logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Telugu

మృత్యుఞ్జయ మానస పూజా స్తోత్రమ్ - Mrutyunjaya Maanasa Puja Stotram

Mrutyunjaya Maanasa Puja Stotram


శివాయ నమః || 

మృత్యుఞ్జయమానసపూజాస్తోత్రమ్ |

కైలాసే కమనీయరత్నఖచితే కల్పద్రుమూలే స్థితం 
కర్పూరస్ఫటికేన్దుసున్దరతనుం కాత్యాయనీసేవితమ్ | 
గఙ్గాతుఙ్గతరఙ్గరఞ్జిత జటాభారం కృపాసాగరం 
కణ్ఠాలఙ్కృతశేషభూషణమముం మృత్యుఞ్జయం భావయే ||౧|| 

ఆగత్య మృత్యుఞ్జయ చన్ద్రమౌలే వ్యాఘ్రాజినాలఙ్కృత శూలపాణే | 
స్వభక్తసంరక్షణకామధేనో ప్రసీద విశ్వేశ్వర పార్వతీశ ||౨|| 

భాస్వన్మౌక్తికతోరణే మరకతస్తమ్భాయుతాలఙ్కృతే 
సౌధే ధూపసువాసితే మణిమయే మాణిక్యదీపాఞ్చితే | 
బ్రహ్మేన్ద్రామరయోగిపుఙ్గవగణైర్యుక్తే చ కల్పద్రుమైః 
శ్రీమృత్యుఞ్జయ సుస్థిరో భవ విభో మాణిక్యసింహాసనే ||౩|| 

మన్దారమల్లీకరవీరమాధవీపున్నాగనీలోత్పలచమ్పకాన్వితైః | 
కర్పూరపాటీరసువాసితైర్జలైరాధత్స్వ మృత్యుఞ్జయ పాద్యముత్తమమ్ ||౪|| 

సుగన్ధపుష్పప్రకరైః సువాసితైర్వియన్నదీశీతళవారిభిః శుభైః | 
త్రిలోకనాథార్తిహరార్ఘ్యమాదరాద్గృహాణ మృత్యుఞ్జయ సర్వవన్దిత ||౫|| 

హిమామ్బువాసితైస్తోయైః శీతళైరతిపావనైః |
మృత్యుఞ్జయ మహాదేవ శుద్ధాచమనమాచర ||౬|| 

గుడదధిసహితం మధుప్రకీర్ణం సుఘృతసమన్వితధేనుదుగ్ధయుక్తమ్ | 
శుభకర మధుపర్కమాహర త్వం త్రినయన మౄత్యుహర త్రిలోకవన్ద్య ||౭|| 

పఞ్చాస్త్ర శాన్త పఞ్చాస్య పఞ్చపాతకసంహర |
పఞ్చామృతస్నానమిదం కురు మృత్యుఞ్జయ ప్రభో||౮| 

జగత్రయీఖ్యాతసమస్తతీర్థసమాహృతైః కల్మషహారిభిశ్చ | 
స్నానం సుతోయైః సముదాచర త్వం మృత్యుఞ్జయానన్తగుణాభిరామ ||౯|| 

ఆనీతేనాతిశుభ్రేణ కౌశేయేనామరద్రుమాత్ | 
మార్జయామి జటాభారం శివ మృత్యుఞ్జయ ప్రభో ||౧౦|| 

నానాహేమవిచిత్రాణి చరిచీనామ్బరాణి చ 
వివిధాని చ దివ్యాని మృత్యుఞ్జయ సుధారయ ||౧౧||

విశుద్ధముక్తాఫలజాలరమ్యం మనోహరం కాఞ్చనహేమసూత్రమ్ | 
యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రమాధత్స్వ మృత్యుఞ్జయ భక్తిగమ్య ||౧౨|| 

శ్రీగన్ధం ఘనసారకుఙ్కుమయుతం కస్తూరికాపూరితం 
కాలేయేన హిమామ్బునా విరచితం మన్దారసంవాసితమ్ | 

దివ్యం దేవ మనోహరం మణిమయే పాత్రే సమారోపితం 
సర్వాఙ్గేషు విలేపయామి సతతం మృత్యుఞ్జయ శ్రీవిభో ||౧౩|| 

అక్షతైర్ధవళైర్దివ్యైః సమ్యక్తిలసమన్వితైః | 
మృత్యుఞ్జయ మహాదేవ పూజయామి వృషధ్వజ ||౧౪|| 

చమ్పకపఙ్కజకున్దైః కరవీరమల్లికాకుసుమైః | 
విస్తారయ నిజముకుటం మృత్యుఞ్జయ పుణ్డరీకనయనాప్త ||౧౫||

మాణిక్యపాదుకాద్వన్ద్వే మౌనిహృత్పద్మమన్దిరే | 
పాదౌ సత్పద్మసదృశౌ మృత్యుఞ్జయ నివేశయ ||౧౬|| 

మాణిక్యకేయూరకిరీటహారైః కాఞ్చీమణిస్థాపితకుడ్మలైశ్చ |
మఞ్జీరముఖ్యాభరణైర్మనోజ్ఞైరఙ్గాని మృత్యుఞ్జయ భూషయామి ||౧౭|| 

గజవదన స్కన్దధృతేనాతిస్వచ్ఛేన చామరయుగేన | 
గలదలకాననపద్మం మృత్యుఞ్జయ భావయామి హృత్పద్మే ||౧౮|| 

ముక్తాతపత్రం శశికోటిశుభ్రం శుభప్రదం కాఞ్చన దణ్డయుక్తమ్ | 
మాణిక్యసంస్థాపితహేమకుమ్భం సురేశమృత్యుఞ్జయ తేఽర్పయామి ||౧౯|| 

మణిముకురే నిష్పటలే త్రిజగద్గఢాన్ధకారసప్తాశ్వే | 
కన్దర్పకోటిసదృశం మృత్యుఞ్జయ పశ్య వదనమాత్మీయమ్ ||౨౦|| 

కర్పూరచూర్ణం కపిలాజ్యపూతం దాస్యామి కాలేయసమన్వితైశ్చ | 
సముద్భవం పావనగన్ధధూపితం మౄత్యుఞ్జయాఙ్గం పరికల్పయామి ||౨౧|| 

వర్తిత్రయోపేతమఖణ్డదీప్త్యా తమోహరం బాహ్యమథాన్తరం చ | 
రాజ్యం సమస్తామరవర్గహృద్యం సురేశమృత్యుఞ్జయ వంశదీపమ్ ||౨౨||

రాజాన్నం మధురాన్వితం చ మృదుళం మాణిక్యపాత్రే స్థితం 
హిఙ్గూజీరకసన్మరీచమిలితః శాకైరనేకైః శుభైః | 

శాకం సమ్యగపూపపూపసహితం సద్యోఘృతేనాప్లుతం 
శ్రీమృత్యుఞ్జయ పార్వతీప్రియ విభో సాపోశనం భుజ్యతామ్ ||౨౩|| 

కూష్మాణ్డవార్తాకపటోలికానాం ఫలాని రమ్యాణి చ కారవేల్ల్యాః | 
సుపాకయుక్తాని ససౌరభాణి శ్రీకణ్ఠ మృత్యుఞ్జయ భక్షయేశ ||౨౪||

శీతళం మధురం స్వచ్ఛం పావనం వాసితం లఘు | 
మధ్యే స్వీకురు పానీయం శివ మృత్యుఞ్జయ ప్రభో||౨౫|| 

శర్కరామిలితం స్నిగ్ధం దుగ్ధాన్నం గోఘృతాన్వితమ్ | 
కదళీఫలసంమిశ్రం భుజ్యతాం మృత్యుసంహర ||౨౬|| 

కేవలమతిమాధుర్యం దుగ్ధైః స్నిగ్ధైశ్చ శర్కరామిలితైః | 
ఏలామరీచమిలితం మృత్యుఞ్జయ దేవ భుఙ్క్ష్వ పరమాన్నమ్ ||౨౭|| 

రమ్భాచూతకపిత్థకణ్టకఫలైర్ద్రాక్షారసస్వాదుమత్-
ఖర్జూరైర్మధురేక్షుఖణ్డశకలైః సన్నారికేలామ్బుభిః | 
కర్పూరేణ సువాసితైర్గుడజలైర్మాధుర్యయుక్తైర్విభో 
శ్రీమృత్యుఞ్జయ పూరయ త్రిభువనాధారం విశాలోదరమ్ ||౨౮|| 

మనోజ్ఞరమ్భావనఖణ్డఖణ్డితాన్ రుచిప్రదాన్సర్షపజీరకాంశ్చ | 
ససౌరభన్సైన్ధవసేవితాంశ్చ గృహాణ మృత్యుఞ్జయ లోకవన్ద్య ||౨౯|| 

హిఙ్గూజీరకసహితం విమలామలకం కపిత్థమతిమధురమ్ | 
బిసఖణ్డాంల్లవణయుతాన్మృత్యుఞ్జయ తేఽర్పయామి జగదీశ ||౩౦|| 

ఏలాశుణ్ఠీసహితం దధ్యన్నం చారు హేమపాత్రస్థమ్ | 
అమృతప్రతినిధిమాఢ్యం మృత్యుఞ్జయ భుజ్యతాం త్రిలోకేశ ||౩౧|| 

జమ్బీరనీరాఞ్చితశృఙ్గబేరం మనోహరానమ్లశలాటుఖణ్డాన్ | 
మృదూపదంశాన్సహితోపభుఙ్క్ష్వ మృత్యుఞ్జయ శ్రీకరుణాసముద్ర ||౩౨|| 

నాగరరామఠయుక్తం సులలితజమ్బీరనీరసంపూర్ణమ్ | 
మథితం సైన్ధవసహితం పిబ హర మృత్యుఞ్జయ క్రతుధ్వంసిన్ ||౩౩

మన్దారహేమామ్బుజగన్ధయుక్తైర్మన్దాకినీనిర్మలపుణ్యతోయైః | 
గృహాణ మృత్యుఞ్జయ పూర్ణకామ శ్రీమత్పరాపోశనమభ్రకేశ ||౩౪|| 

గగనధునీవిమలజలైర్మృత్యుఞ్జయ పద్మరాగపాత్రగతైః | 
మృగమదచన్దనపూర్ణం ప్రక్షాళయ చారుహస్తపదయుగ్మమ్ ||౩౫|| 

పున్నాగమల్లికాకున్దవాసితైర్జాహ్నవీజలైః 
మృత్యుఞ్జయ మహాదేవ పునరాచమనం కురు ||౩౬|| 

మౌక్తికచూర్ణసమేతైర్మృగ మదఘనసారవాసితైః పూగైః | 
పణైంః స్వర్ణసమానైర్మృత్యుఞ్జయ తేఽర్పయామి తామ్బూలమ్ ||౩౭|| 

నీరాజనం నిర్మలదీప్తిమద్భిర్దీపాఙ్కురైరుజ్జవలముచ్ఛ్రితైశ్చ | 
ఘణ్టానినాదేన సమర్పయామి మృత్యుఞ్జయాయ త్రిపురాన్తకాయ || ౩౮|| 

విరిఞ్చిముఖ్యామరవృన్దవన్దితే సరోజమత్స్యాఙ్కితచక్రచిహ్నితే | 
దదామి మృత్యుఞ్జయ పాదపఙ్కజే ఫణీన్ద్రభూషే పునరర్ఘ్యమీశ్వర ||౩౯|| 

పున్నాగనీలోత్పలకున్దజాతీమన్దారమల్లీకరవీరపఙ్కజైః | 
పుష్పాఞ్జలిం బిల్వదళైస్తుళస్యా మృత్యుఞ్జయాఙ్ఘ్రౌ వినివేశయామి ||౪౦|| 

పదే పదే సర్వతమోనికృన్తనం పదే పదే సర్వశుభప్రదాయకమ్ | 
ప్రదక్షిణం భక్తియుతేన చేతసా కరోమి మృత్యుఞ్జయ రక్ష రక్ష మామ్ ||౪౧|| 

నమో గౌరీశాయ స్ఫటికధవళాఙ్గాయ  చ నమో నమో 
లోకేశాయ స్తుతవిబుధలోకాయ చ నమః | 
నమః శ్రీకణ్ఠాయ క్షపితపురదైత్యాయ చ నమో నమో 
భాలాక్షాయ స్మరమదవినాశాయ చ నమః ||౪౨|| 

సంసారే జనితాపరోగసహితే తాపత్రయాక్రన్దితే  
నిత్యం పుత్రకళత్రవిత్తవిలసత్పాశైర్నిబద్ధం దృఢమ్ | 
గర్వాన్ధం బహుపాపవర్గసహితం కారుణ్యదృష్ట్యా విభో 
శ్రీమృత్యుఞ్జయ పార్వతీప్రియ సదా మాం పాహి సర్వేశ్వర || ౪౩|| 

సౌధే రత్నమయే నవోత్పలదళాక్రీర్ణే చ తల్పాన్తరే 
కౌశేయేన మనోహరేణ ధవళేనాచ్ఛాదితే సర్వశః | 
కర్పూరాఞ్చితదీపదీప్తిమిలితే రమ్యోపధానద్వయే 
పార్వత్యాః కరపద్మలాలితపదం మృత్యుఞ్జయం భావయే ||౪౪|| 

చతుశ్చత్వారింశద్విలసదుపచారైరమిమతైర్మనఃపద్మే 
భక్త్యా బహిరపి చ పూజాం శుభకరీమ్ కరోతి ప్రత్యూషే 
నిశి దివసమధ్యేఽపి చ పుమాన్ప్రయాతి 
శ్రీమృత్యుఞ్జయపదమనేకాద్భుతపదమ్ ||౪౫|| 

ప్రాతర్లిఙ్గముమాపతేరహరహః సన్దర్శనాత్స్వర్గదం 
మధ్యాహ్నే హయమేధతుల్యఫలదం సాయన్తనే మోక్షదమ్ | 
భానోరస్తమయే ప్రదోషసమయే పఞ్చక్షరారాధనం 
తత్కాలత్రయతుల్యమిష్టఫలదం సద్యోఽనవద్యం దృఢమ్ ||౪౬|| 

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్యస్య 
శ్రీగోవిన్దభగవత్పూజ్యపాదశిష్యస్య శ్రీమచ్ఛఙ్కరాచార్యస్య 
కృతం శ్రీమృత్యుఞ్జయ మానసపూజాస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्षमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram