சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் தேவாரம்

Sundhara Murthi Nayanar (Sundharar) Thevaram

( Thiruppattu )

Complete Seventh thirumuRai of Sundharar

See also :

  • Thirumurai Acharyas-27 (திருமுறை ஆசிரியர்கள் 27வர்)

  • Back to thirumuRai Page
    Back to Shaiva Sidhdhantha Home Page
    Back to Shaivam Home Page