ശിവപഞ്ചാക്ഷര സ്തോത്രം

Sivapanchakshara Stotram


ശിവായ നമഃ || 

ശിവപഞ്ചാക്ഷര സ്തോത്രം

നാഗേന്ദ്രഹാരായ ത്രിലോചനായ 
ഭസ്മാംഗരാഗായ മഹേശ്വരായ | 
നിത്യായ ശുദ്ധായ ദിഗംബരായ 
തസ്മൈ നകാരായ നമഃ ശിവായ ||*൧|| 

മന്ദാകിനീസലിലചന്ദനചര്ചിതായ 
നന്ദീശ്വരപ്രമഥനാഥമഹേശ്വരായ | 
മന്ദാര മുഖ്യബഹുപുഷ്പസുപൂജിതായ 
തസ്മൈ മകാരായ നമഃ ശിവായ ||൨|| 

ശിവായ ഗൗരീവദനാബ്ജവൃന്ദ സൂര്യായ 
ദക്ഷാധ്വര നാശകായ | 
ശ്രീനീലകണ്ഠായ വൃഷധ്വജായ  
തസ്മൈ ശികാരായ നമഃ ശിവായ ||൩||

വസിഷ്ഠകുംഭോദ്ഭവഗൗതമാര്യമുനീന്ദ്രദേവാര്ചിതശേഖരായ | 
ചദ്രാര്ക വൈശ്വാനരലോചനായ തസ്മൈ വകാരായ നമഃ ശിവായ ||൪||

യക്ഷസ്വരൂപായ ജടാധരായ പിനാകഹസ്തായ സനാതനായ | 
ദിവ്യായ ദേവായ ദിഗംബരായ തസ്മൈ യകാരായ നമഃ ശിവായ ||൫|| 

പഞ്ചാക്ഷരമിദം പുണ്യം യഃ പഠേച്ഛിവസന്നിധൗ | 
ശിവലോകമവാപ്നോതി ശിവേന സഹ മോദതേ ||൬|| 

ഇതി ശ്രീമച്ഛങ്കരാചാര്യവിരചിതം ശിവപഞ്ചാക്ഷരസ്തോത്രം സംപൂര്ണം || 

(*൧-അസ്യാഗ്രേ ’ആസമാപ്തം’ ഇത്യാദിപ്രക്ഷിപ്തശ്ലോകാഃ ക്വചിദ്ദ്രുശ്യന്തേ |)

Back to Sanskrit Page
Back to Hindu Scriptures and Stotras Main Page
Back to Shaivam Home Page