logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Telugu

ఉపమన్యుకృతం శివస్తోత్రమ్ - Upamanyukrutam Shivastotram

Upamanyukrutam Shivastotram


శివాయ నమః || 

ఉపమన్యుకృతం శివస్తోత్రమ్

జయ శఙ్కర పార్వతీపతే మృడ శంభో శశిఖణ్డమణ్డన | 
మదనాన్తక భక్తవత్సల ప్రియకైలాస దయాసుధాంబుధే ||౧|| 

సదుపాయకథాస్వపణ్డితో హృదయే దుఃఖశరేణ ఖణ్డితః |
శశిఖణ్డశిఖణ్డమణ్డనం శరణం యామి శరణ్యమీశ్వరమ్ ||౨|| 

మహతః పరితః ప్రసర్పతస్తమసో దర్శనమేదినో భిదే | 
దిననాథ ఇవ స్వతేజసా హృదయవ్యోమ్ని మనాగుదేహి నః ||౩|| 

న వయం తవ చర్మచక్షుషా పదవీమప్యుపవీక్షితుం క్షమాః |
కృపయాఽభయదేన చక్షుషా సకలేనేశ విలోకయాశు నః ||౪||

త్వదనుస్మృతిరేవ పావనీ స్తుతియుక్తా న హి వక్తుమీశ సా | 
మధురం హి పయః స్వభావతో నను కీద్రుక్సితశర్కరాన్వితమ్ ||౫|| 

సవిషోఽప్యమృతాయతే భవాచ్ఛవముణ్డాభరణోఽపి పావనః | 
భవ ఏవ భవాన్తకః సతాం సమద్రుష్టిర్విషమోక్షణోఽపి సన్ ||౬|| 

అపి శూలధరో నిరామయో ద్రుఢవైరాగ్యరతోఽపి రాగవాన్ | 
అపి భైక్ష్యచరో మహేశ్వరశ్చరితం చిత్రమిదం హి తే ప్రభో ||౭|| 

వితరత్యభివాఞ్ఛితం ద్రుశా పరిద్రుష్టః కిల కల్పపాదపః | 
హృదయే స్మృత ఏవ ధీమతే నమతేఽభీష్టఫలప్రదో భవాన్ ||౮|| 

సహసైవ భుజఙ్గపాశవాన్వినిగృహ్ణాతి న యావదన్తకః | 
అభయం కురు తావదాశు మే గతజీవస్య పునః కిమౌషధైః ||౯|| 

సవిషైరివ భీమపన్నగైర్విషయైరేభిరలం పరిక్షతమ్ | 
అమృతైరివ సంభ్రమేణ మామభిషిఞ్చాశు దయావలోకనైః ||౧౦|| 

మునయో బహవోఽద్య ధన్యతాం గమితాః స్వాభిమతార్థదర్శినః | 
కరుణాకర యేన తేన మామవసన్నం నను పశ్య చక్షుషా ||౧౧||

ప్రణమామ్యథ యామి చాపరం శరణం కం కృపణాభయప్రదమ్ | 
విరహీవ విభో ప్రియామయం పరిపశ్యామి భవన్మయం జగత్ ||౧౨|| 

బహవో భవతాఽనుకంపితాః కిమితీశాన న మాఽనుకంపసే | 
దధతా కిము మన్దరాచలం పరమాణుః కమఠేన దుర్ధరః ||౧౩||

అశుచిం యది మాఽనుమన్యసే కిమిదం మూర్ధ్ని కపాలదామ తే | 
ఉత శాఠ్యమసాధుసఙ్గినం విషలక్ష్మాసి న కిం ద్విజిహ్వధృక్ ||౧౪|| 

క్వ ద్దశం విదధామి కిం కరోమ్యనుతిష్ఠామి కథం భయాకులః | 
క్వ ను తిష్ఠసి రక్ష రక్ష మామయి శంభో శరణాగతోఽస్మి తే ||౧౫|| 

విలుఠామ్యవనౌ కిమాకులః కిమురో హన్మి శిరశ్ఛినద్మి వా | 
కిము రోదిమి రారటీమి కిం కృపణం మాం న యదీక్షసే ప్రభో ||౧౬|| 

శివ సర్వగ శర్వ శర్మదం ప్రణతో దేవ దయాం కురుష్వ మే | 
నమ ఈశ్వర నాథ దిక్పతే పునరేవేశ నమో నమోఽస్తు తే ||౧౭|| 

శరణం తరుణేన్దుశేఖరః శరణం మే గిరిరాజకన్యకా | 
శరణం పునరేవ తావుభౌ శరణం నాన్యదుపైమి దైవతమ్ ||౧౮|| 

ఉపమన్యుకృతం స్తవోత్తమం జపతః శంభుసమీపవర్తినః | 
అభివాఞ్ఛితభాగ్యసమ్పదః పరమాయుః ప్రదదాతి శఙ్కరః ||౧౯|| 

ఉపమన్యుకృతం స్తవోత్తమం ప్రజపేద్యస్తు శివస్య సన్నిధౌ | 
శివలోకమవాప్య సోఽచిరాత్సహ తేనైవ శివేన మోదతే ||౨౦|| 

ఇత్యుపమన్యుకృతం శివస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्षमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram