അപമൃത്യുഹരം മഹാമൃത്യുഞ്ജയ സ്തോത്രം

Apamrutyuharam Mahamtutyunjjaya Stotram


ശിവായ നമഃ ||

അപമൃത്യുഹരം മഹാമൃത്യുഞ്ജയ സ്തോത്രം |

ഓം അസ്യ ശ്രീമഹാമൃത്യഞ്ജയസ്തോത്രമന്ത്രസ്യ ശ്രീമാര്കണ്ഡേയ ഋഷിഃ, 
അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ , ശ്രീമൃത്യുഞ്ജയോ ദേവതാ, ഗൗരീ ശക്തിഃ, മമ  
സര്വാരിഷ്ടസമസ്തമൃത്യുശാന്ത്യര്ഥം സകലൈശ്വര്യപ്രാപ്ത്യര്ഥം 
ച ജപേ വിനിയോഗഃ | 

അഥ ധ്യാനം || 

ചന്ദ്രാര്കാഗ്നിവിലോചനം സ്മിതമുഖം പദ്മദ്വയാന്തഃ സ്ഥിതം  
മുദ്രാപാശമൠഗാക്ഷസത്രവിലസത്പാണിം ഹിമാംശുപ്രഭും | 

കോടീന്ദുപ്രഗലത്സുധാപ്ലുതതനും ഹാരാദിഭൂഷോജ്ജ്വലം 
കാന്തം വിശ്വവിമോഹനം പശുപതിം മൠത്യുഞ്ജയം ഭാവയേത് | 

ഓം രുദ്രം പശുപതിം സ്ഥാണും നീലകണ്ഠമുമാപതിം | 
നമാമി ശിരസാ ദേവം കിം നോ മൃത്യുഃ കരിഷ്യതി ||൧|| 

നീലകണ്ഠം കാലമൂര്തിം കാലജ്ഞം കാലനാശനം | 
നമാമി ശിരസാ ദേവം കിം നോ മൃത്യുഃ കരിഷ്യതി ||൨|| 

നീലകണ്ഠം വിരൂപാക്ഷം നിര്മലം നിലയപ്രഭം | 
നമാമി ശിരസാ ദേവം കിം നോ മൃത്യുഃ കരിഷ്യതി ||൩|| 

വാമദേവം മഹാദേവം ലോകനാഥം ജഗദ്ഗുരും | 
നമാമി ശിരസാ ദേവം കിംനോ മൃത്യുഃ കരിഷ്യതി ||൪|| 

ദേവദേവം ജഗന്നാഥം ദേവേശം വൃഷഭധ്വജം | 
നമാമി ശിരസാ ദേവം കിം നോ മൃത്യുഃ കരിഷ്യതി ||൫|| 

ഗംഗാധരം മഹാദേവം സര്വാഭരണഭൂഷിതം | 
നമാമി ശിരസാ ദേവം കിം നോ മൃത്യുഃ കരിഷ്യതി ||൬|| 

അനാധഃ പരമാനന്ദം കൈവല്യപദഗാമിനി | 
നമാമി ശിരസാ ദേവം കിംനോ മൃത്യുഃ കരിഷ്യതി ||൭|| 

സ്വര്ഗാപവര്ഗദാതാരം സൃഷ്ടിസ്ഥിതിവിനാശകം | 
നമാമി ശിരസാ ദേവം കിംനോ മൃത്യുഃ കരിഷ്യതി ||൮|| 

ഉത്പത്തിസ്ഥിതിസംഹാരം കര്താരമീശ്വരം ഗുരും | 
നമാമി ശിരസാ ദേവം കിം നോ മൃത്യുഃ കരിഷ്യതി ||൯|| 

മാര്കണ്ഡേയകൃതം സ്തോത്രം യഃ പഠേച്ഛിവസന്നിധൗ | 
തസ്യ മൠത്യുഭയം നാസ്തി നാഗ്നിചൗരഭയം ക്വചിത് ||൧൦|| 

ശതാവര്തം പ്രകര്തവ്യം സങ്കടേ കഷ്ടനാശനം |
ശുചിര്ഭൂത്വാ പഠേത്സ്തോത്രം സര്വസിദ്ധിപ്രദായകം ||൧൧|| 

മൃത്യുഞ്ജയ മഹാദേവ ത്രാഹി മാം ശരണാഗതം | 
ജന്മമൠത്യുജരാരോഗൈഃ പീഡിതം കര്മബന്ധനൈഃ ||൧൨|| 

താവതസ്ത്വദ്ഗതപ്രാണസ്ത്വച്ചിത്തോഽഹം സദാ മൃഡ | 
ഇതി വിജ്ഞാപ്യ ദേവേശം ത്ര്യംബകാഖ്യം മനും ജപേത് ||൧൩|| 

നമഃ ശിവായ സാംബായ ഹരയേ പരമാത്മനേ | 
പ്രണതക്ലേശനാശായ യോഗിനാം പതയേ നമഃ ||൧൪|| 

ശതാങ്ഗായുര്മത്രഃ | ഓം ഹ്രീം ശ്രീം ഹ്രീം ഹ്രൈം ഹഃ ഹന ഹന ദഹ ദഹ  പച പച 
ഗൃഹാണ ഗൃഹാണ മാരയ മാരയ മര്ദയ മര്ദയ മഹാമഹാഭൈരവ ഭൈരവരൂപേണ 
ധുനയ ധുനയ കംപയ കംപയ വിഘ്നയ വിഘ്നയ വിശ്വേശ്വര ക്ഷോഭയ ക്ഷോഭയ 
കടുകടു മോഹയ മോഹയ ഹും ഫട്  സ്വാഹാ || 
ഇതി മന്ത്രമാത്രേണ സമാഭീഷ്ടോ ഭവതി ||൧൫|| 

ഇതി ശ്രീമാര്കണഡേയപുരാണേ മാര്കണ്ഡേയകൃതമപമൃത്യുഹരം 
	മഹാമൃത്യുഞ്ജയസ്തോത്രം സംപൂര്ണം ||

Back to Sanskrit Page
Back to Hindu Scriptures and Stotras Main Page
Back to Shaivam Home Page