logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Telugu

శివపాదాదికేశాన్తవర్ణనస్తోత్రమ్ - Shivapadadi Keshanta Varnana Stotram

కల్యాణం నో విధత్తాం కటకతటలసత్కల్పవాటినికుంజ-
క్రీడాసంసక్తవిద్యాధరనివహవధూగీతరుద్రాపదానః.
తారైర్హేరంబనాదైస్తరలితనినదత్తారకారాతికేకీ
కైలాసః శర్వనిర్వృత్యభిజనకపదః సర్వదా పర్వతేంద్రః ..1..

యస్య ప్రాహుః స్వరూపం సకలదివిషదాం సారసర్వస్వయోగం
యస్యేషుః శార్ఙ్గధన్వా సమజని జగతాం రక్షణే జాగరూకః .
మౌర్వీ దర్వీకరాణామపి చ పరివృఢః పూస్రయీ సా చ లక్ష్యం
సోఽవ్యాదవ్యాజమస్మానశివభిదనిశం నాకినాం శ్రీపినాకః ..2..

ఆతంకావేగహారీ సకలదివిషదామంఘ్రిపద్మాశ్రయాణాం
మాతంగాద్యుగ్రదైత్యప్రకరతనుగలద్రక్తధారాక్తధారః .
క్రూరః సూరాయుతానామపి చ పరిభవం స్వీయభాసా వితన్వన్
ఘోరాకారః కుఠారో దృఢతరదురితాఖ్యాటవీం పాటయేన్నః .3..

కాలారాతేః కరాగ్రే కృతవసతిరురఃశాణతాతో రిపూణాం
కాలే కాలే కులాద్రిప్రవరతనయయా కల్పితస్నహలేపః .
పాయాన్నః పావకార్చిఃప్రసరసఖముఖః పాపహంతా నితాంతం
శూలః శ్రీపాదసేవాభజనరసజుషాం పాలనైకాంతశీలః ..4..

దేవస్యాంకాశ్రయాయాః కులగిరిదుహితుర్నేత్రకోణప్రచార-
ప్రస్తారానత్యుదారాన్పిపటిషురివ యో నిత్యమత్యాదరేణ .
ఆధత్తే భంగితుంగైరనిశమవయవైరంతరంగం సమోదం
సోమాపీడస్య సోఽయం ప్రదిశతు కుశలం పాణిరంగః కురంగః ..5..

కంఠప్రాంతావసజ్జత్కనకమయమహాఘంటికాఘోరఘోషైః
కంఠారావైరకుంఠైరపి భరితజగచ్చక్రవాలాంతరాలః .
చండః ప్రోద్దండశృంగః కకుదకవలితోత్తుంగకైలాసశ్రృంగః
కంఠే కాలస్య వాహః శమయతు శమలం శాశ్వ్తః శాక్వరేంద్రః ..6..

నిర్యద్దానాంబుధారాపరిమళతరళీభూతలోలంబపాలీఝంకారైః
శంకరాద్రేః శిఖరశతదరీః పూరయన్భూరీఘోషైః .
శార్ఘః సౌవర్ణశైలప్రతిమపృథువపుః సర్వవిఘ్నాపహర్తా
శర్వాణ్యాః పూర్వసూనుః స భవతు భవతాం స్వస్తిదో హస్తివక్త్రః ..7..

యః పుణ్యైర్దేవతానాం సమజని శివయోః శ్లాఘ్యవీర్యైకమత్యాద్-
యన్నామ్ని శ్రూయమాణే దితిజభటఘటా భీతిభారం భజంతే .
భూయాత్సోఽయం విభూత్యై నిశితశరశిఖాపాటితక్రౌంచశైలః
సంసారాగాధకూపోదరపతితసముత్తారకస్తారకారిః ..8..

ఆరూఢః ప్రౌఢవేగప్రవిజితపవనం తుంగతుంగం తురంగం
చైలం నీలం వసానః కరతలవిలసత్కాండకోదండదండః .
రాగద్వేషాదినానావిధమృగపటలీభీతికృద్భూతభర్తా
కుర్వన్నాఖేటలీలాం పరిలసతు మనః కాననే మామకీనే ..9..

అంభోజాభ్యాం చ రంభారథచరణలతాద్వంద్వకుంభీంద్రకుంభై-
ర్బింబేనేందోశ్చ కంబోరుపరి విలసతా విద్రుమేణోత్పలాభ్యాం .
అంభోదేనాపి సంభావితముపజనితాడంబరం శంబరారేః
శంభోః సంభోగయోగ్యం కిమపి ధనమిదం సంభవేత్సంపదే నః ..10..

వేణీసౌభాగ్యవిస్మాపితతపనసుతాచారువేణీవిలాసాన్
వాణీనిర్ధూతవాణీకరతలవిధృతోదారవీణావిరావాన్ .
ఏణీనేత్రాంతభంగీనిరసననిపుణాపాంగకోణానుపాసే 
శోణాన్ప్రాణానుదూఢప్రతినవసుషమాకందలానిందుమౌలేః ..11..

నృత్తారంభేషు హస్తాహతమురజధిమీధిక్కృతైరత్యుదారై-
శ్చిత్తానందం విధత్తే సదసి భగవతః సంతతం యః స నందీ .
చండీశాద్యాస్తథాఽన్యే చతురగుణగణప్రీణితస్వామిసత్కా-
రోత్కర్షోద్యత్ప్రసాదాః ప్రమథపరివృఢాః సంతు సంతోషిణో నః ..12..

ముక్తామాణిక్యజాలైః పరికలితమహాసాలమాలోకనీయం
ప్రత్యుప్తానర్ధరత్నైర్దిశి దిశి భవనైః కల్పితైర్దిక్పతీనాం .
ఉద్యానైరద్రికన్యాపరిజనవనితామాననీయైః పరితం
హృద్యం హౄద్యస్తు నిత్యం మమ భువనపతేర్ధామ సోమార్ధమౌలేః ..13..

స్తంభైర్జంభారిరత్నప్రవరవిరచితైః సంభృతోపాంతభాగం
శుంభత్సోపానమార్గం శుచిమణినిచయైర్గుంఫితానల్పశిల్పం .
కుంభైః సంపూర్ణశోభం శిరసి సుఘటితైః శాతకుంభైరపంకైః
శంభోః సంభావనీయం సకలమునిజనైః స్వస్తిదం స్యాత్సదా నః ..14..

న్యస్తో మధ్యే సభాయాః పరిసరవిలసత్పాదపీఠాభిరామో
హృద్యః పాదైశ్చతుర్భిః కనకమణిమయైరుచ్చకైరుజ్జ్వలాత్మా .
వాసోరత్నేన కేనాప్యధికమృదుతరేణాస్తృతో విస్తృతశ్రీపీఠః
పీడాభరం నః శమయతు శివయోః స్వైరసంవాసయోగ్యః ..15..

ఆసీనస్యాధిపీఠం త్రిజగదధిపతేరంఘ్రిపీఠానుషక్తౌ
పాథోజాభోగభాజౌ పరిమృదులతలోల్లాసిపద్మాభిలేఖౌ .
పాతాం పాదావుభౌ తౌ నమదమరకిరీటోల్లసచ్చారుహీర-
శ్రేణీశోణాయమానోన్నత నఖదశకోద్భాసమానౌ సమానౌ ..16..

యన్నాదో వేదవాచాం నిగదతి నిఖిలం లక్షణం పక్షికేతుర్-
లక్ష్మీసంభోగసౌఖ్యం విరచయతి యయోశ్చాపరే రూపభేదే .
శంభోః సంభావనీయే పదకమలసమాసంగతస్తుంగశోభే
మాంగల్యం నః సమగ్రం సకలసుఖకరే నూపురే పూరయేతాం ..17..

అంగే శృంగారయోనేః సపది శలభతాం నేత్రవహ్నౌ ప్రయాతే
శత్రోరుద్ధృత్య తస్మాదిషుధియుగమధో న్యస్తమగ్రే కిమేతత్ .
శంకామిత్థం నతానామమరపరిషదామంతరంకూరయత్తత్-
సంఘాతం చారు జంఘాయుగమఖిలపతేరంహసా సంహరేన్నః ..18..

జానుద్వంద్వేన మీనధ్వజనృవరసముద్గోపమానేన సాకం
రాజంతౌ రాజరంభాకరికరకనకస్తంభసంభావనీయౌ .
ఊరూ గౌరీకరాంభోరుహసరససమామర్దనానందభాజౌ
చారూ దూరీక్రియేతాం  దురితముపచితం జన్మజన్మాంతరే నః ..19..

ఆముక్తానర్ఘరత్నప్రకరకరపరిష్వక్తకల్యాణకాంచీ-
దామ్నా బద్ధేన దుగ్ధద్యుతినిచయముషా చీనపట్టాంబరేణ .
సంవీతే శైలకన్యాసుచరితపరిపాకాయమానే నితంబే
నిత్యం నర్నర్తు చిత్తం మమ నిఖిలజగత్స్వామినః సోమమౌలేః ..20..

సంధ్యాకాలానురజ్యద్దినకరసరుచా కాలధౌతేన గాఢం
వ్యానద్ధః స్నిగ్ధముగ్ధః సరసముదరబంధేన వీతోపమేన .
ఉద్దీప్రైః స్వప్రకాశైరుపచితమహిమా మన్మథారేరుదారో
మధ్యో మిథ్యార్థసఘ్ర్యఙ్ మమ దిశతు సదా సంగతిం మంగళానాం..21..

