ಶಂಭುಸ್ತವಃ

Shambhustavah


ಶಂಭುಸ್ತವಃ |  

ಕೈಲಾಸಶೈಲನಿಲಯಾತ್ಕಲಿಕಲ್ಮಷಘ್ನಾ-
ಚ್ಚನ್ದ್ರಾರ್ಧಭೂಷಿತಜಟಾದ್ವಟಮೂಲವಾಸಾತ್ | 
ನಮ್ರೋತ್ತಮಾಙ್ಗವಿನಿವೇಶಿತಹಸ್ತಪದ್ಮಾ-
ಚ್ಛಂಭೋಃ ಪರಂ ಕಿಮಪಿ ದೈವಮಹಂ ನ ಜಾನೇ ||೧||  

ನಾಕಾಧಿನಾಥಕರಪಲ್ಲವಸೇವಿತಾಙ್ಘ್ರೇ- 
ರ್ನಾಗಾಸ್ಯಷಣ್ಮುಖವಿಭಾಸಿತಪಾರ್ಶ್ವಭಾಗಾತ್ | 
ನಿರ್ವ್ಯಾಜಪೂರ್ಣಕರುಣಾನ್ನಿಖಿಲಾಮರೇಡ್ಯಾ-
ಚ್ಛಂಭೋಃ ಪರಂ ಕಿಮಪಿ ದೈವಮಹಂ ನ ಜಾನೇ ||೨||  

ಮೌನೀನ್ದ್ರರಕ್ಷಣಕೃತೇ ಜಿತಕಾಲಗರ್ವಾತ್-
ಪಾಪಾಬ್ಧಿಶೋಷಣವಿಧೌ ಜಿತವಾಡವಾಗ್ನೇಃ| 
ಮಾರಾಙ್ಗಭಸ್ಮಪರಿಲೇಪನಶುಕ್ಲಗಾತ್ರಾ-
ಚ್ಛಂಭೋಃ ಪರಂ ಕಿಮಪಿ ದೈವಮಹಂ ನ ಜಾನೇ ||೩|| 

ವಿಜ್ಞಾನಮುದ್ರಿತಕರಾಚ್ಛರದಿನ್ದುಶುಭ್ರಾ-
ದ್ವಿಜ್ಞಾನದಾನನಿರತಾಜ್ಜಡಪಙ್ಕ್ತಯೇಽಪಿ | 
ವೇದಾನ್ತಗೇಯಚರಣಾದ್ವಿಧಿವಿಷ್ಣುಸೇವ್ಯಾ-
ಚ್ಛಂಭೋಃ ಪರಂ ಕಿಮಪಿ ದೈವಮಹಂ ನ ಜಾನೇ ||೪|| 

ಇತಿ ಶಂಭುಸ್ತವಃ ಸಂಪೂರ್ಣಃ ||

Back to Sanskrit Page
Back to Hindu Scriptures and Stotras Main Page
Back to Shaivam Home Page