logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Telugu

సదాశివ మహేన్ద్ర స్తుతిః - Sadashiva Mahendra Stutih

Sadashiva Mahendra Stutih


శివాయ నమః || 

సదాశివమహేన్ద్రస్తుతిః | 

పరతత్త్వలీనమనసే ప్రణమద్భవబన్ధమోచనాయాశు | 
ప్రకటితపరతత్త్వాయ ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ||౧|| 

పరమశివేన్ద్రకరామ్బుజసంభూతాయ ప్రణమ్రవరదాయ | 
పదధూతపఙ్కజాయ ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ||౨|| 

విజననదీకుఞ్జగృహే మఞ్జుళపులినైకమఞ్జుతరతల్పే | 
శయనం కుర్వాణాయ ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ||౩|| 

కామాహిద్విజపతయే శమదమముఖదివ్యరత్నవారిధయే | 
శమనాయ మోహవితతేః ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ||౪|| 

నమదాత్మబోధదాత్రే రమతే పరమాత్మతత్త్వసౌధాగ్రే | 
సమబుద్ధయేఽశ్మహేమ్నోః ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ||౫|| 

గిలితావిద్యాహాలాహలహతపుర్యష్టకాయ బోధేన | 
మోహాన్ధకారరవయే ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ||౬||

శమముఖషట్కముముక్షావివేకవైరాగ్యదాననిరతాయ | 
తరసా నతజనతతయే ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ||౭|| 

సిద్ధాన్తకల్పవల్లీముఖకృతికర్త్రే కపాలిభక్తికృతే | 
కరతలముక్తిఫలాయ ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ||౮|| 

తృణపఙ్కలిప్తవపుషే తృణతోఽప్యధరం జగద్విలోకయతే | 
వనమధ్యవిహరణాయ ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ||౯|| 

నిగృహీతహృదయహరయే ప్రగృహీతాత్మస్వరూపరత్నాయ | 
ప్రణతాబ్ధిపూర్ణశశినే ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ||౧౦|| 

అజ్ఞానతిమిరరవయే ప్రజ్ఞానాంభోధిపూర్ణచన్ద్రాయ | 
ప్రణతాఘవిపినశుచయే ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ||౧౧|| 

మతిమలమోచనదక్షప్రత్యగ్బ్రహ్మైక్యదాననిరతాయ | 
స్మృతిమాత్రతుష్టమనసే ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ||౧౨|| 

నిజగురుపరమశివేన్ద్రశ్లాఘితవిజ్ఞాన కాష్ఠాయ | 
నిజతత్త్వనిశ్చలహృదే ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ||౧౩|| 

ప్రవిలాప్య జగదశేషం పరిశిష్టఖణ్డవస్తునిరతాయ | 
ఆస్యప్రాప్తాన్నభుజే ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ||౧౪|| 

ఉపధానీకృతబాహుః పరిరబ్ధవిరక్తిరామో యః | 
వసనీకృతఖాయాస్మై ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ||౧౫|| 

సకలాగమాన్తసారప్రకటనదక్షాయ నమ్రపక్షాయ | 
సచ్చిత్సుఖరూపాయ ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ||౧౬|| 

ద్రాక్షాశిక్షణచతురవ్యాహారాయ ప్రభూతకరుణాయ | 
వీక్షాపావితజగతే ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ||౧౭|| 

యోఽనుత్పన్నవికారో బాహౌ మ్లేచ్ఛేన ఛిన్నపతితేఽపి | 
అవిదితమమతాయాస్మై ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ||౧౮|| 

న్యపతన్సుమాని మూర్ధని యేనోచ్చరితేషు నామసూగ్రస్య | 
తస్మై సిద్ధవరాయ ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ||౧౯|| 

యః పాపోనోఽపి లోకాన్ తరసా ప్రకరోతి పుణ్యః నిష్ఠాగ్ర్యాన్ | 
కరుణామ్బురాశయేఽస్మై ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ||౨౦|| 

సిద్ధేశ్వరాయ బుద్ధేః శుద్ధిప్రదపాదపద్మనమనాయ | 
బద్ధే ప్రమోచకాయ ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ||౨౧|| 

హృద్యాయ లోకవితతేః పద్యావలిదాయ జన్మమూకేభ్యః | 
ప్రణతేభ్యః పదయుగళే ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ || ౨౨|| 

జిహ్వోపస్థరతానప్యాహ్వోచ్చారేణ జాతు నైజస్య | 
కుర్వాణాయ విరక్తాన్ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ||౨౩|| 

కమనీయకవనకర్త్రే శమనీయభయాపహారచతురాయ | 
తపనీయసద్రుశవపుషే ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ||౨౪|| 

తారకవిద్యాదాత్రే తారకపతిగర్వవారకాస్యాయ | 
తారజపప్రవణాయ ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ||౨౫|| 

మూకోఽపి యత్కృపా చేల్లోకోత్తరకీర్తిరాశు జాయేత | 
అద్భుతచరితాయాస్మై ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ||౨౬|| 

దుర్జనదూరాయ తరాం సజ్జనసులభాయ హస్తపాత్రాయ | 
తరుతలనికేతనాయ ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ||౨౭|| 

భవసిన్ధుధారయిత్రే భవభక్తాయ ప్రణమ్రవశ్యాయ | 
భవబన్ధవిరహితాయ ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ||౨౮|| 

త్రివిధస్యాపి త్యాగం వపుషః కర్తుం స్థలత్రయే య ఇవ | 
అకరోత్సమాధిమస్మై ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ||౨౯|| 

కామినమపి జితహృదయం క్రూరం శాన్తం జడం సుధియమ్ | 
కురుతే యత్కరుణాఽస్మై ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ || ౩౦|| 

వేదస్మృతిస్థవిద్వల్లక్షణలక్ష్యేషు సన్దిహానానామ్ | 
నిశ్చయకృతే విహర్త్రే ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ||౩౧|| 

బాలారుణనిభవపుషే లీలానిర్ధూతకామగర్వాయ | 
లోలాయ చితిపరస్యాం ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ||౩౨|| 

శరణీకృతాయ సుగుణైణీకృతరక్తపఙ్కజాతాయ | 
ధరణీసద్రుక్క్షమాయ ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ||౩౩|| 

ప్రణతాయ యతివరేణ్యైర్గణనాథేనాప్యసాధ్యవిఘ్నహృతే | 
గుణదాసీకృతజగతే ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ||౩౪|| 

సహమానాయ సహస్రాణ్యప్యపరాధాన్ప్రణమ్రజనరచితాన్ | 
సహసైవ మోక్షదాత్రే ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ||౩౫|| 

ధృతదేహాయ నతావలితూణప్రజ్ఞాప్రదానవాఞ్ఛాతః | 
శ్రీదక్షిణవక్త్రాయ ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ||౩౬|| 

తాపత్రయార్తహృదయస్తాపత్రయహారదక్షనమనమహమ్ | 
గురువరబోధితమహిమన్ శరణం యాస్యే తవాఙ్ఘ్రికమలయుగమ్ || ౩౭|| 

సదాత్మని విలీనహృత్సకలవేదశాస్త్రార్థవిత్ సరిత్తటవిహారకృత్ సకలలోకహృత్తాపహృత్ | 
సదాశివపదామ్బుజప్రణతలోకలభ్య ప్రభో సదాశివయతీట్ సదా మయి కృపామపారాం కురు ||౩౮|| 

పురా యవనకర్తనస్రవదమన్దరక్తోఽపి యః పునః పదసరోరుహప్రణతమేనమేనోవిధిమ్ | 
కృపాపరవశః పదం పతనవర్జితం ప్రాప యత్సదాశివయతీట్ స మయ్యనవధిం  కృపాం సిఞ్చతు ||౩౯|| 

హృషీకహృతచేతసి ప్రహృతదేహకే రోగకైరనేకవృజినాలయే శమదమాదిగన్ధోజ్ఝితే | 
తవాఙ్ఘ్రిపతితే యతౌ యతిపతే మహాయోగిరాట్ సదాశివ కృపాం మయి ప్రకురు హేతుశూన్యాం ద్రుతమ్ ||౪౦|| 

న చాహమతిచాతురీరచితశబ్దసఙ్ఘైః స్తుతిం విధాతుమపి చ క్షమో న చ జపాదికేఽప్యస్తి మే | 
బలం బలవతాం వర ప్రకురు హేతుశూన్యాం విభో సదాశివ కృపాం మయి ప్రవర యోగినాం సత్వరమ్ ||౪౧|| 

శబ్దార్థవిజ్ఞానయుతా హి లోకే వసన్తి లోకా బహవః ప్రకామమ్ | 
నిష్ఠాయుతా న శ్రుతద్రుష్టపూర్వా బినా భవన్తం యతిరాజ నూనమ్ ||౪౨|| 

స్తోకార్చనప్రీతహృదమ్బుజాయ పాదాబ్జచూడాపరరూపధర్త్రే | 
శోకాపహర్త్రే తరసా నతానాం పాకాయ పుణ్యస్య నమో వతీశ ||౪౩|| 

నాహం హృషీకాణి విజేతుమీశో నాహం సపర్బాభజనాది కర్తుమ్ | 
నిసర్గయా త్వం దయయైవ పాహి సదాశివేమం కరుణాపయోధే ||౪౪|| 

కృతయాఽనయానతావలికోటిగతేనాతిమన్దబోధేన | 
ముదమేహి నిత్యతృప్తప్రవర స్తుత్యా సదాశివాయాశు ||౪౫|| 

ఇతి శ్రీమజ్జగద్గురుశృఙ్గగిరి శ్రీసచ్చిదానన్దశివాభినవనృసింహభారతీస్వామిభిర్విరచితా సదాశివమహేన్ద్రస్తుతిః సమాప్తా ||

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्षमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram