ശിവഷഡക്ഷര സ്തോത്രം

Shiva Shadakshara Stotram


ശിവായ നമഃ || 

ശിവഷഡക്ഷര സ്തോത്രം

ഓംകാരം ബിന്ദുസംയുക്തം നിത്യം ധ്യായന്തി യോഗിനഃ | 
കാമദം മോക്ഷദം ചൈവ ഓംകാരായ നമോ നമഃ ||൧|| 

നമന്തി ഋഷയോ ദേവാ നമന്ത്യപ്സരസാം ഗണാഃ | 
നരാ നമന്തി ദേവേശം നകാരായ നമോ നമഃ ||൨|| 

മഹാദേവം മഹാത്മാനം മഹാധ്യാന പരായണം | 
മഹാപാപഹരം ദേവം മകാരായ നമോ നമഃ ||൩|| 

ശിവം ശാന്തം ജഗന്നാഥം ലോകാനുഗ്രഹകാരകം | 
ശിവമേകപദം നിത്യം ശികാരായ നമോ നമഃ ||൪|| 

വാഹനം വൃഷഭോ യസ്യ വാസുകിഃ കണ്ഠഭൂഷണം | 
വാമേ ശക്തിധരം ദേവം വകാരായ നമോ നമഃ ||൫|| 

യത്ര യത്ര സ്ഥിതോ ദേവഃ സര്വവ്യാപീ മഹേശ്വരഃ | 
യോ ഗുരുഃ സര്വദേവാനാം യകാരായ നമോ നമഃ ||൬|| 

ഷഡക്ഷരമിദം സ്തോത്രം യഃ പഠേച്ഛിവസന്നിധൗ | 
ശിവലോകമവാപ്നോതി ശിവേന സഹ മോദതേ ||൭|| 

ഇതി ശ്രീരുദ്രയാമലേ ഉമാമഹേശ്വരസംവാദേ ശിവഷഡക്ഷരസ്തോത്രം സംപൂര്ണം || 

Back to Sanskrit Page
Back to Hindu Scriptures and Stotras Main Page
Back to Shaivam Home Page