ദ്വാദശ ജ്യോതിര്ലിംഗ സ്മരണം

Dvadasha Jyotirlinga Smaranam


ശിവായ നമഃ || 

ദ്വാദശജ്യോതിര്ലിംഗസ്മരണം

സൗരാഷ്ട്രേ സോമനാഥം ച ശ്രീശൈലേ മല്ലികാര്ജുനം | 
ഉജ്ജയിന്യാം മഹാകാളമോങ്കാരമമലേശ്വരം ||൧|| 

പരല്യാം വൈദ്യനാഥം ച ഡാകിന്യാം ഭീമശങ്കരം | 
സേതുബന്ധേ തു രാമേശം നാഗേശം ദാരുകാവനേ ||൨|| 

വാരാണസ്യാം തു വിശ്വേശം ത്ര്യംബകം ഗൗതമീതടേ | 
ഹിമാലയേ തു കേദാരം ഘുസൃണേശം ശിവാലയേ ||൩|| 

ഏതാനി ജ്യോതിര്ലിംഗാനി സായം പ്രാതഃ പഠേന്നരഃ | 
സപ്തജന്മകൃതം പാപം സ്മരണേന വിനശ്യതി ||൪|| 

ഇതി ദ്വാദശജ്യോതിര്ലിംഗസ്മരണം സംപൂര്ണം || 

Back to Sanskrit Page
Back to Hindu Scriptures and Stotras Main Page
Back to Shaivam Home Page