ചന്ദ്രചൂഡാലാഷ്ടകം

Chandrachoodaalaa Ashtakam


ശിവായ നമഃ || 

ചന്ദ്രചൂഡാലാ അഷ്ടകം

യമനിയമാദ്യംഗയുതൈര്യോഗൈര്യത്പാദപങ്കജം ദ്രഷ്ടും | 
പ്രയതന്തേ മുനിവര്യാസ്തമഹം പ്രണമാമി ചന്ദ്രചൂഡാലം ||൧|| 

യമഗര്വഭഞ്ജനചണം നമതാം സര്വേഷ്ടദാനധൗരേയം | 
ശമദമസാധനസംപല്ലഭ്യം പ്രണമാമി ചന്ദ്രചൂഡാലം ||൨|| 

യം ദ്രോണബില്വമുഖ്യൈഃ പൂജയതാം ദ്വാരി മത്തമാതംഗാഃ | 
കണ്ഠേ ലസന്തി വിദ്യാസ്തമഹം പ്രണമാമി ചന്ദ്രചൂഡാലം ||൩|| 

നലിനഭവപദ്മനേത്രപ്രമുഖാമരസേവ്യമാനപദപദ്മം | 
നതജനവിദ്യാദാനപ്രവണം പ്രണമാമി ചന്ദ്രചൂഡാലം ||൪|| 

നുതിഭിര്ദേവവരാണാം മുഖരീകൃതമന്ദിരദ്വാരം | 
സ്തുതമാദിമവാക്തതിഭിഃ സതതം പ്രണമാമി ചന്ദ്രചൂഡാലം ||൫|| 

ജന്തോസ്തവ പാദപൂജനകരണാത്കരപദ്മഗാഃ പുമര്ഥാഃ സ്യുഃ | 
മുരഹരപൂജിതപാദം തമഹം പ്രണമാമി ചന്ദ്രചൂഡാലം ||൬|| 

ചേതസി ചിന്തയതാം യത്പദപദ്മം സത്വരം വക്ത്രാത് | 
നിഃസരതി വാക്സുധാമാ തമഹം പ്രണമാമി ചന്ദ്രചൂഡാലം ||൭|| 

നമ്രാജ്ഞാനതമസ്തതിദൂരീകരണായ നേത്രലക്ഷ്മാദ്യഃ | 
ധത്തേഽഗ്നിചന്ദ്രസൂര്യാംസ്തമഹം പ്രണമാമി ചന്ദ്രചൂഡാലം ||൮|| 

അഷ്ടകമേതത്പഠതാം സ്പഷ്ടതരം കഷ്ടനാശനം പുംസാം | 
അഷ്ട ദദാതി ഹി സിദ്ധീരിഷ്ടസമഷ്ടീശ്ച ചന്ദ്രചൂഡാലഃ ||൯|| 

ഇതി ചന്ദ്രചൂഡാലാഷ്ടകം സംപൂര്ണം ||

Back to Sanskrit Page
Back to Hindu Scriptures and Stotras Main Page
Back to Shaivam Home Page