logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Telugu

రావణకృతం శివతాణ్డవ స్తోత్రమ్ - Ravanakrutam Shivatandava Stotram

Ravanakrutam Shivatandava Stotram


రావణకృతం శివతాండవ స్తోత్రం ।

జటాటవీ గలజ్జల ప్రవాహపావిత స్థలే
గలే వలంబ్య లంబితాం భుజంగ తుంగ మాలికాం ।
డమడ్డమడ్డమడ్డమన్నినాదవడ్ డమర్వయం
చకార చంటతాండవం తనోతు న: శివ: శివం ॥1॥

జటాకటాహ సంభ్రమ భ్రమన్నిలింప నిర్ఝరీ
విలోలవీచి వల్లరీ విరాజమానమూర్ద్ధని ।
ధగద్ధగద్ ధగజ్జ్వల లలాట పట్ట పావకే
కిశోర చంద్రశేఖరే రతిః ప్రతిక్షణం మమ ॥2॥

ధరాధరేంద్ర నందినీ విలాసబంధు బంధుర
స్ఫురత్ దిగంతసంతతి ప్రమోదమానమానసే ।
కృపా కటాక్ష ధోరణీ నిరుద్ధ దుర్ధరాపది
క్వచిత్ చిదంబరే మనో వినోదమేతు వస్తుని ॥3॥

జటాభుజంగ పింగల స్ఫురత్ఫణామణిప్రభా
కదంబ కుంకుమ ద్రవప్రలిప్త దిగ్వధూముఖే ।
మదాంధ సింధుర స్ఫురత్త్వగుత్తరీయ మేదురే
మనో వినోదమద్భుతం బిభర్తు భూతభర్తరి ॥4॥

సహస్ర లోచన ప్రభృత్య శేషలేఖ శేఖర
ప్రసూన ధూలి ధోరణీ విధూసరాంఘ్రిపీఠభూః ।
భుజంగరాజమాలయా నిబద్ధజాటజూటకః
శ్రియై చిరాయ జాయతాం చకోరబంధు శేఖరః ॥5॥

లలాటచత్వర జ్వలద్ ధనంజయస్ఫులింగభా
నిపీతపంచసాయకం నమన్నిలింపనాయకం
సుధామయూఖలేఖయా విరాజమానశేఖరం 
మహాకపాలి సంపదే శిరో జటాలమస్తు నః ॥6॥

కరాల భాల పట్టికా ధగద్ధగద్ధగజ్జ్వల-
ద్ధనంజయాధరీకృత ప్రచండ పంచసాయకే ।
ధరాధరేంద్ర నందినీ కుచాగ్ర చిత్ర పత్రక
ప్రకల్పనైక శిల్పిని త్రిలోచనే మతిర్మమ ॥7॥

నవీనమేఘమండలీ నిరుద్ధ దుర్ధరస్ఫురత్
కుహూనిశీథినీతమః ప్రబంధ బంధుకంధరః
నిలింపనిర్ఝరీ ధర-స్తనోతు కృత్తిసింధురః
కలానిధానబంధురః శ్రియం జగద్ధురంధరః ॥8॥

ప్రఫుల్లనీల పంకజ ప్రపంచ కాలిమచ్ఛటా-
విడంబి కంఠ కంధరా రుచిప్రబద్ధ కంధరం ।
స్మరచ్ఛిదం పురచ్ఛిదం భవచ్ఛిదం మఖచ్ఛిదం
గజచ్ఛిదాంధకచ్ఛిదం తమంతకచ్ఛిదం భజే ॥9॥

అగర్వ సర్వమంగలా కలాకదంబమంజరీ
రసప్రవాహ మాధురీ విజృంభణామధువ్రతం ।
స్మరాంతకం పురాంతకం భవాంతకం మఖాంతకం
గజాంతకాంధకాంతకం తమంతకాంతకం భజే ॥10॥

జయత్వదభ్రబిభ్రమ భ్రమద్భుజంగమస్ఫురద్
ధగద్ధగాద్వినిర్గమత్కరాల భాలహవ్యవాట్ ।
ధిమిద్ధిమిద్ధిమిధ్వనన్మృదంగ తుంగమంగల
ధ్వని క్రమ ప్రవర్తిత ప్రచండ తాండవః శివః ॥11॥

దృషద్విచిత్ర తల్పయోర్భుజంగ మౌక్తికస్రజో-
ర్గరిష్ఠరత్నలోష్ఠయోః సుహృద్విపక్ష పక్షయోః ।
తృణారవిందచక్షుషోః ప్రజామహీ మహేంద్రయోః
సమప్రవర్తయన్మనః కదా సదాశివం భజే ॥ 12॥

కదా నిలింప నిర్ఝరీ నికుంజకోటరే వసన్-
విముక్తదుర్మతిః సదా శిరః స్థమంజలిం వహన్ ।
విముక్తలోలలోచనా లలామభాలలగ్నకః
శివేతి మంత్రముచ్చరన్ కదా సుఖీ భవామ్యహం ॥ 13॥

ఇమం హి నిత్యమేవ ముక్తముత్తమోత్తమం స్తవం
పఠన్స్మరన్బ్రువన్నరో విశుద్ధిమేతి సంతతం ।
హరే గురౌ స భక్తిమాశు యాతి నాన్యథా గతిం
విమోహనం హి దేహినాం తు శంకరస్య చింతనం ॥ 14॥

పూజావసానసమయే దశవక్త్రగీతం
యః శంభుపూజనమిదం పఠతి ప్రదోషే।
తస్య స్థిరాం రథగజేంద్రతురంగయుక్తాం
లక్ష్మీం సదైవ సుముఖీం ప్రదదాతి శంభుః ॥ 15॥

ఇతి శ్రీరావణవిరచితం శివతాండవస్తోత్రం సంపూర్ణం ॥

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्षमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram