પરમાત્માષ્ટકમ

Paramatma Ashtakam


પરમાત્મા અષ્ટકમ |

પરમાત્મંસ્તવ પ્રાપ્તૌ કુશલોઽસ્મિ ન સંશયઃ | 
તથાપિ મે મનો દુષ્ટં ભોગેષુ રમતે સદા ||૧|| 

યદા યદા તુ વૈરાગ્યં ભોગેભ્યશ્ચ કરોમ્યહમ | 
તદૈવ મે મનો મૂઢં પુનર્ભોગેષુ ગચ્છતિ ||૨|| 

ભોગાન્ભુક્ત્વા મુદં યાતિ મનો મે ચઞ્ચલં પ્રભો | 
તવ સ્મૃતિ યદા યાતિ તદા યાતિ બહિર્મુખમ ||૩|| 

પ્રત્યહં શાસ્ત્રનિચયં ચિન્તયામિ સમાહિતઃ | 
તથાપિ મે મનો મૂઢં ત્યક્ત્વા ત્વાં ભોગમિચ્છતિ ||૪|| 

શોકમોહૌ માનમદૌ તવાજ્ઞાનાદ્ભવન્તિ વૈ | 
યદા બુદ્ધિપથં યાસિ યાન્તિ તે વિલયં તદા ||૫|| 

કૃપાં કુરુ તથા નાથ ત્વયિ ચિત્તં સ્થિરં યથા | 
મમ સ્યાજ્જ્ઞાનસંયુક્તં તવ ધ્યાનપરાયણમ ||૬|| 

માયયા તે વિમૂઢોઽસ્મિ ન પશ્યામિ હિતાહિતમ | 
સંસારાપારપાથોધૌ પતિતં માં સમુદ્ધર ||૭|| 

પરમાત્મંસ્ત્વયિ સદા મમ સ્યાન્નિશ્ચલા મતિઃ | 
સંસારદુઃખગહનાત્ત્વં સદા રક્ષકો મમ||૮|| 

પરાત્મન ઇદં સ્તોત્રં મોહવિચ્છેદકારકમ | 
જ્ઞાનદં ચ ભવેન્નૃણાં યોગાનન્દેન નિર્મિતમ ||૯|| 

ઇતિ શ્રીયોગાનન્દતીર્થવિરચિતં પરમાત્માષ્ટકં સંપૂર્ણમ ||

Back to gujariti Scriptures and Stotras Page
Back to stotras in many languages
Back to Shaivam Home Page