logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Telugu

శివకవచ స్తోత్రమ్ - Shivakavacha Stotram

Shivakavacha Stotram


శివస్తోత్రాణి 
శివకవచ స్తోత్రమ్

శివాయ నమః || 

అస్య శ్రీ శివకవచస్తోత్రమన్త్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః, 
అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీసదాశివరుద్రో దేవతా, 
హ్రీం శక్తిః, రం కీలకమ్, శ్రీం హ్రీం క్లీం బీజమ్, 
శ్రీసదాశివప్రీత్యర్థే శివకవచస్తోత్రజపే వినియోగః | 

అథ న్యాసః | 

ఓం నమో భగవతే జ్వలజ్జ్వాలామాలినే ఓం హ్రాం సర్వశక్తిధామ్నే ఈశానాత్మనే అంగుష్ఠాభ్యాం నమః | 
ఓం నమో భగవతే జ్వలజ్జ్వాలామాలినే ఓం నం రిం నిత్యతృప్తిధామ్నే తత్పురుషాత్మనే తర్జనీభ్యాం నమః | 
ఓం నమో భగవతే జ్వలజ్జ్వాలామాలినే ఓంమం రుం అనాదిశక్తిధామ్నే అఘోరాత్మనే మధ్యమాభ్యాం నమః | 
ఓం నమో భగవతే జ్వలజ్జ్వాలామాలినే ఓంశిం రైం స్వతంత్రశక్తిధామ్నే వామదేవాత్మనే అనామికాభ్యాం నమః | 
ఓం నమో భగవతే జ్వలజ్జ్వాలామాలినే ఓం వాం రౌం అలుప్తశక్తిధామ్నే సద్యోజాతాత్మనే కనిష్ఠికాభ్యాం నమః | 
ఓం నమో భగవతే జ్వలజ్జ్వాలామాలినే ఓంయం రః అనాది శక్తిధామ్నే సర్వాత్మనే కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః | 

ఏవం హృదయాది | 

అథ ధ్యానమ్ || 

వజ్రదంష్ట్రం త్రినయనం కాలకణ్ఠమరిందమమ్ | 
సహస్రకరమత్యుగ్రం వన్దే శంభుముమాపతిమ్ ||౧||

అథాపరం సర్వపురాణగుహ్యం నిఃశేషపాపౌఘహరం పవిత్రమ్ | 
జయప్రదం సర్వవిపత్ప్రమోచనం వక్ష్యామి శైవం కవచం హితాయ తే ||౨|| 

ఋషభ ఉవాచ || 

నమస్కృత్వా మహాదేవం విశ్వవ్యాపినమీశ్వరమ్ | 
వక్ష్యే శివమయం వర్మ సర్వరక్షాకరం నృణామ్ ||౩|| 

శుచౌ దేశే సమాసీనో యథావత్కల్పితాసనః జితేన్ద్రియో | 
జితప్రాణశ్చిన్తయేచ్ఛివమవ్యయమ్ ||౪|| 

హృత్పుణ్డరీకాన్తరసన్నివిష్టం స్వతేజసా వ్యాప్తనభోవకాశమ్ | 
అతీన్ద్రియం సూక్ష్మమనన్తమాద్యం ధ్యాయేత్పరానన్దమయం మహేశమ్ ||౫||

ధ్యానావధూతాఖిలకర్మబన్ధశ్చిరం చిదానన్దనిమగ్నచేతాః | 
షడక్షరన్యాససమాహితాత్మా శైవేన కుర్యాత్కవచేన రక్షామ్ ||౬|| 

మాం పాతు దేవోఽఖిలదేవతాత్మా సంసారకూపే పతితం గభీరే | 
తన్నామ దివ్యం వరమన్త్రమూలం ధునోతు మే సర్వమఘం హృదిస్థమ్ || ౭|| 

సర్వత్ర మాం రక్షతు విశ్వమూర్తిర్జ్యోతిర్మయానన్ద ఘనశ్చిదాత్మా |
అణోరణీయానురుశక్తిరేకః స ఈశ్వరః పాతు భయాదశేషాత్ ||౮|| 

యో భూస్వరూపేణ బిభర్తి విశ్వం పాయాత్స భూమేర్గిరిశోఽష్టమూర్తిః |
యోఽపాంస్వరూపేణ నృణాం కరోతి సఞ్జీవనం సోఽవతు మాం జలేభ్యః ||౯||

కల్పావసానే భువనాని దగ్ధ్వా సర్వాణి యో నృత్యతి భూరిలీలః | 
స కాలరుద్రోఽవతు మాం దవాగ్నేర్వాత్యాదిభీతేరఖిలాచ్చ తాపాత్ ||౧౦|| 

ప్రదీప్తవిద్యుత్కనకావభాసో విద్యావరాభీతికుఠార పాణిః |
చతుర్ముఖస్తత్పురుషస్త్రినేత్రః ప్రాచ్యాం స్థితో రక్షతు మామజస్రమ్ ||౧౧||

కుఠారఖేటాంకుశపాశశూలకపాలఢక్కాక్ష గుణాన్దధానః | 
చతుర్ముఖో నీలరుచిస్త్రినేత్రః పాయాదఘోరో దిశి దక్షిణస్యామ్ ||౧౨|| 

కున్దేన్దు శంఖస్ఫటికావభాసో వేదాక్షమాలావరదాభయాఙ్గః |
త్ర్యక్షశ్చతుర్వక్త్ర ఉరు ప్రభావః సద్యోఽధిజాతోఽవతు మాం ప్రతీచ్యామ్ ||౧౩|| 

వరాక్షమాలా ఽ భయటఙ్కహస్తః సరోజకిఞ్జల్కసమానవర్ణః | 
త్రిలోచనశ్చారుచతుర్ముఖో మాం పాయాదుదీచ్యాం దిశి వామదేవః ||౧౪|| 

వేదాభయేష్టాఙ్కుశపాశఢఙ్క కపాలఢక్కాక్ష్రరశూలపాణిః | 
సితద్యుతిః పంచముఖోఽవతాన్మామీశాన ఊర్ధ్వమ్ పరమప్రకాశః ||౧౫|| 

మూర్ధానమవ్యాన్మమ చన్ద్రమౌలిర్భాలం మమావ్యాదథ భాలనేత్రః | 
నేత్రే మమావ్యాజ్జగనేత్రహారీ నాసాం సదా రక్షతు విశ్వనాథః ||౧౬|| 

పాయాచ్ఛ్రుతీ మే శ్రుతిగీతకీర్తిః కపోలమవ్యాత్సతతం కపాలీ | 
వక్త్రమ్ సదా రక్షతు పంచవక్త్రో జిహ్వాం సదా రక్షతు వేదజిహ్వః ||౧౭|| 

కణ్ఠం గిరీశోఽవతు నీలకణ్ఠః పాణిద్వయం పాతు పినాకపాణిః | 
దోర్మూలమవ్యాన్మమ ధర్మబాహుర్వక్షఃస్థలం దక్షమఘాన్తకోఽవ్యాత్ ||౧౮|| 

మమోదరం పాతు గిరీన్ద్రధన్వా మధ్యం మమావ్యాన్మదనాన్తకారీ | 
హేరంభతాతో మమ పాతు నాభిం పాయాత్కటిం ధూర్జటిరీశ్వరో మే || ౧౯|| 

ఊరుద్వయం పాతు కుబేరమిత్రో జానుద్వయం మే జగదీశ్వరోఽవ్యాత్ | 
జంఘాయుగం పుఙ్గవకేతురవ్యాత్ పాదౌ మమావ్యాత్ సురవన్ద్యపాదః ||౨౦|| 

మహేశ్వరః పాతు దినాదియామే మాం మధ్యయామేఽవతు వామదేవః | 
త్రిలోచనః పాతు తృతీయయామే వృషధ్వజః పాతు దినాన్త్యయామే ||౨౧|| 

పాయాన్నిశాదౌ శశిశేఖరో మాం గంగాధరో రక్షతు మాం నిశీథే | 
గౌరీపతిః పాతు నిశావసానే మృత్యుఞ్జయో రక్షతు సర్వకాలమ్ || ౨౨|| 

అన్తఃస్థితం రక్షతు శఙ్కరో మాం స్థాణుః సదా పాతు బహిః స్థితం మామ్ | 
తదన్తరే పాతు పతిః పశూనాం సదాశివో రక్షతు మాం సమన్తాత్ ||౨౩|| 

తిష్ఠన్తమవ్యాద్భువనైకనాథః పాయాత్వ్రజన్తం ప్రమథాధినాథః | 
వేదాన్త వేద్యోఽవతు మాం నిషణ్ణం మామవ్యయః పాతు శివః శయానమ్ ||౨౪|| 

మార్గేషు మాం రక్షతు నీలకణ్ఠః శైలాదిదుర్గేషు పురత్రయారిః | 
అరణ్యవాసాదిమహాప్రవాసే పాయాన్మృగవ్యాధ ఉదారశక్తిః ||౨౫|| 

కల్పాన్తకాలోగ్ర పటుప్రకోపస్ఫుటాట్ట్టటహాసోచ్చలితాణ్డకోశః | 
ఘోరారిసేనార్ణవదుర్నివార మహాభయాద్రక్షతు వీరభద్రః ||౨౬|| 

పత్యశ్వమాతఙ్గఘటావరూథసహస్ర లక్షాయుత కోటిభీషణమ్ | 
అక్షౌహిణీనాం శతమాతతాయినాం ఛిన్ద్యాన్మృడో ఘోరకుఠారధారయా ||౨౭|| 

నిహన్తు దస్యూన్ప్రలయానలార్చిర్జ్వలత్త్రిశూలం త్రిపురాన్తకస్య | 
శార్దూలసింహర్క్షవృకాదిహింస్రాన్ సన్త్రాసయత్వీశధనుః పినాకః ||౨౮|| 

దుఃస్వప్న దుఃశకున దుర్గతి దౌర్మనస్య దుర్భిక్ష దుర్వ్యసన దుఃసహ దుర్యశాంసి| 
ఉత్పాత తాప విషభీతిమసద్గ్రహార్తిమ్వ్యాధీంశ్చ నాశయతు మే జగతామధీశః ||౨౯|| 

ఓం నమో భగవతే సదాశివాయ సకలతత్త్వాత్మకాయ సర్వమన్త్రస్వరూపాయ సర్వయన్త్రాధిష్ఠితాయ సర్వతన్త్రస్వరూపాయ సర్వతత్త్వవిదూరాయ బ్రహ్మరుద్రావతారిణే 
నీలకణ్ఠాయ పార్వతీమనోహరప్రియాయ సోమసూర్యాగ్నిలోచనాయ భస్మోద్ధూలితవిగ్రహాయ మహామణిముకుటధారణాయ మాణిక్యభూషణాయ స్రుష్టిస్థితిప్రళయకాలరౌద్రావతారాయ 
దక్షాధ్వరధ్వంసకాయ మహాకాలమేదనాయ మూలాధారైకనిలయాయ తత్త్వాతీతాయ గఙ్గాధరాయ సర్వదేవాధిదేవాయ షడాశ్రయాయ వేదాన్తసారాయ త్రివర్గసాధనాయానన్తకోటిబ్రహ్మాణ్డనాయకాయానన్త 
వాసుకి తక్షక కార్కోటక శంఖ కులిక పద్మ మహాపద్మేత్యష్ట మహానాగకులభూషణాయ ప్రణవస్వరూపాయ చిదాకాశాయాకాశాదిస్వరూపాయ గ్రహనక్షత్రమాలినే సకలాయ కళఙ్కరహితాయ 
సకలలోకైకకర్త్రే సకలలోకైకభర్త్రే సకలలోకైక సంహర్త్రే సకలలోకైకగురవే సకలలోకైకసాక్షిణే సకలనిగమగుహ్యాయ  సకలవేదాన్తపారగాయ సకలలోకైకవరప్రదాయ సకలలోకైకశఙ్కరాయ శశాఙ్కశేఖరాయ 
శాశ్వతనిజావాసాయ నిరాభాసాయ నిరామయాయ నిర్మలాయ నిర్లోభాయ నిర్మదాయ నిశ్చిన్తాయ నిరహఙ్కారాయ నిరఙ్కుశాయ నిష్కళఙ్కాయ నిర్గుణాయ నిష్కామాయ నిరుపప్లవాయ నిరవద్యాయ 
నిరన్తరాయ నిష్కారణాయ నిరాతఙ్కాయ నిష్ప్రపఞ్చాయ నిఃసంగాయ నిర్ద్వన్ద్వాయ నిరాధారాయ నీరాగాయ నిష్క్రోధాయ నిర్మలాయ నిష్పాపాయ నిర్భయాయ నిర్వికల్పాయ నిర్భేదాయ నిష్క్రియాయ 
నిస్తులాయ నిఃసంశయాయ నిరఞ్జనాయ నిరుపమవిభవాయ నిత్యశుద్ధబుద్ధపరిపూర్ణసచ్చిదానన్దాద్వయాయ పరమశాన్తస్వరూపాయ తేజోరూపాయ తేజోమయాయ జయ జయ రుద్ర మహారౌద్ర 
మహాభద్రావతార మహాభైరవ కాలభైరవ కల్పాన్తభైరవ కపాలమాలాధర ఖట్వాంగ ఖడ్గ చర్మ పాశాంకుశ డమరుక శూల చాప బాణ గదా శక్తి భిణ్డిపాల తోమర ముసల ముద్గర పాశ పరిఘ భుశుణ్డి 
శతఘ్ని చక్రాయుధ భీషణకర సహస్రముఖ దంష్ట్రాకరాళవదన వికటాట్ట్టటహాస విస్ఫారిత బ్రహ్మాణ్డమణ్డల నాగేన్ద్రకుణ్డల నాగేన్ద్రహార నాగేన్ద్రవలయ నాగేన్ద్రచర్మధర మృత్యుఞ్జయ త్ర్యంబక త్రిపురాన్తక విశ్వరూప 
విరూపాక్ష విశ్వేశ్వర వృషభవాహన విషవిభూషణ విశ్వతోముఖ సర్వతోముఖ రక్ష రక్ష మాం జ్వల జ్వల మహామృత్యుమపమృత్యుభయం నాశయ నాశయ చోరభయముత్సాదయోత్సాదయ విషసర్పభయం 
శమయ శమయ చోరాన్మారయ మారయ మమ శత్రూనుచ్చాటయోచ్చాటయ త్రిశూలేన విదారయ విదారయ కుఠారేణ భిన్ధి భిన్ధి ఖడ్గేన ఛిన్ధి ఛిన్ధి ఖట్వాఙ్గేన విపోథయ విపోథయ సుసలేన నిష్పేషయ 
నిష్పేషయ బాణైః సన్తాడయ సన్తాడయ రక్షాంసి భీషయ భీషయ శేషభూతాని విద్రావయ విద్రావయ కూష్మాణ్డ వేతాళ మారీచ బ్రహ్మరాక్షసగణాన్ సన్త్రాసయ సన్త్రాసయ మమాభయం కురు కురు విత్రస్తం 
మామాశ్వాసయాశ్వాసయ నరకమహాభయాన్మాముద్ధారయోద్ధారయ అమృతకటాక్ష వీక్షణేన మామ్ సఞ్జీవయ సఞ్జీవయ క్షుతృడ్భ్యాం మామాప్యాయయాప్యాయయ దుఃఖాతురం మామానన్దయానన్దయ 
శివకవచేన మామాచ్ఛాదయాచ్ఛాదయ మృత్యుఞ్జయ త్ర్యంబక సదాశివ నమస్తే నమస్తే | 

ఋషభ ఉవాచ || 

ఇత్యేతత్కవచం శైవం వరదం వ్యాహృతం మయా | 
సర్వబాధా ప్రశమనం రహస్యం సర్వదేహినామ్ || ౩౦|| 

యః సదా ధారయేన్మర్త్యః శైవం కవచముత్తమమ్| 
న తస్య జాయతే క్వాపి భయం శంభోరనుగ్రహాత్ ||౩౧|| 

క్షీణాయుః ప్రాప్తమౄత్యుర్వా మహారోగహతోఽపి వా | 
సద్యః సుఖమవాప్నోతి దీర్ఘమాయుశ్చ విన్దతి || ౩౨|| 

సర్వదారిద్రశమనం సౌమంగల్యవివర్ధనమ్ | 
యో ధత్తే కవచం శైవం స దేవైరపి పూజ్యతే || ౩౩|| 

మహాపాతకసంఘాతైర్ముచ్యతే చోపపాతకైః | 
దేహాన్తే ముక్తిమాప్నోతి శివవర్మానుభావతః ||౩౪|| 

త్వమపి శ్రద్ధయా వత్స శైవం కవచసుత్తమమ్ | 
ధారయస్వ మయా దత్తం సద్యః శ్రేయో హ్యవాప్స్యసి || ౩౫|| 

సూత ఉవాచ || 

ఇత్యుక్త్వా ఋషభో యోగీ తస్మై పార్థివసూనవే | 
దదౌ శంఖం మహారావం ఖడ్గం చారినిషూదనమ్ ||౩౬|| 

పునశ్చ భస్మ సంమన్త్ర్య తదఙ్గం పరితోఽస్పృశత్ | 
గజానాం షట్సహస్రస్య త్రిగుణస్య బలం దదౌ ||౩౭|| 

భస్మప్రభావాత్సంప్రాప్త బలైశ్వర్య ధృతి స్మృతిః | 
స రాజపుత్రః శుశుభే శరదర్క ఇవ శ్రియా||౩౮|| 

తమాహ ప్రాఞ్జలిం భూయః స యోగీ నృపనన్దనమ్ | 
ఏష ఖడ్గో మయా దత్తస్తపోమన్త్రానుభావితః ||౩౯|| 

శితధారమిమం ఖడ్గం యస్మై దర్శయసే స్ఫుటమ్ | 
స సద్యో మ్రియతే శత్రుః సాక్షాన్మృత్యురపి స్వయమ్ ||౪౦|| 

అస్య శంఖస్య నిర్హ్రాదం యే శృణ్వన్తి తవాహితాః | 
తే మూర్చ్ఛితాః పతిష్యన్తి న్యస్తశస్త్రా విచేతనాః ||౪౧|| 

ఖడ్గశఙ్ఖావిమౌ దివ్యౌ పరమన్యౌ వినాశినౌ | 
ఆత్మసైన్య స్వపక్షాణాం శౌర్యతేజోవివర్ధనౌ ||౪౨|| 

ఏతయోశ్చ ప్రభావేణ శైవేన కవచేన చ | 
ద్విషట్సహస్రనాగానాం బలేన మహతాపి చ || ౪౩|| 

భస్మ ధారణసామర్థ్యాచ్ఛత్రుసైన్యం విజేష్యసి | 
ప్రాప్త సింహాసనం పిత్ర్యం గోప్తాసి పృథివీమిమామ్ ||౪౪|| 

ఇతి భద్రాయుషం సమ్యగనుశాస్య సమాతృకమ్ | 
తాభ్యాం సంపూజితః సోఽథ యోగీ స్వైరగతిర్యయౌ ||౪౫|| 

ఇతి శ్రీస్కన్దపురాణే బ్రహ్మోత్తరఖణ్డే శివకవచస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्षमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram