logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Telugu

శివభుజఙ్గ ప్రయాత స్తోత్రమ్ - Shivabhujanga Prayata Stotram

Shivabhujanga Prayata Stotram


శివాయ నమః || 

శివభుజఙ్గ ప్రయాత స్తోత్రమ్ |   

గలద్దానగణ్డం మిలద్భృఙ్గఖణ్డం చలచ్చారుశుణ్డం జగత్రాణశౌణ్డం | 
లసద్దన్తకాణ్డం విపద్భఙ్గచణ్డం శివప్రేమపిణ్డం భజే వక్రతుణ్డమ్||౧|| 

అనాద్యన్తమాద్యం పరన్తత్త్వమర్థం చిదాకారమేకం తురీయం త్వమేయమ్ | 
హరిబ్రహ్మమృగ్యం పరబ్రహ్మరూపం మనోవాగతీతం మహః శైవమీడే ||౨||

స్వశక్త్యాది శక్త్య్న్తసింహాసనస్థం మనోహారిసర్వాంగరత్నాదిభూషమ్ |
జటాహీందుగంగాస్థిశశ్యర్కమౌలిం పరం శక్తిమిత్రం నుమః పఞ్చవక్త్రమ్ ||౩||

శివేశానతత్పూరుషాఘోరవామాదిభిర్బ్రహ్మభిర్హృన్ముఖైః షడ్భిరంగైః |
అనౌపమ్యషట్త్రింశతం తత్త్వవిద్యామతీతం పరం త్వాం కథం వేత్తి కో వా ||౪|| 

ప్రవాళప్రవాహప్రభాశోణమర్ధం మరుత్వన్మణిశ్రీమహః శ్యామమర్ధమ్ |
గుణస్యూతమేకం వపుశ్చేకమన్తః స్మరామి స్మరాపత్తిసంపత్తిహేతుమ్ ||౫|| 

స్వసేవాసమాయాత దేవాసురేన్ద్రా నమన్మౌలిమన్దారమాలాభిషిక్తమ్ | 
నమస్యామి శంభో పదాంభోరుహం తే భవాంభోధిపోతం భవానీవిభావ్యమ్ ||౬||

జగన్నాథ మన్నాథ గౌరీసనాథ ప్రపన్నానుకంపిన్విపన్నార్తిహారిన్ | 
మహః స్తోమమూర్తే సమస్తైకబన్ధో నమస్తే నమస్తే పునస్తే నమోఽస్తు ||౭|| 

మహాదేవ దేవేశ దేవాధిదేవ స్మరారే పురారే యమారే హరేతి | 
బ్రువాణః స్మరిష్వామి భక్త్యా భవన్తం తతో మే దయాశీల దేవ ప్రసీద ||౮||

విరూపాక్ష విశ్వేశ విద్యాదికేశ త్రయీమూల శంభో శివ త్ర్యంబక త్వమ్ | 
ప్రసీద స్మర త్రాహి పశ్యావ పుణ్య క్షమస్వాప్నుహి త్ర్యక్ష పాహి త్వమస్మాన్ ||౯|| 

త్వదన్యః శరణ్యః ప్రపన్న్స్య నేతి ప్రసీద స్మరన్నవ హన్యాస్తు దైన్యమ్ | 
న చేత్తే భవేద్భక్తవాత్సల్యహానిస్తతో మే దయాళో దయాం సన్నిధేహి ||౧౦|| 

అయం దానకాలస్త్వహం దానపాత్రం భవాన్నాథ దాతా త్వదన్యన్న యాచే | 
భవద్భక్తిమేవ స్థిరాం దేహి మహ్యం కృపాశీల శంభో కృతార్థోఽస్మి తస్మాత్ ||౧౧||

పశుం వేత్సి చేన్మాం త్వమేవాధిరూఢః కళంకీతి వా మూర్ధ్ని ధత్సే త్వమేవ | 
ద్విజిహ్వః పునః సోఽపి తే కణ్ఠభూషా త్వదఙ్గకృతాః శర్వ సర్వేఽపి ధన్యాః ||౧౨|| 

న శక్నోమి కర్తుం పరద్రోహలేశం కథం ప్రీయసే త్వం న జానే గిరీశ | 
తదా హి ప్రసన్నోఽసి కస్యాపి కాన్తాసుతద్రోహిణో వా పితృద్రోహిణో వా ||౧౩|| 

స్తుతిం ధ్యానమర్చాం యథావద్విధాతుం భజన్నప్యజానన్మహేశావలంబే | 
త్రసన్తం సుతం త్రాతుమగ్రే మృకణ్డోర్యమప్రాణనిర్వాపణం త్వత్పదాబ్జమ్ ||౧౪|| 

అకణ్ఠే కళఙ్కాదనఙ్గే భుజఙ్గాదపాణౌ కపాలాదభాలేఽనలాక్షాత్ | 
అమౌలౌ శశాఙ్కాదవామే కళత్రాదహం దేవమన్యం న మన్యే న మన్యే ||౧౫|| 

శిరోద్దష్టిహృద్రోగశూలప్రమేహజ్వరార్శోజరాయక్ష్మహిక్కావిషార్తాన్ | 
త్వమాద్యో భిషగ్భేషజం భస్మ శంభో త్వముల్లాఘయాస్మాన్వపుర్లాఘవాయ || 

దరిద్రోఽస్మ్యభద్రోఽస్మి దూయే విషణ్ణోఽస్మి సన్నోఽస్మి భిన్నోఽస్మి చాహమ్ | 
భవాన్ప్రాణినామన్తరాత్మాసి శంభో మమాధిం న వేత్సి ప్రభో రక్ష మాం త్వమ్ ||౧౬|| 

త్వదక్ష్ణోః కటాక్షః పతేత్ త్ర్యక్ష యత్ర క్షణం క్ష్మా చ లక్ష్మీః స్వయం తం వృణీతే | 
కిరీటస్ఫురచ్చామరచ్ఛత్రమాలాకలాచీగజక్షామభూషావిశేషైః ||౧౭|| 

భవాన్యై భవాయాపి మాత్రే చ పిత్రే మృడాన్యై మృడాయాప్యఘఘ్నే  మఖఘ్నే | 
శివాఙ్గ్యై శివాఙ్గాయ కుర్మః శివాయై శివాయామ్బికాయై నమస్యమ్బకాయ ||౧౮|| 

భవద్గౌరవం మల్లఘుత్వం విదిత్వా ప్రభో రక్ష కారుణ్యద్దష్ట్యానుగం మామ్ | 
శివాత్మానుభావస్తుతావక్షమోఽహం స్వశక్త్యా కృతం మేఽపరాధం క్షమస్వ ||౧౯|| 

యదా కర్ణరన్ధ్రం వ్రజేత్కాలవాహద్విషత్కణ్ఠఘణ్టాఘణాకారనాదః | 
వృషాధీశమారుహ్య దేవౌపవాహ్యం తదా వత్స మా భీరితి ప్రీణయ త్వమ్ ||౨౦|| 

యదా దారుణా భాషణా భీషణా మే భవిష్యన్త్యుపాన్తే కృతాన్తస్య దూతాః | 
తదా మన్మనస్త్వత్పదామ్భోరుహస్థం కథం నిశ్చలం స్యాన్నమస్తేఽస్తు శంభో||౨౧|| 

యదా దుర్నివారవ్యథోఽహం శయానో లుఠన్నిఃశ్వసన్నిఃసృతా వ్యక్తవాణిః | 
తదా జహ్రుకన్యాజలాలఙ్కృతం తే జటామణ్డలం మన్మనోమన్దిరం స్యాత్ ||౨౨|| 

యదా పుత్రమిత్రాదయో మత్సకాశే రుదన్త్యస్య హా కీద్దశీయం దశేతి | 
తదా దేవదేవేశ గౌరీశ శంభో నమస్తే శివాయేత్యజస్రం బ్రవాణి || ౨౩|| 

యదా పశ్యతాం మామసౌ వేత్తి నాస్మానయం శ్వాస ఏవేతి వాచో భవేయుః | 
తదా భూతిభూషం భుజఙ్గావనద్ధం పురారే భవన్తం స్ఫుటం భావయేయమ్ ||౨౪|| 

యదా యాతనాదేహ సన్దేహవాహీ భవేదాత్మదేహే న మోహో మహాన్మే | 
తదా కాశశీతాంశుసఙ్కాశమీశ స్మరారే వపుస్తే నమస్తే స్మరాణి ||౨౫|| 

యదా పారమచ్ఛాయమస్థానమద్భిర్జనైర్వా విహీనం గమిష్యామి మార్గమ్ | 
తదా తం నిరుబ్ధన్కృతాన్తస్య మార్గం మహాదేవ మహ్యం మనోజ్ఞం ప్రయచ్ఛ ||౨౬|| 

యదా రౌరవాది స్మరన్నేవ భీత్యా వ్రజామ్యత్ర మోహం మహాదేవ ఘోరమ్ | 
తదా మామహో నాథ తస్తారయిష్యత్యనాథం పరాధీనమర్ధేన్దుమౌలే ||౨౭|| 

యదా శ్వేతపత్రాయతాలఙ్ఘ్యశక్తేః కృతాన్తాద్భయం భక్తవాత్సల్యభావాత్ | 
తదా పాహి మాం పార్వతీవల్లభాన్యం న పశ్యామి పాతారమేతాద్దశం మే ||౨౮||

ఇదానీమిదానీం మృతిర్మే భవిత్రీత్యహో సన్తతం చిన్తయా పీడితోఽస్మి | 
కథం నామ మా భూన్మృతౌ భీతిరేషా నమస్తే గతీనాం గతే నీలకణ్ఠ ||౨౯|| 

అమర్యాదమేవాహమాఽఽబాలవృద్ధం హరన్తం కృతాన్తం సమీక్ష్యాస్మి భీతః | 
మృతౌ తావకాఙ్ఘ్ర్యబ్జదివ్యప్రసాదాద్భవానీపతే నిర్భయోఽహం భవాని ||౩౦|| 

జరాజన్మగర్భాధివాసాదిదుఃఖాన్యసహ్యాని జహ్యాం జగన్నాథదేవ | 
భవన్తం వినా మే గతిర్నైవ శంభో దయాళో న జాగర్తి కిం వా దయా తే || ౩౧|| 

శివాయేతి శబ్దో నమఃపూర్వ ఏష స్మరన్ముక్తికృన్మృత్యుహా తత్త్వవాచీ |  
మహేశాన మా గాన్మనస్తో వచస్తః సదా మహ్యమేతత్ప్రదానం ప్రయచ్ఛ ||౩౨|| 

త్వమత్యమ్బ మాం పశ్య శీతాంశుమౌలిప్రియే భేషజం త్వం భవవ్యాధిశాన్తౌ | 
బహుక్లేశభాజం పదామ్భోజపోతే భవాబ్ధౌ నిమగ్నం నయస్వాద్యపారమ్ || ౩౩|| 

అనుద్యల్లలాటాక్షివహ్నిప్రరోహైరవామస్ఫురచ్చారువామోరుశోభైః | 
అనఙ్గభ్రమద్భోగిభూషావిశేషరచన్ద్రార్ఘచూడైరలం దైవతైర్నః || ౩౪|| 

అకణ్ఠే కలఙ్కాదనఙ్గే భుజఙ్గాదపాణౌ కపాలాదభాలేఽనలాక్షాత్ | 
అమౌలౌ శశాఙ్కాదవామే కళత్రాదహం దేవమన్యం న మన్యే న మన్యే ||౩౫|| 

మహాదేవ శంభో గిరీశ త్రిశూలింస్త్వయీదం సమస్తం విభాతీతి యస్మాత్ | 
శివాదన్యథా దైవతం నాభిజానే శివోఽహం శివోఽహం శివోఽహమ్ ||౩౬|| 

యతోఽజాయతేదం ప్రపఞ్చం విచిత్రం స్థితిం యాతి యస్మిన్ యదేకాన్తమన్తే | 
స కర్మాదిహీనః స్వయంజ్యోతిరాత్మా శివోఽహం శివోఽహం శివోఽహమ్ ||౩౭|| 

కిరీటే నిశేశో లలాటే హుతాశో భుజే భోగిరాజో గలే కాలిమా చ | 
తనౌ కామినీ యస్య తత్తుల్యదేవం న జానే న జానే న జానే || ౩౮|| 

అనేన స్తవేనాదరాదమ్బికేశం పరాం భక్తిమాసాద్య యం యే నమన్తి | 
మృతౌ నిర్భయాస్తే జనాస్తం భజన్తే హృదమ్భోజమధ్యే సదాసీనమీశమ్ || ౩౯|| 

భుజఙ్గప్రియాకల్ప శమ్భో మయైవం భుజఙ్గప్రయాతేన వృత్తేన క్లృప్తమ్ | 
నరః స్తోత్రమేతత్పఠిత్వోరుభక్త్యా సుపుత్రాయురారోగ్యమైశ్వర్యమేతి || ౪౦|| 

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్య శ్రీమచ్ఛఙ్కారాచార్య 
విరచితం శివభుజఙ్గ ప్రయాతస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्षमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram