ಭಕ್ತಶರಣಸ್ತೋತ್ರಮ್

Bhakta Sharana Stotram


ಭಕ್ತ ಶರಣ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಆರ್ದ್ರಾತಃಕರಣಸ್ತ್ವಂ ಯಸ್ಮಾದೀಶಾನ ಭಕ್ತವೃನ್ದೇಷು | 
ಆರ್ದ್ರೋತ್ಸವಪ್ರಿಯೋಽತಃ ಶ್ರೀಕಣ್ಠಾತ್ರಾಸ್ತಿ ನೈವ ಸನ್ದೇಹಃ ||೧|| 

ದ್ರಷ್ಟ್ರುಂಸ್ತವೋತ್ಸವಸ್ಯ ಹಿ ಲೋಕಾನ್ಪಾಪಾತ್ತಥಾ ಮೃತ್ಯೋಃ | 
ಮಾ ಭೀರಸ್ತ್ವಿತಿ ಶಂಭೋ ಮಧ್ಯೇ ತಿರ್ಯಗ್ಗತಾಗತೈರ್ಬ್ರೂಷೇ ||೨|| 

ಪ್ರಕರೋತಿ ಕರುಣಯಾರ್ದ್ರಾನ್ ಶಂಭುರ್ನಮ್ರಾನಿತಿ ಪ್ರಬೋಧಾಯ | 
ಘರ್ಮೋಽಯಂ ಕಿಲ ಲೋಕಾನಾರ್ದ್ರಾನ್ ಕುರುತೇಽದ್ಯ ಗೌರೀಶ ||೩|| 

ಆರ್ದ್ರಾನಟೇಶಸ್ಯ ಮನೋಽಬ್ಜವೃತ್ತಿರಿತ್ಯರ್ಥಸಂಬೋಧಕೃತೇ ಜನಾನಾಮ್ | 
ಆರ್ದ್ರರ್ಕ್ಷ ಏವೋತ್ಸವ ಮಾಹ ಶಸ್ತಂ ಪುರಾಣಜಾಲಂ ತವ ಪಾರ್ವತೀಶ ||೪|| 

ಬಾಣಾರ್ಚನೇ ಭಗವತಃ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ 
ಪ್ರೀತಿರ್ಭವೇನ್ನಿರುಪಮೇತಿ ಯತಃ ಪುರಾಣೈಃ 
ಸಂಬೋಧ್ಯತೇ ಪರಶಿವಸ್ಯ ತತಃ ಕರೋತ್ತಿ 
ಬಾಣಾರ್ಚನಂ ಜಗತಿ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಜನಾಲಿಃ||೫|| 

ಯಥಾನ್ಧಕಂ ತ್ವಂ ವಿನಿಹತ್ಯ ಶೀಘ್ರಂ 
ಲೋಕಸ್ಯ ರಕ್ಷಾಮಕರೋಃ ಕೃಪಾಬ್ಧೇ | 
ತಥಾಜ್ಞತಾಂ ಮೇ ಬಿನಿವಾರ್ಯ ಶೀಘ್ರಂ 
ವಿದ್ಯಾಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಾಶು ಸಭಾಧಿನಾಥ ||೬|| 

ಇತಿ ಭಕ್ತಶರಣಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Back to Sanskrit Page
Back to Hindu Scriptures and Stotras Main Page
Back to Shaivam Home Page