ಶಿವಭಕ್ತಿ ಕಲ್ಪ ಲತಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

Shiva Bhakti Kalpa Latika Stotram


ಶಿವಭಕ್ತಿಕಲ್ಪಲತಿಕಾಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶ್ರೀಕಾನ್ತಪದ್ಮಜಮುಖೈರ್ಹೃದಿ ಚಿನ್ತನೀಯಂ 
ಶ್ರೀಮತ್ಕ್ವ ಶಙ್ಕರ ಭವಚ್ಚರಣಾರವಿನ್ದಮ್ | 
ಕ್ವಾಹಂ ತದೇತದುಪಸೇವಿತುಮೀಹಮಾನೋ  
ಹಾ ಹನ್ತ ಕಸ್ಯ ನ ಭವಾಮ್ಯುಪಹಾಸಪಾತ್ರಮ್ ||೧|| 

ಅದ್ರಾಕ್ಷಮಙ್ಘ್ರಿಕಮಲಂ ನ ತವೇತಿ ಯನ್ಮೇ
ದುಃಖಂ ಯದಪ್ಯನವಮೃಶ್ಯ ದುರಾತ್ಮತಾಂ ಸ್ವಾಮ್ | 
ಪಾದಾಂಬುಜಂ ತವ ದಿದೃಕ್ಷ ಇತೀದೃಗಾಗಃ 
ಪಾತೋಽನಲೇ ಪ್ರತಿಕೃತಿರ್ಗಿರಿಶೈತಯೋರ್ಮೇ ||೨|| 

ದೌರಾತ್ಮ್ಯತೋ ಮಮ ಭವತ್ಪದದರ್ಶನೇಚ್ಛಾ 
ಮನ್ತುಸ್ತಥಾಪಿ ತವ ಸಾ ಭಜನಾತ್ಮಿಕೇತಿ | 
ಸ್ಯಾದೀಶಿತುರ್ಮಯಿ ದಯೈವ ದಯಾಮಕಾರ್ರ್ಷೀ-
ರಶ್ಮಾದಿಭಿಃ ಪ್ರಹೃತವತ್ಸು ನ ಕಿಂ ವಿಭೋ ತ್ವಮ್ ||೩||

ದುಃಖಾನಲೋದರನಿಪಾತನಧೂರ್ವದೇಷ್ವೇ-
ಷ್ವರ್ಥಾಙ್ಗನಾಸುತ ಮುಖೇಷ್ವನುರಾಗ ಆಗಃ | 
ಸ್ಯಾತ್ತೇ ರುಷೇ ತವ ದಯಾಲುತಯಾ ತ್ವದಾನ-
ತ್ಯಾದ್ಯೈರ್ವಿಭೋ ತದವಧೂಯ ಬಿಭರ್ಷಿ ಚಾಸ್ಮಾನ್ ||೪|| 

ಈಶಾನ ರಕ್ಷಿತುಮಿಮಾನ್ಯದಪೇಕ್ಷಸೇ ತ್ವಂ 
ನತ್ಯಾದಿಕಂ ತದಪನೇತುಮತಿಪ್ರಸಙ್ಗಮ್ | 
ಕಿಂ ಹೀಯತೇ ತದನುಪಾಧಿಕೃಪಾಲುತಾ ತೇ 
ಸಂವಿತ್ಸುಖಸ್ಯ ನ ಹಿ ತೇ ಪ್ರಿಯಮಪ್ರಿಯಂ ವಾ ||೫|| 

ಅಪ್ಯಾಹರ ಪ್ರಹರ ಸಂಹರ ವಾಗ್ವದಸ್ಯ 
ತ್ರಾತಾಸ್ಯುಪಾತ್ತಮಮುನಾ ಮಮ ನಾಮ ಹೀತಿ | 
ಏವಂ ವಿಭೋ ತನುಭೃತಾಮವನೇಽಪ್ಯುಪಾಯಾ-
ನ್ವೇಷೀ ಕಥಂ ಪರಮಕಾರುಣಿಕೋಽಸಿ ನ ತ್ವಮ್ ||೬|| 

ತ್ರಾತಾ ದಯಾಜಲನಿಧಿಃ ಸ್ಮೃತಿಮಾತ್ರಲಭ್ಯಃ 
ಕ್ಷನ್ತಾಽಽಗಸಾಮಿತಿ ಭವದ್ಯಶಸಾ ಹೃತಾತ್ಮಾ | 
ಸ್ವಾಮಸ್ಮರನ್ಬತ ಮಲೀಮಸತಾಮಲಜ್ಜೋ 
ಭಕ್ತಿಂ ಭವತ್ಯಭಿಲಷಾಮಿ ಧಿಗಸ್ತು ಯನ್ಮಾಮ್ ||೭|| 

ಶರ್ಮಾಪ್ತಿರಾರ್ತಿವಿಹತಿಶ್ಚ ಭವತ್ಪ್ರಸಾದಂ 
ಶಂಭೋರ್ವಿನಾ ನ ಹಿ ನೃಣಾಂ ಸ ಚ ನಾನ್ತರಾ ಯಾಮ್ | 
ಯಸ್ಯಾಂ ವಿಧಿಃ ಶ್ವಭುಗಪಿ ಕ್ಷಮತೇ ಸಮಂ ತಾಂ 
ತ್ವದ್ಭಕ್ತಿಮಿಚ್ಛತು ನ ಕಃ ಸ್ವವಿನಾಶಭೀರುಃ ||೮|| 

ಭಕ್ತಿರ್ವಿಭಾತ್ಯಯಿ ಮಹತ್ಯಪರಂ ತು ಫಲ್ಗ್ವಿ-
ತ್ಯೇವಂ ಗ್ರಹೋ ನನು ಭವತ್ಕೃಪಯೈವ ಲಭ್ಯಃ | 
ಲಬ್ಧಸ್ತ್ವಸೌ ಫಲಮಮುಷ್ಯ ಲಭೇ ನ ಕಿಂ ವಾ 
ತಾಂ ಹನ್ತ ತೇ ತದಯಶೋ ಮಮ ಹೃದ್ರುಜಾ ಚ ||೯|| 

ತ್ವದ್ಭಕ್ತ್ಯಸಂಭವಶುಚಂ ಪ್ರತಿಕಾರಶೂನ್ಯಾ-
ಮನ್ತರ್ವಹನ್ನಿಖಿಲಮೀಶ ಸುಖಂ ಚ ದುಃಖಮ್ | 
ಉದ್ಬನ್ಧಲಗ್ನ ಇವ ದುಃಖತಯೈವ ಮನ್ಯೇ 
ಸನ್ತಾನ್ಯತೀತಿ ಮಯಿ ಹನ್ತ ಕದಾ ದಯೇಥಾಃ ||೧೦|| 

ಭಕ್ತಿಂ ಭವತ್ಯವಿಹಿತಾಂ ವಹತಸ್ತು ತದ್ವಿ-
ಶೇಷೋಪಲಂಭವಿರಹಾಹಿತಮಸ್ತು ದುಃಖಮ್ | 
ತಸ್ಯಾಃ ಪ್ರತೀಪತತಿಭಿರ್ಹತಿಜಂ ಕಥಂ ವಾ 
ದುಃಖಂ ಸಹೇ ಮಯಿ ಕದೇಶ ಕೃಪಾ ಭವೇತ್ತೇ ||೧೧|| 

ಲಗ್ನಃ ಕೃತಾನ್ತವದನೇಽಸ್ಮಿ ಲಭೇ ಚ ನಾದ್ಯಾ-
ಪ್ಯಚ್ಛಾಂ ರತಿಂ ತ್ವಯಿ ಶಿವೇತ್ಯವಸೀದತೋ ಮೇ | 
ತ್ವದ್ವಿಸ್ಮೃತಿಂ ಕುವಿಷಯಾಭಿರತಿಪ್ರಚಾರೈ-
ಸ್ತನ್ವನ್ ಹಿ ಮಾಂ ಹಸಪದಂ ತನುಷೇ ಬ್ರುವೇ ಕಿಮ್ ||೧೨|| 

ಬದ್ಧಸ್ಪೃಹಂ ರುಚಿರಕಾಞ್ಚನಭೂಷಣಾದೌ 
ಬಾಲಂ ಫಲಾದಿಭಿರಿವ ತ್ವಯಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗೇ| 
ಆಶಾಭರಾಕುಲಮಹೋ ಕರುಣಾನಿಧೇ ಮಾ-
ಮರ್ಥಾನ್ತರೈರ್ಹೃತಧಿಯಂ ಕುರುಷೇ ಕಿಮೇವಮ್ ||೧೩|| 

ತಿಕ್ತಗ್ರಹೋಽಧಿ ಮಧುರಂ ಮಧುರಗ್ರಹೋಽಧಿ 
ತಿಕ್ತಂ ಯಥಾ ಭುಜಗದಷ್ಟತನೋಸ್ತಥಾಽಹಮ್ | 
ತ್ವಯ್ಯಸ್ತರಕ್ತಿರಿತರತ್ರ ತು ಗಾಢಮಗ್ನಃ 
ಶೋಚ್ಯೋಽಶ್ಮನೋಽಪಿ ಹಿ ಭವಾಮಿ ಕಿಮನ್ಯದೀಶ ||೧೪|| 

ತ್ವತ್ಸಂಸ್ಮೃತಿ ತ್ವದಭಿಧಾನಸಮೀರಣಾದಿ
ಸಂಭಾವನಾಸ್ಪದಮಮೀ ಮಮ ಸನ್ತು ಶೋಕಾಃ | 
ಮಾ ಸನ್ತು ಚ ತ್ವದನುಷಕ್ತಿಮುಷಃ ಪ್ರಹರ್ಷಾ 
ಮಾ ತ್ವತ್ಪುರಃ ಸ್ಥಿತಿಪುಷೇಶ ದ್ರುಶಾಽನುಪಶ್ಯ ||೧೫|| 

ಸಂಪಾತನಂ ನನು ಸುಖೇಷು ನಿಪಾತನಂ ವಾ 
ದುಃಖೇಷ್ವಥಾನ್ಯದಪಿ ವಾ ಭವದೇಕತಾನಮ್ | 
ಯತ್ಕಲ್ಪಯೇರ್ನನು ಧಿಯಾ ಶಿವ ತದ್ವಿಧೇಹಿ 
ನಾವೈಮ್ಯಹಂ ಮಮ ಹಿತಂ ಶರಣಂ ಗತಸ್ತ್ವಾಮ್ ||೧೬||

ದುಃಖಂ ಪ್ರದಿತ್ಸುರಯಿ ಮೇ ಯದಿ ನ ಪ್ರದದ್ಯಾ 
ದುಃಖಾಪಹಂ ಪುರಹರ ತ್ವಯಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗಮ್ | 
ತ್ವದ್ಭಕ್ತ್ಯಲಾಭಪರಿಚಿನ್ತನಸಂಭವಂ ಮೇ 
ದುಃಖಂ ಪ್ರದೇಹಿ ತವ ಕಃ ಪುನರತ್ರ ಭಾರಃ ||೧೭|| 

ಭಕ್ತಯಾ ತ್ವಯೀಶ ಕತಿ ನಾಶ್ರುಪರೀತದ್ದಷ್ಟ್ಯಾ 
ಸಞ್ಜಾತಗದ್ಗದಗಿರೋತ್ಪುಳಕಾಙ್ಗಯಷ್ಟ್ಯಾ | 
ಧನ್ಯಾಃ ಪುನನ್ತಿ ಭುವನಂ ಮಮ ಸಾ ನ ಹೀತಿ 
ದುಃಖೇಽಪಿ ಕಾ ನು ತವ ದುರ್ಲಭತಾ ವಿಧಿತ್ಸಾ ||೧೮|| 

ತ್ವದ್ಭಕ್ತಿರೇವ ತದನವಾಪ್ತಿಶುಗಪ್ಯುದಾರಾ 
ಶ್ರೀಃ ಸಾ ಚ ತಾವಕ ಜನಾಶ್ರಯಣೇ ಚ ಲಭ್ಯಾ| 
ಉಲ್ಲಂಘ್ಯ ತಾವಕಜನಾನ್ ಹಿ ತದರ್ಥನಾಗ-
ಸ್ತ್ವಯ್ಯಾಃ ಸಹಸ್ವ ತದಿದಂ ಭಗವನ್ನಮಸ್ತೇ ||೧೯|| 

ಸೇವಾ ತ್ವದಾಶ್ರಯವತಾಂ ಪ್ರಣಯಶ್ಚ ತೇಷು 
ಸಿಧ್ಯೇದ್ದೃಢೋ ಮಮ ಯಥಾಶು ತಥಾ ದಯಾರ್ದ್ರಾಮ್ | 
ದೃಷ್ಟಿಂ ತವಾರ್ಪಯ ಮಯೀಶ ದಯಾಂಬುರಾಶೇ 
ಮೈವಂ ವಿಭೋ ವಿಮುಖತಾ ಮಯಿ ದೀನಬನ್ಧೋ ||೨೦|| 

ಗೌರೀಸಖಂ ಹಿಮಕರಪ್ರಭಮಂಬುದಾಭಂ 
ಶ್ರೀಜಾನಿ ವಾ ಶಿವವಪುಸ್ತವ ತಜ್ಜುಷೋ ಯೇ || 
ತೇ ತ್ವಾಂ ಶ್ರಿತಾ ವಹಸಿ ಮುರ್ಧ್ನಿ ತದಂಘ್ರಿರೇಣುಂ 
ತತ್ಸೇವನಂ ಮಮ ಕಥಂ ನು ದಯಾಂ ವಿನಾ ತೇ ||೨೧|| 

ತ್ವದ್ಭಕ್ತಿಕಲ್ಪಲತಿಕಾಂ ಕೃಪಯಾಽರ್ಪಯೇಶ 
ಮಚ್ಚಿತ್ತಸೀಮ್ನಿ ಭವದೀಯಕಥಾಸುಧಾಭಿಃ | 
ತಾಂ ವರ್ಧಯ ತ್ವದನುರಾಗಫಲಾಢ್ಯಮೌಲಿಂ 
ತನ್ಮೂಲ ಏವ ಖಲು ಮುಕ್ತಿಫಲಂ ಚಕಾಸ್ತಿ ||೨೨|| 

ನಿಃಸ್ವೋ ಧನಾಗಮ ಇವ ತ್ವದುಪಾಶ್ರಿತಾನಾಂ 
ಸನ್ದರ್ಶನೇ ಪ್ರಮುದಿತಸ್ತ್ವಯಿ ಸಾನ್ದ್ರಹಾರ್ದಃ| 
ಆಲೋಕಯನ್ ಜಗದಶೇಷಮಿದಂ ಭವನ್ತಂ 
ಕಾರ್ಯಸ್ತ್ವಯೇಶ ಕೃಪಯಾಽಹಮಪಾಸ್ತಖೇದಃ ||೨೩|| 

ಯೋ ಭಕ್ತಿಕಲ್ಪಲತಿಕಾಭಿಧಮಿನ್ದುಮೌಲೇ-
ರೇವಂ ಸ್ತವಂ ಪಠತಿ ತಸ್ಯ ತದೈವ ದೇವಃ | 
ತುಷ್ಟಃ ಸ್ವಭಕ್ತಿಮಖಿಲೇಷ್ಟದುಹಂ ದದಾತಿ 
ಯಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನಾರದಮುಖೈರುಪಯಾತಿ ಸಾಮ್ಯಮ್ ||೨೪|| 

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಮದಭಿನವ- 
ನೃಸಿಂಹಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿವಿರಚಿತಂ ಶಿವಭಕ್ತಿಕಲ್ಪಲತಿಕಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Back to Sanskrit Page
Back to Hindu Scriptures and Stotras Main Page
Back to Shaivam Home Page