ಶಿವಾಷ್ಟಕಮ್

Shivashtakam


ಶಿವ ಅಷ್ಟಕಮ್

ಪ್ರಭುಂ ಪ್ರಾಣನಾಥಂ ವಿಭುಂ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ಜಗನ್ನಾಥನಾಥಂ ಸದಾನನ್ದಭಾಜಮ್ | 
ಭವದ್ಭವ್ಯಭೂತೇಶ್ವರಂ ಭೂತನಾಥಂ ಶಿವಂ ಶಙ್ಕರಂ ಶಂಭುಮೀಶಾನಮೀಡೇ ||೧|| 

ಗಲೇ ರುಣ್ಡಮಾಲಂ ತನೌ ಸರ್ಪಜಾಲಂ ಮಹಾಕಾಲಕಾಲಂ ಗಣೇಶಾಧಿಪಾಲಮ್ | 
ಜಟಾಜೂಟಗಙ್ಗೋತ್ತರಙ್ಗೈರ್ವಿಶಾಲಂ ಶಿವಂ ಶಙ್ಕರಂ ಶಂಭುಮೀಶಾನಮೀಡೇ ||೨|| 

ಮುದಾಮಾಕರಂ ಮಣ್ಡನಂ ಮಣ್ಡಯನ್ತಂ ಮಹಾಮಣ್ಡಲಂ ಭಸ್ಮಭೂಷಾಧರಂ  ತಮ್ | 
ಅನಾದಿಂ ಹ್ಯಪಾರಂ ಮಹಾಮೋಹಮಾರಂ ಶಿವಂ ಶಙ್ಕರಂ ಶಂಭುಮೀಶಾನಮೀಡೇ ||೩|| 

ತಟಾಧೋನಿವಾಸಂ ಮಹಾಟ್ಟಾಟ್ಟಹಾಸಂ ಮಹಾಪಾಪನಾಶಂ ಸದಾ ಸುಪ್ರಕಾಶಮ್ | 
ಗಿರೀಶಂ ಗಣೇಶಂ ಸುರೇಶಂ ಮಹೇಶಂ ಶಿವಂ ಶಙ್ಕರಂ ಶಂಭುಮೀಶಾನಮೀಡೇ ||೪|

ಗಿರೀನ್ದ್ರಾತ್ಮಜಾಸಙ್ಗೃಹೀತಾರ್ಧದೇಹಂ ಗಿರೌ ಸಂಸ್ಥಿತಂ ಸರ್ವದಾ ಸನ್ನಿಗೇಹಮ್ | 
ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭಿರ್ವನ್ದ್ಯಮಾನಂ ಶಿವಂ ಶಙ್ಕರಂ ಶಂಭುಮೀಶಾನಮೀಡೇ ||೫|| 

ಕಪಾಲಂ ತ್ರಿಶೂಲಂ ಕರಾಭ್ಯಾಂ ದಧಾನಂ ಪದಾಂಭೋಜನಮ್ರಾಯ ಕಾಮಂ ದದಾನಮ್ | 
ಬಲೀವರ್ದಯಾನಂ ಸುರಾಣಾಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಶಿವಂ ಶಙ್ಕರಂ ಶಂಭುಮೀಶಾನಮೀಡೇ ||೬|| 

ಶರಚ್ಚನ್ದ್ರಗಾತ್ರಂ ಗುಣಾನನ್ದಪಾತ್ರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಪವಿತ್ರಂ ಧನೇಶಸ್ಯ ಮಿತ್ರಮ್ | 
ಅಪರ್ಣಾಕಳತ್ರಂ ಚರಿತ್ರಂ ವಿಚಿತ್ರಂ ಶಿವಂ ಶಙ್ಕರಂ ಶಂಭುಮೀಶಾನಮೀಡೇ ||೭|| 

ಹರಂ ಸರ್ಪಹಾರಂ ಚಿತಾಭೂವಿಹಾರಂ ಭವಂ ವೇದಸಾರಂ ಸದಾ ನಿರ್ವಿಕಾರಮ್ | 
ಶ್ಮಶಾನೇ ವಸನ್ತಂ ಮನೋಜಂ ದಹನ್ತಂ ಶಿವಂ ಶಙ್ಕರಂ ಶಂಭುಮೀಶಾನಮೀಡೇ ||೮|| 

ಸ್ತವಂ ಯಃ ಪ್ರಭಾತೇ ನರಃ ಶೂಲಪಾಣೇಃ ಪಠೇತ್ಸರ್ವದಾ ಭರ್ಗಭಾವಾನುರಕ್ತಃ | 
ಸ ಪುತ್ರಂ ಧನಂ ಧಾನ್ಯಮಿತ್ರಂ ಕಳತ್ರಂ ವಿಚಿತ್ರೈಃ ಸಮಾರಾದ್ಯ ಮೋಕ್ಷಂ ಪ್ರಯಾತಿ ||೯|| 

ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ || 

Back to Sanskrit Page
Back to Hindu Scriptures and Stotras Main Page
Back to Shaivam Home Page