ಅಪಮೃತ್ಯುಹರಂ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

Apamrutyuharam Mahaamrutyunjjaya Stotram


ಶಿವಾಯ ನಮಃ || 

ಅಪಮೃತ್ಯುಹರಂ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

ಔಮ್ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಹಾಮೃತ್ಯಞ್ಜಯಸ್ತೋತ್ರಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಾರ್ಕಣ್ಡೇಯ ಋಷಿಃ, 
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ , ಶ್ರೀಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯೋ ದೇವತಾ, ಗೌರೀ ಶಕ್ತಿಃ, 
ಮಮ ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟಸಮಸ್ತಮೃತ್ಯುಶಾನ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ 
ಚ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ | 

ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ || 

ಚನ್ದ್ರಾರ್ಕಾಗ್ನಿವಿಲೋಚನಂ ಸ್ಮಿತಮುಖಂ ಪದ್ಮದ್ವಯಾನ್ತಃ ಸ್ಥಿತಂ 
ಮುದ್ರಾಪಾಶಮೄಗಾಕ್ಷಸತ್ರವಿಲಸತ್ಪಾಣಿಂ ಹಿಮಾಂಶುಪ್ರಭುಮ್ | 

ಕೋಟೀನ್ದುಪ್ರಗಲತ್ಸುಧಾಪ್ಲುತತನುಂ ಹಾರಾದಿಭೂಷೋಜ್ಜ್ವಲಂ 
ಕಾನ್ತಂ ವಿಶ್ವವಿಮೋಹನಂ ಪಶುಪತಿಂ ಮೄತ್ಯುಞ್ಜಯಂ ಭಾವಯೇತ್ | 

ಔಮ್ ರುದ್ರಂ ಪಶುಪತಿಂ ಸ್ಥಾಣುಂ ನೀಲಕಣ್ಠಮುಮಾಪತಿಮ್ | 
ನಮಾಮಿ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಕಿಂ ನೋ ಮೃತ್ಯುಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ ||೧|| 

ನೀಲಕಣ್ಠಂ ಕಾಲಮೂರ್ತಿಂ ಕಾಲಜ್ಞಂ ಕಾಲನಾಶನಮ್ | 
ನಮಾಮಿ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಕಿಂ ನೋ ಮೃತ್ಯುಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ ||೨|| 

ನೀಲಕಣ್ಠಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಂ ನಿರ್ಮಲಂ ನಿಲಯಪ್ರಭಮ್ | 
ನಮಾಮಿ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಕಿಂ ನೋ ಮೃತ್ಯುಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ ||೩|| 

ವಾಮದೇವಂ ಮಹಾದೇವಂ ಲೋಕನಾಥಂ ಜಗದ್ಗುರುಮ್ | 
ನಮಾಮಿ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಕಿಂನೋ ಮೃತ್ಯುಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ ||೪|| 

ದೇವದೇವಂ ಜಗನ್ನಾಥಂ ದೇವೇಶಂ ವೃಷಭಧ್ವಜಮ್ | 
ನಮಾಮಿ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಕಿಂ ನೋ ಮೃತ್ಯುಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ ||೫|| 

ಗಙ್ಗಾಧರಂ ಮಹಾದೇವಂ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಮ್ | 
ನಮಾಮಿ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಕಿಂ ನೋ ಮೃತ್ಯುಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ ||೬|| 

ಅನಾಧಃ ಪರಮಾನನ್ದಂ ಕೈವಲ್ಯಪದಗಾಮಿನಿ | 
ನಮಾಮಿ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಕಿಂನೋ ಮೃತ್ಯುಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ ||೭|| 

ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದಾತಾರಂ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿವಿನಾಶಕಮ್ | 
ನಮಾಮಿ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಕಿಂನೋ ಮೃತ್ಯುಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ ||೮|| 

ಉತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರಂ ಕರ್ತಾರಮೀಶ್ವರಂ ಗುರುಮ್ | 
ನಮಾಮಿ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಕಿಂ ನೋ ಮೃತ್ಯುಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ ||೯|| 

ಮಾರ್ಕಣ್ಡೇಯಕೃತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛಿವಸನ್ನಿಧೌ | 
ತಸ್ಯ ಮೄತ್ಯುಭಯಂ ನಾಸ್ತಿ ನಾಗ್ನಿಚೌರಭಯಂ ಕ್ವಚಿತ್ ||೧೦|| 

ಶತಾವರ್ತಂ ಪ್ರಕರ್ತವ್ಯಂ ಸಙ್ಕಟೇ ಕಷ್ಟನಾಶನಮ್ |
ಶುಚಿರ್ಭೂತ್ವಾ ಪಠೇತ್ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಮ್ ||೧೧|| 

ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ಮಹಾದೇವ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ಶರಣಾಗತಮ್ | 
ಜನ್ಮಮೄತ್ಯುಜರಾರೋಗೈಃ ಪೀಡಿತಂ ಕರ್ಮಬನ್ಧನೈಃ ||೧೨|| 

ತಾವತಸ್ತ್ವದ್ಗತಪ್ರಾಣಸ್ತ್ವಚ್ಚಿತ್ತೋಽಹಂ ಸದಾ ಮೃಡ | 
ಇತಿ ವಿಜ್ಞಾಪ್ಯ ದೇವೇಶಂ ತ್ರ್ಯಂಬಕಾಖ್ಯಂ ಮನುಂ ಜಪೇತ್ ||೧೩|| 

ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಸಾಮ್ಬಾಯ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ | 
ಪ್ರಣತಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಯೋಗಿನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ||೧೪|| 

ಶತಾಙ್ಗಾಯುರ್ಮತ್ರಃ | ಔಮ್ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೈಂ ಹಃ ಹನ ಹನ ದಹ ದಹ ಪಚ ಪಚ 
ಗೃಹಾಣ ಗೃಹಾಣ ಮಾರಯ ಮಾರಯ ಮರ್ದಯ ಮರ್ದಯ ಮಹಾಮಹಾಭೈರವ ಭೈರವರೂಪೇಣ 
ಧುನಯ ಧುನಯ ಕಮ್ಪಯ ಕಮ್ಪಯ ವಿಘ್ನಯ ವಿಘ್ನಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಕ್ಷೋಭಯ ಕ್ಷೋಭಯ 
ಕಟುಕಟು ಮೋಹಯ ಮೋಹಯ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ || 
ಇತಿ ಮನ್ತ್ರಮಾತ್ರೇಣ ಸಮಾಭೀಷ್ಟೋ ಭವತಿ ||೧೫|| 

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಾರ್ಕಣಡೇಯಪುರಾಣೇ ಮಾರ್ಕಣ್ಡೇಯಕೃತಮಪಮೃತ್ಯುಹರಂ 
	ಮಹಾ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Back to Sanskrit Page
Back to Hindu Scriptures and Stotras Main Page
Back to Shaivam Home Page