logo

|

Home >

temples-of-lord-shiva >

uttar-pradesh-temples

Uttar Pradesh Temples

Shiva temple, Kurukshetra

Kashi (Varanasi) Shiva Temples Map


View Kashi (Varanasi) Temples in a larger map

 • Agra Sector
  • pArttAlA - mahAdev, ailakuND tIrth.
  • paTeshar - on the bank of river yamuna
 • alahabad Dt.
  • Prayag (Allahabad)
   • Akshay Vat - Near Sangam - Shuladankeshwar, Jayadadheshwar
   • ashvamed ghat
   • Alopi - Shiva temple
   • Bhardwaj Ashram - Bhardwajeshwar Mahadev
   • Kalyani Devi - on the bank of the Yamuna
   • Kamauri Nath Mahadev - in the railway colony near the Surajkund locality.- Lord Shankar had destroyed the cupid god Kamdev here.
   • Hatkeshwar Nath Temple - in the heart of the Allahabad city on the Zero road
   • Bhita Danuha (Sujawan Dev) - on the bank of Yamuna river about 3 km west from Ghoorpur
   • Bargad Ghat Shiv Temple - on the bank of the Yamuna near Meerapur
   • Siddheshwari Peeth - Shiva Temple
   • Shankar temple Mahuawan - historical temple is situated on Koraon-Kaurhar road 8 km north-west of Koraon in Meja tehsil of Allahabad
   • Shankar temple Jamsot - dates back to the 11th century Kalchuri empire and is located near the Lapri river 15 km west of Koraon
   • Loknath Temple - in the old Loknath locality
   • Kunaura Mahadev - 12 km north of Handia market
   • Patthar Shivala Temple - in Khuldabad sabji mandi on the old GT Road
   • Shankar Temple Bolan - near the Vindhya mountains in the Meja tehsil.
   • Veni Mahadev Mandir
   • Mankameshwar Temple - on the bank of Yamuna
   • someshvar - Somesvara Temple - inside the fort on the bank of the Yamuna
   • Akhileshwar Mahadev
   • Tailokeshwar Mahadev

    View Prayag Temples in a larger map
   • Pandveshwar Nath Mandir
   • Shivkuti Mahadev
   • Gangoli Shivalaya
   • vaTa vRixeshvar
   • rAjarAjeshvar mahAdev,
   • shUlakaNTeshvar
   • madhana kAmeshvar
   • nAgeshvar mahAdev
   • Nag Vasuki Shiva Temple - north of Sangam in the northern corner of Daraganj on the Ganga bank
   • badharpuri
   • Medua Shivji Mandir
   • Mahadev Temple near Vivekananda Marg
   • Padila Mahadev - 3 km north-east of Phaphamau in Soraon tehsil
   • Phaphamau Shiva Temple
   • Bamrauli Shiva Temple
   • Takshakeshwar Nath - in south of Allahabad city in Daryabad locality on the bank of the Yamuna
   • Salori - Shiva Temple
   • Shiav Temple near Mazar Chauraha
   • Shiv temple near Triveni Marg
   • Shiva Temple near Ambedkar nagar
   • Shiva Temple near MLNR Road
   • Shiva Temple near Cheoki
  • tyork - someshvarnAth
  • shyAvan thiyoTa
  • ismail ganj
 • ayodya - nAgeshvarnAth mahAdev
 • ayodya area
  • ayhAr
  • ayodyA- mAnsingh shivAlayam, mahAdev
  • sauli
  • bagchAr - bAgeshvar
  • bilvAy
  • birhAr
  • bisvarn - There are 12 Lord shiva temples
  • sippiyA
  • gautampUr
  • mAleshvarnAth mahAdev
  • machchilikAn - karNanAth mahAdev
  • gArgpUr - pR^ithvinAth
  • mohanlAl ganj
  • pangAn - 2 Lord hsiva temples
  • bahiyAr - gaNeshvarnAth
  • pUrvA - bilveshvar mahAdev
  • rAyghar - 3 Lord hsiva temples
  • sharvAn - bisveshvar mahAdev
  • sinholi shahar jAnpUr - 3 Lord hsiva temples
  • DargAvAn - 3 shiva temples
  • haidarghar - 2 shiva temples
  • kalyANmal shivAlayam - pa~nchA~Ngir mahAdev
  • kaNDiyAvAn
  • gATrA medhini singh - 7 shiva temples
  • keri sector - kola village
  • kukrAmailani - 2 shiva temples
  • DahirpUr - jallinAth mahAdev
  • machchhlikAvan - gArhyunAth mahAdev
  • magrayAr sector
  • paTTu pamri - pAlesurnAth mahAdev
  • gaNesha sthAn - rAmanAth, parvata rAja putri
 • Gaurikund (anekatha~NgAvadham) - near HardvAr, aruNmanneshvar (aruNmanRa n^Ayakar), manonmaNi, nyAna tIrttam, indra tIrttam
 • ka~NkAL - 1 mile south of hardvAr on the west bank of ga~Nga, daxeshvar
 • ga~Ngodri - on HimAlayam at 10000 feet over sea level
 • karmukteshvar - 2 miles from mIraT, mukteshvar mahAdev, gangA tIrttam
 • karan prayAg - near hardvAr station, umeshvar, pArvatI, ganga, alakanandA rivers
 • kAshi, vAraNAsi, avimuktam
  • vishvanAth, vishAlAxi, ganga river - The old temple was destroyed by aurangaseb, the new temple 500 feet south of the original place was built 200 years back

   View Kashi temples  in a larger map
  • Tilbandheshwar Mahadev
  • Madhyamaheshwar Temple - worshiped by Narada, mentioned in Kashi Khanda
  • Jageshwar mahadev - ancient temple, Large Shivalinga
  • Mahamritunnjay Shiv Mandir
  • Nepali Temple
  • Trilochan Mahadev Temple
  • Mangala Gauri Ghat - Gabhastisvara
  • shaileshvar temple
  • Kamkoteshwar Temple
  • Prithvishwar Mahadeo Temple - Khajuri Colony
  • Sangameswar Mahadev Mandir
  • Gayaneswar Mahadev Temple
  • Bedeswar Mahadev
  • Shivala Ghat - Shiva temple
  • Shivala Ghat - Pashupatinath Temple
  • Baijnath Temple
  • Nagwa - Siddhidham Mandir
  • Aiternai mahadev temple
  • onkAreshvar
  • amR^iteshvar
  • Manmandir Sri Someshwara Swamy Temple
  • Dhandhanyeshwar temple
  • Pravesh Marg Vishwanath Temple
  • Bhadresvara Temple - Agnisvara Ghat
  • sangameshvar - asiganga ghat
  • Darbhanga Ghat - Shiva Temple
  • dasAsvamedeshvar - dasAsvameda ghat
  • shUlaDankeshvar - dasAsvameda ghat
  • Brahmeshwara - Dashaswamedha Ghat
  • Varaheshwara - Dashashwanedha Ghat
  • xemeshvar - dasAsvameda ghat
  • tAlamyeshvar - dasAsvameda ghat
  • varuNatIrteshvar - varuNasangam ghat
  • sangameshvar - varuNasangam ghat
  • naxatreshvar - varuNasangam ghat
  • svetadIpatIrteshvar - varuNasangam ghat
  • vedeshvar - varuNasangam ghat
  • kapardIshvar - panchaganga ghat
  • vaShiShTeshvar - panchaganga ghat
  • maNikarNikeshvar
  • gangeshvar - laLitaghat
  • sArasa chandreshvar - mIr ghat
  • sarveshvar - mADe ghat
  • kedhArIshvar - kedhAr ghat
  • hanumanteshvar - hanumant ghat
  • lolarakkeshvar - hanumant ghat
  • somnAth - gartaDap
  • vimoxa - gartaDap
  • nIlkaNTh - gartaDap
  • mokeshvar - gartaDap
  • karuNeshvar - gartaDap
  • mandireshvar - gartaDap
  • nIleshvar - gartaDap
  • kALakUTeshvar - gartaDap
  • gandharveshvar - bhImachaNDi tIrttam
  • nemeshvar - bhImachaNDi tIrttam
  • rAmeshvar - bhImachaNDi tIrttam
  • rattAxIshvar - bhImachaNDi tIrttam
  • Dharmaesha temple - Mir Ghat
  • New Viswanatha temple - Mir Ghat
  • mahAbhImeshvar
  • bhUtnAth
  • kAmeshvar
  • bhadreshvar
  • airAvadeshvar
  • mAdavIshvar
  • satrughneshvar
  • laxmaNeshvar
  • sangeshvar - kapiladhAra
  • R^iShabhadvajeshvar - kapiladhAra
  • prahalAdeshvar
  • trilokaleshvar
  • vIreshvar
  • Sunderpur Vishveshwar Temple
  • Indireshwar Temple
  • Vishwanath Temple inside BHU
  • Shivbar Shiva Temple
  • Shiva Temple - Chowk Godowlia Road
  • Gol Park - Shiva Temple
  • Airhe Pokhara Shiva Temple
  • Shiva Temple - near Tapovan Ashram
  • Mahadev Temple - near Durga Kund
  • Shiva Temple near Ramnagar Road
  • Shiva Temple near Shivpur Road
  • many more Lord hsiva temples
 • Mugalsarai - Patel nagar Shiva Temple
 • Saranath - Sarangnath Temple
 • Saranath - Shiva temple near Har Narain Vihar Road
 • Saranath - Panchayatana Temple
 • kuruxetra - near indraprastam (delhi), tAnEshvar mahArAj, sarveshvar
 • kedhAr - on himAlayas, kedhArnAth, kedhAragauri, dAxAyaNi, puShkara, mandhAkini tIrttam, nAradakuND (jyotir lingam)
 • kankhal - daksheshwarar (near hardvAr)
 • mamadam - on the way to kedhAr
 • tu~Ngam - on the way to kedhAr
 • rudram - on the way to kedhAr
 • komeshvaram - on the way to kedhAr
 • gorgarA - in Himalayas
 • shivkoT - 6 miles from prayAg
 • DiyoriyA
 • nanadigram - 14 miles from ayodya, gaurIsha~Nkar mahAdev
 • nAdadvAram (nAdAd) - on himAlayas
 • nArAyaNkOTTi - Virabhadra Temple; near almora
 • baTeshvar - on the way from AgrA to eDAvA, 6 miles northwest of bAh, on the bank of jamnA river, vaTeshvar, banyan tree
 • bhadravaTam - near gangAdvAr, bhadreshvar (self manifest)
 • badri nArAyaNam - bilvaked mahAdev
 • brahmakapAlam - near badrikAshram, kapAleshvar, ganga river source
 • prayAg (alahabad) - confluence of ganga, yamuna and sarasvati, someshvar (self manifest), pArvati, trivENi tIrttam, Alayam is in the east of jamuna
 • brindAvan - mahAdev, pArvati, yamuna river
 • mathura - bhUtEshvar mahAdev
 • mathura - gokarNeshvar
 • mathura ganga kR^iShNa ghat - mahAdev
 • matura tahsil
  • Aring - bimleshvar mahAdev
  • rAmeshvar, on the bank of yamuna (bengal ghat)
  • hATakeshvar (gaughat)
  • rangeshvar mahAdev (rangabhUmi)
 • rAmnagarbarkAnA ahichatram - very old temple (1st cent BCE)
 • rAmpUr - bAralli dt (1st cent ACE)
 • rAmalar - in the himAlaya
 • RiShIkesh - neelkaNT mahAdev
 • rudraprayAg - near badrinAth, nearby is maNibaleshvar temple
 • laxmaNpuri (lucknow) - mahAdev
 • jAnpUr dt. gopalpUr - 2 ancient shivAlayams
 • jAnpUr dt. reki - trilok mahAdev / trilochan mahAdev
 • shrInagar (ashva tIrttam, shrIxEtra) - kArvAr dt, kamaleshvar
 • stAneshvar - 97 miles north of indraprastam (delhi), stAneshvar
 • hamIrpur dt mahoba - in madansAhar lake
 • hardvAr (haridvAr) - daxeshvar
 • hardwar - hill temple, bilvakeshvar
 • hardhvAr - nIleshvar
 • hardvAr - shravaNnAthmahAdev
 • harharpur - in the himAlaya
 • hasthinApur - 36 miles from indraprastam (delhi) 
   
