logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Telugu

శివమహిమ్నః స్తోత్రమ్ - Shivamahimnah Stotram

Shivamahimnah Stotram


శివాయ నమః || 

శివమహిమ్నః స్తోత్రమ్ |

పుష్పదన్త ఉవాచ || 

మహిమ్నః పారం తే పరమవిదుషో యద్యసద్రుశీ 
స్తుతిర్బ్రహ్మాదీనామపి తదవసన్నాస్త్వయి గిరః |
అథా వాచ్యః సర్వః స్వమతిపరిణామావధి గృణన్ 
మమాప్యేష స్తోత్రమ్ హర నిరపవాదః పరికరః || ౧|| 

అతీతః పన్థానం తవ చ మహిమా వాఙ్మనసయో-
రతద్వ్యావృత్యా యం చకితమభిధత్తే శ్రుతిరపి | 
స కస్య స్తోతవ్యః కతివిధగుణః కస్య విషయః 
పదే త్వర్వాచీనే పతతి న మనః కస్య న వచః ||౨||

మధుస్ఫీతా వాచః పరమమృతం నిర్మితవత-
స్తవ బ్రహ్మన్ కిం వాగపి సురగురోర్విస్మయపదమ్ | 
మమ త్వేతాం వాణీం గుణకథనపుణ్యేన భవతః 
పునామీత్యర్థేఽస్మిన్ పురమథన బుద్ధిర్వ్యవసితా || ౩|| 

తవైశ్వర్యం యత్తజ్జగదుదయరక్షాప్రళయకృత్ 
త్రయీవస్తు వ్యస్తం తిసృషు గుణభిన్నాసు తనుషు | 
అభవ్యానామస్మిన్వరద రమణీయామరమణీం 
విహన్తుం వ్యాక్రోశీం విదధత ఇహైకే జడధియః ||౪|| 

కిమీహః కింకాయః స ఖలు కిముపాయస్త్రిభువనం 
కిమాధారో ధాతా సృజతి కిముపాదాన ఇతి చ | 
అతర్క్యైశ్వర్యే త్వయ్యనవసరదుఃస్థో హతధియః 
కుతర్కోఽయం కాంశ్చిన్ముఖరయతి మోహాయ జగతః ||౫||

అజన్మానో లోకాః కిమవయవవన్తోఽపి జగతా-
మధిష్ఠాతారం కిం భవవిధిరనాద్రుత్య భవతి | 
అనీశో వా కుర్యాద్ భువనజననే కః పరికరో 
యతో మన్దాస్త్వాం ప్రత్యమరవర సంశేరత ఇమే || ౬|| 

త్రయీ సాంఖ్యం యోగః పశుపతిమతం వైష్ణవమితి 
ప్రభిన్నే ప్రస్థానే పరమిదమదః పథ్యమితి చ | 
రుచీనాం వైచిత్ర్యాదృజుకుటిల నానాపథజుషాం 
నృణామేకో గమ్యస్త్వమసి పయసామర్ణవ ఇవ ||౭|| 

మహోక్షః ఖట్వాఙ్గం పరశురజినం భస్మ ఫణినః 
కపాలం చేతీయత్తవ వరద తన్త్రోపకరణమ్ | 
సురాస్తాం తామృద్ధిం దధతి తు భవద్భౄప్రణిహితాం 
న హి స్వాత్మారామం విషయమృగతృష్ణా భ్రమయతి ||౮|| 

ధ్రువం కశ్చిత్సర్వం సకలమపరస్త్వధ్రువమిదం 
పరో ధ్రౌవ్యాధ్రౌవ్యే జగతి గదతి వ్యస్తవిషయే | 
సమస్తేఽప్యేతస్మిన్   పురమథన తైర్విస్మిత ఇవ 
స్తువన్ ఞ్జిహ్రేమి త్వాం న ఖలు నను  ధృష్టా ముఖరతా || ౯|| 

తవైశ్వర్యం యత్నాద్యదుపరి విరిన్చిర్హరిరధః 
పరిచ్ఛేత్తుం యాతావనలమనలస్కన్ధవపుషః | 
తతో భక్తిశ్రద్ధాభరగురు-గృణద్భ్యాం గిరిశ యత్
స్వయం తస్థే తాభ్యాం తవ కిమనువృత్తిర్న ఫలతి ||౧౦|| 

అయత్నాదాపాద్య త్రిభువనమవైరవ్యతికరం 
దశాస్యో యద్బాహూనభృత రణకణ్డూపరవశాన్ | 
శిరః పద్మశ్రేణీరచితచరణాంభోరుహబలేః 
స్థిరాయాస్త్వద్భక్తేస్త్రిపురహర విస్ఫూర్జితమిదమ్ ||౧౧||

అముష్య త్వత్సేవాసమధిగతసారం భుజవనం 
బలాత్ కైలాసేఽపి త్వదధివసతౌ విక్రమయతః |
అలభ్యా పాతాళేఽప్యలసచలితాఙ్గుష్ఠశిరసి 
ప్రతిష్ఠా త్వయ్యాసీద్ధ్రువముపచితో ముహ్యతి ఖలః ||౧౨|| 

యద్రుద్ధిం సుత్రామ్ణో వరద పరమోచ్చైరపి సతీ-
మధశ్చక్రే బాణః పరిజనవిధేయత్రిభువనః | 
న తచ్చిత్రం తస్మిన్వరివసితరి త్వచ్చరణయో
ర్న కస్యాప్యున్నత్యై భవతి శిరసస్త్వయ్యవనతిః ||౧౩|| 

అకాణ్డబ్రహ్మాణ్డక్షయచకితదేవాసురకృపా-
విధేయస్యాఽసీద్యస్త్రినయనవిషం సంహృతవతః | 
స కల్మాషః కణ్ఠే తవ న కురుతే న శ్రియమహో 
వికారోఽపి శ్లాఘ్యో భువనభయభఙ్గవ్యసనినః ||౧౪|| 

అసిద్ధార్థా నైవ క్వచిదపి సదేవాసురనరే 
నివర్తన్తే నిత్యం జగతి జయినో యస్య విశిఖాః | 
స పశ్యన్నీశ త్వామితరసురసాధారణమభూత్ 
స్మరః స్మర్తవ్యాత్మా న హి వశిషు పథ్యః పరిభవః ||౧౫|| 

మహీ పాదాఘాతాత్ వ్రజతి సహసా సంశయపదం 
పదం విష్ణోర్భ్రామ్యద్భుజపరిఘరుగ్ణగ్రహగణమ్ | 
ముహుర్ద్యౌర్దౌఃస్థ్యం యాత్యనిభృతజటా తాడితతటా 
జగద్రక్షాయై త్వం నటసి నను వామైవ విభుతా ||౧౬|| 

వియద్వ్యాపీ తారాగణగుణితఫేనోద్గమరుచిః 
ప్రవాహో వారాం యః పృషతలఘుద్రుష్టః శిరసి తే | 
జగద్ ద్వీపాకారం  జలధివలయం తేన కృతమి-
త్యనేనైవోన్నేయం ధృతమహిమ దివ్యం తవ వపుః ||౧౭|| 

రథః క్షోణీ యన్తా శతధృతిరగేన్ద్రో ధనురథో 
రథాఙ్గే చన్ద్రాకౌ రథచరణపాణిః శర ఇతి | 
దిధక్షోస్తే కోఽయం త్రిపురతృణమాడమ్బరవిధి-
ర్విధేయైః క్రీడన్త్యో న ఖలు పరతన్త్రాః ప్రభుధియః ||౧౮|| 

హరిస్తే సాహస్రం కమలబలిమాధాయ పదయో-
ర్యదేకోనే తస్మిన్నిజముదహరన్నేత్రకమలమ్ | 
గతో భక్త్యుద్రేకః పరిణతిమసౌ చక్రవపుషా 
త్రయాణాం రక్షాయై త్రిపురహర జాగర్తి జగతామ్ ||౧౯|| 

క్రతౌ సుప్తే జాగ్రత్త్వమసి ఫలయోగే క్రతుమతాం 
క్వ కర్మ ప్రధ్వస్తం ఫలతి పురుషారాధనమృతే | 
అతస్త్వాం సంప్రేక్ష్య క్రతుషు ఫలదానప్రతిభువం 
శ్రుతౌ శ్రద్ధాం బద్ధ్వా దృఢపరికరః* కర్మసు జనః ||౨౦|| 

క్రియాదక్షో దక్షః క్రతుపతిరధీశస్తనుభృతా-
మృషీణామార్త్విజ్యం శరణద సదస్యాః సురగణాః | 
క్రతుభ్రేషస్త్వత్తః క్రతుఫలవిధానవ్యసనినో 
ధ్రువం కర్తుః శ్రద్ధావిధురమభిచారాయ హి మఖాః ||౨౧|| 

ప్రజానాథం నాథ ప్రసభమభికం స్వాం దుహితరం 
గతం రోహిద్భూతాం రిరమయిషుమృష్యస్య వపుషా | 
ధనుష్పాణేర్యాతం దివమపి సపత్రాకృతమముం 
త్రసన్తం తేఽద్యాపి త్యజతి న మృగవ్యాధరభసః ||౨౨|| 

స్వలావణ్యాశంసా ధృతధనుషమహ్నాయ తృణవ-
త్పురః ప్లుష్టం ద్రుష్ట్వా పురమథన పుష్పాయుధమపి | 
యది స్తైణం దేవీ యమనిరత దేహార్ధఘటనా-
దవైతి త్వామద్ధా బత వరద ముగ్ధా యువతయః ||౨౩|| 

శ్మశానేష్వాక్రీడా స్మరహర పిశాచాః సహచరా-
శ్చితాభస్మాలేపః స్రగపి నృకరోటీపరికరః | 
అమఙ్గల్యం శీలం తవ భవతు నామైవమఖిలం 
తథాపి స్మర్తౄణాం వరద పరమం మఙ్గలమసి ||౨౪|| 

మనః ప్రత్యక్వ్చిత్తే సవిధమవధాయాత్తమరుతః 
ప్రహృష్యద్రోమాణః ప్రమదసలిలోత్సఙ్గితద్రుశః | 
యదాలోక్యాహ్లాదం హ్రుద ఇవ నిమజ్యామృతమయే 
దధత్యన్తస్తత్త్వం కిమపి యమినస్తత్కిల భవాన్ ||౨౫|| 

త్వమర్కస్త్వం సోమస్త్వమసి పవనస్త్వం హుతవహ-
స్త్వమాపస్త్వం వ్యోమ త్వము ధరణిరాత్మా త్వమితి చ | 
పరిచ్ఛిన్నామేవం త్వయి పరిణతా బిభ్రతు గిరం 
న విద్మస్తత్తత్వం వయమిహ తు యత్త్వం న భవసి ||౨౬|| 

త్రయీం త్రిస్త్రో వృత్తీస్త్రిభువనమథో త్రీనపి సురా-
నకారాద్యైర్వర్ణైస్త్రిభిరభిదధత్తీర్ణవికృతి | 
తురీయం తే ధామ ధ్వనిభిరవరున్ధానమణుభిః 
సమస్తం వ్యస్తం త్వం శరణద గృణాత్యోమితి పదమ్ ||౨౭|| 

భవః శర్వో రుద్రః పశుపతిరథోగ్రః సహ మహాం-
స్తథా భీమేశానావితి యదభిధానాష్టకమిదమ్ | 
అముష్మిన్ప్రత్యేకం ప్రవిచరతి దేవ శ్రుతిరపి 
ప్రియాయాస్మై ధామ్నే ప్రవిహిత నమస్యోఽస్మి భవతే ||౨౮|| 

నమో నేదిష్ఠాయ ప్రియదవ దవిష్ఠాయ చ నమో 
నమః క్షోదిష్ఠాయ స్మరహర మహిష్ఠాయ చ నమః | 
నమో వర్షిష్ఠాయ త్రినయన యవిష్ఠాయ చ నమో 
నమః సర్వస్మై తే తదిదమితి శర్వాయ చ నమః ||౨౯|| 

బహులరజసే విశ్వోత్పత్తౌ భవాయ నమో నమః 
ప్రబలతమసే తత్సంహారే హరాయ నమో నమః | 
జనసుఖకృతే సత్త్వోద్రిక్తౌ మృడాయ నమో నమః 
ప్రమహసి పదే నిస్త్రైగుణ్యే శివాయ నమో నమః ||౩౦|| 

కృశపరిణతి చేతః క్లేశవశ్యం క్వ చేదం 
క్వ చ తవ గుణసీమోల్లఙ్ఘినీ శశ్వద్రుద్ధిః | 
ఇతి చకితమమన్దీకృత్య మాం భక్తిరాధా-
ద్వరద చరణయోస్తే వాక్యపుష్పోపహారమ్ || ౩౧|| 

అసితగిరిసమం స్యాత్కజ్జలం సిన్ధుపాత్రే 
సురతరువరశాఖా లేఖనీ పత్రముర్వీ | 
లిఖతి యది గృహీత్వా శారదా సర్వకాలం 
తదపి తవ గుణానామీశ పారం న యాతి ||౩౨|| 

అసురసురమునీన్ద్రైరర్చితస్యేన్దుమౌలే-
ర్గ్రథితగుణమహిమ్నో నిర్గుణస్యేశ్వరస్య | 
సకలగణవరిష్ఠః పుష్పదన్తాభిధానో 
రుచిరమలఘువృత్తైః స్తోత్రమేతచ్చకార ||౩౩|| 

అహరహరనవద్యం ధూర్జటేః స్తోత్ర మేత-
త్పఠతి పరమభక్త్యా శుద్ధచిత్తః పుమాన్యః | 
స భవతి శివలోకే రుద్రతుల్యస్తథాఽత్ర 
ప్రచురతరధనాయుః పుత్రవాన్ కీర్తిమాంశ్చ ||౩౪|| 

మహేశాన్నాపరో దేవో మహిమ్నో నాపరా స్తుతిః | 
అఘోరాన్నాపరో మన్త్రో నాస్తి తత్త్వం గురోః పరమ్ ||౩౫|| 

దీక్షాదానం తపస్తీర్థమ్ జ్ఞానం యాగాదికాః క్రియాః | 
మహిమ్నః స్తవపాఠస్య కలాం నార్హన్తి షోడశీమ్ ||౩౬|| 

కుసుమదశననామా సర్వగన్ధర్వరాజః 
శిశుశశిధరమౌలేర్దేవదేవస్య దాసః | 
స గురు** నిజమహిమ్నో భ్రష్ట ఏవాస్య రోషా-
త్స్తవనమిదమకార్షీద్దివ్యదివ్యం మహిమ్నః ||౩౭|| 

సురవర మునిపూజ్యం స్వర్గమోక్షైకహేతుం 
పఠతి యది మనుష్యః ప్రాఞ్జలిర్నాన్యచేతాః | 
వ్రజతి శివసమీపం కిన్నరైః స్తూయమానః 
స్తవనమిదమమోఘం పుష్పదన్తప్రణీతమ్ ||౩౮||  

ఆసమాప్తమిదం స్తోత్రమ్ పుణ్యం గన్ధర్వభాషితమ్ |
అనౌపమ్యం మనోహారి శివమీశ్వరవర్ణనమ్  ||౩౯||

ఇత్యేషా వాఙ్మయీ పూజా శ్రీమచ్ఛఙ్కరపాదయోః | 
అర్పితా తేన దేవేశః ప్రీయతాం మే సదాశివః ||౪౦|| 

తవ తత్వం న జానామి కీద్రుశోఽసి మహేశ్వర |
యాద్రుశోఽసి మహాదేవ తాద్రుశాయ నమో నమః  |౪౧|

ఏకకాలం ద్వికాలం వా త్రికాలం యః పఠేన్నరః |
సర్వపాపవినిర్ముక్తః శివలోకే మహీయతే  |౪౨|

శ్రీ పుష్పదన్తముఖపఙ్కజనిర్గతేన 
స్తోత్రేణ కిల్బిషహరేణ హరప్రియేణ | 
కణ్ఠస్థితేన పఠితేన సమాహితేన 
సుప్రీణితో భవతి భూతపతిర్మహేశః || ౪౩|| 

ఇతి శ్రీపుష్పదన్తవిరచితం  శివమహిమ్నః స్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ||

-----------------------------------


పాఠభేదమ్

*కృతపరికరః

**ఖలు

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्शमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram