हिमालयकृतं शिवस्तोत्रम

Himalaya Krutam Shiva Stotram


हिमालय कृतं शिव स्तोत्रम

हिमालय उवाच ॥ 

त्वं ब्रह्मा सऋष्टिकर्ता च त्वं विष्णुः परिपालकः । 
त्वं शिवः शिवदोऽनन्तः सर्वसंहारकारकः ॥१॥ 

त्वमीश्वरो गुणातीतो ज्योतीरूपः सनातनः 
प्रकृतः प्रकृतीशश्च प्राकृतः प्रकृतेः परः ॥२॥ 

नानारूपविधाता त्वं भक्तानां ध्यानहेतवे । 
येषु रूपेपु यत्प्रीतिस्तत्तद्रूपं बिभर्षि च ॥३॥ 

सूर्यस्त्वं सृष्टिजनक आधारः सर्वतेजसाम । 
सोमस्त्वं सस्यपाता च सततं शीतरश्मिना ॥४॥ 

वायुस्त्वं वरुणस्त्वं च विद्वांश्च विदुषां गुरुः । 
मृत्युञ्जयो मृत्युमृत्युः कालकालो यमान्तकः ॥५॥ 

वेदस्त्वं वेदकर्ता च वेदवेदाङ्गपारगः । 
विदुषां जनकस्त्वं च विद्वांश्च विदुषां गुरुः ॥६॥ 

मन्त्रस्त्वं हि जपस्त्वं हि तपस्त्वं तत्फलप्रदः ।
वाक त्वं रागाधिदेवी त्वं तत्कर्ता तद्गुरुः स्वयम ॥७॥ 

अहो सरस्वतीबीज  कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः । 
इत्येवमुक्त्वा शैलेन्द्रस्तस्थौ धृत्वा पदांबुजम ॥८॥ 

तत्रोवास तमाबोध्य चावरुह्य वृषाच्छिवः । 
स्तोत्रमेतन्महापुण्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः ॥९॥ 

मुच्यते सर्वपापेभ्यो भयेभ्यश्च भवार्णवे । 
अपुत्रो लभते पुत्रं मासमेकं पठेद्यदि ॥१०॥

भार्याहीनो लभेद्भार्यां सुशीलां सुमनोहराम । 
चिरकालगतं वस्तु लभते सहसा ध्रुवम ॥११॥

राज्यभ्रष्टो लभेद्राज्यं शङ्करस्य प्रसादतः । 
कारागारे श्मशाने च शत्रुग्रस्तेऽतिसङ्कटे ॥१२॥ 

गभीरेऽतिजलाकीर्णे भग्नपोते विषादने । 
रणमध्ये महाभीते हिंस्रजन्तुसमन्विते ॥१३॥ 

यः पठेच्छ्रद्धया सम्यक स्तोत्रमेतज्जगद्गुरोः । 
सर्वतो मुच्यते स्तुत्वा शङ्करस्य प्रसादतः ॥१४॥ 

इति श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
हिमालयकृतं शिवस्तोत्रं संपूर्णम ॥

Back to Sanskrit Scriptures and Stotras Page
Back to Scriptures and Stotras Page
Back to Shaivam Home Page