logo

|

Home >

temples-of-lord-shiva >

lord-shiva-temples-of-thiruvallur-district

Lord Shiva Temples of Thiruvallur District (TN)

 • Sitherikkarai - Sri Anandeeswarar temple
 • Arani - Sri Sampangi Pitchaleeswarar - (Vamadevam)
 • Ariyathurai - near Kavarapettai - Sri Varamoortheeswarar - (Sathayojatha)
 • Aranvoyal - 7 kms from Nemam
 • Arungulam - Sri Agasthiswarar temple
 • Alangadu (Pazhaiyanur) - Dhevarsingapperumal, Urdhvathandaveshvarar, Vandarkuzhali, Mukthi Theerththam, Guka Theerththam, Banyan & jack trees
 • Alamathi - Sri Alarmatheeswarar temple, near Redhills
 • Arcot kuppam - Sri Kamakshi Amman udanurai Sri Sholeeswarar temple
 • chinna kAvaNam - Nootretteswarar Temple, near ponnEri

Thiruvallur Dt Temples Map


View Thiruvallur Dt Temples in a larger map
 • Eekkadu - Sri Pancha varneswarar Temple, 3 kms from Thiruvallur en route Thamaraipakkam
 • Gnayiru - Sri Karunambika sametha sri pushparatheswara swami
 • Govindavadi Agaram - Kailasanadhar, Dakshinamoorthy
 • Irulancheri - Sri Thaayinum Nallal udanaya Sri Kalinga Nadheeswarar Temple - 2 kms from Perambakkam
 • kaLLil - 12 miles south west of ponnEri, shivAnandhEshvarar, Anandhavalli, nandhi thIrththam
 • Kaniampakkam - Sri Theertheswari sametha Sri Somanatha Easwar temple
 • Karungaali - Kattur - Sri Chinthamaneeswarar Temple
 • kuLaththUr - 1 mile from villivAkkam, sOmanAthEshvarar, amirthavalli, sOma thIrththam
 • kUvam (thiruviRkOlam) - 5.5 miles southwest of kadambaththUr, tripurAntakEshvarar, tripurAntaki ammai, AviRkOla, kUpAgni thIrththam
 • Kuthambakkam - Thirupurasundari ambal sametha Thirupuranthageswarar Temple, 1.5 kms from Vellavedu
 • chandhiragiri - near thiruppati, kAlasamhArar, tripura sundhari
 • shivapuram - near kaDambaththUr
 • thiruththaNikai - near railway station, vIraTTAnEshvarar
 • thiruppuththUr - 5 miles from jOlArpETTai, puRRIshar, mAgambAL
 • thiruvaLLUr - thIrththa Ishvarar
 • thoTTIkkalai - near AvaDi, chidhambarEshar, shivakAmiyamman, shivagaNgai thIrththam
 • thiruninRavUr
 • neRkunRam - 4 miles from chennai
 • pAsUr - 5 miles northwest of tiruvaLLUr, pAsUrnAthEshvarar, pashupathIshavarar, vAgIshvarar, pashupathi nAyakiyammai, suyambuvalli, chOza thIrththam
 • pAlaivanam - 11 miles from pAlaivanam
 • Pazhaiyanur - Sakshinathar temple
 • Pazhaiyanur - Another shiva temple
 • pUvirundhavalli - 6 miles from AvaDi, vaidhyanAthar, thaiyalnAyaki, thALippanai tree
 • periyapALaiyam - harimuktEshvarar, annapUraNi, vanmIka thIrththam
 • periyapAlayam kOTTaikuppam - puNyakOTIshvarar
 • peruvELUr (karTTUr aiyanpETTai) - 2 miles northwest of karavIram, 8.5 miles from tiruppAsUr, piriyA Ishvarar, minanaiyALammai, mUShika thIrththam
 • ponnEri - 23 miles from chennai, agasthIshvarar, Ananda Ishvari
 • thiruppunnavAyal - 5 miles from ponnEri
 • Manavur - Thirunandheeswarar Temple
 • Mappedu - Pushpa Kujambal Udanurai Singeeswarar Temple
 • mazisai (tirumazisai) - 3 miles from pUvirundhavalli (pUndhamalli), agasthyEshvarar, Ottandishwarar, chIthaLanAyaki
 • mAnUr - 34 miles from chennai, nandhIshvarar
 • Nemam - Sri Amirthambikai samedha Aavundeeswarar Temple, 2 kms from Vellavedu
 • Nemili - Shiva Temple
 • Neyveli - Sri Agneeswarar Temple
 • Pareetiwakkam - Shiva temple
 • Perambakkam Shiva Temple
 • periya kAvaNam - near ponnEri, ezumunIshvarar
 • Pichivakkam - Pattamudeeswarar
 • Ponthawakkam - Maragathambika sametha Papahareshwarar Shiva Temple
 • Siddharkadu (Thirumanam) - Poonkuzhali amman samedha Nelli appar swamy Shiva temple
 • Siruvarpuri - ancient Shiva temple near the Siruvarpuri Murugan Temple
 • Sivapuram - ASI maintained Chola temple, Near Koovam
 • Srothrium Kolathur (S.Kolathur) - Sri Thripurasundari sametha Sri Thribuvaneswar Swami Temple
 • Thirumalperu - mAl vaNangishwarar
 • Thiruppalaivanam - Lokambihai sametha Sri Paliswarar Temple
 • Thiruvallur - Theertheeswarar Temple, adjacent to the Veera Raghava Perumal temple
 • Vadamadhurai - Sri Agastheeswarar Temple
 • Vengal - Pichandeswarar temple, near Vadamadhurai
 • veNpAkkam - 6 miles north of tiruvaLLUr, veNpAkkanAthar, kanivAymoziyammai, kailAya thIrththam
 • veNpAkkam - kaikATTiyanAthar, paramEshvari
 • veLLavAyal - ponnEri taluk, thiruvaLLIshvara svAmi
 • veLLattukkOTTai - sOmEshvarar
 • Thiruninravur - Sri Hrudhayaleswarar temple
 • tiruvERkADu - 4 miles south east of AvaDi, vERkATTIshar, vEdhapurIsharar, bAlAmbikai, vERkaNNiyammai, vElAyuda tHirththam, kUvam (pAli) river
 • Thiruvenpakkam Poondi - Sri Oondreeswarar temple

Related Content

Kali sees the Dance!

நன்னெறி நாடினால் போதுமா?

Lord shiva temples on the bank of river Cooum (Kuvam) in Thi

Gem Hall - Thiruvalankadu

Riverside Temples