నాభీచక్రాలవాలాన్నవనవసుషమాదోహదశ్రీపరీతా-
దుద్గచ్ఛంతీ పురస్తాదుదరపథమతిక్రమ్య వక్షః ప్రయాంతీ .
శ్యామా కామాగమార్థప్రకథనలిపివద్భాసతే యా నికామం
సా మాం సోమార్ధమౌలేః సుఖయతు సతతం రోమవల్లీమతల్లీ ..22..

ఆశ్లేషేష్వద్రిజాయాః కఠినకుచతటీలిప్తకాశ్మీరపంక-
వ్యాసంగాద్యదుద్యదర్కద్యుతిభిరుపచితస్పర్ధముద్దామహృద్యం .
దక్షారాతేరుదూఢప్రతినవమణిమాలావలీభాసమానం
వక్షో విక్షోభితాఘం సతతనతిజుషాం రక్షతాదక్షతం నః ..23..

వామాంకే విస్ఫురంత్యాః కరతలవిలసచ్చారురక్తోత్పలాయాః
కాంతాయా వామవక్షోరుహభరశిఖరోన్మర్దనవ్యగ్రమేకం .
అన్యాంస్త్రీనప్యుదారాన్వరపరశుమృగాలంకృతానిందుమౌలే-
ర్బాహూనాబద్ధహేమాంగదమణికటకానంతరాలోకయామః ..24..

సమ్మ్రాంతాయాః శివాయాః పతివిలయభియా సర్వలోకోపతాపాత్-
సంవిగ్నస్యాపి విష్ణోః సరభసముభయోర్వారణప్రేరణాభ్యాం .
మధ్యే త్రైశంకవీయామనుభవతి దశాం యత్ర హాలాహలోష్మా
సోఽయం సర్వాపదాం నః శమయతు నిచయం నీలకంఠస్య కంఠః ..25..

హృద్యైరద్రీంద్రకన్యామృదుదశనపదైర్ముద్రితో విద్రుమశ్రీ-
రుద్ద్యోతంత్యా నితాంతం ధవళధవళయా మిశ్రితో దంతకాంత్యా .
ముక్తామాణిక్యజాలవ్యతికరసదృశా తేజసా భాసమానః
సద్యోజాతస్య దద్యాదధరమణిరసౌ సంపదాం సంచయం నః ..26..

కర్ణాలంకారనానామణినికరరుచాం సంచయైరంచితాయాం
వర్ణ్యాయాం స్వర్ణపద్మోదరపరివిలసత్కర్ణికాసన్నిభాయాం .
పద్ధత్యాం ప్రాణవాయోః ప్రణతజనహృదంభోజవాసస్య
శంభోర్నిత్యం నశ్చిత్తమేతద్విరచయతు సుఖే నాసికాం నాసికాయాం ..27..

అత్యంతం భాసమానే రుచిరతరరుచాం సంగమాత్సన్మణీనా-
ముద్యచ్చండాంశుధామప్రసరనిరసనస్పష్టదృష్టాపదానే .
భూయాస్తాం భూతయే నః కరివరజయినః కర్ణపాశావలంబే
భక్తాలీభాలసజ్జజ్జనిమరణలిపేః కుండలే కుండలే తే ..28..

యాభ్యాం కాలవ్యవస్థా భవతి తనుమతాం యో ముఖం దేవతానాం
యేషామాహుః స్వరూపం జగతి మునివరా దేవతానాం త్రయీం తాం .
రుద్రాణీవక్త్రపంకేరుహసతతవిహారోత్సుకేందీవరేభ్య-
స్తేభ్యస్త్రిభ్యః ప్రణామాంజలిముపరచయే త్రీక్షణస్యేక్షణేభ్యః ..29..

వామం వామాంకగాయా వదనసరసిజే వ్యావలద్వల్లభాయా
వ్యానమ్రేష్వన్యదన్యత్పునరలికభవం వీతనిఃశేషరౌక్ష్యం .
భూయో భూయోఽపి మోదాన్నిపతదతిదయాశీతలం చూతబాణే
దక్షారేరీక్షణానాం త్రయమపహరతాదాశు తాపత్రయం నః ..30..

యస్మిన్నర్ధేందుముగ్ధద్యుతినిచయతిరస్కారనిస్తంద్రకాంతౌ
కాశ్మీరక్షోదసంకల్పితమివ రుచిరం చిత్రకం భాతి నేత్రం .
తస్మిన్నుల్లీలచిల్లీనటవరతరుణీలాస్యరంగాయమాణే
కాలారేః ఫాలదేశే విహరతు హృదయం వీతచింతాంతరం నః ..31..

స్వామిన్ గంగామివాంగీకురు తవ శిరసా మామపీత్యర్థయంతీం
ధన్యాం కన్యాం ఖరాంశోః శిరసి వహతి కింన్వేష కారుణ్యశాలీ .
ఇత్థం శంకాం జనానాం జనయదతిఘనం కైశికం కాలమేఘ-
చ్ఛాయం భూయాదుదారం త్రిపురవిజయినః శ్రేయసే భూయసే నః ..32..

శ్రృంగారాకల్పయోగ్యైః శిఖరివరసుతాసత్సఖీహస్తలూనైః
సూనైరాబద్ధమాలావలిపరివిలసత్సౌరభాకృష్టభృంగం .
తుంగం మాణిక్యకాంత్యా పరిహసితసురావాసశైలేంద్రశ్రృంగం
సంఘం నః సంకటానాం విఘటయతు సదా కాంకటీకం కిరీటం ..33..

వక్రాకారః కలంకీ జడతనురహమప్యంఘ్రిసేవానుభావా-
దుత్తంసత్వం ప్రయాతః సులభతరఘృణాస్యందినశ్చంద్రమౌలేః .
తత్సేవంతాం జనౌఘాః శివమితి నిజయాఽవస్థయైవ బ్రువాణం
వందే దేవస్య శంభోర్ముకుటసుఘటితం ముగ్ధపీయూషభానుం ..34..

కాంత్యా సంఫుల్లమల్లీకుసుమధవళయా వ్యాప్య విశ్వం విరాజన్
వృత్తాకారో వితన్వన్ ముహురపి చ పరాం నిర్వృతిం పాదభాజాం .
సానందం నందిదోష్ణా మణికటకవతా వాహ్మమానః పురారేః
శ్వేతచ్ఛత్రాఖ్యశీతద్యుతిరపహరతాదస్తాపదా నః ..35..

దివ్యాకల్పోజ్జ్వలానాం శివగిరిసుతయోః పార్శ్వయోరాశ్రితానాం
రుద్రాణీసత్సఖీనామతితరలకటాక్షాంచలైరంచితానాం .
ఉద్వేల్లద్వాహువల్లీవిలసనసమయే చామరాందోలనీనాముద్భూతః
కంకణాలీవలయకలకలో వారయేదాపదో నః ..36..

స్వర్గౌకఃసుందరీణాం సులలితవపుషాం స్వామిసేవాపరాణాం
వల్గద్భూషాణి వక్త్రాంబుజపరివిగలన్ముగ్ధగీతామృతాని .
నిత్యం నృత్తాన్యుపాసే భుజవిధుతిపదన్యాసభావావలోక-
ప్రత్యుద్యత్ప్రీతిమాద్యత్ప్రమథనటనటీదత్తసంభావనాని ..37..

స్థానప్రాప్త్యా స్వరాణాం కిమపి విశదతాం వ్యంజయన్మంజువీణా-
స్వానావచ్ఛిన్నతాలక్రమమమృతమివాస్వాద్యమానం శివాభ్యాం .
నానారాగాతిహృద్యం నవరసమధురస్తోత్రజాతాను విద్ధం
గానం వీణామహర్షేః కలమతిలలితం కర్ణపూరాయతాం నః ..38..

చేతో జాతప్రమోదం సపది విదధతీ ప్రాణినాం వాణినీనాం
పాణిద్వంద్వాగ్రజాగ్రత్సులలితరణితస్వర్ణతాలానుకూలా .
స్వీయారావేణ పాథోధరరవపటునా నాదయంతీ మయూరీ
మాయూరీం మందభావం మణిమురజభవా మార్జనా మార్జయేన్నః ..39..

దేవేభ్యో దానవేభ్యః పితృమునిపరిషత్సిద్ధవిద్యాధరేభ్యః
సాధ్యేభ్యశ్చారణేభ్యో మనుజపశుపతజ్జాతికీటాదికేభ్యః .
శ్రీకైలాసప్రరూఢాస్తృణవిటపిముఖాశ్చాపి యే సంతి తేభ్యః
సవభ్యో నిర్విచారం నతిముపరచయే శర్వపాదాశ్రయేభ్యః ..40..

ధ్యాయన్నిత్యం ప్రభాతే ప్రతిదివసమిదం స్తోత్రరత్నం పఠేద్యః
కింవా బ్రూమస్తదీయం సుచరితమథవా కీర్తయామః సమాసాత్ .
సంపజ్జాతం సమగ్రం సదసి బహుమతిం సర్వలోకప్రియత్వం
సంప్రాప్యాయుఃశతాంతే పదమయతి పరబ్రహ్మణో మన్మథారేః ..41..

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్యస్య
శ్రీగోవిందభగవత్పూజ్యపాదశిష్యస్య
శ్రీమచ్ఛంకరాచార్యస్య కృతం
శివపాదాదికేశాంతవర్ణనస్తోత్రం సంపూర్ణం ..

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्षमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram