logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Telugu

శ్రీకాశీవిశ్వనాథస్తోత్రమ్ - Shri Kashivishvanatha Stotram

Shri Kashivishvanatha Stotram


శివాయ నమః || 

శ్రీ కాశీవిశ్వనాథ స్తోత్రమ్

కణ్ఠే యస్య లసత్కరాళగరళం గఙ్గాజలం మస్తకే 
వామాఙ్గే గిరిరాజరాజతనయా జాయా భవానీ సతీ | 
నన్దిస్కన్దగణాధిరాజసహితా శ్రీవిశ్వనాథప్రభుః 
కాశీమన్దిరసంస్థితోఽఖిలగురుర్దేయాత్సదా మఙ్గళమ్ ||౧|| 

యో దేవైరసురైర్మునీన్ద్రతనయైర్గన్ధర్వయక్షోరగై-
ర్నాగర్భూతలవాసిభిర్ద్విజవరైః సంసేవితః సిద్ధయే | 
యా గఙ్గోత్తరవాహినీ పరిసరే తీర్థైరసఙ్ఖ్యైర్వృతా 
సా కాశీ త్రిపురారిరాజనగరీ దేయాత్సదా మఙ్గళమ్ ||౨|| 

తీర్థానాం ప్రవరా మనోరథకరీ సంసారపారాపరానన్దా 
నన్దిగణేశ్వరైరుపహితా దేవైరశేషైః స్తుతా | 
యా శంభోర్మణికుణ్డలైకకణికా విష్ణోస్తపోదీర్ఘికా 
సేయం శ్రీమణికర్ణికా భగవతీ దేయాత్సదా మఙ్గళమ్ ||౩||

ఏషా ధర్మపతాకినీ తటరుహాసేవావసన్నాకినీ 
పశ్యన్పాతకినీ భగీరథతపఃసాఫల్యదేవాకినీ | 
ప్రేమారూఢపతాకినీ గిరిసుతా సా కేకరాస్వాకినీ 
కాశ్యాముత్తరవాహినీ సురనదీ దేయాత్సదా మఙ్గళమ్ ||౪|| 

విఘ్నావాసనివాసకారణమహాగణ్డస్థలాలమ్బితః 
సిన్దూరారుణపుఞ్జచన్ద్రకిరణప్రచ్ఛాదినాగాచ్ఛవిః 
శ్రీవిశ్వేశ్వరవల్లభో గిరిజయా సానన్దకానన్దితః 
స్మేరాస్యస్తవ ఢుణ్ఢిరాజముదితో దేయాత్సదా మఙ్గళమ్ ||౫|| 

కేదారః కలశేశ్వరః పశుపతిర్ధర్మేశ్వరో మధ్యమో 
జ్యేష్ఠేశో పశుపశ్చ కన్దుకశివో విఘ్నేశ్వరో జమ్బుకః |
చన్ద్రేశో హ్యమృతేశ్వరో భృగుశివః శ్రీవృద్ధకాలేశ్వరో 
మధ్యేశో మణికర్ణికేశ్వరశివో దేయాత్సదా మఙ్గళమ్ ||౬|| 

గోకర్ణస్త్వథ భారభూతనుదనుః శ్రీచిత్రగుప్తేశ్వరో 
యక్షేశస్తిలపర్ణసఙ్గమశివో శైలేశ్వరః కశ్యపః | 
నాగేశోఽగ్నిశివో నిధీశ్వరశివోఽగస్తీశ్వరస్తారక-
జ్ఞానేశోఽపి పితామహేశ్వరశివో దేయాత్సదా మఙ్గళమ్ || ౭|| 

బ్రహ్మాణ్డం సకలం మనోషితరసై రత్నైః పయోభిర్హరం 
ఖేలైః పూరయతే కుటుమ్బనిలయాన్ శంభోర్విలాసప్రదా | 
నానాదివ్యలతావిభూషితవపుః కాశీపురాధీశ్వరీ 
శ్రీవిశ్వేశ్వరసున్దరీ భగవతీ దేయాత్సదా మఙ్గళమ్ ||౮|| 

యా దేవీ మహిషాసురప్రమథనీ యా చణ్డముణ్డాపహా
యా శుమ్భాసురరక్తబీజదమనీ శక్రాదిభిః సంస్తుతా | 
యా శూలాసిధనుఃశరాభయకరాదుర్గాదిసన్దక్షిణా- 
మాశ్రిత్యాశ్రితవిఘ్నశంసమయతు దేయాత్సదా మఙ్గళమ్ || ౯|| 

ఆద్యా శ్రీర్వికటా తతస్తు విరజా శ్రీమఙ్గళా పార్వతీ 
విఖ్యాతా కమలా  విశాలనయనా జ్యేష్ఠా విశిష్టాననా | 
కామాక్షీ చ హరిప్రియా భగవతీ శ్రీఘణ్టఘణ్టాదికా 
మౌర్యా షష్టిసహస్రమాతృసహితా దేయాత్సదా మఙ్గళమ్ || ౧౦|| 

ఆదౌ పఞ్చనదం ప్రయాగమపరం కేదారకుణ్డం కురు-
క్షేత్రం మానసకం సరోఽమృతజలం శావస్య తీర్థం పరమ్ | 
మత్స్యోదర్యథ దణ్డఖాణ్డసలిలం మన్దాకినీ జమ్బుకం 
ఘణ్టాకర్ణసముద్రకూపసహితో దేయాత్సదా మఙ్గళమ్ || ౧౧||

రేవాకుణ్డజలం సరస్వతిజలం దుర్వాసకుణ్డం తతో 
లక్ష్మీతీర్థలవాఙ్కుశస్య సలిలం కన్దర్పకుణ్డం తథా | 
దుర్గాకుణ్డమసీజలం హనుమతః కుణ్డప్రతాపోర్జితః 
ప్రజ్ఞానప్రముఖాని వః ప్రతిదినం దేయాత్సదా మఙ్గళమ్ ||౧౨|| 

ఆద్యః కూపవరస్తు కాలదమనః శ్రీవృద్ధకూపోఽపరో 
విఖ్యాతస్తు పరాశరస్తు విదితః కూపః సరో మానసః | 
జైగీషవ్యమునేః శశాఙ్కనృపతేః కూపస్తు ధర్మోద్భవః 
ఖ్యాతః సప్తసముద్రకూపసహితో దేయాత్సదా మఙ్గళమ్ ||౧౩|| 

లక్ష్మీనాయకబిన్దుమాధవహరిర్లక్ష్మీనృసింహస్తతో 
గోవిన్దస్త్వథ గోపికాప్రియతమః శ్రీనారదః కేశవః 
గఙ్గాకేశవవామనాఖ్యతదను శ్వేతో హరిః కేశవః 
ప్రహ్లాదాదిసమస్తకేశవగణో దేయాత్సదా మఙ్గళమ్ ||౧౪||  

లోలార్కోవిమలార్కమాయుఖరవిః సంవర్తసఞ్జ్ఞో 
రవిర్విఖ్యాతో ద్రుపదుఃఖస్వోల్కమరుణః ప్రోక్తోత్తరార్కో రవిః | 
గఙ్గార్కస్త్వథ వృద్ధవృద్ధివిబుధా కాశీపురీసంస్థితాః 
సూర్యా ద్వాదశసంజ్ఞకాః ప్రతిదినం దేయాత్సదా మఙ్గళమ్ || ౧౫||

ఆద్యో ఢుణ్ఢివినాయకో గణపతిశ్చిన్తామణిః సిద్ధిదః 
సేనావిఘ్నపతిస్తు వక్త్రవదనః శ్రీపాశపాణిః ప్రభుః | 
ఆశాపక్షవినాయకాప్రషకరో మోదాదికః షడ్గుణో 
లోలార్కాదివినాయకాః ప్రతిదినం దేయాత్సదా మఙ్గళమ్ ||౧౬|| 

హేరమ్బో నలకూబరో గణపతిః శ్రీభీమచణ్డీగణో 
విఖ్యాతో మణికర్ణికాగణపతిః శ్రీసిద్ధిదో విఘ్నపః| 
ముణ్డశ్చణ్డముఖశ్చ కష్టహరణః శ్రీదణ్డహస్తో గణః 
శ్రీదుర్గాఖ్యగణాధిపః ప్రతిదినం దేయాత్సదా మఙ్గళమ్ ||౧౭|| 

ఆద్యో భైరవభీషణస్తదపరః శ్రీకాలరాజః క్రమా- 
చ్ఛ్రీసంహారకభైరవస్త్వథ రురుశ్చోన్మత్తకో భైరవః | 
క్రోధశ్చణ్డకపాలభైరవవరః శ్రీభూత నాథాదయో 
హ్యష్టౌ భైరవమూర్తయః ప్రతిదినం దేయాత్సదా మఙ్గళమ్ ||౧౮|| 

ఆధాతోఽమ్బికయా సహ త్రినయనః సార్ధం గణైర్నన్దితాం 
కాశీమాశు విశన్ హరః ప్రథమతో వార్షధ్వజేఽవస్థితః | 
ఆయాతా దశ ధేనవః సుకపిలా దివ్యైః పయోభిర్హరం 
ఖ్యాతం తద్వృషభధ్వజేన కపిలం దేయాత్సదా మఙ్గళమ్ || ౧౯|| 

ఆనన్దాఖ్యవనం హి చమ్పకవనం శ్రీనైమిషం ఖాణ్డవం 
పుణ్యం చైత్రరథం త్వశాకవిపినం రమ్భావనం పావనమ్ | 
దుర్గారణ్యమథోఽపి కైరవవనం వృన్దావనం పావనం 
విఖ్యాతాని వనాని వః ప్రతిదినం దేయాత్సదా మఙ్గళమ్ ||౨౦||

అలికులదలనీలః కాలదంష్ట్రాకరాళః  
సజలజలదనీలో వ్యాలయజ్ఞోపవీతః | 
అభయవరదహస్తో డామరోద్దామనాదః 
సకలదురితభక్షో మఙ్గళం వో దదాతు || ౨౧|| 

అర్ధాఙ్గే వికటా గిరిన్ద్రతనయో గౌరీ సతీ సున్దరీ 
సర్వాఙ్గే విలసద్విభూతిధవళో కాలో విశాలేక్షణః 
వీరేశః సహనన్దిభృఙ్గిసహితః శ్రీవిశ్వనాథః ప్రభుః 
కాశీమన్దిరసంస్థితోఽఖిలగురుర్దేయాత్సదా మఙ్గళమ్ ||౨౨||  

యః ప్రాతః ప్రయతః ప్రసన్నమనసా ప్రేమప్రమోదాకులః 
ఖ్యాతం తత్ర విశిష్టపాదభువనేశేన్ద్రాదిభిర్యత్స్తుతమ్ | 
ప్రాతః ప్రాఙ్ముఖమాసనోత్తమగతో బ్రుయాచ్ఛృణోత్యాదరాత్ 
కాశీవాసముఖాన్యవాప్య సతతం ప్రీతే శివే ధూర్జటిః ||౨౩|| 

ఇతి శ్రీమచ్ఛఙ్కరాచార్యవిరచితం కాశీవిశ్వనాథస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्षमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram