logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Telugu

అపరాధభఞ్జనస్తోత్రమ్ - Aparadhabanjana Stotram

Aparadhabanjana Stotram


శివాయ నమః || 

అపరాధ భఞ్జన స్తోత్రమ్

శాన్తం పద్మాసనస్థం శశిధరముకుటం పఞ్చవక్త్రం త్రినేత్రం 
శూలం వజ్రం చ ఖడ్గం పరశుమపి వరం దక్షిణాఙ్గే వహన్తమ్ | 
నాగం పాశం చ ఘణ్టాం డమరుకసహితం చాఙ్కుశం వామభాగే 
నానాలఙ్కారదీప్తం స్ఫటికమణినిభం పార్వతీశం భజామి ||౧|| 

వన్దే దేవముమాపతిం సురగురుం వన్దే జగత్కారణం 
వన్దే పన్నగభూషణం మృగధరం వన్దే పశూనాం పతిమ్ |
వన్దే సూర్యశశాఙ్కవహ్నినయనం వన్దే ముకున్దప్రియం 
వన్దే భక్తజనాశ్రయం చ వరదం వన్దే శివం శఙ్కరమ్ ||౨|| 

ఆదౌ కర్మప్రసఙ్గాత్కలయతి కలుషం మాతృకుక్షౌ స్థితః సన్ 
విణ్మూత్రామేధ్యమధ్యే వ్యథయతి నితరాం జాఠరో జాతవేదాః | 
యద్యద్వా సాంబ దుఃఖం విషయతి విషమం శక్యతే కేన వక్తుం 
క్షన్తవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భోః శ్రీమహాదేవ శంభో ||౩|| 

బాల్యే దుఃఖాతిరేకో మలలులితవపుః స్తన్యపానే పిపాసా 
నో శక్యం చేన్ద్రియేభ్యో భవగుణజనితా జన్తవో మాం తుదన్తి | 
నానారోగోత్థదుఃఖాదుదరపరివశః శఙ్కరం న స్మరామి 
క్షన్తవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భోః శ్రీమహాదేవ శంభో ||౪|| 

ప్రౌఢోఽహం యౌవనస్థో విషయవిషధరైః పఞ్చభిర్మర్మసన్ధౌ 
దష్టో నష్టో వివేకః సుతధన యువతిస్వాదుసౌఖ్యే నిషణ్ణాః 
శైవే చిన్తావిహీనం మమ హృదయమహో మానగర్వాధిరూఢం 
క్షన్తవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భోః శ్రీమహాదేవ శంభో ||౫|| 

వార్ధక్యే చేన్ద్రియాణాం విగతగతనతైరాధిదైవాదితాపైః 
పాపైర్రోగైర్వియోగైరసదృశవపుషం ప్రౌఢహీనం చ దీనమ్ | 
మిథ్యామోహాభిలాషైర్భ్రమతి మమ మనో ధూర్జటేర్ధ్యానశూన్యం 
క్షన్తవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భోః శ్రీమహాదేవ శంభో ||౬||

నో శక్యం స్మార్తకర్మ ప్రతిపదగహనమత్యవాయాకులాఖ్యం 
శ్రౌతం వార్తా కథం మే ద్విజకులవిహితే బ్రహ్మమార్గే చ సారే | 
నష్టో ధర్మ్యో విచారః శ్రవణమననయోః కో నిదిధ్యాసితవ్యః 
క్షన్తవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భోః శ్రీమహాదేవ శంభో ||౭||

స్త్నాత్వా ప్రత్యూషకాలే స్నపనవిధివిధామాహృతం గాఙ్గతోయం 
పూజార్థం వా కదాచిద్బహుతరుగహనాత్ ఖణ్డబిల్వైకపత్రమ్ |
నానీతా పద్మమాలా సరసి వికసితా గన్ధపుష్పే త్వదర్థం 
క్షన్తవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భోః శ్రీమహాదేవ శంభో ||౮|| 

దుగ్ధైర్మధ్వాజ్యయుక్తైర్ఘటశతసహితైః స్నాపితం నైవ లిఙ్గం 
నో లిప్తం చన్దనాద్యైః కనకవిరచితైః పూజితం న ప్రసూనైః | 
ధూపైః కర్పూరదీపైర్వివిధరసయుతైర్నైవ భక్ష్యోపహారైః 
క్షన్తవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భోః శ్రీమహాదేవ శంభో || ౯|| 

నగ్నో నిఃసఙ్గశుద్ధస్త్రిగుణవిరహితో ధ్వస్తమోహాన్ధకారో 
నాసాగ్రే న్యస్తదృష్టిర్విహరభవగుణైర్నైవ దృష్టం కదాచిత్ | 
ఉన్మత్తావస్థయా త్వాం విగతకలిమలం శఙ్కరం న స్మరామి 
క్షన్తవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భోః శ్రీమహాదేవ శంభో ||౧౦|| 

ధ్యానం చిత్తే శివాఖ్యం ప్రచురతరధనం నైవ దత్తం ద్విజేభ్యో 
హవ్యం తే లక్షసంఖ్యం హుతవహవదనే నార్పితం బీజమన్త్రైః | 
నో జప్తం గాఙ్గతీరే వ్రతపరిచరణై రుద్రజప్యైర్న వేదైః 
క్షన్తవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భోః శ్రీమహాదేవ శంభో ||౧౧|| 

స్థిత్వా స్థానే సరోజే ప్రణవమయమరుత్కుంభకే సూక్ష్మమార్గే 
శాన్తే స్వాన్తే ప్రలీనే ప్రకటితగహనే జ్యోతిరూపే పరాఖ్యే | 
లిఙ్గం తత్బ్రహ్మవాచ్యం సకలమభిమతం నైవ దృష్టం కదాచిత్
క్షన్తవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భోః శ్రీమహాదేవ శంభో ||౧౨|| 

ఆయుర్నశ్యతి పశ్యతో ప్రతిదినం యాతి క్షయం యౌవనం 
ప్రత్యాయాన్తి గతాః పునర్న దివసాః కాలో జగద్భక్షకః | 
లక్షీస్తోయతరఙ్గభఙ్గచపలా విద్యుచ్చలం జీవనం 
తస్మాన్మాం శరణాగతం శరణద త్వం రక్ష రక్షాధునా ||౧౩|| 

చన్ద్రోద్భాసితశేఖరే స్మరహరే గఙ్గాధరే శఙ్కరే
సపైర్భూషితకణ్ఠకర్ణవివరే నేత్రోత్థవైశ్వానరే 
దన్తిత్వక్కతిసున్దరాంబరధరే త్రైలోక్యసారే హరే 
మోక్షార్థం కురు చిత్తవృత్తిమమలామన్యైస్తు కిం కర్మభిః ||౧౪|| 

కిం దానేన ధనేన వాజికరిభిః ప్రాప్తేన రాజ్యేన కిం
కిం వా పుత్రకళత్రమిత్రపశుభిర్దేహేన గేహేన కిమ్ | 
జ్ఞాత్వైతత్క్షణభఙ్గురం సపది రే త్యాజ్యం మనో దూరతః 
స్వాత్మార్థం గురువాక్యతో భజ భజ శ్రీపార్వతీవల్లభమ్ ||౧౫|| 

కరచరణకృతం వాక్కాయజం కర్మజం వా 
శ్రవణనయనజం వా మానసం వాఽపరాధమ్ | 
విహితమవిహితం వా సర్వమేతత్క్షమస్వ 
జయ జయ కరుణాబ్ధే శ్రీమహాదేవ శంభో ||౧౬|| 

గాత్రం భస్మసితం స్మితం చ హసితం హస్తే కపాలం సితం
ఖట్వాఙ్గం చ సితం సితశ్చ వృషభః కర్ణే సితే కుణ్డలే|
గఙ్గాఫేనసితం జటావలయకం చన్ద్రః సితో మూర్ధని 
సోఽయం సర్వసితో దదాతు విభవం పాపక్షయం శఙ్కరః ||౧౭|| 

ఇత్యపరాధభఞ్జనస్తోత్రం సమాప్తమ్ ||

Related Content