 • Almora Dt.
  • Baijnath (Almora) - Kedarnatha Temple No. 8 - 14
  • Dandeshwar - Dandesvara Temple
  • Dwarahat - Mritunjaya group of temples
  • Jageshwar - Jagesvara Temple
  • Jageshwar - Mrtyunjaya Temple

   
 • Baghpat Dt.
  • Pura Mahadev (Baloni) - Baghpat - Meerut Highway. 30 KM from Baghpat 36 KM from Meerut, established by Rishi Parshuram
  • Valmiki Ashram (Balani) - Panchmukhi Shivling, 25 KM from Baghpat and 29 KM from Meerut.
 • Bageshwar Dt.
  • Baijnath - Group of ancient temples, consisting of main shrine of Siva and 17 subsidiary shrines
 • Banda Dt.
  • Kalinjar Fort - Bhairava Kunda
  • Kalinjar Fort of Kalinjar - Linga temple of Nilakantha etc.
 • Chamoli Dt.
  • Gopeshwar - Gopesvara Mahadeva Temple
 • Champawat Dt.
  • Champawat - Group of Baleshwar Temples
 • Gonda Dt.
  • Hathili - Mound covered with bricks with the ruins of the temple of Asokanath Mahadeva
 • Kanpur Dehat Dt.
  • Parauli - Temple known as 'Mahadeo Baba'
 • Lalitpur Dt.
  • Bhadona - Mahadeva temple of Gondwani type
  • Chandpur - Sahasra Linga
  • Dasraran - Small flat-roofed fane sacred to Mahadeva
  • Dhongra - Sati slab showing three-headed Mahadeva on the top and fighting scenes below
  • Dhongra - Small temple of Sankhanath or Santanatha
  • Dudhai - Linga or Mahadeva
  • Dudhai - Two temples Mahadeva
  • Gurha - Northern temple consisting of a shrine and a porch sacred to Mahadeva or Linga, an inscription of Samvat 1014 over the lintel
  • Madanpur - Temple at Mahadeva
  • Pali - Temple of Neelkantha
  • Vijapur - Temple of Mahadeva
 • Mirzapur Dt.
  • Ahugi - Remains of Three Small Linga Temple circa 1000AD.
  • Ahugi - Ruins of a Saiva Temple
 • Pithoragarh Dt.
  • Patal Bhubaneswar - Patal Bhubaneswar Caves
 • Rae Bareli Dt.
  • Rajmau - Siva Temple
 • Sravasti Nagar Dt.
  • Ikauna (Chakra) Bhandar (Sahet Mahet) - Mound known as Bani Nath Mahadeo
 • Unsorted Temples
 • Bajinga - Siva Temple
 • Baman Sual - Trinetrevara Mahadeva Group of Temple
 • Bayala - Badrinatha Temple
 • Kapileshwar - Bhairavanatha Temple
 • Lakhamandal - Ruined Siva Shrine
 • Lakhamandal - Siva Temple
 • Nimiya-khera/Nibiakhera - Bhadresvara Mahadeva Temple
 • Thal - Siva temple No. 1, 2, 3, 4

Related Content

Uttar Pradesh Lord Shiva Temples Pictures

12 - Jyotirlingas -11. Kashi SHRI VISHWESHWAR (Varanasi)

కాసి వైభవమ్ (Kasi Vaibhavam)

சிதம்பர ரகசியம்

Mashan Holi Festival (Kaama dahana) - in Varanasi