च नित्यं भुञ्जीत वाग्यतः ॥ ७-४८॥
  
  न पादौ धावयेत्कांस्ये लोहे वा परिकल्पिते ।
  शौचयेत्तृणगर्भायां द्वितीयायां तथाचमेत ॥ ७-४९॥
  
  न रक्तमुल्बणं वस्त्रं धारयेत्कुसुमानि च ।
  न बहिर्गन्धमाल्यानि वासांसि मलिनानि च ॥ ७-५०॥
  
  केशास्थीनि कपालानि कार्पासास्थितुषाणि च ।
  अमेध्याङ्गारभस्मानि नाधितिष्ठेद्रजांसि च ॥ ७-५१॥
  
  न च लोष्टं विमृद्नीयान्न च छिन्द्यान्नखैस्तृणम ।
  न पत्त्रपुष्पमूल्यानि वंशमङ्गलकाष्ठिताम ॥ ७-५२॥
  
  एवमादीनि चान्यानि पाणिभ्यां न च मर्दयेत ।
  न दन्तखादनं कुर्याद्रोमाण्युत्पाटयेन्न च ॥ ७-५३॥
  
  न पद्भ्यामुल्लिखेद्भूमिं लोष्टकाष्ठैः करेण वा ।
  न नखांश्च नखैर्विध्यान्न कण्डूयेन्नखैस्तनुम ॥ ७-५४॥
  
  मुहुर्मुहुः शिरः श्मश्रु न स्पृशेत्करजैर्बुधः ।
  न लिक्षाकर्षणं कुर्यादात्मनो वा परस्य वा ॥ ७-५५॥
  
  सौवर्ण्यरौप्यताम्रैश्च शृङ्गदन्तशलाकया ।
  देहकण्डूयनं कार्यं वंशकाष्ठीकवीरणैः ॥ ७-५६॥
  
  न विचित्तं प्रकुर्वीत दिशश्चैवावलोकयन ।
  न शोकार्तश्च संतिष्ठेद्धूत्वा पाणौ कपोलकम ॥ ७-५७॥
  
  न पाणिपादवाक्चक्षुः- श्रोत्रशिश्नगुदोदरैः ।
  चापलानि न कुर्वीत स सर्वार्थमवाप्नुयात ॥ ७-५८॥
  
  न कुर्यात्केनचिद्वैरमध्रुवे जीविते सति ।
  लोककौतूहलं पापं संध्यां च परिवर्जयेत ॥ ७-५९॥
  
  न कुद्वारेण वेश्मानि नगरं ग्राममाविशेत ।
  न दिवा प्रावृतशिरा रात्रौ प्रावृत्य पर्यटेत ॥ ७-६०॥
  
  नातिभ्रमणशीलः स्यान्न विशेच्च गृहाद्गृहम ।
  न चाज्ञानमधीयीत शिवज्ञानं समभ्यसेत ॥ ७-६१॥
  
  शिवज्ञानं परं ब्रह्म तदारभ्य न संत्यजेत ।
  ब्रह्मासाध्य च यो गच्छेद्ब्रह्महा स प्रकीर्तितः ॥ ७-६२॥
  
  कृताञ्जलिः स्थितः शिष्यो लघुवस्त्रमुदङ्मुखः ।
  शिवमन्त्रं समुच्चार्य प्राङ्मुखो .अध्यापयेद्गुरुः ॥ ७-६३॥
  
  नागदन्तादिसंभूतं चतुरश्रं सुशोभनम ।
  हेमरत्नचितं वापि गुरोरासनमुत्तमम ॥ ७-६४॥
  
  न शुश्रूषार्थकामाश्च न च धर्मः प्रदृश्यते ।
  न भक्तिर्न यशः क्रौर्यं न तमध्यापयेद्गुरुः ॥ ७-६५॥
  
  देवाग्निगुरुगोष्ठीषु व्याख्याध्ययनसंसदि ।
  प्रश्ने वादे .अनृते .अशौचे दक्षिणं बाहुमुद्धरेत ॥ ७-६६॥
  
  वशे सततनम्रः स्यात्संहृत्याङ्गानि कूर्मवत ।
  तत्संमुखं च निर्गच्छेन्नमस्कारपुरस्सरः ॥ ७-६७॥
  
  देवाग्निगुरुविप्राणां न व्रजेदन्तरेण तु ।
  नार्पयेन्न च गृह्णीयात्किंचिद्वस्तु तदन्तरा ॥ ७-६८॥
  
  न मुखेन धमेदग्निं नाधःकुर्यान्न लङ्घयेत ।
  न क्षिपेदशुचिं वह्नौ न च पादौ प्रतापयेत ॥ ७-६९॥
  
  तृणकाष्ठादिगहने जन्तुभिश्च समाकुले ।
  स्थाने न दीपयेदग्निं दीप्तं चापि ततः क्षिपेत ॥ ७-७०॥
  
  अग्निं युगपदानीय धारयेत प्रयत्नतः ।
  ज्वलन्तं न प्रदीपं च स्वयं निर्वापयेद्बुधः ॥ ७-७१॥
  
  शिवव्रतधरं दृष्ट्वा समुत्थाय सदा द्रुतम ।
  शिवो .अयमिति संकल्प्य हर्षितः प्रणमेत्ततः ॥ ७-७२॥
  
  भोगान्ददाति विपुलान्लिङ्गे संपूजितः शिवः ।
  अग्नौ च विविधां सिद्धिं गुरौ मुक्तिं प्रयच्छति ॥ ७-७३॥
  
  मोक्षार्थं पूजयेत्तस्माद्गुरुमूर्तिस्थमीश्वरम ।
  गुरुभक्त्या लभेज्ज्ञानं ज्ञानान्मुक्तिमवाप्नुयात ॥ ७-७४॥
  
  सर्वपर्वसु यत्नेन ह्येषु संपूजयेच्छिवम ।
  कुर्यादायतने शोभां गुरुस्थानेषु सर्वतः ॥ ७-७५॥
  
  नरद्वयोच्छ्रिते पीठे सर्वशोभासमन्विते ।
  संस्थाप्य मणिजं लिङ्गं स्थाने कुर्याज्जगद्धितम ॥ ७-७६॥
  
  अन्नपानविशेषैश्च नैवेद्यमुपकल्पयेत ।
  भोजयेद्व्रतिनश्चात्र स्वगुरुं च विशेषतः ॥ ७-७७॥
  
  पूजयेच्च शिवज्ञानं वाचयीत च पर्वसु ।
  दर्शयेच्छिवभक्तेभ्यः सत्पूजां परिकल्पिताम ॥ ७-७८॥
  
  प्रियं ब्रूयात्सदा तेभ्यः प्रदेयं चापि शक्तितः ।
  एवं कृते विशेषेण प्रसीदति महेश्वरः ॥ ७-७९॥
  
  छिन्नं भिन्नं मृतं नष्टं वर्धते नास्ति केवलम ।
  इत्याद्यान्न वदेच्छब्दान्साक्षाद्ब्रूयात्तु मङ्गलम ॥ ७-८०॥
  
  अधेनुं धेनुमित्येव ब्रूयाद्भद्रमभद्रकम ।
  कपालं च भगालं स्यात्परमं मङ्गलं वदेत ॥ ७-८१॥
  
  ऐन्द्रं धनुर्मणिधनुर्दाहकाष्ठादि चन्दनम ।
  स्वर्यातं च मृतं ब्रूयाच्छिवीभूतं च योगिनम ॥ ७-८२॥
  
  द्विधाभूतं वदेच्छिन्नं भिन्नं च बहुधा स्थितम ।
  नष्टमन्वेषणीयं च रिक्तं पूर्णाभिवर्धितम ॥ ७-८३॥
  
  नास्तीति शोभनं सर्वमाद्यमङ्गाभिवर्धनम ।
  सिद्धिमद्ब्रूहि गच्छन्तं सुप्तं ब्रूयात्प्रवर्धितम ॥ ७-८४॥
  
  न म्लेच्छमूर्खपतितैः क्रूरैः संतापवेदिभिः ।
  दुर्जनैरवलिप्तैश्च क्षुद्रैः सह न संवदेत ॥ ७-८५॥
  
  नाधार्मिकनृपाक्रान्ते न दंशमशकावृते ।
  नातिशीतजलाकीर्णे देशे रोगप्रदे वसेत ॥ ७-८६॥
  
  नासनं शयनं पानं नमस्काराभिवादनम ।
  सोपानत्कः प्रकुर्वीत शिवपुस्तकवाचनम ॥ ७-८७॥
  
  आचार्यं दैवतं तीर्थमुद्धूतोदं मृदं दधि ।
  वटमश्वत्थकपिलां दीक्षितोदधिसंगमम ॥ ७-८८॥
  
  यानि चैषां प्रकाराणि मङ्गलानीह कानिचित ।
  शिवायेति नमस्कृत्वा प्रोक्तमेतत्प्रदक्षिणम ॥ ७-८९॥
  
  उपानच्छत्त्रवस्त्राणि पवित्रं करकं स्रजम ।
  आसनं शयनं पानं धृतमन्यैर्न धारयेत ॥ ७-९०॥
  
  पालाशमासनं शय्यां पादुके दन्तधावनम ।
  वर्जयेच्चापि निर्यासं रक्तं न तु समुद्भवम ॥ ७-९१॥
  
  संध्यामुपास्य कुर्वीत नित्यं देहप्रसाधनम ।
  स्पृशेद्वन्देच्च कपिलां प्रदद्याच्च गवां हितम ॥ ७-९२॥
  
  यः प्रदद्याद्गवां सम्यक्फलानि च विशेषतः ।
  क्षेत्रमुद्दामयेच्चापि तस्य पुण्यफलं शृणु ॥ ७-९३॥
  
  यावत्तत्पत्त्रकुसुम- कन्दमूलफलानि च ।
  तावद्वर्षसहस्राणि शिवलोके महीयते ॥ ७-९४॥
  
  कृशरोगार्तवृद्धानां त्यक्तानां निर्जने वने ।
  क्षुत्पिपासातुराणां च गवां विह्वलचेतसाम ॥ ७-९५॥
  
  नीत्वा यस्तृणतोयानि वने यत्नात्प्रयच्छति ।
  करोति च परित्राणं तस्य पुण्यफलं शृणु ॥ ७-९६॥
  
  कुलैकविंशकोपेतः पत्नीपुत्रादिसंयुतः ।
  मित्रभृत्यैरुपेतश्च श्रीमच्छिवपुरं व्रजेत ॥ ७-९७॥
  
  तत्र भुक्त्वा महाभोगान्विमानैः सार्वकामिकैः ।
  स महाप्रलयं यावत्तदन्ते मुक्तिमाप्नुयात ॥ ७-९८॥
  
  गोब्राह्मणपरित्राणं सकृत्कृत्वा प्रयत्नतः ।
  मुच्यते पञ्चभिर्घोरैर्महद्भिः पातकैर्द्रुतम ॥ ७-९९॥
  
  अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यमकल्कता ।
  अक्रोधो गुरुशुश्रूषा शौचं संतोषमार्जवम ॥ ७-१००॥
  
  अहिंसाद्या यमाः पञ्च यतीनां परिकीर्तिताः ।
  अक्रोधाद्याश्च नियमाः सिद्धिवृद्धिकराः स्मृताः ॥ ७-१०१॥
  
  दशलाक्षणिको धर्मः शिवाचारः प्रकीर्तितः ।
  योगीन्द्राणां विशेषेण शिवयोगप्रसिद्धये ॥ ७-१०२॥
  
  न विन्दति नरो योगं पुत्रदारादिसंगतः ।
  निबद्धः स्नेहपाशेन मोहस्तम्भबलीयसा ॥ ७-१०३॥
  
  मोहात्कुटुम्बसंसक्तस्तृष्णया शृङ्खलीकृतः ।
  बालैर्बद्धस्तु लोको .अयं मुसलेनाभिहन्यते ॥ ७-१०४॥
  
  इमे बालाः कथं त्याज्या जीविष्यन्ति मया विना ।
  मोहाद्धि चिन्तयत्येवं परमार्थौ न पश्यति ॥ ७-१०५॥
  
  संपर्कादुदरे न्यस्तः शुक्रबिन्दुरचेतनः ।
  स पित्रा केन यत्नेन गर्भस्थः परिपालितः ॥ ७-१०६॥
  
  कर्कशाः कठिना भक्षा जीर्यन्ते यत्र भक्षिताः ।
  तस्मिन्नेवोदरे शुक्रं किं न जीर्यति भक्ष्यवत ॥ ७-१०७॥
  
  येनैतद्योजितं गर्भे येन चैव विवर्धितम ।
  तेनैव निर्गतं भूयः कर्मणा स्वेन पाल्यते ॥ ७-१०८॥
  
  न कश्चित्कस्यचित्पुत्रः पिता माता न कस्यचित ।
  यत्स्वयं प्राक्तनं कर्म पिता मातेति तत्स्मृतम ॥ ७-१०९॥
  
  येन यत्र कृतं कर्म स तत्रैव प्रजायते ।
  पितरौ चास्य दासत्वं कुरुतस्तत्प्रचोदितौ ॥ ७-११०॥
  
  न कश्चित्कस्यचिच्छक्तः कर्तुं दुःखं सुखानि च ।
  करोति प्राक्तनं कर्म मोहाल्लोकस्य केवलम ॥ ७-१११॥
  
  कर्मदायादसंबन्धादुपकारः परस्परम ।
  दृश्यते नापकारश्च मोहेनात्मनि मन्यते ॥ ७-११२॥
  
  ईश्वराधिष्ठितं कर्म फलतीह शुभाशुभम ।
  ग्रामस्वामिप्रसादेन सुकृतं कर्षणं यथा ॥ ७-११३॥
  
  द्वयं देवत्वमोक्षाय ममेति न ममेति च ।
  ममेति बध्यते जन्तुर्न ममेति विमुच्यते ॥ ७-११४॥
  
  द्व्यक्षरं च भवेन्मृत्युस्त्र्यक्षरं ब्रह्म शाश्वतम ।
  ममेति द्व्यक्षरं मृत्युस्त्र्यक्षरं न ममेति च ॥ ७-११५॥
  
  तस्मादात्मन्यहंकारमुत्सृज्य प्रविचारतः ।
  विधूयाशेषसङ्गांश्च मोक्षोपायं विचिन्तयेत ॥ ७-११६॥
  
  ज्ञानाद्योगपरिक्लेशं कुप्रावरणभोजनम ।
  कुचर्यां कुनिवासं च मोक्षार्थी न विचिन्तयेत ॥ ७-११७॥
  
  न दुःखेन विना सौख्यं दृश्यते सर्वदेहिनाम ।
  दुःखं तन्मात्रकं ज्ञेयं सुखमानन्त्यमुत्तमम ॥ ७-११८॥
  
  सेवायां पाशुपाल्ये च वानिज्ये कृषिकर्मणि ।
  तुल्ये सति परिक्लेशे वरं क्लेशो विमुक्तये ॥ ७-११९॥
  
  स्वर्गापवर्गयोरेकं यः शीघ्रं न प्रसाधयेत ।
  याति तेनैव देहेन स मृतस्तप्यते चिरम ॥ ७-१२०॥
  
  यदवश्यं पराधीनैस्त्यजनीयं शरीरकम ।
  कस्मात्तेन विमूढात्मा न साधयति शाश्वतम ॥ ७-१२१॥
  
  यौवनस्था गृहस्थाश्च प्रासादस्थाश्च ये नृपाः ।
  सर्व एव विशीर्यन्ते शुष्कस्निग्धान्नभोजनाः ॥ ७-१२२॥
  
  अनेकदोषदुष्टस्य देहस्यैको महान्गुणह ।
  यां यामवस्थामाप्नोति तां तामेवानुवर्तते ॥ ७-१२३॥
  
  मन्दं परिहरन्कर्म स्वदेहमनुपालयेत ।
  वर्षासु जीर्णकटवत्तिष्ठन्नप्यवसीदति ॥ ७-१२४॥
  
  न ते .अत्र देहिनः सन्ति ये तिष्ठन्ति सुनिश्चलाः ।
  सर्वे कुर्वन्ति कर्माणि विकृशाः पूर्वकर्मभिः ॥ ७-१२५॥
  
  तुल्ये सत्यपि कर्तव्ये वरं कर्म कृतं परम ।
  यः कृत्वा न पुनः कुर्यान्नानाकर्म शुभाशुभम ॥ ७-१२६॥
  
  तस्मादन्तर्बहिश्चिन्तामनेकाकारसंस्थिताम ।
  संत्यज्यात्महितार्थाय स्वाध्यायध्यानमभ्यसेत ॥ ७-१२७॥
  
  विविक्ते विजने रम्ये पुष्पाश्रमविभूषिते ।
  स्थानं कृत्वा शिवस्थाने ध्यायेच्छान्तं परं शिवम ॥ ७-१२८॥
  
  ये .अतिरम्याण्यरण्यानि सुजलानि शिवानि तु ।
  विहायाभिरता ग्रामे प्रायस्ते दैवमोहिताः ॥ ७-१२९॥
  
  विवेकिनः प्रशान्तस्य यत्सुखं ध्यायतः शिवम ।
  न तत्सुखं महेन्द्रस्य ब्रह्मणः केशवस्य वा ॥ ७-१३०॥
  
  इति नामामृतं दिव्यं महाकालादवाप्तवान ।
  विस्तरेणानुपूर्वाच्च ऋष्यात्रेयः सुनिश्चितम ॥ ७-१३१॥
  
  प्रज्ञामथा विनिर्मथ्य शिवज्ञानमहोदधिम ।
  ऋष्यात्रेयः समुद्धृत्य प्राहेदमणुमात्रकम ॥ ७-१३२॥
  
  शिवधर्मे महाशास्त्रे शिवधर्मस्य चोत्तरे ।
  यदनुक्तं भवेत्किंचित्तदत्र परिकीर्तितम ॥ ७-१३३॥
  
  त्रिदैवत्यमिदं शास्त्रं मुनीन्द्रात्रेयभाषितम ।
  तिर्यङ्मनुजदेवानां सर्वेषां च विमुक्तिदम ॥ ७-१३४॥
  
  नन्दिस्कन्दमहाकालास्त्रयो देवाः प्रकीर्तिताः ।
  चन्द्रात्रेयस्तथात्रिश्च ऋष्यात्रेयो मुनित्रयम ॥ ७-१३५॥
  
  एतैर्महात्मबिः प्रोक्ताः शिवधर्माः समासतः ।
  सर्वलोकोपकारार्थं नमस्तेभ्यः सदा नमः ॥ ७-१३६॥
  
  तेषां शिष्यप्रशिष्यैश्च शिवधर्मप्रवक्तृभिः ।
  व्याप्तं ज्ञानसरः शार्वं विकचैरिव पङ्कजैः ॥ ७-१३७॥
  
  ये श्रावयन्ति सततं शिवधर्मं शिवार्थिनाम ।
  ते रुद्रास्ते मुनीन्द्राश्च ते नमस्याः स्वभक्तितः ॥ ७-१३८॥
  
  ये समुत्थाय शृण्वन्ति शिवधर्मं दिने दिने ।
  ते रुद्रा रुद्रलोकेशा न ते प्रकृतिमानुषाः ॥ ७-१३९॥
  
  शिवोपनिषदं ह्येतदध्यायैः सप्तभिः स्मृतम ।
  ऋष्यात्रेयसगोत्रेण मुनिना हितकाम्यया ॥ ७-१४०॥
  
  ॥ इति शिवोपनिषदि शिवाचाराध्यायः सप्तमः ॥
  
  ॥ इति शिवोपनिषत्समाप्ता ॥
  

  Back to Sanskrit Scriptures and Stotras Page
  Back to Scriptures and Stotras Page
  Back to Shaivam Home Page